El portal del comerciant

Noticies

 • 18 setembre 2020
  D'AJUDES PER A FER FRONT A LES DESPESES DE LLOGUER DE LOCAL DE NEGOCI I DESPESES D’INTERESSOS DE PRÉSTECS D’ADQUISICIÓ DE LOCAL DE NEGOC

  Les noves ajudes per a les pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius professionals subjectes a mutualitats, amb la intenció de minimitzar l'impacte de la Covid-19 en l'economia de la ciutat d'Alcoi. Les ajudes ascendeixen a un total de 186.553 euros i seran de 1.000 euros per a fer front al pagament del lloguer mensual del local del negoci o les despeses dels interessos del préstec d'adquisició dels locals alcoians compresos entre l'1 de març i el 15 d'octubre de 2020. Les ajudes, tramitades per l'Ajuntament i finançades per la Diputació d'Alacant, que s'han publicat hui al BOP, es poden demanar a través de la web municipal a partir del 16 de setembre i fins al 15 d'octubre del 2020.

  L’objecte d’aquesta convocatòria és minimitzar l’impacte econòmic que la COVID-19 està representant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i altres col·lectius professionals subjectes a mutualitats, de la ciutat d’Alcoi, per a contribuir al compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l’activitat i, com a conseqüència, l’ocupació.

  Per a més informació accedeix al següent enllaç:

  https://www.alcoi.org/ca/areas/innovacion/gastos_local.html

  TRÀMITS

  Més informació
 • 18 setembre 2020
  L'Ajuntament aprovarà l'ordenança que regularà la circulació a la ciutat

  L'Ajuntament d'Alcoi aprovarà pròximament el seu Ordenança de Circulació que, entre molts altres aspectes, definirà la normativa específica per a la circulació en bicicletes, vehicles de mobilitat personal i patinets sense motor, també la velocitat màxima permesa a la ciutat i un nou sistema en el cas de les multes que beneficiarà a la ciutadania i definirà perfectament cada situació sense deixar-la a criteri de la Policia. Es tracta d'un document en el qual s'ha treballat des de fa temps. Durant tot el procés la Direcció General de Trànsit ha anat variant i creant noves normatives respecte a les bicicletes, Vehicles de Mobilitat Persones (VMP) i patinets que s'han inclòs en la normativa local.

  BICICLETES, PATINETS I VMP

  Respecte a la circulació d'aquests vehicles, l'ordenança determina que s'ha de circular amb aquests vehicles pels carrils bici sempre que existisquen, en cas de no haver-hi, la circulació s'haurà de realitzar per la calçada, no podent anar per la vorera llevat que siga un menor de 10 anys acompanyat per una persona responsable o quan la persona amb bicicleta haja d'accedir a la vorera, ho ha de fer descendint de la bicicleta i transitant amb aquesta a mà fins al seu destí o lloc d'estacionament, de manera que ha d'actuar, amb caràcter general, com a vianant. També s'especifica les velocitats màximes permeses i que el casc és obligatori. L'ordenança també contempla que es puga circular amb aquesta mena de vehicles pels carrers per als vianants amb restriccions de velocitat i donant prioritat sempre al vianant.

  VELOCITAT MÀXIMA PERMESA

  Una de les principals novetats de l'Ordenança és la velocitat màxima permesa als nostres carrers. La intenció del govern de pacificar la velocitat dels vehicles no ha tingut objeccions per part de l'oposició. Quan entre en vigor el document en tots els carrers en el qual hi haja un únic carril per sentit de la marxa, el màxim permés passarà a ser de 30 Km/h. Es tracta d'una mesura que reduirà la velocitat en el 60% dels carrers d'Alcoi. En la resta se seguirà, com a norma general, els 50 Km/h.
  L'ordenança també regula la velocitat màxima en els carrils bicis, voreres bici, etc.


  TRAMITACIÓ
  Pel que respecta a la tramitació després de treballar el document el Govern i els tècnics municipals, va ser entregat a tots els grups polítics amb representació en el Consistori perquè realitzaren les seues aportacions. En una posterior reunió els tècnics van explicar que mesures s'incorporaven i quins no, argumentant els motius d'aquestes decisions tècniques. El següent pas serà l'aprovació en la Comissió de Governança per a passar després al Ple Municipal, on també s'haurà d'aprovar per a seguir amb la tramitació i l'exposició pública.

