El portal del comerciant

Procediments judicials

Procediments judicials


La Llei d'Enjudiciament Civil, en vigor des del dia 8 de gener de 2001, permet en supòsits de singular simplicitat que el ciutadà acudisca al jutjat per a reclamar deutes sense que calguen els servicis professionals d'advocat i procurador.


Entre estos: el judici verbal per a la reclamació de quantitats que no excedisquen de 900 euros i la petició inicial del procés monitori.


A continuació s'oferix una sèrie d'informació sobre estos dos procediments tenint en compte que esta té caràcter orientatiu. No prejutja les decisions que en el curs dels processos puguen adoptar els jutjats i tribunals en la seua funció d'interpretació i aplicació de la llei d'acord amb el principi constitucional d'independència judicial.

 

 • EL JUDICI VERBAL PER A RECLAMACIONS QUE NO EXCEDISQUEN DE 900 EUROS
 • EL PROCÉS MONITORI

 

EL JUDICI VERBAL PER A RECLAMACIONS QUE NO EXCEDISQUEN DE 900 EUROS

 •  El judici verbal
 •  L'escrit de demanda
 •  Domicilis
 •  Lloc de presentació
 •  El judici
 •  Inassistència al judici
 •  Recursos
 •  Tràmits del recurs d'apel·lació davant el jutjat
 •  Tràmits del recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial
 •  Execució provisional
 •  Execució de la sentència ferma
 •  Intervenció d'advocat i procurador
 •  Li interessa saber

El judici verbal
Per a formular qualsevol reclamació de quantitat que no excedisca de 900 euros es pot presentar demanda de judici verbal sense necessitat d'utilitzar preceptivament els servicis d'advocat i procurador.
Pot usar per a això rels impresos normalitzats que es troben a la seua disposició en els jutjats a fi de facilitar-li l'esmentada labor.
Si té algun document on conste el deute, pot acudir als tràmits establits per al procés monitori, ja que en faciliten el cobrament, si no hi ha oposició del demandat.
També pot obtenir en les seus judicials un imprés per a reclamar els esmentats deutes per este procediment, les característiques essencials del qual s'indiquen en el corresponent fullet.


L'escrit de demanda
La reclamació haurà de formular-la per escrit i per a això podrà servir-se de l'imprés normalitzat que li facilitaran en el jutjat.
En este document haurà d'anotar el sol·licitant les dades personals i d'identificació, així com les de la persona o les persones a les quals demanda, el domicili o els domicilis on poden ser citats, i especificarà amb claredat i precisió la petició de condemna al pagament de la concreta quantitat que reclame, més interessos i costes.
Juntament amb l'escrit o l'imprés, adjunte els documents en què fonamenta la demanda.
Estos poden ser: factures, rebuts, dictàmens, informes, mitjans de reproducció de so i imatge o altres electrònics.
Els documents públics que ha d'adjuntar a l'escrit o imprés de demanda es podran presentar en còpia simple.
Si la part contrària impugna la seua autenticitat, podrà emportar-se a les actuacions original, còpia o certificat amb els requisits necessaris perquè tinga els seus efectes probatoris.
Els documents privats haurà de presentar-los en original o mitjançant còpia autenticada per funcionari competent.
Si només disposa de còpia simple, es podrà presentar esta, que tindrà els mateixos efectes que l'original, sempre que la validesa no siga qüestionada per qualsevol de les altres parts.


Domicilis
1. Consigne en l'imprés o en l'escrit el domicili on vol que se li trameten les comunicacions. Si canvia de domicili, indique-ho immediatament al jutjat.
2. Pot designar com a domicili del demandat, a més del que hi conste per altres mitjans:
a. El que aparega en el padró municipal.
b. El que aparega en registre oficial o en publicacions de col·legis professionals, si es tractara d'una entitat o empresa o d'un professional col·legiat.
c. On desenvolupe la seua activitat professional o el seu treball no ocasional.
En el supòsit que designe més d'un domicili, ressenye'ls per l'ordre que, segons el seu criteri, puga efectuar-se amb més èxit la citació.
En tot cas, ressenye totes les dades que conega del demandat i que poden facilitar-ne la localització (telèfon, fax, etc.).
El demandat, en rebre la primera comunicació en el domicili assenyalat pel demandant, pot designar un altre domicili.


