El portal del comerciant

06.- La Llei 16/2009 de Serveis de Pagament

El present quadern pretén realitzar una primera aproximació a la recent publicació de la Llei 16/2009, que tindrà repercussions rellevants en el tràfic mercantil. Encara que fins a l'aplicació efectiva, el posterior desenvolupament reglamentari al que la pròpia Llei remitent i el posterior rodatge, no es podran realitzar les adequades valoracions, vam esperar que aquestes pàgines siguen d'interès.

I. Consideracions inicials
II. Glossari de termes
III.Què és la SEPA?
IV. Àmbit d'aplicació de la llei
V.Les noves entitats de pagament (EP)
VI. Requisits de la informació i transparència
VII.Drets i obligacions en relació amb la prestació i utilització de serveis de pagament
VIII. Regulació de les operacions de pagament
IX. La possibilitat de recàrrec per utilització d'instruments de pagament
X. Altres operacions
XI. Conseqüències normatives de l'aprovació de la llei 16/2009.

DESCARREGAR QUADERN EN FORMAT PDF

I. Consideracions inicials

La creació de l'euro en 1999 i la seua posada en circulació en 2002 com moneda única hagué d'originar, al mateix temps, la regulació uniforme dels instruments de pagament que fan possible la utilització d'aquesta moneda. Però no va anar fins a 2005 quan la Comissió de la Unió Europea va presentar la proposta de Directiva sobre serveis de pagament en el mercat interior, la qual va ser aprovada com Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de novembre de 2007.

L'objectiu general de la Directiva és garantir que els pagaments realitzats en l'àmbit de la Unió Europea -en concret, les transferències, els adeudos directes i les operacions de pagament directe efectuades mitjançant targeta- puguen realitzar-se amb la mateixa facilitat, eficiència i seguretat que els pagaments nacionals interns dels Estats membres. Al costat d'això contribueix al reforçament i protecció dels drets dels usuaris dels serveis de pagament i facilita l'aplicació operativa dels instruments de la zona única de pagaments en euros, el que s'ha denominat SÀPIGA («Single Euro Payments Area»).

L'objecte de la Llei, que en aquest document s'analitza, és incorporar l'esmentada Directiva a l'Ordenament jurídic espanyol.

Els objectius específics de la Directiva i, per tant, de la Llei 16/2009 de 13 de novembre són:

 • Estimular la competència entre els mercats nacionals i assegurar igualtat d'oportunitats per a competir. En aquesta línia, es contempla la creació de noves entitats de pagament (EP) que puguen representar una ampliació dels proveïdors de serveis de pagament
 • Augmentar la transparència en el mercat, tant per als prestadors dels serveis com dels usuaris, establint normes comunes, com millor sistema per a oferir seguretat jurídica, tant en l'àmbit nacional com en el transfronterer.
 • Establir un sistema comú de drets i obligacions per a proveïdors i per a usuaris en relació amb la prestació i utilització dels serveis de pagament..

En definitiva, amb l'aprovació de la Llei de Serveis de Pagament es trasllada la directiva comunitària de 2007, amb la qual es pretén harmonitzar la fragmentada regulació que existeix referent a això, atès que cada Estat membre de la UE conta amb la seua pròpia normativa.

Es tracta de facilitar dins de la UE les transferències, els pagaments amb targeta, l'execució dels adeudos domiciliats, l'enviament de diners, i l'emissió i adquisició d'instruments de pagament, així com possibilitar operar amb un sol compte corrent en tot l'àmbit europeu, permetent utilitzar les targetes de dèbit o domiciliar pagaments en qualsevol altre Estat que no siga el mateix al que pertanga l'entitat en la qual es té el compte bancari.

També, com veurem en pàgines posteriors, augmentarà la informació i la protecció de l'usuari.

La Llei 16/2009 és una Llei amb un elevat component tècnic que utilitza gran nombre de termes financers el coneixement dels quals és necessari per a l'adequada comprensió de la mateixa. Per açò, abans de passar a analitzar el seu contingut es passa revista a un glossari de termes rellevants utilitzats al llarg del seu desenvolupament.

II. Glossari términs

ADEUDO DOMICILIAT: Servei de pagament destinat a efectuar un càrrec en el compte de pagament del ordenant, en el qual l'operació de pagament és iniciada pel beneficiari sobre la base del consentiment donat pel ordenant al beneficiari, al proveïdor de serveis de pagament del beneficiari o al proveïdor de serveis de pagament del propi ordenant.

AUTENTICACIÓ: Un procediment que permeta al proveïdor de serveis de pagament comprovar la utilització d'un instrument de pagament específic, incloent les seues característiques de seguretat personalitzades.

BENEFICIARI: Una persona física o jurídica que siga el destinatari previst dels fons que hagen estat objecte d'una operació de pagament.

CONSUMIDOR: Una persona física que, en els contractes de serveis de pagament que són objecte de la present Llei, actua amb fins alienes a la seua activitat econòmica, comercial o professional.

CONTRACTE MARCO: Un contracte de servei de pagament que regeix l'execució futura d'operacions de pagament individuals i successives, i que pot estipular l'obligació d'obrir un compte de pagament i les corresponents condicions.

COMPTE DE PAGAMENT: Un compte a nom d'un o diversos usuaris de serveis de pagament que siga utilitzada per a l'execució d'operacions de pagament.

DIA HÀBIL: Dia d'obertura comercial, als efectes necessaris per a l'execució d'una operació de pagament, dels proveïdors de serveis de pagament del ordenant o del beneficiari que intervenen en l'execució de l'operació de pagament. En el cas de comptes de pagament contractades telemàticament, se seguirà el calendari corresponent a la plaça en la qual estiga situada la seu social del proveïdor de serveis de pagament amb el qual s'haguessin contractat.

ENTITAT DE PAGAMENT (EP): Una persona jurídica a la qual s'haja atorgat autorització, per a prestar i executar serveis de pagament.

DATA DE VALOR: Moment utilitzat per un proveïdor de serveis de pagament com referència per al càlcul de l'interès sobre els fons abonats o carregats a un compte de pagament.

INSTRUMENT DE PAGAMENT: Qualsevol mecanisme o mecanismes personalitzats, o conjunt de procediments acordats pel proveïdor de serveis de pagament i l'usuari del servei de pagament, utilitzat per aquest per a iniciar una ordre de pagament.

OPERACIÓ DE PAGAMENT: Una acció, iniciada pel ordenant o pel beneficiari, consistent a situar, transferir o retirar fons, amb independència de qualssevol obligacions subjacents entre ambdós.

ORDRE DE PAGAMENT: Tota instrucció cursada per un ordenant o beneficiari al seu proveïdor de serveis de pagament per la qual se sol·licite l'execució d'una operació de pagament.

ORDENANT: Una persona física o jurídica titular d'un compte de pagament que autoritza una ordre de pagament a partir d'aquest compte o, en el cas que no existisca un compte de pagament, la persona física o jurídica que dicta una ordre de pagament.

PROVEÏDOR DE SERVEIS DE PAGAMENT: Els organismes públics, entitats i empreses autoritzades per a prestar serveis de pagament a Espanya o en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea, s'acullen o no a les excepcions previstes en l'article 26 de la Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell de 13 de novembre de 2007 sobre serveis de pagament en el mercat interior, per la qual es modifiquen les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE i 2006/48/CE i per la qual es deroga la Directiva 97/5/CE, així com els de tercers països, que es dediquen professionalment a la prestació de serveis de pagament.

SERVEI D'ENVIAMENT DE DINERS: Un servei de pagament que permet bé rebre fons d'un ordenant sense que es creu cap compte de pagament a nom del ordenant o del beneficiari, amb l'única fi de transferir una quantitat equivalent a un beneficiari o a altre proveïdor de serveis de pagament que actue per compte del beneficiari, o bé rebre fons per compte del beneficiari i posar-los a la disposició d'aquest.

SERVEI DE PAGAMENT: Qualsevol de les activitats comercials contemplades en l'article 1.2 de la Llei 16/2009.

SISTEMA DE PAGAMENT: Un sistema de transferència de fons regulat per disposicions formals i normalitzades, i dotat de normes comunes per al tractament, liquidació o compensació d'operacions de pagament.

TIPUS D'INTERÈS DE REFERÈNCIA: Tipus d'interès emprat com base per a calcular qualsevol interès que haja d'aplicar-se i procedent d'una font disponible públicament que puga ser verificada per les dues parts en un contracte de serveis de pagament

USUARI DE SERVEIS DE PAGAMENT: Una persona física o jurídica que faça ús d'un servei de pagament, ja siga com ordenant, com beneficiari o ambdós.

III. Què és la SEPA?

Des de la introducció dels bitllets i monedes en euros el 1 de gener de 2002, els ciutadans de la zona de l'euro poden realitzar els seus pagaments en efectiu amb una sola moneda en qualsevol dels països de la zona, amb la mateixa facilitat amb que ho feien en els seus respectius països amb les antigues monedes nacionals.

No obstant això, el que és una realitat per als pagaments en efectiu és encara una iniciativa en marxa per als pagaments d'altra naturalesa. La introducció de l'euro com moneda única en els països de la zona de l'euro solament s'haurà completat quan la Zona Única de Pagaments en Euros -Single Euro Payments Area (SEPA)- siga una realitat; és a dir, quan els particulars i les empreses puguen efectuar els seus pagaments sense utilitzar efectiu en tota la zona de l'euro des d'un compte únic en qualsevol lloc de la zona, utilitzant un únic conjunt d'instruments de pagament amb la mateixa facilitat, eficiència i seguretat amb la qual ho fan en l'àmbit nacional.

La SEPA és una zona on ciutadans, empreses, administracions i altres agents econòmics podran realitzar pagaments electrònics en Euros a Europa, amb les mateixes condicions bàsiques, drets i obligacions, i això amb independència de la seua ubicació, així, tots els pagaments en euros es consideraran 'interns', i desapareixerà la distinció entre pagaments nacionals i transfronterers dins de la zona de l'euro.
La zona SEPA abasta 32 Estats: els 27 de la Unió Europea, més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Mònaco.

La SEPA va iniciar la seua marxa el 28 de gener de 2008, amb les transferències SEPA i a partir de 2010, quan s'hagen produït l'oportuna estandardització i les adaptacions necessàries en les diferents infraestructures que processen aquestes operacions, aquests instruments paneuropeus s'utilitzaran majoritària, de manera que la SEPA serà una realitat irreversible.

IV. Àmbit d'aplicació de la llei

La nova llei de Serveis de Pagament afecta principalment als mitjans de pagament més utilitzats: els ingressos en comptes, les retirades d'efectiu subsegüents, les domiciliacions no només de rebuts sinó també de nòmina, les transferències, els girs a l'exterior, els pagaments online, les operacions amb targeta o les línies de crèdit. En resum, tot aquell sistema de desembors de diners que no siga realitzat amb monedes i bitllets.

Expressament, els serveis de pagament que regula aquesta Llei segons s'estableix en el seu Article 1, són:

 • Els serveis que permeten l'ingrés d'efectiu en un compte de pagament i totes les operacions necessàries per a la gestió del propi compte de pagament
 • Els serveis que permeten la retirada d'efectiu d'un compte de pagament i totes les operacions necessàries per a la gestió del propi compte de pagament.
 • L'execució d'operacions de pagament, inclosa la transferència de fons, a través d'un compte de pagament en el proveïdor de serveis de pagament de l'usuari o altre proveïdor de serveis de pagament: adeudos domiciliats, operacions de pagament mitjançant targeta de pagament o dispositiu similar, execució de transferències.
 • L'execució d'operacions de pagament quan els fons estiguen cobertscobrits per una línia de crèdit oberta per a un usuari de serveis de pagament: adeudos domiciliats, operacions de pagament mitjançant targeta de pagament o dispositiu similar, execució de transferències.
 • L'emissió i adquisició d'instruments de pagament.
 • L'enviament de diners.
 • L'execució d'operacions de pagament en les quals es transmeta el consentiment del ordenante a executar una operació de pagament mitjançant dispositius de telecomunicació, digitals o informàtics i es realitze el pagament a través de l'operador de la xarxa o sistema de telecomunicació o informàtic, que actua únicament com intermediari entre l'usuari del servei de pagament i el prestador de béns i serveis.

S'EXCEPCIONEN a l'aplicació d'aquesta Llei, entre unes altres, les següents operacions establides en l'Article 3:

 • les operacions de pagament efectuades exclusivament en efectiu i directament del ordenant al beneficiari, sense intervenció de cap intermediari;
 • les operacions de pagament del ordenant al beneficiari a través d'un agent comercial autoritzat per a negociar o concloure la compra o venda de béns o serveis per compte del ordenant o del beneficiari;
 • el transport físic, com activitat professional, de bitllets i monedes, inclosos la recollida, tractament i lliurament;
 • les operacions de pagament consistents en la recollida i lliurament no professionals de diners en efectiu realitzades amb motiu d'activitats no lucratives o benèfiques;
 • el negoci de canvi de bitllets estrangers, quan els fons no es mantinguen en comptes de pagament;
 • les operacions de pagament realitzades per mitjà de qualsevol dels següents documents estesos per un proveïdor de serveis de pagament a fi de posar fons a la disposició del beneficiari:
  • Xecs en paper,
  • Efectes en paper
  • Vals en paper,
  • Xecs de viatge en paperl,
  • Girs postals en paper
 • les operacions de pagament relacionades amb la gestió de carteres, amb inclusió de dividends, rèdits o altres distribucions, o amb amortitzacions o vendes realitzades per per empreses de serveis d'inversió, entitats de crèdit, institucions d'inversió col·lectiva i les seues Gestores, Planes i Fons de Pensions i les seues Gestores i qualsevol altra entitat autoritzada a custodiar instruments financers;
 • els serveis que es basen en instruments que puguen utilitzar-se per a l'adquisició de béns o serveis únicament en les instal·lacions de l'emissor o, en virtut d'un acord comercial amb l'emissor, bé en una xarxa limitada de proveïdors de serveis o per a un conjunt limitat de béns o serveis, d'acord amb les condicions que s'establisquen reglamentàriament;
 • els serveis de proveïdors de retirada de diners en caixers automàtics que actuen en nom d'un o diversos expedidors de targetes, que no siguen part del contracte marc amb el consumidor que retire diners d'un compte de pagament, sempre que aquests proveïdors no realitzen altres serveis de pagament.

V. Les noves entitats de pagament (EP)

La nova Llei de Serveis de Pagament a través de la seua regulació en el Títol II, introdueix una reforma importantísima al posar en vigor una nova figura jurídica denominada Entitats de Pagament (EP), amb l'objectiu de fomentar la competència entre entitats financeres en l'esperança que aquesta es traduïsca en una major eficiència del sistema financer i abaratisca el servei als consumidors.

Els EP completaran l'ecosistema financer del que ja formen part les entitats de crèdit, els emissors de diners electrònics (EDE) o Correus. D'aquesta forma, les agències d'enviaments de diners o remesadores, podran executar transferències nacionals i girs a l'estranger, atendre domiciliacions, canviar divises, la concessió de crèdits al consum o gestionar sistemes de pagament com targetes bancàries. Per a això les remesadores haurien de convertir-se en entitats de pagament (EP) en menys d'un any i mig. En aquest termini haurien de tornar a presentar la documentació al Banc d'Espanya i pot ser que no totes els operadors actuals puguen completar el canvi, per no arribar a els requisits. Actualment la xarxa de de agents que aquesta composta, principalment, per locutoris.

L'Article 6 estableix que La denominació «entitat de pagament», així com la seua abreviatura «EP», quedarà reservada a aquestes entitats, les quals podran incloure-les en la seua denominació social, en la forma que reglamentàriament es determine.

Les entitats de pagament únicament podran mantenir comptes de pagament l'ús exclusiu del qual es limite a operacions de pagament. La Llei impedeix a la EP, remunerar el passiu, pel que aquests comptes no podran reportar interessos, i quedaran subjectes a les restants limitacions operatives que reglamentàriament es determinen per a assegurar la seua finalitat. En termes de l'Article 6 de la llei 16/2009: 'Les entitats de pagament no podran portar a terme la captació de dipòsits o altres fons reembossables del públic…ni emetre diners electrònics. Els fons rebuts per aquestes entitats dels usuaris de serveis de pagament per a la prestació de serveis de pagament no constituiran dipòsits o altres fons reembossable".

Per altra banda, l'Article 10, estableix els requisits de garantia exigits a les EP ja que salvaguardaran els fons rebuts dels usuaris de serveis de pagament o rebuts a través d'altre proveïdor de serveis de pagament i estaran cobertscobrits per una pòlissa de segur o altra garantia comparable d'una companyia d'assegurances o d'una entitat de crèdit que dispose de la qualitat creditícia per una quantitat equivalent a la qual hauria estat separada en cas de no existir la pòlissa de segur o altra garantia comparable.

L'Article 9 estableix les activitats que podran realitzar les noves EP, així a més de la prestació dels serveis de pagament que es contemplen en l'article 1.(Veure apartat'àmbit d'aplicació'), les entitats de pagament estaran habilitades per a portar a terme les següents activitats:

 • la prestació de serveis operatius o serveis auxiliars estretament relacionats, tals com la garantia de l'execució d'operacions de pagament, serveis de canvi de divises, activitats de custòdia i emmagatzematge i tractament de dades;
 • la gestió de sistemes de pagament
 • les activitats econòmiques distintes de la prestació de serveis de pagament, conformement a la legislació comunitària i nacional aplicables
 • Encara que en el curt termini és improbable que açò ocórrega per les exigències de capital que açò comporta i el desafiament professional que suposa bregar amb la morositat, les entitats de pagament podran concedir crèdits en relació amb els serveis de pagament únicament si es compleixen les següents condicions:
  • Que es tracte d'un crèdit concedit exclusivament en relació amb l'execució d'una operació de pagament;
  • Que el crèdit concedit en relació amb el pagament i siga reemborsat dins d'un termini curt que, en cap cas, supere els dotze mesos;
  • Que aquest crèdit no es concedisca a càrrec dels fons rebuts o en possessió a l'efecte de l'execució d'una operació de pagament
  • Que els fons propis de l'entitat de pagament siguen en tot moment adequats, tenint en compte la quantia total dels crèdits concedits.

A més, la nova normativa determina que seran les entitats de pagament amb autorització administrativa del Ministeri d'Economia i Hisenda les quals podran portar a terme aquests serveis.

Referent a això l'autorització per a la creació d'una entitat de pagament es denegarà:

 • Quan manque d'una bona organització administrativa i comptable o de procediments de control intern adequats, que garantisquen la gestió sana i prudent de l'entitat.
 • Quan manque de procediments eficaços d'identificació, gestió, control i comunicació dels riscos als quals estiguen o puguen estar exposats.
 • Quan es considere adequada la idoneïtat dels accionistes que vagen a tenir una participació significativa i/o dels administradors i directius.
 • Quan incomplisca els requisits de capital mínim o els altres que reglamentàriament s'establisquen per a l'autorització de les entitats de pagament.

Aquestes entitats de pagament haurien de, abans d'iniciar les seues activitats, quedar inscrites en el Registre Especial d'Entitats de Pagament que es crearà en el Banc d'Espanya que estarà a disposició pública per a la seua consulta, serà accessible a través d'Internet i s'actualitzarà periòdicament.

Segurament no tardarem molt temps a començar a veure tota una nova gamma de productes oferits pels nous'quasi bancs'.

VI. Requisits de la informació i transparència

Per a garantir la protecció dels usuaris, el nou text arreplega un conjunt d'obligacions d'informació, regulades en el Títol III (sobre els costos de les operacions, la data de recepció de l'ordre de pagament, l'import de l'operació...) que el proveïdor de serveis de pagament haurà de facilitar de forma accessible tant per a operacions de pagament singulars, com en el cas que estiguen regulades per un contracte marc.

L'article 19 estableix que el proveïdor de serveis de pagament no podrà cobrar a l'usuari del servei de pagament pel subministrament d'informació exigida legalment. No obstant això, el proveïdor i l'usuari de serveis de pagament podran acordar que es cobren despeses per la comunicació d'informació addicional o més freqüent, o per la transmissió d'aquesta per mitjans de comunicació distints dels especificats en el contracte marc, sempre que la informació es facilite a petició de l'usuari del servei de pagament. Aqueixes despeses seran adequats i acords amb els costos efectivament suportats pel proveïdor de serveis de pagament

Cal tenir en compte que l'article 17 estableix que quan l'usuari del servei de pagament no siga un consumidor, les parts podran acordar que no s'aplique, en tot o en part el Títol III i les seues posteriors disposicions de desenvolupament.

Per a les operacions de pagament regulades a través d'un contracte marc, la nova llei contempla dues possibilitats:

La resolució del contracte, a través de l'article 21:

 • L'usuari del servei de pagament podrà resoldre el contracte marc en qualsevol moment llevat que les parts hagen convingut en un preavís. El termini de preavís no podrà excedir d'un mes.
 • La resolució d'un contracte marc que s'haja celebrat per un període indefinit o superior a 12 mesos serà gratuïta per a l'usuari de serveis de pagament si s'efectua una vegada transcorreguts els 12 mesos.
 • D'acordar-se així en el contracte marc, el proveïdor de serveis de pagament podrà resoldre un contracte marc celebrat per un període indefinit si avisa amb una antelació mínima de dos mesos.

La modificació de les condicions del contracte, a través de l'article 22:

 • El proveïdor de serveis de pagament haurà de proposar qualsevol modificació de les condicions contractuals i de la informació i les condicions de manera individualitzada i en paper o altre suport durador, en la forma que es determine pel ministre d'Economia i Hisenda, i amb una antelació no inferior a dos mesos respecte de la data que entre en vigor la modificació proposada. No obstant això, es podran aplicar de manera immediata totes aquelles modificacions que, inequívocament, resulten més favorables per als usuaris de serveis de pagament.
 • Les modificacions dels tipus d'interès o de canvi podran aplicar-se immediatament i sense previ avís, sempre que així s'haja acordat en el contracte marc i que les variacions es basen en els tipus d'interès o de canvi de referència acordats. No obstant això, els canvis en els tipus d'interès o de canvi que siguen més favorables per als usuaris de serveis de pagament podran aplicar-se sense previ avís.

VII. Drets i obligacions en relació amb la prestació i utilització de serveis de pagament

Per a garantir la protecció dels usuaris, el nou text arreplega juntament amb les obligacions d'informació, un conjunt de drets i obligacions, tant per als proveïdors com per als usuaris i beneficiaris, aspectes regulats en el Títol IV de la Llei 16/2009.

Novament es contempla la possibilitat (Article 23),que quan l'usuari del servei de pagament no siga un consumidor, les parts podran convenir que no s'apliquen, total o parcialment, els articles 24.1, 25.1 últim incís del primer paràgraf, 30, 32, 33, 34, 37 i 45 del Títol IV.

Per altra banda, els proveïdors de serveis de pagament podran convenir amb els seus usuaris de serveis de pagament que no s'apliquen per als instruments de pagament d'escassa quantia, en les condicions que es determinen reglamentàriament, determinades disposicions del Títol IV.

1.- Obligacions de l'usuari de serveis de pagament

Segons l'article 27, l'usuari de serveis de pagament habilitat per a utilitzar un instrument de pagament haurà de complir les obligacions següents:

 • Utilitzar l'instrument de pagament de conformitat amb les condicions que regulen la seua emissió i utilització, en particular, quan reba l'instrument de pagament, l'usuari haurà de prendre totes les mesures raonables a fi de protegir els elements de seguretat personalitzats que vaja proveït.
 • En cas de pèrdua, sostració o utilització no autoritzada de l'instrument de pagament, notificar-lo sense demores indegudes al proveïdor de serveis de pagament o a l'entitat que aquest designe, quan tinga coneixement d'això. Si el proveïdor de serveis de pagament no té disponibles mitjans adequats perquè puga notificar-se en tot moment la pèrdua o la sostració d'un instrument de pagament, segons, l'ordenant no serà responsable de les conseqüències econòmiques que es deriven de la utilització d'aquest instrument de pagament, salve en cas que haja actuat de manera fraudulenta.
 • El ordenant no suportarà conseqüència econòmica alguna per la utilització, amb posterioritat a la corresponent notificació d'un instrument de pagament extraviat o sostret.

2.- Obligacions del proveïdor de serveis de pagament

Segons l'article 28, el proveïdor de serveis de pagament emissor d'un instrument de pagament complirà, entre unes altres, les obligacions següents:

 • Cerciorar-se que els elements de seguretat personalitzats de l'instrument de pagament solament siguen accessibles per al titular. En particular, suportarà els riscos que puguen derivar-se de l'enviament, tant d'un instrument de pagament (v.g. targetes), com de qualsevol element de seguretat personalitzat del mateix (V.g PIN, claus d'accés).
 • Abstenir-se d'enviar instruments de pagament que no hagen estat sol·licitats per l'usuari, salve en cas que haja de substituir-se un instrument de pagament ja lliurat a l'usuari de serveis de pagament. Aquesta substitució podrà vindre motivada per la incorporació a l'instrument de pagament de noves funcionalitats no expressament sol·licitades per l'usuari, sempre que en el contracte marc s'haguera previst tal possibilitat i la substitució es realitze amb caràcter gratuït per al client.
 • Garantir que en tot moment estiguen disponibles mitjans adequats i gratuïts que permeten a l'usuari de serveis de pagament efectuar la comunicació en cas de pèrdua, robatori o utilització no autoritzada de l'instrument de pagament i tenir registres que s'ha efectuat aquesta comunicació (durant almenys 18 mesos).
 • Impedir qualsevol utilització de l'instrument de pagament una vegada efectuada la notificació en cas de pèrdua, sostració o utilització no autoritzada.

VIII. Regulació de les operacions de pagament

1.- Autorització

Segons l'article 25, les operacions de pagament es consideraran autoritzades quan l'ordenant haja donat el consentiment per a la seua execució. Mancant tal consentiment l'operació de pagament es considerarà no autoritzada

Per la seua banda l'article 29 estableix que quan l'usuari de serveis de pagament tinga coneixement que s'ha produït una operació de pagament no autoritzada o executada incorrectament, haurà de comunicar la mateixa sense tardança injustificada al proveïdor de serveis de pagament, a fi de poder obtenir rectificació d'aquest. La comunicació haurà de produir-se en un termini màxim de tretze mesos des de la data del dec o de l'abonament. Quan l'usuari no siga un consumidor, les parts podran pactar un termini inferior distint.

És important destacar que, tal com estableix l'article 30, quan un usuari de serveis de pagament negue haver autoritzat una operació de pagament ja executada o al·legue que aquesta es va executar de manera incorrecta, correspondrà al seu proveïdor de serveis de pagament demostrar que l'operació de pagament va ser autenticada, registrada amb exactitud i comptabilitzada, i que no es va veure afectada per una fallada tècnica o qualsevol altra deficiència. el registre pel proveïdor de serveis de la utilització de l'instrument de pagament no bastarà, necessàriament, per a demostrar que l'operació de pagament va ser autoritzada pel ordenant, ni que aquest va actuar de manera fraudulenta o va incomplir deliberatament o per negligència greu una o vàries de les seues obligacions.

Salve en cas d'actuació fraudulenta o de l'incompliment, deliberat o per negligència greu, d'una o vàries de les seues obligacions, l'ordenant no suportarà conseqüència econòmica alguna per la utilització, amb posterioritat a la corresponent notificació d'un instrument de pagament extraviat o sostret.

2.- Limitació a la utilització de l'instrument de pagament

Sempre que s'haja acordat en el contracte marc, el proveïdor de serveis de pagament podrà reservar-se el dret de bloquejar la utilització d'un instrument de pagament per raons objectivament justificades relacionades amb la seguretat de l'instrument de pagament, la sospita d'una utilització no autoritzada o fraudulenta del mateix o, en cas que estiga associat a una línia de crèdit, si el seu ús poguera suposar un augment significatiu del risc que l'ordenant puga ser incapaç de plantar cara a la seua obligació de pagament (Article 26).

3.- Execució d'una ordre de pagament

A) Recepció (Art.35)
El moment de recepció d'una ordre de pagament serà aquell que la mateixa és rebuda pel proveïdor de serveis de pagament del ordenant, amb independència que haja estat transmesa directament pel ordenant o indirectament a través del beneficiari.
Si el moment de la recepció no és un dia hàbil per al proveïdor de serveis de pagament del ordenant, l'ordre de pagament es considerarà rebuda el següent dia hàbil. El proveïdor de serveis de pagament podrà establir, posant-lo en coneixement del ordenant, una hora màxima a partir de la qual qualsevol ordre de pagament que es reba es considerarà rebuda el següent dia hàbil.

B) Devolucions

 • L'ordenant tindrà dret a la devolució pel seu proveïdor de serveis de pagament de la quantitat total corresponent a les operacions de pagament autoritzades, iniciades per un beneficiari o a través d'ell, que hagen estat executades sempre que se satisfacen les següents condicions (Article 33):
  1. Quan es va donar l'autorització, aquesta no especificava l'import exacte de l'operació de pagament, i
  2. Aquest import supera el qual l'ordenant podia esperar raonablement tenint en compte les seues anteriors pautes de despesa .

La nova llei estableix condicions per a poder sol·licitar la devolució (abans no era necessari cap requisit). En alguns casos serà possible la devolució sense haver de complir els requisits, però cal pactar-lo així en el contracte.

 • L'ordenant podrà sol·licitar la devolució, durant un termini màxim de vuit setmanes contades a partir de la data de dec dels fons en el seu compte en lloc dels 30 dies naturals que havia fins a ara. (Article 34).
 • El proveïdor de serveis de pagament en el termini de deu dies hàbils des de la recepció d'una sol·licitud de devolució haurà de retornar l'import íntegre de l'operació de pagament o bé justificar la seua denegació de devolució, indicant en aquest cas els procediments de reclamació, judicials i extrajudicials, a la disposició de l'usuari. (Article 34).
 • En el cas de adeudos domiciliats, aquesta denegació no podrà produir-se quan l'ordenant i el seu proveïdor de serveis de pagament hagueren convingut en el contracte marque el dret d'aquell a obtenir la devolució, àdhuc en el cas que no se satisfacen les condicions establides per a això (Article 34).
 • En cas que s'execute una operació de pagament no autoritzada, el proveïdor de serveis de pagament del ordenant li retornarà immediatament l'import de l'operació no autoritzada i, si escau, restablirà en el compte de pagament que s'haja degut dita importe l'estat que hauria existit de no haver-se efectuat l'operació de pagament no autoritzada (Article 34).
 • No obstant això l'anterior, l'ordenant suportarà, fins a un màxim de 150 euros, les pèrdues derivades d'operacions de pagament no autoritzades resultants de la utilització fraudulenta d'un instrument de pagament extraviat o sostret. S'estableix per tant legalment el límit de responsabilitat de l'usuari per ús fraudulent d'instruments de pagament Fins a ara l'aplicació d'aqueix límit era solament una recomanació de la Comissió Europea, pel que algunes entitats no ho incloïen en els seus contractes i unes altres ho feien, però amb restriccions. A més, el límit de responsabilitat s'aplica a tots els instruments de pagament. Per exemple a partir d'ara també estan cobertes les operacions en caixer realitzades amb llibreta, fins a ara excloses.(Article 32)

C)Rebuig (Art. 36)

Si el proveïdor de serveis de pagament rebutja l'execució d'una ordre de pagament, haurà de notificar a l'usuari de serveis de pagament aquesta negativa i, en tant que sigui possible, els motius de la mateixa, així com el procediment per a rectificar els possibles errors de fet que l'hagen motivat, llevat que altra norma prohibisca tal notificació.

El proveïdor de serveis de pagament no podrà negar-se a executar una ordre de pagament autoritzada en el cas que es complisquen totes les condicions fixades en el contracte marc amb l'ordenant

D) Irrevocabilitat (Art. 37)

 • L'usuari de serveis de pagament no podrà revocar una ordre de pagament després de ser rebuda pel proveïdor de serveis de pagament del ordenant.
 • Quan l'operació de pagament siga iniciada pel beneficiari o a través del mateix, l 'ordenant no podrà revocar l'ordre de pagament una vegada que s'haja transmès al beneficiari l'ordre de pagament o el seu consentiment perquè s'execute l'operació de pagament.
 • No obstant això, en els casos de dec domiciliat i sense perjudici dels drets de devolució fixats en aquesta Llei, l'usuari podrà revocar una ordre de pagament a tot tardar al final del dia hàbil anterior al dia convingut per al dec dels fons en el compte del ordenant.

E) Imports transferits e imports rebuts (Art.38)

 • Amb caràcter general, tots els possibles intermediaris que intervinguen en l'operació de pagament haurien de transferir la totalitat de l'import de l'operació de pagament abstenint-se de deduir despesa algun de la quantitat transferida.
 • No obstant això, el beneficiari i el seu proveïdor de serveis de pagament podran acordar que aquest deduïsca les seues pròpies despeses de l'import transferit abans d'abonar-se'l al beneficiari. En aquest cas, la quantitat total de l'operació de pagament, juntament amb les despeses, apareixerà per separat en la informació facilitada al beneficiari pel seu proveïdor de serveis de pagament. La Llei de Serveis de Pagament introdueix la "clàusula share", que no existia en l'ordenament jurídic espanyol, per la qual les despeses aplicables a un pagament seran compartits entre ordenante i beneficiari, sempre que no haja una conversió de divises. En l'actualitat, les despeses d'una transferència a Espanya, per exemple, corren íntegrament a compte del ordenant.

F) Operacions de pagament a un compte de pagament ( Art. 40)

 • El proveïdor de serveis de pagament del ordenant, després del moment de recepció de l'ordre de pagament , s'assegurarà que l'import de l'operació de pagament és abonat en el compte del proveïdor de serveis de pagament del beneficiari, com a màxim al final del dia hàbil següent. No obstant això, el termini assenyalat podrà perllongar-se en un dia hàbil per a les operacions de pagament iniciades en paper.
 • La data de valor del càrrec en el compte de pagament del ordenant no serà anterior al moment que l'import de l'operació de pagament es carregue en aquest compte.

G) Efectiu ingressat en un compte de pagament (Art. 42)

 • Quan un consumidor ingresse efectiu en un compte de pagament en la moneda d'aqueix compte de pagament, podrà disposar de l'import ingressat des del mateix moment que tinga lloc l'ingrés. La data de valor de l'ingrés serà la del dia que es realitze el mateix. La data de disponibilitat dels fons haurà de coincidir amb la d'abonament.
 • En cas que l'usuari de serveis de pagament no siga un consumidor, es podrà establir que es dispose de l'import ingressat com a màxim al dia hàbil següent al de la recepció dels fons. Igual data de valor haurà d'atorgar-se als fons ingressats

H) No execució o execució defectuosa (Art. 45)

 • En el cas de les ordres de pagament iniciades pel ordenant, el seu proveïdor de serveis de pagament serà responsable enfront d'aquell de la correcta execució de l'operació de pagament fins al moment que el seu import s'abone en el compte del proveïdor de serveis de pagament del beneficiari. Produït aquest abonament, el proveïdor de serveis de pagament del beneficiari serà responsable enfront del beneficiari de la correcta execució de l'operació.
 • En el cas d'operacions de pagament no executades o executades defectuosament, quan el proveïdor de serveis de pagament del ordenant siga responsable, retornarà sense demora injustificada al ordenant la quantitat corresponent a l'operació i, si escau, restablirà el saldo del compte de pagament a la situació que haguera estat si no haguera tingut lloc l'operació de pagament defectuosa.
 • Quan el responsable conformement al disposat en el paràgraf primer d'aquest article siga el proveïdor de serveis de pagament del beneficiari, aquest posarà immediatament a la disposició del beneficiari la quantitat corresponent a l'operació de pagament, abonant, si escau, la quantitat corresponent en el compte d'aquell.
 • En el cas d'ordres de pagament iniciades pel beneficiari o a través d'ell, el proveïdor de serveis de pagament del beneficiari serà responsable de la correcta transmissió de l'ordre de pagament al proveïdor de serveis de pagament del ordenant. En aquests casos, quan l'operació no s'execute o s'execute de manera defectuosa, per causa imputable a ell, el proveïdor de serveis de pagament del beneficiari reiterarà immediatament l'ordre de pagament al proveïdor de serveis de pagament del ordenant.
 • A més, el proveïdor de serveis de pagament del beneficiari serà responsable enfront del beneficiari de la gestió de l'operació de pagament. En particular vetlarà perquè, una vegada abonada en el seu compte la quantitat corresponent a l'operació de pagament, tal quantitat estiga a la disposició del beneficiari immediatament després de produït aquest abonament.
 • En el cas d'ordres de pagament iniciades pel beneficiari o a través d'ell, en les quals, conforme al previst en els dos paràgrafs anteriors, el proveïdor de serveis de pagament del beneficiari no siga responsable, la responsabilitat davant l' ordenant per les operacions de pagament no executades o executades incorrectament serà del proveïdor de serveis de pagament del ordenant. En aquests casos, el proveïdor de serveis de pagament del ordenant retornarà a aquest, segons procedisca i sense demora injustificada, la quantitat corresponent a l'operació de pagament no executada o executada de forma defectuosa i restablirà el saldo del compte de pagament a la situació que haguera estat si l'operació no haguera tingut lloc.

I) Indemnització addicional (Art. 46).

Sense perjudici de les indemnitzacions addicionals que pogueren determinar-se de conformitat amb la normativa aplicable al contracte celebrat entre l'usuari d'i el seu proveïdor, cada proveïdor de serveis de pagament serà responsable enfront del seu respectiu usuari de tots les despeses que siguen de la seua responsabilitat, així com dels interessos que hagueren pogut aplicar-se a l'usuari com a conseqüència de la no execució o de l'execució defectuosa d'operacions.

IX. La possibilitat de recàrrec per utilització d'instruments de pagament

Potser l'aspecte de la Llei 16/2009 que major atenció pels mitjans de comunicació i controvèrsia ha generat.

L'article 23,4 estableix que:
'Serà nul·la tota clàusula que impedisca al beneficiari d'una ordre de pagament exigir al ordenant el pagament d'una quota addicional o oferir una reducció per la utilització d'un instrument de pagament específic'.

Aquesta disposició obri la possibilitat perquè els comerciants puguen cobrar suplements o fer descomptes per utilitzar determinat mitjà de pagament, una pràctica que fins a ara impedien els contractes entre emissors de targetes i comerços. Es permet doncs al comerciant establir diferents preus per als mateixos productes depenent de si el client va a fer efectiu el pagament amb diners en efectiu o mitjançant targeta bancària.

No obstant això, des del Govern s'ha assenyalat que, aquest article no imposa l'obligatorietat de cobrar un percentatge de recàrrec.

Per altra banda, alguns experts no creuen que aquest recàrrec s'aplique finalment, ja que a Espanya, la utilització de les targetes de crèdit o dèbit no està tan estesa com a nivell europeu (un 16'2% enfront del 23% de les compres privades en la UE) i encara es mantenen altres alternatives a l'efectiu més costoses.

Respecte a la quantia del recàrrec, el mateix article 23.4 estableix que:
"En tot cas, les quotes addicionals que pogueren imposar-se per l'ús d'instruments de pagament específics no podran superar les despeses diferencials que efectivament incórrega el beneficiari per l'acceptació de tals instruments'
Pel que un establiment no podrà cobrar més a un client del que ells han de pagar-los als seus proveïdors de serveis, o sent estricte: 'sempre que les quotes addicionals ‘no superen les despeses diferencials que incórrega el comerç per l'acceptació de tals instruments de pagament''. Però quins són realment aqueixes despeses diferencials?

El "cost diferencial" és quant més car li ix a una tenda tramitar un pagament amb targeta que ingressar efectiu. Les entitats bancàries carreguen per cada operació realitzada des d'un TPV una quota al comerciant, però aqueixa quota no és pública, açò és que ni el banc ni el comerciant tenen l'obligació d'informar a quant ascendeix aqueixa quota i per tant el consumidor no té forma d'esbrinar quant li carrega el banc al comerç per acceptar targetes. I per l'altre costat, els diners comptants tampoc ix gratis: cal contar-lo, transportar-lo, emmagatzemar-lo... I a més, monedes i bitllets poden perdre's o ser robats i ningú sap tampoc quant costa els diners en efectiu.

En teoria, de l'anterior es dedueix que el comerç podrà aplicar el sobrecarregue que li semble '' al client per pagar amb targeta, amb la qual cosa sembla que el text actual fomentarà els pagaments en efectiu.

Però gran part de les manifestacions publicades en la premsa en els últims dies per part d'Associacions i Organitzacions de Comerciants, advoquen per no aplicar l'esmentat recàrrec i seguir assumint íntegrament el cost carregat per l'entitat bancària perquè, d'una banda l'efectiu implica el cost d'anar a ingressar els diners a la finestreta d'una entitat o el risc de patir un robatori i per altra banda, no sembla que siga una mesura adequada en una conjuntura com l'actual amb un descens significatiu en la xifra de vendes. A més els costos financers de les targetes i els TPVs duen existint uns quants anys i els comerciants ja els haurien d'haver tingut en compte des de fa temps per a calcular el preu final dels seus productes.

No obstant això, els consumidors desconfien i creuen que la mesura propiciarà un augment de preus prop del 1%, segons les comissions de les targetes de pagament.

Altra qüestió és que la nova normativa legalitze la pràctica habitual de discriminar "il·legalment" el pagament en efectiu amb targeta aplicant recàrrecs o rebutjant la targeta en compres de molt menut import, en les quals la comissió "es menjava el benefici".
L'article 23.4 també estableix que: 'Quan, en la utilització d'un determinat instrument de pagament s'exigisca el pagament d'una quota addicional o oferisca una reducció pel seu ús, s'informarà d'això a l'usuari de serveis de pagament abans posat que es porti a terme l'operació'.

Per tant els comerços, que vagen a posar en pràctica aquesta mesura, haurien d'exposar de manera clara en les seues portes un cartell informatiu en el qual s'especifique que es cobra comissió pel pagament amb targeta, incloent el percentatge al que ascendeix la mateixa. Açò permetrà als usuaris tenir la lliure elecció d'entrar en aqueixos establiments, que repercuteixen en els seus productes les comissions per ús de targeta de crèdit, o per contra cercar aquells comerços que no ho fan.

L'article 23.4 també possibilita perquè: 'Reglamentàriament podran establir-se límits al dret de cobrament de despeses tenint en compte la necessitat de fomentar la competència i promoure l'ús d'instruments de pagament eficients'.
Per a finalitzar aquest apartat, cal destacar un aspecte positiu: la normativa permetrà al comerç contar amb una nova "arma" per a negociar amb la banca les comissions de les targetes de pagament, que són elevades. Els comerciants poden al·legar que si s'imposen comissions "abusives" haurien de traslladar-les al consumidor, el que frenaria als clients a utilitzar les targetes i per tant el negoci de les entitats.

X. Altres operacions

La nova regulació atorga una sèrie de beneficis als usuaris de serveis de pagament, de manera especial a qui viatgen amb assiduïtat dins de les fronteres de la Unió Europea:

 • La possibilitat de realitzar de manera més senzilla, segura i eficient les transferències transfrontereres, també adeudos.
 • L'ús de targetes de dèbit en qualsevol altre estat de la Unió Europea.
 • Operar amb un sol compte corrent en tot el territori de la UE, sense necessitat d'obrir una nova si els usuaris es desplacen per motius laborals o d'estudis.

XI. Conseqüències normatives de l'aprovació de la llei 16/2009

Sense perjudici de l'aplicació de les condicions més favorables per al client que la norma ofereix, i al marge de l'actualització dels contractes vigents (sobre els quals la norma estableix un termini –12 mesos des de l'entrada en vigor de la norma i 18 per a les targetes- per a la seua adaptació i inclusió en els mateixos de les modificacions que aquesta normativa aporta) són vàries les normes de dret positiu que es veuran modificades en els pròxims mesos, després de l'oportú i imprescindible desenvolupament reglamentari.

Modifica les lletres e) i f) de l'article 52 de la Llei 26/1988 sobre Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit i el segon paràgraf de la lletra c) de l'article 2 i els apartats 1, 2 i 3 de l'article 17 de la Llei 41/1999 sobre Sistemes de Pagament i de Liquidació de Valors.

Suprimeix la lletra a) de l'article 8 relatiu als sistemes espanyols reconeguts, reordenant-se la relació dels sistemes, compresos ara entre les lletres a) i e) de la Llei 41/1999.

Deroga la Llei 9/1999 per la qual es regula el règim jurídic de les transferències entre Estats membres de la Unió Europea i l'article 12 de la Llei 22/2007 sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.

Afig:

 1. Dos noves lletres k i l a l'article 2.1 de la Llei 19/1993 sobre Determinades Mesures de Prevenció del Blanqueig de Capitals.
 2. Una disposició addicional a la Llei 211/1964 sobre regulació de l'emissió d'obligacions per societats que no hagen adoptat la forma d'anònimes, associacions o altres persones jurídiques i la constitució del sindicat d'obligacionistes.
 3. Una lletra f) a l'apartat primer de la disposició addicional primera de la Llei 3/1994 per la qual s'adapta la legislació espanyola en matèria d'entitats de crèdit a la segona directiva de coordinació bancària i s'introdueixen altres modificacions relatives al sistema financer.
 4. Un segon paràgraf en l'apartat 2 de l'article setzè del Reial decret-llei 5/2005 de reformes urgents per a l'impuls a la productivitat i per a la millora de la contractació pública.
 5. Un nou paràgraf a l'article 8 de la Llei 22/2007 sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.

T'interessa

Portal Info Coronavirus GVA

COVID-19. Informació d'interés

Retailcheck

Ajudes

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actuacions de la xarxa

Activitats i esdeveniments de la xarxa

 • ©2020 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible