El portal del comerciant

Legislació laboral bàsica

OCUPACIÓ

LLEI 56/2003, de 16 de desembre, d'Ocupació

LLEI 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació

REIAL DECRET 1.722/2007, de 21 de desembre, pel qual es desplega la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'Ocupació, en matèria d'òrgans, instruments de coordinació i avaluació del Sistema Nacional d'Ocupació

REIAL DECRET LLEI 2/2008, de 21 d'abril, de mesures d'impuls a l'activitat econòmicaBOE 22.04.2008

REIAL DECRET 1.975/2008, de 28 de novembre, sobre les mesures urgents a adoptar en matèria econòmica, fiscal, d'ocupació i d'accés a l'habitatge. - Modificat pel Reial Decret 97/2009, de 6 de febrer

Reial Decret 97/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1.975/2008, de 28 de novembre, sobre les mesures urgents a adoptar en matèria econòmica, fiscal, d'ocupació i d'accés a l'habitatge

Reial Decret Llei 2/2009, de 6 de març, de mesures urgents per al manteniment i el foment de l'ocupació i la protecció de les persones desocupades

ESTATUT DELS TREBALLADORS

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

LLEI 33/2002, de 5 de juliol, de modificació de l'article 28 del text refós de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu

REIAL DECRET 1.659/1998, de 24 de juliol, pel qual es desplega l'article 5 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors en matèria d'informació

REIAL DECRET 488/1998, de 27 de març, pel qual es modifica l'article 11 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes formatius

REIAL DECRET 2.720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desplega l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de duració

LLEI 38/2007, de 16 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu

PROCEDIMENT LABORAL

REIAL DECRET LEGISLATIU 2/1995, de 7 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Procediment Laboral


SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL

REIAL DECRET LLEI 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l'increment de la seua quantia


PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals

COMUNICACIÓ I REGISTRE DE CONTRACTES DE TREBALL

REIAL DECRET 1.424/2002, de 27 de desembre, pel qual es regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les seues còpies bàsiques als serveis públics d'Ocupació, i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella. - Modificat pel REIAL DECRET 1.715/2004, de 23 de juliol

ORDRE TAS/770/2003, de 14 de març, per la qual es desplega el Reial Decret 1.424/2002, de 27 de desembre, pel qual es regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les seues còpies bàsiques als serveis públics d'Ocupació, i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella. BOE 05.04.2003

REIAL DECRET 1.715/2004, de 23 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1.424/2002, de 27 de desembre, pel qual es regula la comunicació del contingut dels contractes de treball i de les seues còpies bàsiques als serveis públics d'Ocupació, i l'ús de mitjans telemàtics en relació amb aquella

ORDRE de 6 de juliol de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aprova el procediment de notificació electrònica del contingut dels contractes de treball i les seues còpies bàsiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

 

CONTRACTACIÓ D'ESTRANGERS

LLEI ORGÀNICA 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya

LLEI ORGÀNICA 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre; de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial

LLEI 9/1994, de 19 de maig, de modificació de la Llei 5/1984, de 26 de març, reguladora del dret d'asil i de la condició de refugiat

LLEI 45/1999, de 29 de novembre, sobre el desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de servicis transnacional

REIAL DECRET LLEI 1/2008, de 18 de gener, pel qual es determina l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a 2008 i es concedix un crèdit extraordinari en el pressupost de treball i assumptes socials, per import de 200.000.000 euros amb destinació a l'acollida i la integració d'immigrants, així com el reforç educatiu d'estos

REIAL DECRET 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu

REIAL DECRET 2.393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social

REIAL DECRET 864/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, reformada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre

ORDRE TAS/1.745/2005, de 3 de juny, per la qual es regula la certificació acreditativa del requisit establit en l'article 50.a) del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, aprovat per Reial Decret 2.393/2004, de 30 de desembre

ORDRE TAS/3.698/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula la inscripció de treballadors estrangers no comunitaris en els serveis públics d'Ocupació i en les agències de col·locació

ORDRE TAS/711/2008, de 7 de març, per la qual es modifica l'Ordre TAS/3.698/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula la inscripció de treballadors estrangers no comunitaris en els serveis públics d'Ocupació i en les agències de col·locació

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2007, de la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de Consell de Ministres, de 16 de febrer de 2007, pel qual s'aproven les instruccions per les quals es determina el procediment per a autoritzar l'entrada, residència i treball a Espanya, d'estrangers en l'activitat professional dels quals concórreguen raons d'interés econòmic, social o laboral, o relatives a la realització de treballs d'investigació i desenvolupament, o docents, que requerisquen alta qualificació, o d'actuacions artístiques d'especial interés cultural

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2007, de la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de Consell de Ministres, de 21 de desembre de 2007, pel qual es regula el contingent de treballadors estrangers de règim no comunitari a Espanya per a l'any 2008

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2005, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'establix un nou procediment d'elaboració del Catàleg d'ocupacions de difícil cobertura


DESOCUPACIÓ

LLEI 22/1992, de 30 de juliol, de Mesures Urgents sobre el Foment de l'Ocupació i la Protecció per Desocupació. Disposició addicional 2

REIAL DECRET 625/1985, de 2 d'abril, pel qual es desplega la Llei 31/1984, de 2 d'agost, de Protecció per Desocupació. - Modificat per Reial Decret 200/2006, de 17 de febrer

REIAL DECRET 200/2006, de 17 de febrer

Llei 45/2002, de 12 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reforma del Sistema de Protecció per Desocupació i Millora de l'Ocupabilitat

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1994, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la Seguretat Social.

REIAL DECRET 1.044/1985, de 19 de juny, pel qual es regula el pagament de la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic, pel valor actual del seu import com a mesura de foment de l'ocupació

REIAL DECRET LEGISLATIU 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions d'Ordre Social

RREIAL DECRET LLEI 10/2009, de 13 d'agost, pel qual es regula el programa temporal de protecció per desocupació i inserció

REIAL DECRET LLEI 4/2008, de 19 de setembre, sobre pagament acumulat i de forma anticipada de la prestació contributiva per desocupació a treballadors

OCUPACIÓ AUTÒNOMA

LLEI 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom

REIAL DECRET 197/2009, de 23 de febrer, pel qual es desplega l'Estatut del Treball Autònom en matèria de contracte del treballador autònom econòmicament dependent i el seu registre i es crea el Registre Estatal d'Associacions Professionals de Treballadors Autònoms

ORDRE TAS/1622/2007, de 5 de juny, per la qual es regula la concessió de subvencions al programa de promoció de l'ocupació autònoma

RESOLUCIÓ de 18 de març de 2009, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'establix el procediment per al registre dels contractes dels treballadors autònoms econòmicament dependents

Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s'establix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms

FOMENT DE L'OCUPACIÓ

LLEI 63/1997, de 26 de desembre, de Mesures Urgents per a la Reforma del Mercat de Treball i el Foment de la Contractació Indefinida

LLEI 64/1997, de 26 de desembre, per la qual es regulen els incentius en matèria de seguretat social i de caràcter fiscal per al foment de la contractació indefinida i l'estabilitat en l'ocupació

REIAL DECRET 1.194/1985, de 17 de juliol, pel qual s'acomoden a l'empara del que s'ha establit en la disposició addicional setena de la Llei 8/1980, de 10 de març, modificada per la Llei 32/1984, de 2 d'agost, d'anticipació de l'edat de jubilació com a mesura de foment d'ocupació.

LLEI 12/2001, de 9 de juliol, de Mesures Urgents de Reforma del Mercat de Treball per a l'Increment de l'Ocupació i la Millora de la seua Qualitat


FOMENT D'OCUPACIÓ DE TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT

REIAL DECRET 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat

REIAL DECRET 1.451/1983, d'11 de maig, que regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació de treballadors amb minusvalidesa modificat per Reial Decret 170/2004, de 30 de gener

REIAL DECRET 170/2004, de 30 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1.451/1983, d'11 de maig, pel qual per complir el que s'ha previst en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, es regulen l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors amb minusvalidesa

REIAL DECRET 1.368/1985, de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial de les persones amb minusvalidesa que treballen en els centres especials d'Ocupació - BOE 08.08.1985. Text Iberlex Modificat per Reial Decret 427/1999, de 12 de març

REIAL DECRET 2.273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Centres Especials d'Ocupació en l'article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social del Minusvàlid

REIAL DECRET 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels traballadors amb discapacitat

FOMENT D'OCUPACIÓ DONES

ORDRE de 16 de setembre de 1998 per al foment d'ocupació estable de dones en les professions i ocupacions amb menor índex d'ocupació femenina

REIAL DECRET 1.917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere


SOCIETATS LABORALS I COOPERATIVES

LLEI 4/1997, de Societats Laborals


CONCILIACIÓ VIDA FAMILIAR I LABORAL

LLEI 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores

REIAL DECRET 1.251/2001, de 16 de novembre, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat i risc durant l'embaràs


EMPRESES D'INSERCIÓ

LLEI 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció

EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

LLEI 14/1994, per la qual es regulen les empreses de treball temporal.- BOE 02.06.1994.

REIAL DECRET 4/1995, de 13 de gener, pel qual es desplega la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal


AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ

REIAL DECRET 735/1995, de 5 de maig, pel qual es regulen les agències de col·locació sense fins lucratius i els servicis integrats per a l'ocupació

ORDRE de 10 d'octubre de 1995, per la qual es regulen, per desplegar el títol II del Reial Decret 735/1995, sobre agències de col·locació sense fins lucratius i servicis integrats per a l'ocupació, els Plans de Servicis Integrats per a l'Ocupació i els convenis amb les entitats associades dels serveis integrats per a l'ocupació

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 1996, de l'Institut Nacional d'Ocupació, d'aplicació i desplegament de l'Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat Social de 10 d'octubre de 1994, per la qual es regulen, per desplegar el títol II del Reial Decret 735/1995, de 5 de maig, sobre agències de col·locació i serveis integrats per a l'ocupació, els plans de servicis integrats per a l'ocupació i els convenis amb les entitats associades dels servicis integrats per a l'ocupació

T'interessa

Ajudes 2018

Retailcheck

Novetats del portal

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

  • ©2019 Generalitat Valenciana.
  • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • El portal del comerç sostenible