  “Hem d'estar molt contents d'aquesta ordenança. La ciutat tindrà un document que especifica clarament els drets i les obligacions tant dels conductors de qualsevol mena de vehicle com dels vianants. Vull agrair l'esforç tant dels tècnics municipals com de tots els grups polítics que han dut a terme un treball molt important per a tirar avant una ordenança consensuada i molt completa”, destaca l'edil de Seguretat, Raül Llopis.

  “Es tracta d'una ordenança molt garantista amb la ciutadania, tenim un document per a totes les persones i que totes hauran de conéixer pel que realitzarem les campanyes i accions necessàries perquè així siga”, conclou, Llopis.

  Més informació
 • 18 setembre 2020
  Tornen els cursos de natació de l'Eduardo Latorre amb novetats

  Els cursos de natació que, cada any, organitza el Complex Esportiu Eduardo Latorre, amb èxit entre menuts i grans, tornen a oferir-se adaptats a les mesures per a combatre la Covid-19. La preinscripció serà electrònica segons els grups d'edat. Per als bebés, xicotets i adults, el 22 de setembre de 9 a 14 hores; i per a infantils, cadets i juniors, el 23 de setembre de 9 a 14 hores. La preinscripció electrònica no garanteix la plaça, s'informarà tant de les inscripcions acceptades com de les no acceptades i només s'acceptarà una inscripció per alumne.

  Els grups d'edat per a les que s'ofereix aquesta activitat esportiva són:
  Bebés (12 a 36 mesos), xicotets (3 a 5 anys), infantils (6 a 9 anys), cadets (10 a 14 anys), júniors (15 a 18 anys) i adults (18 a 64 anys ). Els horaris seran entre setmana, depenent de cada grup, de dilluns a divendres, a la vesprada, a partir de les 16:15 hores i el dissabte, al matí, a partir de les 9.15 hores.

  El regidor d'esports, Miguel Juan Reig, explica que "els cursos de natació de l'Eduardo Latorre començaran amb un curs de dos mesos per als diferents grups d'edat, des de bebés a adults. Ens hem adaptat per a complir amb els protocols de seguretat i seguir oferint aquesta activitat a l'espera de l'evolució del coronavirus. Els cursos de natació sempre són molt esperats per les famílies amb xiquetes i xiquets per ajudar-los a perdre la por a l'aigua però, també comptem amb molta demanda d'adults i xiquets amants de la natació que volen seguir avançant en aquesta pràctica esportiva. Tots ells podran tornar a la piscina de l'Eduardo Latorre a partir de l'1 d'octubre".

  L'enllaç per a poder realitzar la preinscripció el 22 o 23 de setembre, depenent dels grups d'edat, indicats abans, és: https://www.alcoi.org/es/areas/deportes/elatorre/

  Més informació
 • 18 setembre 2020
  S'OBRI EL TERMINI PER A SOL·LICITAR L'AJUDA PER A FER COSTAT A EMPRESÀRIES I EMPRESES AMB MENYS DE 3 ANYS D'ACTIVITAT

  A partir del 18 de setembre i fins al 8 d'octubre està obert el termini de sol·licitud de les Ajudes dirigides a Dones Empresàries i Empreses amb menys de 3 anys d'Activitat. Estàs ajudes estan emmarcades en la Línia 3 del Pla Resisteix de l'Ajuntament de Calp.

  BENEFICIARIS

  Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent persona autònoma,microempresa o petita empresa que duguen a terme les activitats empresarials o comercials en l'àmbit territorial del municipi de Calp i que a més, estiguen dirigides per dones o tinguen una antiguitat inferior a 3 anys.

  REQUISITS

  a) Trobar-se d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda a data de 14 de març de 2020.

  b) Haver suspés l'activitat a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l'activitat, haver reduït almenys en un 50 per cent la mitjana de la facturació dels mesos d'abril i maig de 2020, respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. Quan la persona sol·licitant no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat. Aquest requisit es justificarà mitjançant declaració responsable que vindrà inclosa en la instància presentada juntament amb la documentació requerida.

  c) Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com que no tinga deute pendent amb l'Ajuntament de Calp.

  d) Que el domicili fiscal i/o el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de Calp.

  e) Que es tracte empresàries autònomes o empreses dirigides per dones. En cas contrari, s'haurà d'acreditar que l'antiguitat del negoci és inferior a tres anys des del moment de la declaració de l'Estat d'Alarma.

  f) Que no es trobe incursa en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Queden excloses les persones físiques o jurídiques a les quals es refereix l'apartat anterior que:

  a) El 14 de març de 2020, en el cas de persones físiques, anaren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, regulada en els articles 327 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre o en el cas de persones jurídiques, hagen cessat en la seua activitat. TA05/00546/2020.

   b) El 14 de març de 2020 o data posterior, en el cas de persones fisicas, anaren treballadors per compte d'altri.

  IMPORT DE L'AJUDA

  Se subvencionara el 100% del total dels conceptes subvencionables justificats i degudament pagats, exclosos els impostos indirectes, fins al lmit de 600 euros per sol·licitud.

  TERMINI I MANERA DE PRESENTACIÓ.

  El termini per a sol·licitar l'ajuda s’inicia el 18 de setembre i finalitza el 8 d'octubre.

  Hauran de presentar-se a través de la seu electrònica de l'ajuntament de Calp (https://oac.ajcalp.es/carpetaciudadana/0/)

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

  Consulte la documentació a presentar (punxe ací).

  DESPESES SUBVENCIONABLES.

  1. Té la consideració de concepte subvencionable, el manteniment de l'activitat empresarial mitjançant el finançament de despeses estructurals i de funcionament corrents de l'activitat que han sigut suportats malgrat la manca d'ingressos per la persona física/jurídica beneficiària, que ajuden al sosteniment de la situació d'alta en l'activitat o bé a la seua reincorporació després de l'alçament de les restriccions a l'exercici de l'activitat imposades per l'Estat d'Alarma.

  S'estableixen els següents conceptes subvencionables:

  Despesa corrent:

  - El lloguer mensual del local de negoci. - justificat mitjançant contracte d'arrendament en vigor i justificant del pagament de les mensualitats corresponents, havent de figurar com a arrendatari la persona física/jurídica sol·licitant de les ajudes.

  - Les despeses de publicitat d'actuacions o esdeveniments que hagen sigut afectats negativament per l'estat d'alarma realitzats des del 15 de febrer de 2020 i referits necessàriament a l'activitat empresarial. - justificat mitjançant factures i document acreditatiu del pagament de les mateixos.

  - Les despeses de consultoria i assessoria realitzats a conseqüència de la situació de l'estat d'alarma. - justificat mitjançant factures i document acreditatiu del pagament d'aquestes.

  -Les despeses de contractes de subministrament d'energia, aigua, telèfon o internet referits necessàriament al local de negoci. - justificat mitjançant justificants de pagament corresponents.

  - Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició del local de negoci.- Justificat mitjançant rebut de préstec i justificant de pagament bancari, havent de figurar com a titular del préstec la persona física/ jurídica sol·licitant de l'ajuda.

  - El lloguer de vehicles comercials afectes 100% a l'activitat empresarial directament afectada per la COVID-19. - justificat mitjançant justificants de pagament corresponents.

  - Les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició de vehicles comercials afectes 100% a l'activitat empresarial directament afectada per la COVID-19.- Justificat mitjançant rebut de préstec i justificant de pagament bancari, havent de figurar com a titular del préstec la persona física/jurídica sol·licitant de l'ajuda.

  Despesa de capital:

  IMPORTANT: Cridar abans a Creama-Calp 96583.90.33

  Pot consultar les Bases de la convocatòria ací.

  Per a ampliar la informació pot dirigir-se a Creama-Calp telefonant al 96583.90.33 o mitjançant correu electrònic a ellorca@creama.org

  Més informació
 • 18 setembre 2020
  S'OBRI EL TERMINI PER A SOL·LICITAR LES AJUDES PER A la RECOLLIDA DE FEM

  Persones beneficiàries i àmbit d'aplicació:

  Les persones físiques o jurídiques i les entitats mancades de personalitat jurídica legalment constituïdes en les quals concórrega la següent situació:

  - Trobar-se desenvolupant una activitat comercial a Calp a 1 de gener de 2020 o haver-la iniciat entre l'1 de gener i el 13 de març de 2020.

  - Disposar d'un local comercial a Calp per al desenvolupament de l'activitat comercial.

  - Haver suspés l'activitat comercial a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

  Requisits

  Haver abonat la taxa per recollida domiciliària de fem corresponent al padró del primer semestre de 2020 i que aquesta pertanga en algun dels següents grups del referit padró:

  * Comercial

  * Edificis singulars

  * Espectacles

  * Industrial

  * Oci i hostaleria

  * Oficines

  * Sanitat i beneficència

  El sol·licitant de la subvenció haurà de coincidir amb la persona que conste com a subjecte passiu de la taxa en el referit padró a excepció dels casos de lloguer. En aquest ultime suposat (lloguer) haurà d'aportar-se el contracte d'arrendament, i en aquest cas l'arrendador haurà de coincidir amb el subjecte passiu de la taxa. En el cas que presenten sol·licitud l'arrendador i arrendatari únicament es concedirà a l'arrendatari.

  - No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies recollides en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  - Complir les obligacions previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Import individual de l'ajuda.

  La quantia de la subvenció ascendirà al 30 per cent de l'import del rebut de la taxa de recollida domiciliària de fem corresponent al primer semestre de 2020, amb un màxim de 2.000 euros per rebut.

  Termini i lloc de presentació de sol·licituds

  El termini per a sol·licitar la subvenció s'inicia el 18 de setembre i finalitza el 8 d'octubre.

  Es tramitaran a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Calp. (https://oac.ajcalp.es/carpetaciudadana/0/)

  Documentació a presentar

  Consulte ací la documentació a presentar

  Pot consultar les bases completes ací

  Per a més informació pot cridar a Creama-Calp al 96583.90.33 o enviar un correu electrònic a ellorca@creama.org

  Més informació
 • 18 setembre 2020
  PRIMER SORTEIG DE LA CAMPANYA "ARA MÉS QUE MAI, EL COMERÇ LOCAL ENS TOCA" #COMPRAENQUART #APOSTAPERQUART
  Més informació
 • 18 setembre 2020
  CONVOCATÒRIA INNOCÁMARAS 2020

  La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València informa de la convocatòria pública d’ajudes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del programa InnoCámaras, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

  Beneficiaris Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València, que es troben donades d’alta en el Cens de l’IAE.

  El text complet d’aquesta convocatòria està a la disposició de les empreses en la seu de Cambra València. A més, pot consultar-se a través de la web www.camaravalencia.com. En aquesta adreça podrà descarregar-se, juntament amb la convocatòria, la documentació necessària per a realitzar la sol·licitud.

  DOGV

  Més informació
 • 18 setembre 2020
  Llistats definitius d'ajudes municipals al comerç local, persones autònomes i microempreses

  Pots consultar els llistats al següent enllaç: https://www.alaquas.org/agenda/18999/0/llistats_definitius_ajudes_destinades_comerc

  Més informació
 • 17 setembre 2020
  RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica la Resolució de 4 d’octubre de 2019, per la qual es determinen els diumenges i els dies festius hàbils per a la pràc

  RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica la Resolució de 4 d’octubre de 2019, per la qual es determinen els diumenges i els dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020

  Habilitació per a la pràctica comercial del diumenge 29 de novembre de 2020.(Campanya de Nadal)

  Més informació
 • 17 setembre 2020
  Tornen les rutes pel medi natural i el patrimoni històric i arqueològic a càrrec de l'alumnat del taller d'ocupació

  Durant els pròxims tres dissabtes hi haurà unes rutes dutes a terme amb l'alumnat que ha participat en el taller d'ocupació, programa concedit pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació "LABORA" a l'Ajuntament d'Alcoi, anomenat “Turisme de naturalesa: Birdwatching i itineraris interpretatius en el medi natural d'Alcoi” comprés en l'especialitat de “Promoció Turística Local i Informació al Visitant (HOTI0108)” tractant-se d'un certificat de Professionalitat de Nivell 3 i amb una subvenció de 232.054,80 €. El taller és susceptible de cofinançament pel Fons Social Europeu (FSE).


  Les persones participants en el taller actuaran com a guia en dues rutes cada dissabte, concretament, el dia 19 en la ruta del Puig i la del Barranc del Cint; el dia 26, Barranc del Cint i Font Roja-Menejador, acabant el 3 d'octubre amb Cervantes – Racó de Sant Bonaventura i Font Roja- Barranc de l’Infern. Estan limitades a 15 persones i per a inscriure's cal enviar un correu electrònic a turismenaturalcoi@gmail.com.


  “Aquestes rutes són molt interessants i compleixen diversos objectius, d'una banda donen a conéixer el nostre tan ric entorn natural i patrimoni històric i arqueològic, a més serveixen perquè les persones que han participat en el taller adquirisquen també la pràctica necessària per a dur a terme, de la millor manera possible, tot l'aprés i finalment, com hem vist en les dades de les anteriors rutes, gràcies a la seua realització han visitat la ciutat gent d'altres municipis. Visitants que, una vegada finalitzades les excursions, pot quedar-se a menjar i d'aquesta manera afavorir també l'economia alcoiana”, explica el regidor d'Ocupació i Empresa, Alberto Belda.


  Recordem que durant el passat estiu l'alumnat d'aquest taller ha fet treball pràctic actuant com a guia en un total d'11 rutes per diversos paratges naturals, en les quals van participar un total de 158 assistents. Cal assenyalar que les visites previstes per a l'últim cap de setmana es van suspendre per les altes temperatures.


  En concret en la ruta Via Verda- El Puig dels dies 4 de juliol i 18 de juliol, van assistir un total de 26 persones, 9 persones el dia 4 i 17 persones el dia 18. La majoria procedien d'Alcoi, però també va vindre gent d'Aspe, Benidorm, Xàbia, Polònia i Bulgària (establides a Alcoi). L'edat mitjana dels assistents oscil·la entre 35 i 50 anys, encara que també trobem xiquets de 6 a 10 anys.


  La ruta del 4 de juliol de Cerevantes- Racó de Sant Bonaventura va tindre 16 participants amb edats compreses entre 25 i 35 anys, majoritàriament la procedència va ser d'Alcoi, seguida d'Aspe, Elx, Sant Vicent del Raspeig i Xàtiva. D'altra banda el 25 de Juliol, van tindre 14 participants amb un rang d'edat superior a l'anterior entre 35 i 50 anys, la seua procedència majoritària va ser Alcoi, Alacant i el Campello.

  Així mateix, en la ruta realitzada pel Barranc del Cint el dia 11 de juliol van assistir un total de 8 persones sense comptar els guies, 4 d'elles provenien d'Alcoi, 2 del Campello i 2 d'Alacant, encara que aquests dos són naturals de Novelda i Ontinyent. D'edats compreses entre els 34 i els 64 anys. També hi havia un xiquet de 12 anys.


  Pel que respecta a la ruta Via Verda – La Gerga del dia 25 de juliol, van assistir un total de 16 persones sense comptar els tres guies. La majoria procedien d'Alcoi, però també va vindre gent d'Aspe, Elx i Bulgària (establits a Muro de Alcoy). L'edat mitjana oscil·la entre 40 i 60 anys, encara que també van assistir xiquets de 6 a 10 anys.


  El grup que va fer la ruta Font Roja - Menejador era d'11 persones més els guies. D'aquestes 11 persones hi havia una parella de 65 anys d'edat que a més no s'havien inscrit en la ruta per e-mail sinó que havien arribat per la informació que se'ls va donar en l'Oficina de Turisme. Vivien a Alcoi encara que la seua procedència era una altra, la dona era de Sòria i l'home de Madrid. També hi havia dues xiques que venien d'Alacant i que tenien 21 anys i una altra xica d'Alacant que venia sola i tenia 35 anys. La resta era un grup de quatre persones d'Alcoi, d'edats entre els 25 i 30 anys, dels quals un vivia a Madrid i estava de vacances.


  La ruta del Barranc de l’Infern es va realitzar durant tres dissabtes. El dissabte 4 de juliol el grup de visitants es va compondre de nou participants, tres d'ells en edats compreses entre 9 i 13 anys, una persona amb 64 anys i els altres entre 30 i 50 anys aproximadament. Dues persones eren d'Alcoi, tres de Muro d'Alcoi i tres del Campello. El dissabte 11 de juliol van assistir 14 persones a la ruta. Del total, 10 d'ells procedien d'Alcoi, altres 2 de Sant Vicent del Raspeig, 2 més d'Aspe i 1 de Xàtiva. Si els dividim per edats, veiem que 4 assistents eren menors de 30 anys, que només 2 arribaven als 60 i que, la majoria, es trobava entre els 35 i els 50 anys. Finalment, el dissabte 25 de juliol ens van visitar 18 persones, tots procedents d'Alcoi i en un rang d'edat comprés entre els 25 i els 35 anys.

  Més informació
 • 17 setembre 2020
  El Teatre Calderón torna a obrir les portes al públic

  El pròxim dissabte, dia 19 de setembre, el Teatre Calderón tornarà a oferir un espectacle, es tracta de ‘Amelia’ (Que no te corten las alas) a càrrec de Marea Danza. Es tracta d’una funció de dansa per a tota la família que començarà a les 19 hores i tindrà un preu de 3 euros.

  Pel que respecta a l’espectacle, segons explica la companyia, «Amèlia és la història d’una xiqueta que somia amb els ocells, amb els núvols i amb mons xicotets als seus peus. És la història de cada dona que es posa l’horitzó com a límit i la llibertat com a únic equipatge. Marea Danza i La Teta Calva ens hem donat la mà per a alçar el vol en aquest viatge rasant de les emocions, per a crear un espectacle de dansa flamenca per a tots els públics. Sentiu els motors i les hèlices, emmudiu amb les bombes, amb les coses belles i el que és terrible, deixeu que us seduïsca el trinar d’eixe canari que vola dins de cadascun.

  Amèlia, que no et tallen les ales».

  Cal recordar que dins de la programació de Viu l’Estiu s’han dut a terme alguns esdeveniments culturals en diferents espais de la ciutat. Durant aquest temps s’ha aprofitat per a realitzar diferents treballs de reforma en el Teatre Calderón.

  «El Teatre Calderón torna a la seua activitat de forma habitual, respectant sempre tota la normativa higiènic-sanitària per oferir una cultura segura a tota la ciutadania. Des del primer moment hem treballat per dinamitzar aquest sector que tant mal ho ha estat passant a causa de la pandèmia i hem dut i durem endavant diferents iniciatives per donar-los suport», afirma el regidor de Cultura, Raül Llopis.

  Cal destacar entre la programació que oferirà el Teatre Calderón, un concert irrepetible ‘Cant Espiritual’ amb Carles Dénia. Serà el diijous 8 d’octubre a les 20.30 hores.


  El Cant Espiritual, el poema més important d’Ausiàs March (1400-1459), és una oració delirant, bigarrada, complexa, plena de passió i sinceritat, on el poeta mostra obertament les seues febleses. Carles Dénia porta els versos de March al segle XXI amb tocs de jazz, flamenc, cant valencià, música mediterrània... i molt, molt de ritme. Música lliure, amb la sola voluntat de ser tan absolutament visceral, polièdrica i apassionada com ho és el mateix poema d’Ausiàs March.

  Carles Dénia (Gandia, 1971) ha sorprés la crítica i el públic per la seua qualitat expressiva i musical. Procedent del jazz, ha aconseguit renovar i enaltir les diverses fórmules de la música mediterrània, font d’inspiració de la qual es nodreix. Guitarrista, cantant, compositor, productor i arranjador, va estudiar al Departament de Jazz del Royal Conservatoire of the Hague de la Haia (Holanda). Ha recorregut mig món amb diverses formacions. Els seus espectacles no deixen indiferent ningú i omplin l’escenari d’una calidesa inoblidable.

  Més informació
 • 17 setembre 2020
  Calendari laboral_2020

  RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica la Resolució de 4 d’octubre de 2019, per la qual es determinen els diumenges i els dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020.

  RESOLUCIÓ

  Més informació
 • 17 setembre 2020
  NOTA INFORMATIVA - MODIFICACIÓ CALENDARI COMERCIAL

  El diumenge 29 de novembre de 2020, s'habilita per a la pràctica comercial.

  Més informació
 • 17 setembre 2020
  RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, de la conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual es determinen els diumenges i els dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020.
  Més informació
 • 16 setembre 2020
  CREAMA ORGANITZA EL FOCUS PIME MARINA ALTA 2020 QUE EN AQUESTA EDICIÓ SERÀ EN FORMAT EN LÍNIA.

  Un dels principals objectius d'aquesta macro trobada empresarial són generar sinergies entre els participants afavorint el networking i promoure la coordinació entre les entitats que donen suport a les pimes i els emprenedors. En aquesta edició el tema triat és Impulsant el Comerç de proximitat en la nova normalitat.

  El comerç de proximitat, que abans de la crisi del coronavirus ja vivia un moment de reestructuració, s'ha vist també impactat per aquesta nova situació. La limitació de moviment i la seua proximitat, l'augment del teletreball i la necessitat de consumir productes frescos durant la pandèmia -tancant alternatives com a bars o restaurants- són alguns dels factors que han ajudat a pujar a les botigues de barri. La idea és posar en valor la importància del comerç de proximitat, sobretot aquell que ha estat donant servei en ple confinament.

  El coronavirus canviarà una mica la nostra manera de consumir? Mirarem més cap al local a llarg termini? Encara és ràpid per a saber-ho. Si, com tot apunta, passem a un model en el qual passarem més temps en les llars i amb una major implantació del teletreball, sembla que aquest creixement del comerç de proximitat es mantindrà en el temps. No obstant això, hauran d'enfrontar reptes com el transport de la compra a les llars de manera conjunta entre tots els llocs, així com la transformació digital que els permeta competir amb el comerç electrònic.

  L'esdeveniment es realitzarà en format en línia, a través de ZOOM. L'assistència és gratuïta prèvia inscripció. Si desitges assistir a les dues sessions, has d'inscriure't en cadascuna d'elles. Les places es reservaran per ordre d'inscripció, que ja es pot realitzar en aquest enllaç.

  Una vegada inscrit t'enviarem un enllaç perquè pugues accedir a l'esdeveniment a través del teu dispositiu connectat a Internet (mòbil, tauleta, ordinador…).

  Per a més informació pots contactar amb l'agència de CREAMA Calp al 965839033.

  PROGRAMA

  Més informació
 • 16 setembre 2020
  BASES REGULADORES EN EL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES DEL PROGRAMA DE FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM EN LA CV

  Enlace a la normativa

  Més informació
 • 16 setembre 2020
  LLISTAT COMERÇOS PARTICIPANTS DE LA CAMPANYA " TU VALS PER A REACTIVAR LA NOSTRA CIUTAT"
  Més informació
 • 16 setembre 2020
  Alcoi formarà part durant 4 anys més del Consell Rector de la Red Innpulso

  Aquest matí, la Red Innpulso ha triat al seu Consell Rector, l'òrgan executiu que exerceix la representació, direcció i administració d'acord amb les disposicions i directives del Ple. El Consell Rector està integrat per nou ajuntaments que representen les tres modalitats que existeixen de Ciutats de la Ciència i la Innovació atorgada pel Ministeri: ciutats de menys de 20.000 habitants, ciutats d'entre 20.000 i 100.000 i ciutats de més de 100.000 habitants, totes elles, triades pel Ple. A més, formen part del mateix la Presidència de la Xarxa, els dos Vicepresidents i el representant de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).


  La ciutat d'Alcoi ha integrat el Consell Rector durant els quatre últims anys i en aquesta votació, presentava de nou la seua candidatura per a renovar la seua presència en aquest òrgan de direcció de la Red Innpulso. La confiança de la resta de municipis l'han situat amb els municipis de Barakaldo, Valladolid, Castellón de la Plana, Sant Boi, Aranda del Duero, Salinas, Ejea de los Caballeros i Villamayor, en el Consell Rector que estarà copresidit per les ciutats d'Ermua i Viladecans. Cal recordar que Alcoi va obtindre el reconeixement de Ciutat de la Ciència i la Innovació, per part del Ministeri, en 2011.


  L'Alcalde, Toni Francés, que ha estat present en Madrid per a defensar la candidatura d'Alcoi s'ha mostrat molt satisfet per la confiança depositada en el nostre municipi per part de les ciutats innovadores d'Espanya i ha destacat: "Agraïm la confiança a tots els municipis ja que Alcoi ha sigut la ciutat més votada en totes les categories . És important que Alcoi siga present en els òrgans de direcció de la Red Innpulso per a poder seguir impulsant, amb més força, els projectes innovadors de la ciutat, poder compartir experiències i col·laborar amb altres ciutats així com facilitar el nostre accés a fons nacionals i europeus".

  La Red Innpulso és un fòrum de trobada i de definició de polítiques locals innovadores on es comparteixen experiències i projectes, format per les ciutats que han obtingut el reconeixement del Ministeri de Ciència i Innovació, actualment, un total de 72 municipis de tota Espanya. A través de la Xarxa es potencia la col·laboració entre ajuntaments compartint bones pràctiques. Actualment és un agent cada vegada més actiu de promoció de polítiques innovadores, com la compra pública d'innovació, el suport a les pimes i els emprenedors i la definició de criteris d'innovació, promovent i donant suport a la participació en projectes europeus.

   

  Més informació
 • 15 setembre 2020
  Presentada la nova web de la regidoria de Joventut

  La regidora de Joventut, María Baca, ha presentat la nova web de la seua regidoria www.joventutalcoi.org .
  En la web es pot accedir a tots els serveis, activitats i programes que ofereixen.
  En el vídeo podeu conéixer tots els detalls

  :https://youtu.be/NupKJ9BCc_0

  Més informació
 • 15 setembre 2020
  CREAMA POSA EN MARXA EL FOCUS PIME MARINA ALTA 2020 QUE EN AQUESTA EDICIÓ SERÀ EN FORMAT ON-LINE

  Un dels principals objectius d'aquesta macro trobada empresarial són generar sinergies entre els participants afavorint el networking i promoure la coordinació entre les entitats que donen suport a les pimes i els emprenedors. En aquesta edició el tema triat és Impulsant el Comerç de proximitat en la nova normalitat.

  El comerç de proximitat, que abans de la crisi del coronavirus ja vivia un moment de reestructuració, s'ha vist també impactat per aquesta nova situació. La limitació de moviment i la seua proximitat, l'augment del teletreball i la necessitat de consumir productes frescos durant la pandèmia -tancant alternatives com a bars o restaurants- són alguns dels factors que han ajudat a pujar a les botigues de barri. La idea és posar en valor la importància del comerç de proximitat, sobretot aquell que ha estat donant servei en ple confinament.

  El coronavirus canviarà una mica la nostra manera de consumir? Mirarem més cap al local a llarg termini? Encara és ràpid per a saber-ho. Si, com tot apunta, passem a un model en el qual passarem més temps en les llars i amb una major implantació del teletreball, sembla que aquest creixement del comerç de proximitat es mantindrà en el temps. No obstant això, hauran d'enfrontar reptes com el transport de la compra a les llars de manera conjunta entre tots els llocs, així com la transformació digital que els permeta competir amb el comerç electrònic.

  L'esdeveniment es realitzarà en format online, a través de ZOOM. L'assistència és gratuïta prèvia inscripció. Si desitges assistir a les dues sessions, has d'inscriure't en cadascuna d'elles. Les places es reservaran per ordre d'inscripció, que ja es pot realitzar en el següent enllaç: https://focuspyme.emprenemjunts.es/?op=14&n=17527

  Una vegada inscrit t'enviarem un enllaç perquè pugues accedir a l'esdeveniment  a través del teu dispositiu connectat a Internet (mòbil, tauleta, ordinador, …).

  Per a més informació pots contactar amb qualsevol de les 8 agències de CREAMA situades a Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos , Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira i Xàbia

  Més informació

 • Pàgina 1 de 560

 • Mostrant del 1 fins al 20 d'un total de 11197 registres

T'interessa

Portal Info Coronavirus GVA

COVID-19. Informació d'interés

Retailcheck

Ajudes

Canal YouTube Afic

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actuacions de la xarxa

Activitats i esdeveniments de la xarxa

 • ©2020 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible