El portal del comerciant

Noticies

 • 24 abril 2017
  IV Mostra i desfilada de roba tradicional a Castelló

  Día 28 d'abril 17'30 a 18'30 Conferència al Claustre del Museu, “La indústria sedera en el XIX, el cas de la fàbrica Garin” 19'00 a 20'00 Conferència al Claustre del Muesu, “Fibres i teixits als vestits populars valencians” Día 29 d'abril Mostra i desfilada de roba tradicional, Claustre del Museu a les 19'00 hores.

  Més informació
 • 21 abril 2017
  Més de 100 entitats s’adhereixen a la Xarxa d’ADLs de la Diputació de València

  Les entitats adherides tenen a la seua disposició un conjunt d'eines telemàtiques amb continguts especialitzats, així com servei d'assessorament i subministrament d'informació estadística facilitats per Divalterra.

  Per a donar a conéixer aquestes aplicacions s'han programat set jornades formatives en diferents punts de la província, a les quals s'han inscrit més de 150 responsables de les ADL

  +info: nota de premsa Dival.es i Divaladl.es

  Més informació
 • 21 abril 2017
  OBERTURA PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES MERCAT ESTIVAL 2017

  PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS POSATS VACANTS: 2 LLOCS DE PRODCUTOS DIVERSOS 1 LLOC D'ALIMENTACIÓ RÀPIDA:

  Termini presentació sol·licituds: Fins al 5 de maig de 2017.

  Lloc de presentació de les sol·licituds: En els Serveis Municipals d'Atenció al Ciutadà, PROP, o en la forma prevista per l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud d'autorització:

  -OBLIGATÒRIA:

  -Model oficial d'instància en la qual s'indicaran les dades personals d'identificació i la relació de productes que seran posats a la venda i s'acompanyarà, obligatòriament de la següent documentació (originals o fotocòpies degudament compulsades).

  -Declaració responsable en la qual es manifeste:
  El compliment dels requisits establits, comprometent-se a mantenir el seu compliment durant el temps de vigència de l'autorització.
  Estar en possessió de la documentació exigible a partir de l'inici de l'activitat, la qual haurà de ser acreditada abans del 5 de juny de 2017.
  Compromís d'instal·lar els llocs de venda segons les característiques exigides per l'Ajuntament.

  En el cas d'estar subjecte a un Pla d'Inserció Social tal circumstància s'acreditarà mitjançant informe social emès pel departament municipal de serveis socials. Si en la unitat familiar de convivència del sol·licitant del lloc, existisquen menors d'edat d'escolarització obligatòria, que els mateixos estiguen plenament escolaritzats i no present absentisme escolar.

  En el cas de cooperativa o persona jurídica, la petició d'autorització haurà de realitzar-se a nom d'aquesta cooperativa o persona jurídica, amb la signatura i segell de la mateixa; atès que aquesta autorització, si escau, serà expedida a nom de la cooperativa i no del soci cooperativista designat per ella, concedint-se solament un lloc per cooperativa. En cas contrari, la sol·licitud serà desestimada.

  -MÈRITS A VALORAR:
  A l'efecte de poder ponderar els criteris de valoració per al barem de les sol·licituds, l'interessat deurà aportar la següent documentació juntament amb la sol·licitud, no estimant-se aquella documentació presentada passat del termini de presentació de sol·licituds:
  - Tenir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. 5 punts. Forma d'acreditació: DNI/Passaport
  - L'experiència demostrada en l'exercici de la professió que assegure la correcta prestació de l'activitat comercial, que podrà acreditar-se, entre altres maneres, mitjançant certificats emesos per altres ajuntaments o pel propi ajuntament en el cas que se celebren diversos mercats fixos, on s'haja exercit la venda. Fins a 5 punts.
  10- Menys d'1 any 1 punt.
  11- Des d'1 any fins a 2 anys. 3 punts.
  12- Més de 2 anys 5 punts
  Forma d'acreditar-ho: Certificats emesos pels ajuntaments.
  - La pertinença del sol·licitant a associacions de comerciants del municipi de Sagunt legalment inscrites en el Registre Municipal d'Associacions. 5 punts. Forma d'acreditació: Certificat per part de l'associació en el qual declare la seua inscripció.
  d) El projecte d'instal·lacions desmuntables adequades, funcional i estèticament adequat a l'establit per l'Ajuntament. Màxim 5 punts. Forma d'acreditació: Memòria i fotografia.
  - La innovació, adequació o complementarietat de l'oferta de venda (disseny, innovació, distribució etc) que es pretén exercir en relació amb el disseny comercial establit per l'Ajuntament. Màxim 5 punts. Forma d'acreditació: Memòria i fotografies.
  Disseny: fins a 2 punts.
  Innovació: fins a 1,5 punts
  Distribució: Fins a 1 punt
  Il·luminació: Fins a 0,5 punts
  - Acreditació de formació específica mitjançant cursos impartits per administracions públiques, universitats, cambres de comerç o altres organisme oficials, o bé estiguen avalats pels mateixos,: 1 punt per cada curs o jornada. Màxim 5 punts. Forma d'acreditació: Originals o còpia compulsada dels títols.
  - L'adopció de compromisos de responsabilitat social i de defensa dels consumidors, com l'adhesió a la Junta Arbitral de Consum: 5 punts. Forma d'acreditació: Certificat d'adhesió a la Junta Arbitral de Consum.
  - No haver sigut sancionat en ferm per l'Ajuntament de Sagunt per infraccions comeses en matèria de venda no sedentària en qualsevol dels mercats celebrats en el municipi (fixos/ocasionals o extraordinaris) durant els tres anys anteriors a la sol·licitud. 5 punts. Forma d'acreditació: Informe policial. 
  - Situació d'aturat del sol·licitant. Per cada any d'antiguitat en situació de desocupació: 2 punt per any. Màxim 6 punts. Forma d'acreditació: Certificat de situació laboral.
  - Per càrregues familiars, 1 punt per cada membre fins a un màxim de 3 punts. Forma d'acreditació: Certificat de convivència, certificat de pensions expedit per l'INSS, certificat de situació laboral, vida laboral etc.
  - Minusvalidesa: 33%: 1 punts, entre 34% i 40% : 2 punts, entre 41% i 50% 3 punts , entre 51% i 65%: 4 punts. 
  Forma d'acreditació: Certificat de minusvalidesa

  Els mèrits hauran d'acreditar-se mitjançant la presentació dels documents originals o degudament compulsats. No es valoraran aquelles fotocòpies que manquen de compulsa. Els mèrits no podran esmenar-se, completar-se o aclarir-se fóra del termini establit per a la presentació de sol·licituds.

  En el cas de persones jurídiques, es valoraran els mèrits del titular designat per a exercir la venda.

  Els empats de puntuació es decidiran per sorteig.


  D) PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS LEGALS ESTABLITS PER A la CONCESSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ:

  Termini presentació: Fins al 5 de juny de 2017

  Documentació a aportar:.
  - Còpia de l'alta en el cens d'obligats tributaris o, en el cas de no estar exempts, en l'epígraf o epígrafs corresponents de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
  - Certificat acreditatiu d'estar al corrent en les obligacions amb l'agència tributària.
  - Justificant d'estar d'alta en el règim corresponent de la seguretat social.
  - Certificat acreditatiu d'estar al corrent en el pagament de les cotitzacions amb la Seguretat social
  - Certificació acreditativa d'estar al corrent en les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Sagunt.
  - Document acreditatiu de les instal·lacions requerides (foto, factura, croquis o similar).
  - Fotocòpia compulsada de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil en vigor, en la data de presentació de sol·licituds, referida a la instal·lació i a l'exercici de l'activitat i rebut corresponent.
  - Fotocòpia compulsada carnet de manipulador aliments.
  - Fotocòpia compulsada fitxa inspecció tècnica de les instal·lacions.

  En el cas de socis treballadors de les cooperatives de treball associat dedicats a la venda no sedentària:
  - NIF soci treballador
  - Escriptura de constitució de la cooperativa de treball associat. ( de la cooperativa).
  - Document acreditatiu de la vinculació de la cooperativa de treball de treball associat amb el soci treballador (Certificat del Consell Rector de la Cooperativa).
  - Alta de la Cooperativa de treball associat en el cens d'obligats tributaris mitjançant la declaració corresponent i per a l'activitat que sol·licita l'autorització.
  - En el cas que no estiguen exempts de l'Impost d'Activitats Econòmiques, certificat d'aquestes al corrent de la tarifa. (de la cooperativa)
  - Estar donat d'alta en la Seguretat Social en el règim corresponent.( del venedor assignat).
  - Certificat de no tenir deutes amb la Seguretat Social i amb l'agència tributàries.( de la cooperativa)
  - Certificat no tenir deute amb l'Ajuntament de Sagunt. ( de la cooperativa).
  - Segur de Responsabilitat Civil de la cooperativa o del soci venedor.

  La falta d'aportació d'aquesta documentació dins del termini establit per a açò (Fins al 5 de juny de 2017) suposarà l'exclusió automàtica com autoritzat proposat, passant a realitzar crida al següent interessat, per ordre rigorós de borsa.

  I) PROCEDIMENT DE VALORACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS:
  La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació integra per part del sol·licitant d'aquestes bases. Si la sol·licitud, tinguera un defecte de forma o no anara acompanyada de la documentació exigida, es requerirà a l'interessat per a la seua esmena.

  En el cas que hi haguera més sol·licituds que llocs oferits, el repartiment dels mateixos s'efectuarà en funció dels punts obtinguts d'acord amb el barem establit en el punt D. 3 de les presents bases

  IMPORTANT: 

  1.-SOLAMENT ES VALORARÀ EN AQUEST APARTAT LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA I FOTOGRAFIES CONJUNTAMENT. Si es presenta solament memòria o solament fotografies, no es valorarà.

  2.- En el cas que no concorde l'exposat en la memòria quant al disseny, innovació, distribució i il·luminació i productes, amb les fotografies presentades no es podrà optar a la puntuació màxima de cadascun dels apartats, prevalent l'acreditat en la fotografia.

  A l'efecte de dur a terme les valoracions i comprovacions pertinents, es crea una Taula de Valoració formada per:
  - El Regidor-Delegat de Comerç i Mercats.
  - Un representant de cada grup polític, designat per aquest.
  - La Tècnica de Comerç.

  L'Ajuntament es reserva el dret a autoritzar en un percentatge no superior al 10% del total de llocs de venda d'aquest mercat a aquelles persones que es troben en un Procés d'Inserció Soci-Laboral i que, acompanyant la seua sol·licitud amb un informe favorable emès pels serveis socials municipals acrediten, a més dels requisits generals exigits per les presents bases, els següents aspectes:
  1.- Estar subjecte a un Pla d'Inserció Social, tal circumstància s'acreditarà mitjançant informe social emès pel departament municipal de serveis socials.
  2.- En el cas que en la unitat familiar de convivència del sol·licitant del lloc, existisquen menors d'edat d'escolarització obligatòria, que els mateixos estiguen plenament escolaritzats i no present absentisme escolar.
  En el supòsit d'incompliment tant dels requisits generals com a específics que es determinen en les presents bases, es procedirà a l'extinció de l'autorització municipal.


  F) PERSONES AUTORITZADES: 
  L'autorització municipal estarà sotmesa a la comprovació prèvia del compliment per part del sol·licitant dels requisits exigits en aquestes normes per a l'exercici de l'activitat.

  L'autorització atorgada és de caràcter personal, podent no obstant açò fer ús d'ella, en qualitat d'assistent del titular en el desenvolupament de l'activitat, únicament el cònjuge, ascendent o descendents directes i els empleats donats d'alta pel titular en la Seguretat Social.

  S'estableix com a limitació un lloc per sol·licitant.

  ANNEX : CALENDARI DE TERMINIS

  TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Fins al 5 de maig de 2017, inclusivament.
  PUBLICACIÓ LLESTA PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES, RESULTATS BAREMACIÓN, TERMINI ESMENA I PRESENTACIÓ RECLAMACIONS: 
  Publicació llesta provisional el 10 de maig de 2017, en els Taulers d'anuncis de l'Ajuntament i pàgina web del Portal del Comerciant de l'Ajuntament de Sagunt.
  Fi de termini esmena i presentació reclamacions 17 de maig de 2017, inclusivament 
  PUBLICACIÓ LLESTA DEFINITIVA DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I VENEDORS PROPOSATS: 18 de maig de 2017, en els Taulers d'anuncis de l'Ajuntament i pàgina web del Portal del Comerciant de l'Ajuntament de Sagunt.
  PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ REQUERIDA, (inclosos els justificants de pagaments del cànon d'explotació municipal i la fiança de costes): Fins al dia 5 de juny de 2017, inclusivament, en qualsevol de les Oficines Municipals d'Atenció al Ciutadà o PROP. (Nota: L'imprès d'autoliquidació per al pagament de la fiança de Costas els serà facilitat als venedors proposats en l'oficina municipal de Comerç i Mercats situada en Camí Real 67, Sagunt).
  Aquells interessats que, transcorregut aquest termini (Fins al 20 de maig de 2016), no hagueren presentat la documentació requerida completa, quedaran automàticament exclosos per la falta d'acreditació dels requisits exigits.
  ACTE ELECCIÓ DE LLOCS: 7 de juny de 2017, a les 9.30 hores en l'oficina de Comerç i mercats situada en Camí Real 67, Sagunt.

  Més informació
 • 20 abril 2017
  Moncada: "Aula de Mercat", experiència sel·leccionada per RTVE

  La gravació tindrà lloc dimarts vinent 9 de maig i recorrerà diverses localitzacions del municipi de Moncada com el Mercat Vell i el centre comercial urbà, el Mercat nou, el Museu Arqueólogic i l'IES Tierno Galván.

  AFIC Moncada serà el fil conductor del programa i presentarà diversos projectes impulsats en esta localitat valenciana per a difondre i implantar la dieta mediterrània en la població escolar (AULA DE MERCAT, MINICHEFS, ESCOLA CREATIVA, etc)

  El programa podrà veure's este estiu en la seua emissió ordinària i permanentment des de RTVE A LA CARTA.

  Més informació
 • 20 abril 2017
  LA SEGONA EDICIÓ DE LA FIRA DE LA PARAULA I LA BONA TAULA SE CELEBRA AQUEST CAP DE SETMANA AL BARRI DEL CRIST D’ONDARA

  Després de l’èxit del II Gegant diumenge passat, Ondara torna a ser aquest cap de setmana de Sant Vicent l’escenari d’una nova proposta per a tots els públics que combinarà cultura, música, gastronomia, animació i comerç local mitjançant una iniciativa que prendrà com a emplaçament el Barri del Crist. Aquest dissabte 22 i diumenge 23 d’abril se celebra la II Fira de la Paraula & la Bona Taula, organitzada per les Regidories de Promoció Econòmica i de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara, amb la col·laboració de la Macma i d’ACO (Associació de Comerciants i Empresaris d’Ondara). La fira prendrà com a emplaçament la Plaça 9 d’Octubre i carrers adjacents al Barri del Crist. La proposta inclou la Fira del Llibre, gastronomia amb les foodtrucks, el Mercat d’Artesania, la Fira de Comerç Local, així com animació, concerts, teatre, poesia, música i el Poblat de la Igualtat (al Parc de l’Era).

  L’horari de la fira serà el dissabte 22 d’abril de 10:30 a 24 hores i diumenge 23 d’abril de 10:30 a 22 hores. La visita institucional serà el dissabte a les 10:30 hores. Durant el cap de setmana, la II Fira de la Paraula & la Bona Taula comptarà amb animació de dolçaina i tabal, música ambient, signatura de llibres,xanques, equilibrisme, malabars i foc; així com zona amb taules i cadires i servei de barra. Les“foodtrucks” oferiran diverses i variades propostes gastronòmiques de qualitat al carrer. D’altra banda, el Mercat d’Artesania estarà ambientat en la primavera. La Fira del Llibre, organitzada amb la col·laboració de la Macma, comptarà amb l’exposició d’estands; presentacions literàries de tots els gèneres; recital de poesia, i amb la participació d’escriptores i escriptors de la Marina i del País Valencià que signaranexemplars. I a la Fira de Comerç Local, els estands d’ACO exposaran les seues diferents ofertes comercials (amb la presència de Gala’s, Carnisseria Picó, Vinalia Vinoteca, Ca Paquitina, Passicos la Merceria, Màxima Bikes i Calçats Dora).

  PROGRAMACIÓ II FIRA DE LA PARAULA I LA BONA TAULA

   

  cartell-programacio-fira-de-la-paraula-ondara-2017-facebook

  ZONA ESCENARI

  Quant a la programació del cap de setmana, en la zona de l’escenari, el dissabte 22 d’abril a les 11 hores es presentarà el Calendari dels Brillants, editat per la Macma; a les 11:30 hores, presentació de Paco Sanchez: “La socialdemocracia ha muerto. ¿Qué hacemos con el neoliberalismo?”; a les 12 hores, presentació de Vicent Sanhermelando, Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil 2016: “Pell de Seda”; a les 12:30 hores, presentació de l’Editorial Dilataando Mentes; i a les 13 hores, presentació de l’Editorial Edicions del Sud (Manel Arcos). A la vesprada, a les 19:30 hores tindrà lloc el concert del cantautor valencià Andreu Valor (en el 10è aniversari de trajectòria professional) i del cantautor de Mallorca, Guillem Soldevila; i a les 21:15 hores, actuarà el grup de pop-folk en valencià Deliri.

  El diumenge 23 d’abril, a la zona de l’escenari a les 11 hores tindrà lloc el recital de poesia infantil “Gallinetes de dol” d’Edicions del sud; a les 12 hores presentació del recital de poesia de Josep Orihuel “Cels de sal”; i a les 13 hores, presentació del llibre de receptes tradicionals de Juan Salvador Gayà “Cocina con historia. Recuerdos de mi infancia”. A la vesprada, a les 18 hores cafè-teatre: l’ETC Marina Alta representarà “Jocs de Paraula”; i a les 19:30 hores, hi haurà música i ball a l’aire lliure amb The Swing Machine i Lindy Hop Marina Alta.

  ZONA POBLAT DE LA IGUALTAT

  Quant al Poblat de la Igualtat, comptarà amb varietat d’activitats coeducatives per a tota la família, dirigides a difondre la igualtat de gènere entre la ciutadania, especialment entre els xiquets i xiquetes. El Poblat de la Igualtat s’ubicarà al Parc de l’Era en horari d’11 a 14 i de 17 a 21 hores, el dissabte 22 i diumenge 23 d’abril. La programació és la següent:

  El dissabte 22 d’abril a les 11 hores a la Caseta, “Reorganitzem el treball en la llar. Responsabilitat i tasques domèstiques. Qui fa què?”. A les 12 hores, a la Caseta, “La cura. La farmaciola dels afectes”. A les 13 hores a la Carpa del Teatre, “Deconstrucció de contes tradicionals”. A les 17 hores a la Caseta, “La cura. El jardí de les emocions”. A les 18 hores a la Carpa de les professions, “Taller d’heroïnes i herois. Eines per a ser”. A les 19 hores a la Carpa del Teatre, “Explicades d’igualtat”. I a les 20 hores, “Treballant les emocions”.

  El diumenge 23 d’abril a les 11 hores a la Caseta, “La cura. El jardí de les emocions”. A les 12 hores, a la Carpa de les professions, “Publicites i comunicadors. Reportatges d’igualtat. Aparadors i publicitat de joguets”. A les 13 hores a la Carpa del Teatre, “Explicades d’igualtat”. A les 17 hores a la Caseta, “Reorganitzem el treball en la llar. Responsabilitat i tasques domèstiques. Qui fa què?” A les 18 hores a la Caseta, “La cura. La farmaciola dels afectes”. I a les 19 hores a la Carpa del Teatre, “Deconstrucció de contes tradicionals”.

  Més informació
 • 20 abril 2017
  El teu comerç passa la ITV empresarial?

  Vols saber l'estat de la teua empresa?
  Què necessites canviar perquè els resultats siguen millors?
  Quins factors són determinants per a analitzar els resultats obtinguts?
  A aquestes preguntes i moltes més trobaràs resposta en el curs que hem organitzat des de la Regidoria de Comerç i Creama-Calp.

  Més informació
 • 19 abril 2017
  TEULADA-MORAIRA VIVE TEULADA-MORAIRA
  Més informació
 • 19 abril 2017
  TEULADA-MORAIRA MANIPULADOR D'ALIMENTS

  Formació impresindible per al comerç d'aliments  i pel sector hostaler, amb contingut

  Més informació
 • 19 abril 2017
  PUTXERO TRADICIÓ Y MODERNITAT

  Més informació
 • 19 abril 2017
  PUTXERO TRADICIÓ Y MODERNITAT

  Més informació
 • 17 abril 2017
  SETMANA DEL PUTXERO VALENCIÀ AMB PILOTES I CIGRONS A GUARDAMAR DEL SEGURA

  Més informació
 • 17 abril 2017
  Torna la FAC 29 i 30 abril i 1 de maig

  Com en anys anteriors, la Fira Associativa i Comercial comptarà amb una zona d'atraccions per a xiquets en la plaça de la Xapa, una zona gastronòmica en què els bars i restaurants locals mostraran el seu bon fer en la plaça de l'Església i un mercat medieval amb una mostra d'artesania en la zona de la plaça del Forn. Com a novetat enguany es podrà visitar una nova zona instal·lada en la plaça del Vaig moldre en la que s'instal·laran estands de la “Plataforma Intercultural de països del Món” en què es podrà veure una mostra de cultura, folklore i gastronomia de països com Malià, Veneçuela, Camerun, Mèxic, Xile, República Dominicana o Colòmbia entre altres. “Este espai substituirà enguany a la figura del municipi invitat perquè volem recordar que tots i totes som ciutadans i ciutadanes d'un lloc cridat Món”, explica Eva Sanz, alcaldessa de Benetússer.

   

  Una altra de les novetats serà la duració ja que s'aprofita la festivitat de l'1 de maig per a allargar un dia més la fira. D'esta manera la inauguració tindrà lloc el dissabte 29 d'abril a les 11h i la clausura el dilluns 1 de maig a les 21h. Durant els tres dies, la Fira estarà oberta al públic matí, vesprada i nit de forma ininterrompuda des de les 10.30h. Les nostres associacions culturals han col·laborat per a conformar un complet programa d'activitats que es desenrotllaran en l'escenari de la plaça de l'Església amb activitats per als xiquets com a contacontes o tallers de reciclatge, actuacions i espectacles musicals, balls llatins o exhibicions esportives.

   

  El marc de la Fira Associativa i Comercial servirà també per a la presentació de la nova Guia de Comerços de Benetússer. Una plataforma on line que es posa en marxa per iniciativa de l'ajuntament de la localitat per al foment de l'economia local. Un projecte que ha aconseguit reunir tota l'oferta comercial del municipi en un portal web amb l'objectiu de posar en valor el comerç local i mostrar a tots els veïns la quantitat de productes i servicis que tenen al seu abast sense necessitat d'eixir de Benetússer. 

   

  PER A CONSULTAR EL PROGRAMA D'ACTES PUNXA ACÍ 

   

  Més informació
 • 12 abril 2017
  La Mancomunitat de les Valls acull a Faura una sessió formativa de la xarxa ADL de Divalterra
  Més informació
 • 12 abril 2017
  II Marató donació de sang i medul·la òssia a Benissa

  El proper dijous 20 d’abril Creama Benissa col·labora amb la Regidoria de Sanitat en el II Marató de donació de sang i medul·la òssia a Benissa, l’horari serà, de 16.30 h. a 20.30 h. al Centre social Bèrnia, així que aprofiteu l’oportunitat i participeu d’aquest acte solidari, estarem regalant vida sense adonar-nos’en. L’equip que vindrà des de el Centre de Transfusions d’Alacant, són autèntics professionals i NO fan mal, és una simple punxadeta i es pot ajudar a molta gent.

  Si doneu sang ajudareu a 3 persones, i si a més a més voleu fer-vos donants de medul·la vos extrauran un tub de sang extra que será enviat perquè el tipaje o HLA, passant a formar part de la base informàtica del Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) i del Registre Mundial (Bone Marrow Donors Worldwide), que aglutina als donants de medul·la òssia de tot el món, i en cas de ser necessari per algún pacient ja contactarien en tú per tal de fer la donació de medul·la òssia.

  Vos esperem!!!

  Més informació
 • 10 abril 2017
  Covaco busca agència per a disseny de campanya (Crida a projecte)

  La Confederació de Comerciants i Autónoms de la Comunitat Valenciana (COVACO) ha obert una convocatòria a través de una “crida a projecte” per a trobar al professional o agència de Comunicació y/o Publicitat que el·labore la pròxima campanya de comunicació del comerç urbà associat de la Comunitat Valenciana.

   

  Les bases i plaços de participació es detallen aquí.

  Les candidatures es poden presentar fins el 25 d´abril.

  Més informació
 • 10 abril 2017
  #PascuaSanayArtesana

  Amb este #hastag han llançat esta campanya per promocionar de cara a Pascua el producte artesà de qualitat que vennen les carnisseríes i forns socis d´esta organització de comerços de la Comunitat Valenciana.

  Més informació
 • 07 abril 2017
  Campanya de concienciació de compra al comerç local-Xirivella

  L'Associació de comerç i professionals de Xirivella, junt a l'Ajuntament de Xirivella, comença esta campanya de conscienciació de les compres en els comerços locals.

  Amb deu cartells diferents, amb esloganes positius, persones molt conegudes i representants d'entitats del municipi, promocionen les compres en el xicotet comerç. 

  Així mateix, es donarà als cilentes una cartilla de fidelització, amb la qual per compres superiors a 10.-€, en set comerços, podran obtenir un val de 10.-€

  Més informació
 • 07 abril 2017
  CAMPANYA PASCUA

  Amb el lema "Esta setmana obrim tots els sants dies" la Regidoria de Comerç a través de l'AFIC en Creama ha dissenyat una campanya que identificarà els comerços que romandran oberts els festius de Pasqua.

  Més informació
 • 07 abril 2017
  Ja esta ací la XVII Fira del Comerç

  Ja esta ací la XVII Fira del Comerç
  Reserva't el 6 i 7 de maig per a disfrutar!!! 
  Que no t'ho conten.....

  Més informació
 • 07 abril 2017
  SORTEGEM 6 "PACKS" PASQÜERS!!!

  RÀDIO RIBA-ROJA 105.2 FM i FORNS TRADICIONALS DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
  Quina és la cançó que et fa sentir bé, et dóna bon rotllo, t'alegra el dia... Participa a través del whatsapp de la radio: 647 96 44 55 (fins dilluns 10 a les 15 hores)

  Més informació

 • Pàgina 1 de 384

 • Mostrant del 1 fins al 20 d'un total de 7662 registres

T'interessa

Canal YouTube Afic

Consultes on-line

Exposició pública i consultes del PATSECOVA

Festius hàbils per a la pràctica comercial

Seguix-mos a Twitter

Anàlisi i Autodiagnòstics

Actualitat Xarxa Afic

 • ©2017 Generalitat Valenciana.
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • El portal del comerç sostenible