Lloc de presentació
Com a regla general, l'imprés o escrit de demanda haurà de presentar-lo en el jutjat de primera instància del domicili del demandat.
Quan es dirigisquen contra societats, empresaris o professionals en relació amb la seua activitat empresarial o professional, podran presentar-se també en el jutjat de primera instància del lloc on desenvolupen la seua activitat.
Si la quantitat reclamada no excedix de 90 euros i el municipi del domicili del demandat manca de jutjat de primera instància, l'imprés o escrit de demanda haurà de presentar-lo en el jutjat de pau, que serà el competent.
En les demandes per impagament de rendes sobre arrendaments d'immobles, l'escrit o imprés haurà de presentar-lo en el jutjat de primera instància del lloc on estiga ubicada la finca.
En les reclamacions derivades d'accidents de trànsit, l'imprés de demanda ha de presentar-lo en el jutjat de primera instància corresponent al lloc del sinistre.
Ha d'adjuntar tantes còpies firmades de l'imprés o escrit i dels documents aportats com demandats.


El judici
Presentada la demanda i admesa, el jutjat lliurarà una còpia al demandat i se'ls citarà a un judici o vista que se celebrarà davant el jutge.
A este acte haurà d'acudir amb totes les proves que considere oportunes i que no haja presentat amb l'escrit de demanda, i en el dit acte podrà sol·licitar també l'interrogatori de les parts o la pràctica d'altres proves.
El demandat aportarà en l'acte de la vista del judici els documents, mitjans, instruments, dictàmens i informes relatius al fons de l'assumpte que pretenga fer valer.
Si vosté necessita que el jutjat cite algun testimoni, haurà de demanar-ho en els tres dies següents a la citació i indicar-ne el nom complet i l'adreça perquè aquell s'encarregue de citar-lo.
En el judici, el demandant haurà d'exposar les raons o els arguments en què basa la seua reclamació i el demandat les seues al·legacions.
També hauran de proposar les proves que consideren oportunes i es practicaran les que el jutge admeta.
En el cas que el jutge no admeta alguna de les proves proposades, haurà de formular protesta perquè, en el cas d'interposar recurs contra la sentència, puga sol·licitar-ne la pràctica davant l'audiència provincial.
Celebrat el judici, el jutge té un termini de deu dies per a dictar sentència.

Inassistència al judici

Si el demandant no assistix al judici,  es considerarà que n'ha desistit, se li imposarà l'import de les costes i se'l condemnarà a indemnitzar el demandat que hi haja comparegut, si este ho sol·licita i acredita els danys i perjudicis patits.

Si no assistix el demandat, se'l declararà en rebel·lia i continuarà el judici sense la seua assistència.


Recursos
Si no s'està conforme amb la sentència pot recórrer-la.
Per a això haurà de presentar el seu escrit de preparació del recurs d'apel·lació davant el mateix jutjat que va dictar la sentència en el termini de cinc dies des que se li notifique. En l'escrit s'ha d'esmentar la sentència, la seua voluntat de recórrer-la i el contingut d'esta amb el qual no està d'acord.
En el cas de reclamació derivada de la circulació de vehicles de motor, el condemnat al pagament de la indemnització que apel·la haurà d'acreditar que ha depositat l'import de la condemna més els interessos i els recàrrecs exigibles en el compte del jutjat mitjançant còpia del justificant d'ingrés.
arriba¡Error!Marcador no definido.arriba

Tràmits del recurs d'apel·lació davant el jutjat
Admés a tràmit el recurs, el jutjat li donarà un termini de vint dies perquè expose per escrit les raons del recurs, la petició que formula a l'Audiència Provincial i la sol·licitud que es porten a cap les proves que estime necessàries.
Si no presenta este escrit dins del termini fixat es declararà desert el recurs i la sentència serà ferma.
L'escrit es traslladarà a l'altra part, la qual pot, en el termini de deu dies, oposar-se al recurs i impugnar la sentència apel·lada en allò que li resulte desfavorable.
En eixe cas, es traslladarà a l'apel·lant perquè en el termini de deu dies hi presente al·legacions.
A continuació, el jutjat trametrà el procediment a l'Audiència Provincial perquè resolga el recurs.


Tràmits del recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial
Rebuts els documents en l'Audiència Provincial, s'assenyalarà dia i hora per a la votació i resolució del recurs per part del tribunal i es dictarà sentència, llevat que se celebre vista.
Se celebra vista si:
a) Ha de practicar-se alguna prova.
b) Ho sol·licita alguna de les parts.
c) El tribunal ho estima necessari.
Si s'assenyala la vista, esta se celebrarà davant el tribunal i les parts informaran sobre l'apel·lació i oposició, i es practicarà la prova acordada.
Finalitzada la vista, es dicta sentència.
Cal advertir-li, no obstant això, que esta denominada segona instància no constituïx un nou judici en què puguen al·legar-se tot tipus de fets i arguments o formular-se pretensions noves sobre el cas, ja que la sentència només decidirà sobre punts i qüestions suscitades per les parts en el jutjat i en el recurs.


Execució provisional
La llei permet l'execució provisional de la sentència quan el demandat condemnat formula recurs d'apel·lació i s'hi admet.
Perquè es porte a efecte, haurà de sol·licitar-ho per escrit al jutjat de primera instància que ha dictat la sentència, en qualsevol moment des que li comuniquen que es té preparat el recurs d'apel·lació i abans que es dicte sentència d'apel·lació.

Execució de la sentència ferma
Ferma la sentència, perquè no ha sigut apel·lada o ha dictat sentència l'Audiència Provincial en el recurs d'apel·lació, pot demanar-ne l'execució si el condemnat no paga voluntàriament les quantitats fixades en esta.
Transcorreguts 20 dies des de la notificació de la sentència al condemnat, aquell a qui siga favorable haurà de presentar un escrit davant el jutjat que l'ha dictada en què demane que se'n procedisca a l'execució.
En l'escrit, haurà d'indicar les seues dades personals, el número del procediment i la sol·licitud que se'n despatxe l'execució.
Contra la resolució que dicte el jutjat en què n'acorde l'execució, l'executat s'hi podrà oposar al·legant-ne la caducitat, el pagament o el compliment d'allò ordenat en la sentència, o els pactes o tractes als quals hagen arribat les parts per a evitar-ne l'execució, sempre que allò acordat conste en document públic.
Sense previ requeriment de pagament demandat, es procedirà a l'embargament dels seus béns.
Estos béns pot designar-los vosté.
Si no ho fa, el jutjat requerirà al demandat perquè els designe.
Si vosté no coneix béns del demandat, pot demanar al jutjat que els esbrine, i haurà d'indicar les entitats financeres, els organismes públics i les persones físiques o jurídiques que puguen facilitar la relació d'eixos béns i manifestar  breument les raons per les quals considera que disposen d'informació sobre el patrimoni del demandat.
Després dels tràmits necessaris d'execució, inclosa, si és el cas, la subhasta de béns, se li lliurarà la quantitat deguda.
Les despeses ocasionades en esta fase del procediment aniran a càrrec de l'executat encara que, fins que es liquiden, vosté haurà de pagar les despeses que es generen, llevat de les corresponents a les actuacions realitzades a instància de l'executat, que les pagarà este directament

Intervenció d'advocat i procurador
En este procés no és obligatori que vosté acudisca al jutjat defensat per advocat ni representat per procurador, per la qual cosa pot comparéixer per si mateix.
No obstant això, si vosté com a demandant, vol ser assistit per un o per ambdós professionals, ha de contractar-los i fer-ho constar en la demanda.
En este cas, el demandat, si també vol ser assistit per estos professionals, pot, en el termini de tres dies des que va rebre la demanda i la citació per al judici, comunicar-ho al jutjat i sol·licitar, si manca de mitjans econòmics suficients, el dret a l'assistència jurídica gratuïta.
Quan el demandant comparega per si mateix, i vosté, com a demandat, vulga ser assistit per estos professionals, ha de contractar-los i comunicar-ho al jutjat en el mateix termini de tres dies.
Això es traslladarà al demandant, que, si aleshores vol la intervenció d'estos professionals, ho comunicarà al jutjat en els tres dies següents a la notificació, i sol·licitarà el dret a l'assistència jurídica gratuïta, si manca de mitjans econòmics suficients.
Si vol contractar els servicis professionals d'advocat i de procurador, sàpia que haurà d'assumir les despeses derivades de la seua intervenció, llevat que la seua localitat de residència siga distinta de la del jutjat.
En este cas, si guanya el plet, les despeses hauran de ser satisfetes per la part contrària, amb el límit pel que fa a l'advocat de la tercera part de la quantia de la reclamació.
També aniran a càrrec del condemnat en costes, si el jutge observa temeritat en la conducta d'este; en este cas sense eixe límit.

Li interessa saber
De qualsevol escrit i document que presente en el jutjat ha d'adjuntar tantes còpies firmades com siguen les altres parts.
Si en un procediment és demandant, demandat o acredita un interés legítim, pot acudir al jutjat per a informar-se sobre l'estat de les actuacions, que podrà examinar i conéixer.
Les vistes i compareixences que tinguen per objecte escoltar les parts abans de dictar una resolució se celebraran sempre davant el jutge o magistrat en audiència pública, llevat que s'acorde fer-ho a porta tancada; en este cas es dictarà una resolució explicant-ne els motius.
En les citacions a judici, al jutjat ha de constar-li que vosté l'ha rebuda.
En els altres casos, serà suficient que s'acredite la correcta tramesa al seu domicili.
Quan canvie de domicili, haurà de comunicar-ho al jutjat immediatament.
Si al demandant no li consta cap domicili del demandat, a l'efecte de presentació en persona, el jutjat utilitzarà els mitjans oportuns per a localitzar-lo.

 • Per tramesa al seu domicili o, en alguns casos, a la seu del jutjat, se li faran:
 • Notificacions, quan tinguen per objecte notificar una resolució adoptada.
 •  Citacions, perquè comparega i actue en un lloc, un dia i a una hora.
 •  Emplaçaments, perquè es presente o actue dins d'un termini.
 •  Requeriments, per a ordenar, de conformitat amb la llei, la realització d'una conducta, que pot consistir en una acció o en una abstenció.

Llija atentament les comunicacions del jutjat ja que li indicaran els tràmits i les actuacions que pot realitzar o que ha de realitzar.
En les notificacions, s'indicarà si la resolució és ferma o si és possible recurs contra esta, amb indicació del tipus de recurs que corresponga, l'òrgan judicial davant el qual ha d'interposar-lo i el termini per a recórrer.
Els terminis comencen a córrer a partir del dia següent al dia en què es va rebre la comunicació i en el seu còmput compta el dia del venciment.
En el còmput de terminis per dies s'exclouen els inhàbils.
Són dies inhàbils els diumenges, els dies de festa nacional i els festius a efectes laborals en la respectiva comunitat autònoma o localitat.
També són inhàbils tots els dies del mes d'agost.
En les seus judicials disposa d'impresos per a formalitzar la seua demanda.

EL PROCÉS MONITORI

 •  La petició inicial del procés monitori
 •  Supòsits en què cal acudir al procés monitori
 •  Lloc de presentació
 •  Requisits
 •  Tràmits
 •  Fet el requeriment pot ocórrer
 •  Intervenció de l'advocat i procurador
 •  Li interessa saber


La petició inicial del procés monitori
La Llei d'Enjudiciament Civil, en vigor des del dia 8 de gener de 2001, permet en supòsits de singular simplicitat que el ciutadà acudisca al jutjat per a reclamar deutes sense que calguen necessàriament els servicis professionals d'advocat i procurador.
Entre altres: el judici verbal per a la reclamació de quantitats que no excedisquen de 900 euros i la petició inicial del procés monitori.
Este fullet l'informarà dels tràmits del procés monitori en general.
En fullets separats disposa de la informació necessària per al judici verbal per a reclamacions que no excedisquen de 900 euros, i per al procés monitori per a reclamacions de deutes per despeses comunes de comunitats de propietaris.

Supòsits en què cal acudir al procés monitori
Es pot acudir a este procés per a reclamar deutes dineraris, vençuts i exigibles per un import que no excedisca de 30.000 euros, quan:
1. Dispose de documents, inclosos els informàtics, firmats pel deutor o amb el seu segell, empremta o marca, o amb qualsevol senyal, físic o electrònic, provinent d'este.
2. Dispose de factures, albarans de lliurament, certificats, telegrames, telefax o qualssevol altres documents que, encara que hagen sigut elaborats unilateralment per vosté, siguen no obstant això dels que habitualment s'usen per a documentar els crèdits i deutes en les relacions de la classe que hi haja entre vosté i el deutor.
3. Juntament amb el document en què conste el deute, s'aporten documents comercials que acrediten una relació anterior duradora.
També poden reclamar-se a través d'este procediment els deutes adquirits pel propietari d'un immoble enfront de la comunitat de propietaris per l'impagament de les despeses comunes i de les quotes de comunitat.
Informe's en el fullet específic per a este tipus de reclamacions.
En les seus judicials té a la seua disposició impresos per a formular la seua petició inicial.

Lloc de presentació
La reclamació haurà de formular-la per escrit o en l'imprés que li facilitaran en el jutjat.
Estos escrits o impresos, degudament emplenats, han de presentar-se en el jutjat del domicili o residència del deutor o, si este lloc no fóra conegut, en el jutjat de la localitat on se'l poguera trobar a l'efecte de requerir-lo de pagament.

Requisits
L'escrit o imprés de petició haurà de contenir les dades d'identificació del sol·licitant i les del deutor, així com els domicilis d'ambdós en què se'ls puga trobat, i aportar els números de telèfon, telefax o similars que faciliten al jutjat la tasca de localització.
Respecte del deutor, es pot designar com a domicili el lloc de treball no ocasional, el que aparega en el padró municipal o el que conste oficialment a altres efectes, i assenyalar, en tot cas, els domicilis per l'ordre en què puga efectuar-se amb més èxit la comunicació.
També cal que indique l'origen i quantia del deute i aporte el document o els documents en què es basa la reclamació.
Adjunte tantes còpies firmades com deutors.

Tràmits
Presentada la sol·licitud i admesa pel jutge, el jutjat requerirà el deutor perquè en el termini de 20 dies li pague o manifeste, mitjançant escrit, les raons per les quals no li deu totalment o parcialment la quantitat reclamada.

Fet el requeriment, pot ocórrer
1. Que el deutor li pague el deute, cas en el qual finalitza el plet.
En el moment en què el deutor acredite el pagament, se li farà un justificant i s'arxivaran les actuacions.
2. Que el deutor no li pague ni li done raons per escrit per a no pagar.
En este supòsit, el jutge dictarà acte d'execució contra el deutor per al pagament del deute i els interessos generats.
Si el deute és superior a 900 euros, el sol·licitant necessitarà obligatòriament els servicis d'un advocat i un procurador per als tràmits de l'execució.
3. Que el deutor s'opose per escrit al pagament.
En este cas, cal  distingir, al seu torn, dues possibilitats:
a) Si el deute reclamat no supera els 3.000 euros, se'ls citarà per a un judici verbal al qual hauran d'acudir amb les proves que estimen oportunes (per a més informació consulte el fullet del judici verbal).
Tant per a l'escrit d'oposició del deutor com per a l'assistència a este judici, és obligatori comptar amb advocat i procurador, si la reclamació excedix de 900 euros.
b) Si la quantitat reclamada excedix de 3.000 euros, el jutge li donarà el termini d'un mes perquè, si ho desitja, presente una demanda de judici ordinari en reclamació del deute.
També en este supòsit és obligatori assistir amb advocat i procurador.
Si no presenta la demanda, fianlitzaran les actuacions i haurà de fer front a les costes ocasionades al deutor (honoraris d'advocat i procurador, etc.).

Intervenció d'advocat i procurador
Per a la petició inicial no cal sol·licitar els servicis d'un advocat ni d'un procurador, per la qual cosa, si vol contractar-los, haurà d'assumir les despeses derivades de la seua intervenció, llevat que la seua localitat de residència siga distinta de la del jutjat. En este cas, si venç en el plet, les despeses hauran de ser satisfetes pel deutor, amb el límit pel que fa a l'advocat de la tercera part de la quantia de la reclamació.

Li interessa saber
De qualsevol escrit i document que presente en el jutjat ha d'adjuntar tantes còpies firmades com siguen les altres parts.
Si en un procediment és demandant, demandat o acredita un interés legítim, pot acudir al jutjat per a informar-se sobre l'estat de les actuacions, que podrà examinar i conéixer.
Les vistes i compareixences que tinguen per objecte escoltar les parts abans de dictar una resolució se celebraran sempre davant el jutge o magistrat en audiència pública, llevat que s'acorde fer-ho a porta tancada; en este cas es dictarà una resolució explicant-ne els motius.
En les citacions a judici, al jutjat li ha de constar que vosté l'ha rebuda.
En els altres casos, serà suficient que s'acredite la correcta tramesa al seu domicili.
Quan canvie de domicili, haurà de comunicar-ho al jutjat immediatament.
Si al demandant no li consta cap domicili del demandat, a l'efecte de presentació en persona, el jutjat utilitzarà els mitjans oportuns per a localitzar-lo.
Per tramesa al seu domicili o, en alguns casos, a la seu del jutjat, se li faran:
Notificacions, quan tinguen per objecte notificar una resolució adoptada.
Citacions, perquè comparega i actue en un lloc, un dia i a una hora.
Emplaçaments, perquè es presente o actue dins d'un termini.
Requeriments, per a ordenar, de conformitat amb la llei, la realització d'una conducta, que pot consistir en una acció o en una abstenció.
Llija atentament les comunicacions del jutjat ja que li indicaran els tràmits i les actuacions que pot realitzar o que ha de realitzar.
En les notificacions, s'indicarà si la resolució és ferma o si és possible recurs contra esta, amb indicació del tipus de recurs que corresponga, l'òrgan judicial davant el qual ha d'interposar-lo i el termini per a recórrer.
Els terminis comencen a córrer a partir del dia següent al dia en què es va rebre la comunicació i en el seu còmput compta el dia del venciment.
En el còmput de terminis per dies s'exclouen els inhàbils.
Són dies inhàbils els diumenges, els dies de festa nacional i els festius a efectes laborals en la respectiva comunitat autònoma o localitat.
També són inhàbils tots els dies del mes d'agost.
En les seus judicials disposa d'impresos per a formular la seua petició inicial.

 

 

T'interessa

Portal Info Coronavirus GVA

COVID-19. Informació d'interés

Retailcheck

Ajudes

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actuacions de la xarxa

Activitats i esdeveniments de la xarxa

 • ©2020 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible