El portal del comerciant

Menú:

Modificacions en la capitalització de la desocupació (pagament únic)

 


 En que consistix?

És una mesura per a fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació per compte propi, a través de l'abonament del valor actual (o part d'ell) de l'import de la prestació per desocupació de nivell contributiu als beneficiaris de prestacions que volen desenrotllar una nova activitat com treballadors autònoms o que pretenen incorporar-se, de forma estable, com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals, constituïdes, o no.

Amunt


Normativa

Amunt

Requisits per a poder sol·licitar-ho

 1. Ser beneficiari d'una prestació contributiva per desocupació i tindre pendent de rebre, en data sol·licitud almenys, tres mensualitats.
 2. No haver fet ús d'este dret, en qualsevol de les seues modalitats, en els quatre anys immediatament anteriors.
 3. Que l'activitat que pretén realitzar siga com a treballador autònom, donant-se d'alta com a tal en la Seguretat Social, o acreditar la incorporació com a soci treballador a una cooperativa de treball associat o societat laboral, de nova creació o en funcionament, de forma estable. A partir del Reial Decret 1300/2009, de 31 de juliol, Els beneficiaris de prestacions per desocupació podran incorporar-se, de forma estable, com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals, encara que hagen mantingut un vincle contractual previ amb les dites societats, independentment de la seua duració, sempre que complisquen els requisits exigits amb caràcter general.
 4. Acreditar un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100 quan vaja a realitzar una activitat com a treballador autònom, si és el cas.
 5. No iniciar l'activitat amb anterioritat a la sol·licitud de la capitalització de prestacions.
 6. En cas d'haver impugnat davant de la jurisdicció social el cessament de la relació laboral origen de la prestació per desocupació la capitalització del qual es pretén, la sol·licitud de pagament únic haurà de ser posterior a la resolució del procediment corresponent.

Amunt


Modalitats

A.- TREBALLADORS/S'AUTÒNOMS/ES

El Servici Públic d'Ocupació Estatal podrà abonar-li d'una sola vegada l'import que justifique com a inversió necessària per a iniciar l'activitat o negoci, amb el límit màxim del 60 % de la quantia de la prestació contributiu pendent per percebre calculada en dies complets. Si la quantitat que es justifica com a inversió necessària no supera el 60 per cent de l'import de la prestació pendent, s'abonarà en el pagament únic la quantitat que correspon a la inversió que es justifica, i si supera el 60% de la prestació pendent, s'abonarà en el pagament únic el referit límit del 60

El dit límit s'eleva al 100 % per a hòmens amb una edat de fins a 30 anys i dones fins a 35, ambdós inclusivament, considerant-se l'edat en la data de sol·licitud del pagament únic  (REIAL DECRET LLEI 3/2012, de 10 de gener, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. (Disposició final tretzena) ).

Cal tindre en compte que el Reial Decret Legislatiu 4/2013 per als jóvens menors de 30 anys (tant hòmens com dones) ha introduït dos novetats:

Poden capitalitzar el 100% de la prestació per a realitzar una aportació al capital social d'una societat mercantil de nova constitució o ja constituïda (termini màxim 12 mesos), sempre que exercisquen una activitat professional o laboral de caràcter indefinit respecte a la mateixa  i independentment del Règim de la Seguretat Social en què estiguen enquadrats.  

Poden destinar la capitalització de la prestació als gastos de constitució i funcionament d'una entitat, així com al pagament de les taxes i el preu de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.


El límit del 60% tampoc afecta la quantia que poden obtindre els treballadors que acrediten una discapacitat en grau igual o superior al 33% i pretenguen iniciar una activitat per compte propi, que poden sol·licitar el 100%.

En el mateix acte de la sol·licitud podrà demanar-se l'abonament de la resta (40%)  per a subvenció de quotes de Seguretat Social. La quantia de la subvenció correspon a l'import de l'aportació del treballador com a autònom a qualsevol règim del sistema de Seguretat Social del mes d'inici de l'activitat. No són objecte de subvenció, acollint-se a esta mesura de foment d'ocupació, les quotes ingressades a Col·legis Professionals o a Mutualitats de Previsió Social, per tractar-se de sistemes alternatius al sistema públic de Seguretat Social.

B.- SOCIS/ES DE SOCIETATS LABORALS O COOPERATIVES

En el cas que un treballador beneficiari de prestació contributiva per desocupació pretenga incorporar-se com a soci laboral a una cooperativa o societat laboral, de nova creació o en funcionament, podrà obtindre l'abonament de la prestació d'una sola vegada (100%) per l'import que corresponga a l'aportació establida amb caràcter general en cada cooperativa i a la quota d'ingrés, o al de l'adquisició d'accions o participacions del capital social en una societat laboral, en ambdós casos en el que és necessari per a accedir a la condició de soci.

Si l'import que destina a la compra d'accions o participacions del capital social fóra inferior al de la quantia de la seua prestació, pot sol·licitar que l'import restant se li abone en pagaments mensuals per a finançar el cost de les quotes de la Seguretat Social durant el desenrotllament de la seua activitat

S'abonarà com a pagament únic la quantia indicada amb càrrec a la prestació pendent de percebre, calculada en dies complets, a la que s'aplicarà l'import relatiu a l'interés legal dels diners.

A més, si no es capitalitza per la modalitat d'abonament en un sol pagament la totalitat de la prestació, en el mateix acte de la sol·licitud podrà sol·licitar que l'entitat Gestora abone l'import de la prestació per desocupació de nivell contributiu restant per a subvencionar la cotització a la Seguretat Social corresponent a l'activitat que s'inicia.

La quantia de la subvenció serà fixa i equivalent a l'import de l'aportació íntegra del treballador a la Seguretat Social a l'inici de l'activitat subvencionada, calculada en dies complets de prestació. Sobre l'import de la subvenció de quotes no és procedent aplicar cap descompte en concepte d'interés legal dels diners.

El dret a subvenció de quotes es manté fins a esgotar la quantia de la prestació per desocupació, sempre que el treballador romanga en l'activitat.

C.- PER A AMBDÓS CASOS

Possibilitat de sol·licitud del 100% amb càrrec a les quotes de Seguretat Social en ambdós casos anteriors.

Amunt

Com efectuar la sol·licitud

 • S'efectuarà en l'Oficina d'Ocupació o Direcció Provincial de l'entitat Gestora, l'Oficina del Servici Públic d'Ocupació o Direcció Provincial de l'entitat Gestora corresponent.
 • Es podrà presentar conjuntament amb la sol·licitud de la prestació contributiva per desocupació o en qualsevol moment posterior, sempre que tinga pendent de percebre, almenys, tres mensualitats, i no s'haja iniciat l'activitat.
 • Si no es capitalitza per la modalitat d'abonament en un sol pagament la totalitat de la prestació, en el mateix acte de la sol·licitud podrà demanar-se l'abonament de la resta per a subvenció de quotes de Seguretat Social.
 • De no fer-se així, el treballador no podrà sol·licitar amb posterioritat este abonament. Així mateix, si el treballador només sol·licita la subvenció de quotes de Seguretat Social, no podrà accedir després de la capitalització en pagament únic de la prestació pendent de percebre.
 • En cas d'haver impugnat davant de la jurisdicció social el cessament de la relació laboral origen de la prestació per desocupació la capitalització del qual es pretén, la sol·licitud de pagament únic haurà de ser posterior a la resolució del procediment corresponent

Amunt

Documentació  a aportar

 1. En el cas de treballadors/s'autònoms/es:
  • IMPRÉS DE SOL·LICITUD
  • IMPRÉS DE LA MEMÒRIA del projecte de l'activitat a desenrotllar i la inversió necessària per al seu inici. En cas de sol·licitar exclusivament la subvenció de quotes no serà necessari que la memòria reflectisca dades sobre la inversió.
  • Si és un treballador discapacitat, certificació expedida per l'IMSERSO o òrgan competent de les comunitats autònomes que acredite un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 2. En el cas d'incorporació a cooperatives o a societats laborals ja constituïdes:
  • IMPRÉS DE SOL·LICITUD
  • Certificat d'haver sol·licitat el seu ingrés en la mateixa, indicant les condicions de treball com a soci de caràcter estable, si es fixa o no període de prova i la seua duració, així com l'import de l'aportació obligatòria, si és el cas l'aportació voluntària, i/o quota d'ingrés (esta última dada no serà necessari si se sol·licita exclusivament la subvenció de quotes a la seguretat Social).
  • Si part de la quantitat obtinguda es destina a finançar l'aportació voluntària, compromís del sol·licitant que la dita aportació romandrà en la cooperativa el mateix temps que l'obligatòria, o el mateix temps durant el qual haguera percebut prestació per desocupació en la modalitat ordinària d'abonament mensual.
 3. En el cas de constitució de cooperatives o a societats laborals de nova creació:
  • Projecte d'escriptura pública de constitució i dels estatuts.
  • IMPRÉS DE SOL·LICITUD
  • IMPRÉS DE LA MEMÒRIA del projecte de l'activitat a desenrotllar i la inversió necessària per al seu inici
  • Si part de la quantitat obtinguda es destina a finançar l'aportació voluntària, compromís del sol·licitant que la dita aportació romandrà en la cooperativa el mateix temps que l'obligatòria, o el mateix temps durant el qual haguera percebut prestació per desocupació en la modalitat ordinària d'abonament mensual.

Amunt

Obligacions dels/es  beneficiaris/es.

 • Percebut l'import de la prestació, iniciar l'activitat laboral en el termini màxim d'un mes.
 • Presentar davant de l'entitat Gestora la documentació acreditativa de l'inici de l'activitat.
 • Destinar la quantitat percebuda a l'aportació social obligatòria, en el cas de cooperatives o societats laborals, o a la inversió necessària per a desenrotllar l'activitat, en el cas de treballadors autònoms amb discapacitat o sense.Cal tindre en compte que la quantitat concedida dependrà fonamentalment de la inversió a realitzar. Amb posterioritat poden exigir l'acreditació dels gastos amb les factures corresponents. Si no es fa, l'entitat Gestora reclamarà la devolució dels diners.
 • Els treballadors que perceben la seua prestació en esta modalitat de pagament únic, no podran tornar a percebre prestació per desocupació fins que no transcórrega un temps igual a què va capitalitzar les prestacions, ni sol·licitar una nova capitalització mentres no transcórreguen, almenys, quatre anys.
 • Si el beneficiari no iniciara l'activitat i/o no justificara l'afectació de l'import abonat en els terminis indicats, l'entitat Gestora procedirà a la reclamació la mateixa com a prestació indegudament percebuda, quedant obligat el treballador al seu reintegrament.
 • La percepció de la prestació pel seu valor actual serà compatible amb altres ajudes que per a la promoció del treball autònom o la constitució o integració en cooperatives o societats laborals pogueren obtindre's

Amunt

He de tributar en el IRPF?

Des de la publicació del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, s'ha suprimit el límit que existia per a l'exempció en el IRPF de les prestacions per desocupació en la modalitat de pagament únic.

Les prestacions per desocupació tributen com a rendiments del treball personal en el IRPF. No obstant això, hi ha una exempció per a un cas o modalitat concreta: prestacions per desocupació quan es perceben en la modalitat de pagament únic i des de l'1 de gener del 2013 ho estan sense cap limitació.

No obstant això, és molt important tindre en compte que esta exempció en el cas del treballador autònom es condiciona al manteniment, durant cinc anys de l'activitat.

En el cas que el contribuent s'haguera integrat en societats laborals o cooperatives de treball associat o haguera realitzat una aportació al capital social d'una entitat mercantil, s'exigix el manteniment de l'acció o participació durant idèntic termini.

Per exemple, si un autònom el 5 de març del 2013 sol·licita la prestació per desocupació en pagament únic i es dóna d'alta d'autònom en la dita data, però al cap de 3 anys ha de donar-se de baixa perquè l'activitat no genera ingressos , llavors incomplix condició de permanència en l'activitat  i per tant ha de tributar com a rendiments del treball

MÉS INFORMACIÓ GENERAL

d'Altra Banda, El Reial Decret Llei 4/2013 ha introduït noves mesures que afecten la relació entre l'alta en el Règim d'autònoms i la percepció de la prestació per desocupació. Té més informació clicant ACÍ.

Amunt

Preguntes Freqüents

Estic cobrant un subsidi per desocupació i vull muntar un negoci Puc obtindre alguna ajuda del Servici Públic d'Ocupació Estatal?
Si vosté cobra un subsidi per desocupació no podrà beneficiar-se del programa de pagament únic o capitalització, ja que un dels requisits exigits per la llei és ser perceptor d'una prestació contributiva per desocupació.


Si vaig a incorporar-me a una cooperativa de treball, de nova creació o en funcionament, com a soci treballador, quin és l'import de les ajudes que puc obtindre com a pagament únic?
Si vosté va a incorporar-se com a soci treballador a una cooperativa de treball existent o de nova creació, té tres alternatives:

 • Podrà sol·licitar i obtindre en un sol pagament la quantitat que haja de desembossar com a aportació a la cooperativa per a adquirir la condició de soci de treball estable, incloent la quota d'ingrés fixat en els estatuts o determinada per l'assemblea general. Si l'import de la dita aportació fóra inferior al de la quantia de la seua prestació, podrà sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import que li quede de prestació per a finançar mensualment el cost de les quotes de la Seguretat Social.
 • Podrà sol·licitar i obtindre exclusivament la quantitat que justifique com a aportació i quota d'ingrés per a adquirir la condició de cooperativista.
 • Podrà sol·licitar i obtindre exclusivament l'import total de la prestació pendent de percebre per a la subvenció de quotes de la Seguretat Social.

Si vaig a incorporar-me a una societat laboral anònima o limitada (de nova creació o en funcionament) com a soci treballador, quines quantitats puc rebre com a pagament únic?
Si vosté va a incorporar-se com a soci treballador a una societat laboral existent o de nova creació, té tres alternatives:

 • Podrà sol·licitar i obtindre en un sol pagament la quantitat que vaja a destinar a l'adquisició d'accions (societat anònima laboral) o a participacions(societat limitada laboral), ja siguen en metàl·lic o en espècie, del capital social. Si l'import que destina a la compra d'accions o participacions del capital social fóra inferior al de la quantia de la seua prestació, pot sol·licitar que l'import restant se li abone en pagaments mensuals per a finançar el cost de les quotes de la Seguretat Social durant el desenrotllament de la seua activitat. No es pot finançar a través de la capitalització el cost d'ampliacions de capital, ni desembossaments futurs o ajornats del cost de les accions o participacions socials.
 • Podrà sol·licitar i obtindre exclusivament la quantitat que justifique com a aportació per a l'adquisició d'accions o participacions.
 • Podrà sol·licitar i obtindre exclusivament l'import total de la prestació pendent de percebre per a la subvenció de quotes de la Seguretat Social.


Com es fa la memòria que m'exigixen per a la nova activitat i qui me la pot fer?
La memòria sobre la nova activitat consistirà en la redacció d'un projecte explicatiu de l'activitat a realitzar, que permeta considerar la seua viabilitat econòmica i financera. La dita memòria haurà d'incloure els apartats següents:

 • Dades personals
 • Dades sobre l'activitat a realitzar, indicant en què consistix, localitat i província on es va a desenrotllar, marc jurídic dins del qual es va a realitzar i data prevista de començament de la mateixa.
 • Capital necessari total (propi, alié i capitalització).
 • Distribució prevista del capital.
 • Detall de les inversions a realitzar.
 • Dades del local on es va desenrotllar l'activitat.
 • Previsió d'ingressos, gastos i rendiments per als primers exercicis.
 • Previsió sobre creació d'ocupació.

La memòria la pot elaborar vosté seguint el guió que es troba en la nostra pàgina web sobre els apartats que ha de hi incloure.

Per a la realització de la memòria també pot acudir a qualsevol consultoria o assessoria privada o a qualsevol dels servicis que les distintes Administracions Públiques de caràcter estatal, autonòmic o local, posen a disposició dels promotors de nous projectes de creació d'activitat.


Quants dies he de treballar per a sol·licitar i cobrar el pagament únic?
Per a obtindre el dret al pagament únic es requerix ser beneficiari d'una prestació contributiva per desocupació. Per tant, és necessari haver cessat prèviament i de forma involuntària en un treball per compte d'altri i reunir tots els requisits que la llei establix per a tindre dret a cobrar una prestació de nivell contributiu, entre ells, acreditar un mínim de 360 dies treballats amb cotització per desocupació.

La sol·licitud de pagament únic es pot presentar conjuntament amb la sol·licitud de prestació, però el reconeixement del dret a la capitalització queda condicionat que prèviament es reconega la dita prestació.


Hi ha algun problema en què estiga qualificada la societat abans de demanar el pagament únic i que els estatuts reflectisquen una data d'inici d'activitat diferent de la data real d'alta dels treballadors?
Per a ser beneficiari de l'abonament de la prestació contributiva per desocupació en la seua modalitat de pagament únic és requisit necessari ser titular de l'esmentada prestació en el moment de la sol·licitud i no haver iniciat l'activitat amb anterioritat a la mateixa.

També cal tindre en compte que l'abonament de la prestació es realitzarà d'una sola vegada per l'import que corresponga a l'aportació obligatòria establida, amb caràcter general, en cada cooperativa, o al de l'adquisició d'accions o participacions del capital social en una societat laboral, en ambdós casos, pel que és necessari per a accedir a la condició de soci, per la qual cosa no podria obtindre's el pagament únic d'haver realitzat el dit desembossament abans de la seua sol·licitud.

En el cas que, en el moment de la sol·licitud, el treballador formara part d'una cooperativa o societat laboral prèviament constituïda i, en conseqüència, ja haguera efectuat el desembossament necessari per a adquirir la condició de soci, però encara no s'haguera iniciat l'activitat ni els treballadors figuraren d'alta en la Seguretat Social, només podrà obtindre el pagament únic per a la subvenció de quotes.


El que ja tinc comprat (abans de sol·licitar el pagament únic) servix per a justificar la inversió?
Per als treballadors que pretenguen constituir o integrar-se en una cooperativa o societat laboral, l'abonament de la prestació pretén facilitar el gasto que suposa l'aportació obligatòria establida, amb caràcter general, en cada cooperativa, o l'adquisició d'accions o participacions del capital social en una societat laboral. Admetent-se que les dites aportacions es puguen realitzar en espècie, si esta possibilitat està prevista en els estatuts socials, no hi hauria inconvenient a aportar béns adquirits amb anterioritat a la sol·licitud de pagament únic, sempre que l'aportació efectiva a la cooperativa o l'adquisició d'accions s'efectue després de la dita sol·licitud.

Per als beneficiaris de la prestació contributiva que pretenguen constituir-se com treballadors autònoms, la finalitat de l'abonament en un sol pagament és facilitar la inversió inicial necessària per a desenrotllar l'activitat. Així doncs, per a complir a la finalitat d'esta mesura de foment d'ocupació, el treballador ha d'invertir l'import que perceba de la seua prestació en la creació del seu lloc de treball, per la qual cosa no poden justificar-se les adquisicions i gastos realitzats amb anterioritat a la sol·licitud de pagament únic.


Estic pensant muntar un negoci com a autònom Quins conceptes o gastos es consideren com a inversió necessària per a obtindre la capitalització de la prestació?
S'entén com a inversió tot gasto efectuat per a l'adquisició de béns o drets que integren el patrimoni del negoci com a part de l'actiu (per exemple un immoble, maquinària o equips informàtics, mobiliari, mercaderies, lísing,) i que siguen necessaris per a la posada en marxa de l'activitat.

A més es consideren inversió els gastos previstos durant els tres primers mesos de funcionament: càrregues tributàries, lloguer, condicionament del local, etc.

Només es tenen en compte les inversions realitzades directament i a títol personal per l'interessat, excloent-se les efectuades per una entitat o societat, encara que estiga participada pel treballador.


Quina documentació he de presentar per a percebre el pagament únic?
Ha de presentar la sol·licitud en model oficial, junt amb la documentació que a continuació s'assenyala, en funció de la modalitat de pagament únic que vaja a sol·licitar i de la forma jurídica davall la qual es va a exercir l'activitat:

En cas d'incorporació a cooperatives o societats laborals en funcionament:

 • Certificat del consell rector de la cooperativa o òrgan d'administració de la societat laboral que indique que ha sol·licitat el seu ingrés, que el treball a realitzar és estable, si hi ha o no fixat un període de prova i, en cas afirmatiu, la seua duració. A més ha d'informar sobre l'import de les aportacions obligatòries i, si les haguera, voluntàries que ha de realitzar per a adquirir la condició de soci de la cooperativa, o, en el cas de societat laboral, el valor d'adquisició de les accions o participacions del capital social. Esta dada no cal si sol·licita exclusivament el pagament únic per a subvenció de quotes de Seguretat Social.
 • No s'exigix memòria explicativa del projecte.
 • Perquè es produïsca l'abonament de la prestació contributiva en la seua modalitat de pagament únic és necessari presentar l'acord d'admissió com a soci i la superació del període de prova.

En cas de constitució de cooperatives o societats laborals:

 • Document privat firmat pels socis en què figuren les següents dades (llevat que ja consten en el projecte d'estatuts)
 • Identitat dels socis.
 • Manifestació de la seua voluntat de constituir la cooperativa o societat laboral.
 • Les condicions de treball estable i si es fixa, o no, període de prova i la seua duració.
 • Aportació obligatòria i, si és el cas voluntària, del soci treballador a la cooperativa, o el valor i nombre d'accions o participacions a subscriure pel soci de la societat laboral anònima o de responsabilitat limitada, respectivament. Esta dada no cal si se sol·licita exclusivament el pagament únic per a la subvenció de quotes a la Seguretat Social.
 • Projecte d'estatuts de la societat o cooperativa, on conste el capital social, la seua distribució en accions o participacions i les condicions de desembossament (en espècie o metàl·lic, terminis de desembossament).
 • Memòria del projecte, explicativa de l'activitat a realitzar i que acredite la seua viabilitat, junt amb els justificants d'allò que s'ha exposat en la memòria.

Posteriorment cal aportar:

 • Acta constitutiva i estatuts de la cooperativa o societat laboral.
 • Certificat de la inscripció de la cooperativa o societat laboral en el registre corresponent.

En el cas de treballador autònom:

 • Memòria del projecte, explicativa de l'activitat a realitzar i en la que figure la descripció de l'activitat (en què consistix, lloc de desenrotllament, data d'inici,) i l'import de la inversió necessària per al seu inici, junt amb els justificants d'allò que s'ha exposat en la memòria. Si únicament sol·licita la subvenció de quotes de Seguretat Social, no cal incloure en la memòria les dades econòmiques relatius a la inversió.
 • Si és un treballador discapacitat, certificat expedit per l'IMSERSO o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma que acredite que té un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, o resolució de l'INSS reconeixent la incapacitat permanent en el dit grau.
 • En el cas que haja creat una comunitat de béns o societat civil irregular, document acreditatiu de la constitució.
 • Si treballarà enquadrat en el Règim Especial d'autònoms de la Seguretat Social, com a soci capitalista d'una societat mercantil, només serà possible accedir a la modalitat de pagaments mensuals per a la subvenció de cotitzacions a la Seguretat Social.


Quan i on cal presentar la sol·licitud de pagament únic?
La sol·licitud del pagament únic es podrà efectuar en el moment de tramitar la prestació per desocupació que es pretén capitalitzar o en qualsevol moment posterior, sempre que tinga pendent de percebre, almenys, tres mensualitats, i sempre que no haja iniciat l'activitat i no haja causat alta en el corresponent règim de la Seguretat Social amb anterioritat al moment de la sol·licitud.

La sol·licitud s'efectuarà en l'oficina del Servici Públic d'Ocupació que li corresponga quant al seu domicili, sense perjuí del dret que li assistix de presentar la seua sol·licitud en els registres de qualsevol òrgan administratiu de l'Administració General de l'Estat, de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú Conveni.


He finalitzat un treball amb contracte laboral en una cooperativa i vull saber si puc cobrar prestació per desocupació i el pagament únic per a incorporar-me com a soci a eixa mateixa cooperativa
Per a obtindre la prestació contributiva per desocupació vosté haurà de reunir tots els requisits legals per a poder accedir a la mateixa, sempre que es trobe en alguna de les situacions legals de desocupació establida, tinga el període mínim de cotització exigit i no estiga afectat per alguna de les situacions d'incompatibilitat.

Si vol incorporar-se a eixa cooperativa com a soci de treball, podrà ser beneficiari de l'abonament de la prestació contributiva per desocupació en la seua modalitat de pagament únic, encara que haja mantingut amb ella un vincle contractual previ, independentment de la seua duració.


Quant puc cobrar com a subvenció de quotes a la Seguretat Social? Quins documents he d'aportar?
La quantia que mensualment es pot obtindre per a subvencionar les quotes de Seguretat Social és fixa, i es calcula amb l'import de l'aportació íntegra del treballador a la Seguretat Social del primer mes de l'activitat com a autònom o com a soci de la cooperativa o societat laboral. Si eixe mes de treball no fóra complet es calcula la quantitat que correspon a tota la mensualitat.

Per això, quan reba la comunicació del Servici Públic d'Ocupació reconeixent el seu dret, ha d'aportar la documentació que a continuació s'indica perquè es puga calcular l'import mensual de la subvenció de quotes a la Seguretat Social:

 • Si és treballador per compte propi (autònom), el butlletí de cotització del primer mes d'activitat segellat i/o justificant bancari d'haver ingressat el seu import en una entitat financera.
 • Si s'incorpora al Règim General o a un altre Règim de la Seguretat Social, com a treballador per compte d'altri, la nòmina del primer mes de treball.

En tot cas, haurà de tindre en compte que en el supòsit d'haver sol·licitat i percebut la prestació en la modalitat de pagament únic i la subvenció de quotes, l'abonament estarà condicionat a la justificació de la inversió i al justificant de l'inici de l'activitat.


Quan em pagaran les quotes de la Seguretat Social, per anticipat o després d'haver-les abonat jo?
L'abonament es realitzarà mensualment pel Servici Públic d'Ocupació Estatal (SPEE), ingressant l'import en el compte corrent que vosté Haja indicat, prèvia comprovació que es manté d'alta en la Seguretat Social.

Per tant, vosté com autònom o la seua empresa, hauran de continuar complint amb l'obligació de l'ingrés de les quotes a la Seguretat Social i el SPEE li reintegrarà mensualment la quantitat per a subvencionar eixe gasto.

L'abonament de la subvenció es manté mentres continue en l'activitat subvencionada o fins a esgotar el total de la quantia de la prestació contributiva que ha capitalitzat.


He de justificar la inversió dels diners percebuts en la modalitat de pagament únic? I si no la justifique he de tornar-ho?
d'acord amb la normativa vigent, una vegada percebut l'import de la capitalització haurà d'iniciar l'activitat i entregar la documentació justificativa d'haver-hi invertit els diners rebuts, en el termini d'un mes des de la percepció del dit pagament.

Haurà d'afectar-se la quantitat rebuda a l'activitat prevista, segons el que figura en la memòria del projecte que forma part de l'expedient. En el cas que l'activitat iniciada diferisca de la que constava en la sol·licitud i memòria, però s'ajuste al que establix la normativa d'aplicació, haurà de presentar una nova memòria i la documentació complementària que siga necessària i li indique el Servici Públic d'Ocupació Estatal.

En este cas poden donar-se tres supòsits:

1.- Que la nova activitat reunisca els requisits legals, es considere viable el projecte i la quantia que requerix la seua posada en marxa s'ajuste a la inicialment concedida. En este cas es manté el dret reconegut.

2.- Que reunisca els requisits legals, es considere viable el projecte però la quantia concedida no s'ajuste a la nova memòria. En este cas el Servici Públic d'Ocupació Estatal procedirà a dictar una nova resolució, ajustant la quantitat reconeguda al nou projecte, i reclamant-li al treballador, si haguera diferències entre les dos quanties, els cobraments indeguts que procedisquen.

3.- Que no es reunisquen els requisits legals, ni es considere viable el nou projecte, supòsit en què procedirà a reclamar-se-li tot allò que s'ha abonat en concepte de pagament únic.

En el cas que no iniciara l'activitat i no justificara prou el motiu de l'incompliment d'este requisit, o no afectara la quantitat compromesa a l'adquisició de la condició de soci o treballador d'una cooperativa o societat laboral o a la realització de l'activitat per compte propi, es procedirà a reclamar-li el cobrament de l'indegut pel total de la quantitat líquida capitalitzada que li haguera sigut ingressada.

Finalment assenyalar que la no aplicació o la desviació en l'aplicació de les prestacions per desocupació que es perceben, basant-se en programes de foment d'ocupació com és el del pagament únic, podrà ser considerada infracció molt greu del treballador, sancionable amb l'extinció de la prestació o subsidi per desocupació i, accessòriament, amb l'exclusió del dret a percebre qualsevol prestació econòmica i, si és el cas, ajuda de foment d'ocupació durant un any.


Després d'haver cobrat el pagament únic puc simultaniejar l'activitat finançada amb el pagament únic amb un treball per compte propi o aliena?
La realització de treballs per compte propi o aliena, que inicie després de la capitalització de la prestació per desocupació, estarà subjecta a la normativa general sobre pluriocupació pel que fa a cotització, jornada, etc., sense que existisca una restricció específica per a simultaniejar activitats per haver obtingut prèviament el dret al pagament únic de la prestació.

Les cotitzacions per desocupació realitzada despresa del reconeixement del dret capitalitzat se li podran tindre en compte per a obtindre prestacions en el futur.


És compatible la capitalització amb la resta d'ajudes i subvencions públiques a l'autoocupació, creació d'empreses, etc.? I amb les bonificacions de quotes de la Seguretat Social?
La normativa que regula l'abonament de la prestació per desocupació en la seua modalitat de pagament únic no establix la incompatibilitat d'esta mesura de foment de l'ocupació amb altres ajudes o subvencions públiques, per la qual cosa caldrà analitzar la regulació d'estes per a conéixer si entre els seus requisits s'haguera establit la seua incompatibilitat o compatibilitat amb la capitalització o pagament únic de les prestacions per desocupació.

D'altra banda, la quantia a percebre per a la subvenció de quotes a la Seguretat Social es determina considerant l'aportació obligatòria del treballador en el mes d'inici de l'activitat per tots els conceptes, sense minorar-la per possibles bonificacions en la cotització de què poguera disfrutar.

A estos efectes es considera que l'import de les ajudes o subvencions no podrà ser en cap cas de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb les subvencions o ajudes d'altres Administracions Públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost de l'activitat a desenrotllar pel beneficiari.

Amunt

 

Modificacions en la capitalització de la desocupació (pagament únic) (184)