Noticies y Actualitat comercial

Filtro de noticias

Filtrar per nom: Filtrar
Aprovades les mesures de recolçament a l´emprenedor, estímul del creixement i foment de la ocupació
25/02/2013

El Consell de ministres ha aprovat un Reial Decret Llei de mesures de suport a l'emprenedor i estímul al creixement en diversos àmbits. A més d'este Reial Decret Llei, pròximament s'estudiarà un Avantprojecte de Llei d'Emprenedors, així com altres iniciatives legislatives necessàries per a l'execució del Pla d'Estímul Econòmic i Suport a l'Emprenedor.

Mesures de desenrotllament de l'Estratègia d'Emprendimiento i Ocupació Jove
En este Reial Decret Llei s'inclouen mesures a través de la quals s'inicia el desenrotllament de l'Estratègia d'Emprendimiento i Ocupació Jove 2013-2016, resultat d'un procés de diàleg i participació amb els interlocutors socials.

Concretament, es desenrotlla un primer conjunt de mesures que s'espera que tinga un notable impacte positiu en la reducció de la desocupació juvenil.

Així, entre les mesures dirigides a fomentar l'emprendimiento i l'autoocupació dels jóvens:

S'establix una tarifa plana de cinquanta euros en la cotització a la Seguretat Social, per a nous autònoms menors de trenta anys que inicien una activitat per compte propi, durant els primers sis mesos.

Es permet compatibilitzar la prestació per desocupació amb l'inici d'una activitat per compte propi, durant nou mesos per a menors de trenta anys en situació d'alta en el Règim Especial de Treballadors autònoms.

S'amplien les possibilitats de capitalització de la desocupació per a iniciar una activitat emprenedora. Els beneficiaris de prestacions per desocupació menor de trenta anys podran capitalitzar fins al 100 per 100 de la seua prestació per a realitzar una aportació al capital social d'una societat mercantil, sempre que s'establisca una vinculació professional o laboral de caràcter indefinit.

Represa del cobrament de la prestació per desocupació. Per a menors de trenta anys s'amplia de dos a cinc anys la duració de l'exercici d'una activitat per compte propi que permet interrompre i, per tant, reprendre el cobrament de la prestació per desocupació.

S'aproven, a més, incentius fiscals en el IRPF i en l'Impost sobre Societats per a recolzar els projectes emprenedors. En concret, es reduïx la tributació a les societats de nova creació i als nous autònoms:
Les societats de nova creació tributaran a un tipus reduït del 15 per 100 (fins una base imposable de tres-cents mil euros i del 20 per 100 (resta de la base) durant els dos primers exercicis en què s'obtinguen resultats positius.
Els autònoms que inicien activitats econòmiques podran aplicar una reducció del 20 per 100 en els rendiments nets que obtinguen durant els dos primers exercicis en què s'obtinguen resultats positius.
A més, s'establixen incentius fiscals per a fomentar l'autoocupació en règim d'autònom. Els desocupats que decidisquen establir-se com a autònoms podran beneficiar-se de l'exempció completa en el IRPF de les prestacions per desocupació quan l'abonament de la prestació siga en forma de pagament únic (fins ara estan exempts només fins a 15.500 euros).

Així mateix, s'inclouen mesures que suposen estímuls a la contractació laboral de jóvens fins que la taxa de desocupació se situe per davall del 15 per 100:
La quota de l'empresa a la Seguretat Social es reduirà en un 75 per 100 per a empreses de més de 250 treballadors i en un 100 per 100 per a la resta, quan es contracte a temps parcial amb vinculació formativa a menors de trenta anys sense experiència laboral prèvia o que provinguen de sectors on no hi haja demanda d'ocupació o que es troben desocupats des de fa més de dotze mesos.

Els autònoms i les empreses de fins a nou treballadors es beneficiaran d'una reducció del 100 per 100 de la quota de l'empresa a la Seguretat Social per contingències comunes durant el primer any per la contractació indefinida d'un desocupat menor de trenta anys.

Contracte "primera ocupació jove": modificació de l'actual contracte temporal per a contractar menors de trenta anys desocupats sense experiència professional prèvia, amb incentius a la seua transformació en indefinit (bonificació de cinc-cents euros/any durant tres anys o set-cents euros si se subscriu amb dones).

S'introduïxen incentius al contracte en pràctiques perquè aquells jóvens de fins a trenta anys que hagen acabat el seu període formatiu puguen tindre una primera experiència laboral vinculada a la seua titulació. S'establirà una reducció de la quota de l'empresa a la Seguretat Social per contingències comunes de fins al 50 per 100.

D'altra banda, s'inclouen mesures dirigides a la millora de la intermediació laboral com a instrument essencial per a fomentar la contractació: Es dóna impuls amb les comunitats autònomes a la col·laboració publicoprivada per a la intermediació en l'àmbit dels servicis públics d'ocupació.
Es crea un Portal Únic d'Ocupació que facilitarà la busca d'ocupació i on s'allotjarà tota la informació d'utilitat per a orientar els jóvens i posar al seu abast ferramentes que faciliten la busca d'ocupació o l'inici d'una activitat empresarial.  A més, d'altra banda, s'habilita a les Empreses de Treball Temporal per a celebrar contractes per a la formació i aprenentatge.

Mesures de foment del finançament empresarial
Es facilita a les assegurances privades i fons de pensions que invertisquen en valors negociats en el Mercat Alternatiu Borsari i en entitats de capital risc.
Es facilita el desenrotllament dels mercats de renda fixa per a millorar l'accés al finançament no bancària de les empreses espanyoles. Se suavitza la limitació imposada en l'article 405 de la Llei de Societats de Capital, per la que l'import total de les emissions de les societats no pot ser superior al capital social desembossat, més les reserves.
Mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals i comunitats autònomes
S'amplia el Pla de Pagament a Proveïdors amb més de 2.600 milions d'euros, donant una segona oportunitat a proveïdors d'entitats locals i comunitats autònomes ja incloses en el Pla, així com ampliant l'àmbit d'aplicació a noves Administracions. En concret, es permet l'adhesió a entitats locals del País Basc i Navarra incloses en el model de participació en tributs de l'Estat i a les mancomunitats de municipis. En tot cas, es manté la limitació temporal a factures anteriors a l'1 de gener del 2012.
A més, s'amplia el tipus de factures que es podran acollir al Pla, la qual cosa també s'aplica als municipis i comunitats autònomes inclosos en la primera fase. En concret, els nous contractes inclosos en esta ampliació són els corresponents a concessions administratives, comandes de gestió, convenis, contractes d'arrendament d'immobles, contractes relacionats amb els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els servicis postals, determinats contractes de concessió d'obres públiques, determinats contractes de gestió de servicis públics i contractes de col·laboració publicoprivada.
Es completa la transposició de la Directiva per la que s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Entre les modificacions, s'establix un termini de pagament de trenta dies per a totes les operacions privades que, com a màxim, pot ampliar-se fins als seixanta dies, i s'establix una major penalització de la mora, augmentant els interessos i obligant al pagament d'una quantitat fixa (quaranta euros).

Accés al RDL
 

5ª FIRA DE L´STOC DE MONCADA
21/02/2013

Del pròxim 1 al 3 de març tindrà lloc la 5a EDICIÓ DE LA FIRA DE L'ESTOC DE MONCADA, per a esta edició comptem amb diverses novetats:


- un nou emplaçament (Antic Mercat Municipal) que permetrà un desenrotllament de la Fira sense els inconvenients del vent, més seguretat per als expositors i clients, WC, etc.
- vindre a la Fira té premi, es repartiran degustacions gratuïtes de xocolate entre els/les assistents, i els que compren podran participar en sortejos de caps de setmana amb SPA.
Vos esperem.
 

yosoyempleo.es ajudes a la contractació de persones aturades
20/02/2013

A través de la web http://yosoyempleo.es, aquells autònoms i pimes que desitgen participar en el programa, que es desenrotllarà als llarg de 2013, rebran 3.000 euros per cada parat contractat de forma indefinida i 1.500 euros per cada persona en situació de desocupació contractada en qualsevol altra modalitat, això sí, amb un contracte mínim d'un any. Per a això, només és necessari que, tant aquelles empreses que desitgen contractar, com aquells treballadors en situació en desocupació que demanden ocupació, es donen d'alta en la plataforma.
 

Novetats pels Autònoms en 2013
20/02/2013

2013 es presenta com un nou any de dificultat i esperança per als autònoms. Dificultat perquè la crisi no remet i cada vegada fa més complicada la viabilitat de molts xicotets negocis i esperança perquè a pesar d'això en estos temps revolts sorgixen noves oportunitats i hem de mantindre'ns forts per a tractar d'aprofitar-les i continuar adaptant els nostres negocis a la nova realitat.

SEGURETAT SOCIAL
•Cuota d'autònoms 2013: Com tots els anys, la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat ha actualitzat les bases de cotització a la Seguretat Social que determinen quant cal pagar per la quota mensual d'autònoms. La base mínima de cotització puja l'1% des de 850,20 a 858,60 euros mensuals, per la qual cosa la quota mínima passa de 254,21 € a 256,72 euros. La base màxima de cotització puja prou més, el 5%, passant de 3.262,40 a 3.425,70 euros mensuals.
•Adecuación de la quota d'autònoms amb vista a la jubilació: Podran optar lliurement entre la base mínima i la màxima els autònoms menors de 47 anys i aquells amb 47 anys complits l'1 de gener del 2013, la base de cotització de desembre de 2012 dels quals haja sigut igual o superior a 1.870 euros al mes. Els treballadors autònoms amb 47 anys complits l'1 de gener del 2013 i una base de cotització inferior a 1.870,50 euros mensuals, només podran incrementar-la fins a 1.888,80 euros mensuals. Quant als majors de 48 anys a 1 de gener del 2013, la seua base de cotització mínima està compresa entre 925,80,50 i 1.888,80 euros, llevat d'excepcions (cònjuge major de 45 anys que s'haja fet càrrec del negoci d'un autònom difunt, i en este cas estarà compresa entre 858,60 i 1.888,80 euros mensuals).
•Responsabilidades subsidiàries en la subcontractació empresarial: d'acord amb la Llei13/2012 de lluita contra el frau en la Seguretat Social, s'amplia el termini per a l'exigència de responsabilitats solidàries d'un a tres anys. Amb això l'Administració pretén tindre més temps per a efectuar els seus mecanismes de comprovació, la qual cosa ha d'incentivar que els autònoms i empreses que subcontracten amb altres la realització d'obres o servicis corresponents a la seua pròpia activitat comproven en major grau que fins ara si els subcontractats estan al dia amb la Seguretat Social.

HISENDA
•Retenciones dels professionals autònoms: en 2013 els tipus de les retencions a practicar en les seues factures per part dels professionals autònoms es mantenen amb caràcter extraordinari en el 21% ( 9% per a nous professionals autònoms). Recordem que està previst que en 2014 el tipus de retencions abaixe al 19%, esperem que es puga complir esta previsió.
•Módulos 2013: els mòduls 2013 de IRPF es mantenen com en 2012 excepte per a productes de l'olivera, en els que el Rendiment Net es reduïx. No obstant això els mòduls d'IVA es van modificar fa 2 mesos per a adaptar-los a la pujada de l'IVA de 2012, per la qual cosa en 2013 estos nous mòduls d'IVA estaran plenament operatius.
•Restricciones a la cotització en mòduls: després de la recent aprovació de la Llei 7/2012 de 29 d'octubre del 2012 de lluita contra el frau fiscal, els autònoms del sector transport no podran seguir en mòduls si facturen més de 300.000 € anuals. A més, els autònoms en mòduls obligats a practicar retencions no podran seguir en mòduls si l'any anterior han tingut rendiments superiors a 225.000 €/anuals amb caràcter general o 50.000 €/anuals en el cas que més del 50% dels seus ingressos provinguen d'empreses i per tant estiguen subjectes a retenció. Per tot això enguany podrà renunciar-se als mòduls de manera implícita per mitjà de la presentació dins del termini i la forma escaient del primer pagament fraccionat de 2013 en estimació objectiva (model 130) i del règim general d'IVA (model 303).
•Modificación en els terminis del model 347 (declaració d'operacions amb terceres persones): tal com estava previst, en 2013 el model es presentará en el mes de febrer en compte de març com fins ara. A més serà necessari informar sobre les quantitats imputables a cada trimestre i no sols el total. Estan eximits d'este model els que presenten declaracions d'IVA mensuals (model 340).
•Nueva via de presentació de declaracions informatives: des d'este exercici podran presentar-se per internet un ampli conjunt de declaracions informatives (models 180, 182, 184, 188, 190, 193, 198, 296, 345, 347, 349 i 390) per mitjà del servici d'impressió desenrotllat en l'AEAT i l'enviament d'un missatge SMS pel contribuent.

FACTURACIÓ
•Nuevo reglament de facturació: l'1 de gener del 2013 ha entrat en vigor el nou Reglament de facturació aprovat en el Reial Decret 1619/2012. Les principals novetats en matèria de facturació són la substitució dels tiquets per factures simples, la possibilitat que qualsevol puga emetre una factura simple o simplificada en operacions de menys de 400 euros i l'equiparació de la factura electrònica i la factura en paper.

FINANÇAMENT
•Tasas Judicials: els autònoms també es veuran afectats per les noves taxes judicials quan recórreguen a la justícia, per exemple per a reclamar deutes, la qual cosa encarirà el procés de hi ha entre 100 i 1200 euros segons la quantia demandada, un motiu addicional per a tractar de previndre situacions de morositat.
•Tipo d'interés legal dels diners i de demora: segons es contempla en els pressupostos generals de l'estat per al 2013, es prorroguen els tipus de 2012, de manera que el tipus d'interés legal dels diners es manté en el 4% i el tipus d'interés de demora en el 5%.

EMPRENEDORS
•Nueva Llei d'Emprenedors. Se l'esperava en 2012, es va témer perquè mai vera la llum però segons es va anunciar fa un mes, la Llei d'Emprenedors s'aprovarà en els primers mesos de 2013. Hi ha dubtes més que fundades sobre que vaja a donar resposta a la tan demandada reforma de l'IVA, de manera que només es pague a Hisenda l'IVA cobrat en lloc del facturat. També s'espera una reducció del 50% de la cotització en casos de pluriactivitat (alta simultània en autònoms i el règim general), l'agilització dels tràmits de creació d'empreses i un nou marc legal per a afavorir el desenrotllament de noves vies de finançament com els microcrèdits, el capital llavor o les xarxes de business angels.
•Fin de les llicències d'obertura prèvies: just a final de desembre del 2012 s'ha aprovat la Llei 12/2012 de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis, que acaba amb l'obligatorietat de les llicències d'obertura prèvies a l'inici d'activitat en comerç de menys de 300 m'o2 en els canvis de titularitat de les activitats comercials i de servicis, així com de les llicències d'obres en reformes que no necessiten projecte d'obra. Esta llei formalitza les llicències express anunciades a la primavera per les quals bastarà que l'autònom present una declaració responsable o comunicació prèvia en què manifesta complir els requisits de l'activitat, incloent el projecte tècnic i la documentació complementària quan siga necessari. L'Ajuntament haurà de verificar esta documentació per si haguera algun error però el negoci podrà funcionar mentrestant.

Registre Sanitari d´Establiments Alimentaris Menors
20/02/2013

Per Decret 20/2012, de 27 de gener, del Consell, pel que es crega el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors (DOCV núm. 6.705, de 02/02/2012) va aparéixer l'obligació de comunicar i actualitzar dades d'establiments de venda d'alimentació directament al públic, regulant la inscripció en el mateix d'aquells establiments que per la seua pròpia entitat queden exclosos del Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, regulat en el Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer.

Com ja fa un any des de la seua creació, s'està procedint a inspeccionar establiments per part de la Conselleria de Sanitat. Es recorda a tots els establiments obligats a la seua inscripció que la taxa és de 90 euros i l'incompliment de l'obligació de la comunicació amb caràcter previ a l'inici de l'activitats previstes en este decret serà considerada com a infracció de caràcter lleu, d'acord amb el que preveu el títol IX de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, amb remissió a la mateixa als efectes del procediment sancionador aplicable.

Accés al procediment.
 

Festius hàbils per la pràctica comercial 2013
20/02/2013

En el DOCV d'11/02/2013 s'ha publicat la resolució de 8 de febrer per la qual s'establixen els diumenges i festius habilitats per a la pràctica comercial en 2013.
Els 10 festius autoritzats són els següents:
– 18 de març del 2013, dilluns, festiu en la Comunitat Valenciana.
– 31 de març del 2013, Domingo de Pasqua.
– 7 de juliol del 2013, diumenge.
– 12 d'octubre del 2013, dissabte, festiu nacional.
– 1 de novembre del 2013, divendres, festiu nacional.
– 1 de desembre del 2013, diumenge, Nadal/Reis.
– 6 de desembre del 2013, divendres, festiu nacional.
– 15 de desembre del 2013, diumenge, Nadal/Reis.
– 22 de desembre del 2013, diumenge, Nadal/Reis.
– 29 de desembre del 2013, diumenge, Nadal/Reis.
 

Nova consulta pública sobre els sistemes de distribució de llet i fruïta en les escoles de la UE
30/01/2013

La Comissió Europea ha posat en marxa una consulta pública sobre la revisió de dos programes, el pla de llet i el de fruita en les escoles europees que, respectivament proveïxen productes lactis i fruites i verdures per als xiquets en les escoles. La consulta estarà oberta fins al 22 d'abril del 2013.

La Comissió Europea està buscant l'opinió del públic sobre les distintes opcions polítiques en el marc de les seues reflexions sobre els programes de distribució de llet i fruita en les escoles. La revisió té com a objecte avaluar l'impacte dels programes i analitzar la forma en què ha d'evolucionar en el futur, en termes d'elecció dels productes oferits als xiquets o recolzant mesures educatives. Les respostes a la consulta pública es realitzaran fins al 22 d'abril del 2013. A l'octubre del 2011, el Tribunal De Comptes Europeus publicava que el programa europeu Llet per als escolars és ineficaç.

Dacian Cioloş, el comissari Europeu d'Agricultura i Desenrotllament Rural ha posat de manifest que la retroalimentació d'estos esquemes és positiva, tant en termes de salut com en les condicions d'educar als xiquets sobre la producció d'aliments de temporada. El comissari va afegir que la consulta pública que s'ha posat ara en marxa, ajudarà a estudiar les opcions per a l'ampliació i millora de l'eficiència d'ambdós sistemes.

Ambdós esquemes han beneficiat en el seu conjunt a més de 25 milions de xiquets en tots els Estats membres participants que van distribuir al voltant de 43,000 tones de fruites i hortalisses (8 milions de xiquets) i 300.000 tones de llet i productes lactis (18 milions de xiquets) l'any escolar 2010/2011. 24 Estats membres participen en el Pla de Fruites (excepte Finlàndia, Suècia i Regne Unit) i 26 en el Pla de Llet (excepte Grècia).
 

FIAB, formació en comerç internacional de la distribució agroalimentaria.
28/01/2013

Conscient de la importància de la formació en la indústria d'alimentació i begudes, FIAB ha posat en marxa la quinta edició del Programa de Formació Comercial Internacional. El seu objectiu és respondre a la necessitat les empreses agroalimentàries espanyoles d'impulsar la internacionalització comptant amb una gestió comercial especialitzada. La iniciativa, que s'emmarca en el Programa d'Alta Formació per a gestors d'empreses de la cadena agroalimentària del MAGRAMA, donarà inici el 4 de febrer i es desenrotllarà durant el primer semestre de 2013.

Al llarg de set jornades, s'aprofundirà en la gestió d'importadors-distribuïdors, com a peça clau en l'execució de l'estratègia internacional. A més, com en anys anteriors, es comptarà amb la participació de professionals d'algunes de les majors empreses d'alimentació i begudes del país, que abordaran aspectes claus de la indústria.

Entre altres temes, s'analitzarà el complicat context en què les empreses exercixen la seua activitat i en el que les vendes internacionals constituïxen una estratègia de negoci amb un gran potencial d'impacte en els resultats.

La importància creixent del canal de distribució moderna en les exportacions agroalimentàries espanyoles, també serà objecte de debat, ja que requerix una gestió comercial especialitzada, sense oblidar el paper d'importadors-distribuïdors, com a peça vital en l'execució de l'estratègia internacional.

El programa està dirigida a empresaris i directors generals involucrats en les vendes internacionals, a directors internacionals, i a caps i comercials d'exportació. El termini d'inscripció estarà obert fins al 31 de gener del 2013.

A més a més si estàs desocupat/a o eres autònom/a podràs beneficiar-te dels cursos gratuïts del Pla 2012/2013. Més informació FIAB

Des de hui nou horari de descàrrega al Mercat de Moncada
28/01/2013

Fruit del consens entre Operadors del Mercat, Mercadona i els veïns dels edificis limítrofs, hui s'ha iniciat un nou horari de càrrega i descàrrega per al moll principal situat en el Mercat Municipal de Moncada.

Amb el canvi s'aconseguix retardar una hora les operacions de descàrrega per la matinada, passant de les 5 del matí a les 6. A més amb la instal·lació d'unes pilasses protegeplaza es podran efectuar menor nombre de maniobres pels camions, la qual cosa reduirà les molèsties a veïns/es.
 

El xicotet comerç es revela contra la liberalització horaria
25/01/2013

El xicotet i mitjà comerç valencià ha exigit als ajuntaments i a la Generalitat que només autoritzen llibertat d'horaris en les zones que realment reben una gran afluència turística, i no en altres de "dubtós interés" que desplacen el consum del nucli urbà.

Onze organitzacions de xicotets comerciants han presentat este dimecres en l'Observatori del Comerç un manifest on evidencien la seua preocupació pel greu perjuí que pot suposar per a ells la generalització de la llibertat horària.

Els comerciants acusen al consistori de València d'haver acotat les "zones de gran afluència turística", el reconeixement de les quals porta implícit la llibertat d'horaris, sense haver consultat amb ells i amb una evident "falta de rigor".

La Generalitat va autoritzar, a petició de l'Ajuntament de la capital, quatre grans zones d'afluència turística: Ciutat Vella, l'Eixample, el Jardí del Túria, l'entorn d'estadi del llevant U.D., i la Marina Real.

Segons recorden, el reconeixement i delimitació de les zones es fa per a cobrir la demanda del turisme i no del consumidor local, si bé en el cas de València "s'han liberalitzat algunes de dubtós interés turístic, com a Jardí del Túria i Estadi Ciutat de València", que l'única cosa que fan és desplaçar el consum local durant els diumenges.

"Ens hauria paregut més lògic que alliberaren els horaris en tota la ciutat que crear artificialment algunes zones", hi ha assenyalat als periodistes la presidenta de Cepymea, Isabel Cosme.

Esta mesura perjudica "greument" al teixit comercial urbà especialitzat, que "podria veure's abocat al tancament de molts comerços amb la seua conseqüent destrucció d'ocupacions", afig un manifest rebutjat per la patronal que agrupa a les grans distribuïdores (Anged).

També acusen el Govern autonòmic de no haver exercit les seues funcions ni haver vetlat per l'interés general, ja que "com a garant que es complisca la normativa, hauria d'haver actuat en conseqüència" i sol·licitar a l'Ajuntament un informe tècnic "verdaderament justificatiu" d'eixes zones turístiques que, segons el parer dels comerciants, "no ho pareixen".

El conseller ha explicat que la Generalitat es limita a aplicar la llei, i si la proposta que presenta el consistori complix amb els requisits legals el que fa és "aprovar-la".

No obstant això, si algú entén que presenta un recurs i "demostra que s'ha aplicat malament el criteri", el procediment es pot canviar, igual que també es pot consensuar un acord per mitjà del diàleg.

"Les coses no són per sempre", ha subratllat el conseller, que ha assegurat que el decret d'estes zones "és un ser viu" que es pot ampliar o reduir en funció dels resultats que s'obtinguen.

Buch ha anunciat que el seu departament elaborarà un pla de cooperació entre els sectors turístic i comercial per a unir interessos i impulsar la competitivitat. La idea és orientar el comerç cap al turisme perquè els dos sectors generen riquesa i creen ocupació.

L'Observatori ha aprovat el calendari definitiu de deu dies festius habilitats per a l'activitat comercial en 2013, que seran el 18 i 31 de març, 7 de juliol, 12 d'octubre, 1 de novembre i 1, 6, 15 i 29 de desembre.

Notícia El País
 

Mailchimp, una ferramenta gratuita de retail marketing
23/01/2013

Mailchimp és un programa molt útil per a tot comerç que vullga realitzar campanyes d'emailing (ofertes per correu electrònic a una base de dades de clients). Esta ferramenta, que té 2,5 milions d'usuaris, ens permet dissenyar el contingut de l'email, compartir en xarxes socials i mesurar els resultats.
Amb l'opció gratuïta podem tindre fins a 2.000 subscriptors i enviar mensualment 12.000 correus electrònics.
Passos per a fer la nostra primera campanya amb Mailchimp:
1. Registrar-se (sign up).
2. Iniciar sessió (log in).
3. Crear llista de subscriptors (crea't List).
4. Importar contactes (import contacts). Des de l'ordinador (carregar un document CSV, copiar i apegar des d'Excel) o des d'altres servicis (Google Contacts, etc.).
NOTA: Podem crear segments dins d'una llista. Per exemple: dona/home, clients/no clients, etc.
5. Donem click a crear campanya (crea't campaign) i seleccionem l'opció Regular Ol' Campaign.
Recipients: Seleccionem la llista i segment/s (si hem creat segments dins d'una llista) a les que volem enviar la nostra campanya.
Setup: posem la informació de la campanya (nom, assumpte i remitent), triem les opcions per a mesurar els resultats (mesurar obertures, mesurar clicks, i mesurar amb Google Analytics) i finalment seleccionem si volem compartir el contingut en Twitter i/o Facebook.
Design: per a dissenyar el nostre correu tenim diverses opcions. Podem dissenyar-ho utilitzant una plantilla en què hem de posar text i imatges o utilitzant una plantilla predissenyada o apegant el nostre codi HMTL o important una plantilla.
Plain-text: l'opció gratuïta ens obliga a crear a més un correu que continga només text perquè puga ser visualitzat per aquells receptors que no puguen o no vullguen descarregar el HTML. El bo és que a l'incloure açò la nostra campanya evitem que el nostre correu siga detectat pels filtres antispam.
6. Preview&Test: Abans de confirmar podem veure una vista prèvia (open popup preview) i enviar una prova a un correu electrònic (send a test email).
7. Ja està tot llest!!! Li donem a “send” per a enviar en eixe instant el correu o “schedule” per a programar l'enviament per a un altre moment.
Ara des del menú reports (reports) podem revisar les estadístiques. El report inclou obertures, no obertures, clicks, devolucions (bounced), persones que s'han donat de baixa, queixes i VAIG ROSEGAR.
Una de les característiques que més agrada de Mailchimp és la gestió de les devolucions (bounced). Generalment quan enviem una campanya de màrqueting utilitzant altres servicis de correu immediatament se'ns plena la safata d'entrada amb correus tornats pel sistema. Amb Mailchimp açò no et tornarà succeir. El programa classifica les devolucions que rep en soft i hard, en funció d'esta classificació realitzarà diversos intents d'enviament abans d'eliminar automàticament l'adreça de correu de la teua base de dades.
Les estadístiques no sols ens diuen el percentatge de persones que han obert el nostre correu o que han donat click en un enllaç del mateix, sinó que també podem veure els que han sigut (els seus noms i cognoms).
Una altra genial particularitat del les estadístiques de Mailchimp és “Click Performance” que ens permet veure sobre el nostre disseny el percentatge de click que ha rebut cada enllaç.
Finalment dir-vos que Mailchimp té aplicació per al mòbil (APP). Des de la mateixa podeu monitoritzar les vostres campanyes d'una forma fàcil i còmoda.
Agraïm esta entrada a Mª José Machado Fernández de Coto Consulting.
 

Centres Comercials, apunten cap a formats urbans
22/01/2013

El centre de les ciutats serà el destí dels centres comercials en els pròxims anys. “Cal anar al consumidor urbà”. Així, ho ha explicat Javier García-Renedo, president de l'AECC (Associació Espanyola de Centres Comercials), este matí a Madrid, durant la presentació de les xifres provisionals del sector. Un balanç de 2012 que, a pesar de la caiguda del consum, ha sigut satisfactori per a esta indústria, que segons la seua opinió “està resistint millor la crisi, gràcies a dos característiques: unitat de gestió i capacitat d'adaptació als nous formats comercials”.
Notícia en DA Retail

Curs d´anglés professional on-line gratuït UNED
21/01/2013

El curs Anglés Professional / Professional English obeïx a una demanda formativa sense precedents de l'anglés real que s'usa en situacions comunicatives de l'entorn laboral i social en el món modern actual.

L'horitzó professional es presenta cada vegada més internacional i és, per tant, imprescindible que els membres de la nostra societat puguen interactuar competitivament en l'àmbit de la seua professió i projectar-se com parlants competents d'anglés, la qual cosa sens dubte suposarà un factor de progrés qualitatiu en el seu èxit professional i el de la seua empresa. Per a això, s'ha preparat un curs obert de nivell intermedi que oferix una forma eficaç i flexible de practicar, desenrotllar i aplicar l'entramat de capacitats comunicatives orals i escrites que necessita el professional de hui.

Enllaç

El premi del viatje a Paris ja té ama.
18/01/2013

Ahir 17 de gener a les 21 hores en la seu de l'Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada, va tindre lloc el sorteig del viatge de cap de setmana a Paris entre els bitllets depositats en les urnes durant esta campanya de Nadal-Reis.

La Junta Directiva de l'Associació en presència del Tècnic AFIC, va extraure a l'atzar el bitllet premiat. El premi ha correspost a Adelina Tomás, el qual després de rebre la telefonada del president de l'Associació, Vicent Sepúlveda, es va alegrar molt de ser la premiada.

La Junta Directiva va valorar molt positivament la campanya, agraint a tots/s els consumidors/res del comerç associat de Moncada haver depositat la seua confiança en les seues compres nadalenques.
 

Taller d´emprenedors a Moncada
18/01/2013

Des de hui i fins al pròxim 5 de febrer s'obri el període d'inscripció per a participar en el Taller gratuït dirigit a emprenedors/s'organitzat pel Consorci PACTEM NORD i la col·laboració de PEMSA-AFIC.
Se celebrarà en dos sessions presencials:
- el pròxim dia 6 de febrer de 10.30 a 12.30 a Moncada, c/ Marià Benlliure núm. 7.
- i el 13 de febrer de 10.30 a 12.30 en la Pobla de Farnals, Sala Multiusos de la Biblioteca.
Pots incribirte a través de la web http://pactemnord.consorci.info/jornadas/talleres/ o cridant al 961390043.
 

Monkada.com un portal de descomptes i ofertes
17/01/2013

Ens ha arribat informació de la creació d´un nou portal de descomptes i ofertas on els comerços de Moncada podeu ofertar els vostres productes, es www.monkada.com  

 

Moncada relaxa les normes urbanístiques per compatibilitzar l´ús residencial i comercial i reactivar així l´economía local
15/01/2013

El ple de l'Ajuntament de Moncada debatrà la modificació puntual núm. 11 del Pla General, la modificació “més profunda” de les normes urbanístiques realitzada fins al moment des que el document de planificació urbanística es va aprovar, en 1989. S'han modificat al voltant de 90 normes, entre elles, s'han flexibilitzat aquelles que regixen les compatibilitats entre l'ús comercial i residencial amb l'objectiu de reactivar l'economia local.

Precisament, eixe és un dels objectius primordials que han impulsat esta modificació puntual, segons va explicar l'alcalde, Juan José Medina, a Hortanoticias. Les principals modificacions van encaminades a afavorir i reactivar l'economia. Així, a les compatibilitats de residencial i comercial se suma una rebaixa en el mínim de metres exigits per a construir una vivenda en determinades parcel·les.

Amb esta modificació, es pretén que es puguen construir vivendes unifamiliars més xicotetes i assequibles que tinguen una millor acollida en el mercat immobiliari actual i, inclús, poder destinar-les a vivendes de promoció pública.

Quant a la flexibilitat de les compatibilitats entre ús residencial i comercial, la idea va partir, segons explica l'arquitecte municipal, d'alguns veïns que havien sol·licitat convertir les seues plantes baixes en vivendes per a persones majors o amb mobilitat reduïda. La modificació de les normes urbanístiques permetrà a més que qui tinga plantes baixes puga destinar-les a locals comercials, afavorint així la creació de negocis i la generació d'ocupació.

A més, la modificació d'estes normes urbanístiques inclou altres qüestions com la seua adaptació a les normatives vigents tant estatal com autonòmica i una nova regulació per a zones com el nucli urbà de Sant Isidre. En este cas, l'objectiu és unificar els criteris estètics perquè respecten l'arquitectura original del barri i evitar grans excessos que trunquen el paisatge visual.

Segons explica l'arquitecte, es tracta d'una regulació pròpia dels cascos històrics per a evitar ‘desajusts' arquitectònics i estètics en un barri que es va alçar al mateix temps per a albergar els veïns de Benagéber que van haver de ser traslladats per la crescuda del pantà a mitjan segle XX.

Medina va explicar que l'ideal haguera sigut realitzar una revisió íntegra del Pla General però, l'actual situació econòmica ha retardat el projecte. Encara així, esta modificació puntual afecta unes 90 normes urbanístiques i és la més profunda de les realitzades fins al moment.

Per a l'alcalde, es tracta d'una modificació que contribuirà en la millora de l'economia local i de la qualitat de vida dels veïns del municipi.

Visita del Conseller i la Directora General al Mercat Excel·lent de Moncada amb motiu de la signatura del conveni Green Commerce
14/01/2013

Dissabte passat 12 de gener el Mercat Municipal Excel·lent de Moncada va rebre la visita del conseller Máximo Buch i la directora general Silvia Ordiñaga acompanyats per les autoritats municipals després de la firma del conveni entre l'Ajuntament de Moncada i la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per a implantar la metodologia del projecte Green Commerce a Moncada.

Notícia publicada en Hortanoticias.Com sobre la implantació d'este projecte a Moncada.
 

El comerç es transforma, macroprojectes a la vista.
14/01/2013

És difícil saber com serà València d'ací a huit anys. La ciutat afronta una transformació que implicarà oportunitats i amenaces per al sector del comerç». El professor de l'Esade Business School, Gerard Costa, es va explicar així per a analitzar els canvis que afronta la ciutat enguany. Perquè si els grans esdeveniments van implicar el canvi turístic de València, ara arriba la conversió de l'estructura comercial per dos fets.

D'una banda, el decret del Govern que arreplega mesures per a la liberalització comercial. Encara que entra en vigor el dimarts 15, el DOCV publicava este divendres les zones de gran afluència turística a València i les grans superfícies anunciaven que obriran tots els diumenges i festius, excepte dates com 1 i 6 de gener, 1 de maig i 25 desembre.

D'un altre, la construcció de cinc macroprojectes de grans superfícies a València i localitats pròximes que sumaran al mercat local altres 543.000 metres quadrats al mercat local en el termini de dos anys quatre d'elles i en nou anys la quinta, que encara està en tràmits.

Esta xifra supera la totalitat dels metres quadrats inaugurats en 2011 a Espanya, que van ser 410.132 segons dades de la consultora Aguirre Newman. En un estudi sobre el mercat de centres comercials en 2012 ja advertia de la «situació teòrica de saturació de superfície comercial» en algunes ciutats espanyoles, entre elles València, al presentar ràtios de superfície bruta llogadissa per damunt del nivell d'equilibri.

Les cinc noves superfícies comercials recalaran a València, Alfafar, Burjassot i Paterna. D'elles, una obrirà les seues portes el pròxim març i altres tres comencen a donar els primers passos. La més llunyana en el temps és el centre Port Ademuz de Paterna, que promou el fons britànic Eurofund Investments sobre una superfície de 300.000 metres quadrats enfront de l'actual Heron City amb una inversió de 500 milions.

La previsió és que les obres d'urbanització puguen iniciar-se en 2015 i siguen una realitat en el termini d'uns sis anys. Per això, la promotora es va dirigir el passat juliol a la Generalitat per a sol·licitar que el projecte siga declarat Actuació Territorial Estratègica (LLIGUE) amb el propòsit d'accelerar la seua construcció. El centre, que combina oci i compres, preveu incorporar piscines d'onades i surf i pistes d'esquí.

Molt prop estarà la botiga de la multinacional alemanya Bauhaus, que té com a peculiaritat que s'alçarà sobre el convent de Santa Caterina de Siena, entre Mes del Rosari i La Coma, ja que les pròpies monges dominiques són les propietàries dels terrenys. Fonts de l'Ajuntament de Paterna van assenyalar que la previsió és que este mes comencen les obres. Finalitzaran a la tardor de 2014 i s'actuarà sobre 32.000 metres quadrats, dels que 20.000 correspondran a la botiga de bricolatge.

Proximitat a la ciutat
A Burjassot este març aterra una altra botiga de bricolatge i decoració, Leroy Merlí, que serà la primera empresa de distribució que òbriga les seues portes en parc Ademuz, «el parc de mitjanes [superfícies]» que IGSA construïx en l'entrada oest de la ciutat de València i a pocs metres del Palau de Congressos.

Construït per fases, fonts de la immobiliària van detallar que l'obertura de la resta de locals «es farà de forma gradual al llarg de l'any» i que actualment «el 75% de la superfície ja està llogada». En total, 36.000 metres quadrats i 2.000 places de pàrquing per a un projecte de què IGSA destaca la seua «proximitat a València».

La proximitat a la capital és una altra de les característiques d'Alfafar Parc, la zona comercial en què s'ubicarà Ikea a l'estiu de 2014. La multinacional sueca, que destinarà 60 milions a l'operació, ja ha demanat la llicència d'obres al consistori d'este municipi. Si Ikea ocuparà 37.300 metres quadrats en els terrenys, es destinaran altres 78.000 per a la venda a altres mitjanes superfícies.

Ja en la ciutat de València l'entrada sud és la ubicació triada per la multinacional franc-holandesa Unibail-Rodamco per a la construcció d'Oceanic, un centre comercial i d'oci de 97.000 metres quadrats amb 200 botigues. El projecte, dissenyat pel taller de Ricardo Bofill, ja ha superat l'últim tràmit en l'Ajuntament, per la qual cosa els treballs podrien començar este trimestre.

A estes obertures a dos anys vista (excepte Port Ademuz) cal sumar la proposta d'ubicar en la Marina Real un espai 'outlet' de botigues i la galeria comercial que Grup Aza té planificada en el carrer Colom, sobre el pàrquing obert recentment, i que podria estar llesta per a esta mateixa tardor.

Per al professor Costa estos projectes «canviaran el tràfic de clients» en la ciutat e «inevitablement els comerços del centre urbà hauran d'adaptar-se per a oferir novetats i poder diferenciar-se». Perquè, com va recordar este expert, «no és el mateix anar de compres que fer la compra» i ací grans i xicotets establiments tenen un valor amb què poder destacar «si saben reinventar-se i adaptar-se al consumidor».

A més, al seu pareixer, «l'èxit ho tindran aquells locals professionals. Els xicotets comerços podrien traure profit però la seua visió de negoci és l'autoocupació, no volen competir i demanden mesures de protecció. És el que han de modificar per a no tancar».

La presidenta de la Confederació de Comerciants i autònoms de la Comunitat Valenciana (Covaco), Encarna Sanchis, va afirmar que les noves grans superfícies comercials «poden afectar molt el comerç urbà perquè una botiga que desapareix no es torna a implantar i la ciutat perd».

Per a Sanchis «no té sentit planificar una ciutat sostenible» i després incentivar la posada en marxa de zones comercials fora de la ciutat «on s'agafa el cotxe per a comprar un litre de llet».

Sense mirar el rellotge
La planificació dels macroprojectes no és l'única transformació que assumix el comerç valencià. El dimarts entra en vigor la llibertat horària proposta pel Govern amb l'objectiu d'incentivar el consum i generar ocupació. La novetat estrela és la declaració de les zones de gran afluència turística en 14 ciutats, quatre a València, on no hi haurà restricció ni d'hores ni de dies d'obertura.

Però la liberalització no es queda únicament ací. En la resta de municipis no turístics, el nombre mínim de diumenges i festius que les botigues podran obrir és de 16, encara que les autonomies poden reduir-ho fins a un mínim de 10, com és el cas de la Comunitat en 2013. L'horari serà lliure, eliminant la restricció de les 12 hores actuals.

A més, estes obertures hauran d'atendre «de forma prioritària», segons el decret governamental, «a l'atractiu comercial dels dies per als consumidors», per la qual cosa es marquen els que coincidisquen amb els tradicionals períodes de rebaixes o els de major afluència turística en l'autonomia.

Acaben també les rebaixes enteses com a tal, perquè ara els comerciants podran determinar lliurement els períodes, la duració i, inclús, adquirir productes destinats amb este fi. Per a la presidenta de Covaco, «el comerç urbà rebaixarà el producte que sempre ha tingut en botiga per a garantir la qualitat». Segons el professor Costa, «eren una limitació legal que acaba i que no deixava de ser una campanya promocional» mentres que per al professor de la UCH Enrique Lluch «podria haver-hi més confusió entre el que és rebaixa i el que és oferta».

Text publicat a Les Provincies

Plutja de talons de compra en Moncada
04/01/2013

Els comerciants de Moncada han volgut agrair a la seua clientela durant este nadal la seua confiança amb l'entrega de nombrosos premis en forma de taló per a comprar en el comerç de la ciutat.

En concret l'Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada (ACM) entregarà durant estos dies 6.000 euros per mitjà d'un cupó participació que en cas de no resultar premiat permet participar en el sorteig d'un viatge a Paris.

Per la seua banda l'Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Moncada va realitzar ahir 3 de desembre el sorteig de 15 talonaris de 115 euros cada un per a efectuar compres en el Mercat Municipal, i a la finalització de l'acte es repartiment xocolate calent entre els assistents. Les persones agraciades van ser per orde d'extracció:
1 Carmen Grancha Català
2 Francisco Conejero Molina
3 Clotilde Fernandez Sánchez
4 Pilar Alonso Sánchez
5 Pilar Garcia Cuesta
6 Mª Carmen Beltrán Arribas
7 Lola Pascual Molins
8 Encarna Cuenca Martinez
9 Maria Orozco Martin
10 Maria Casaña Cabo
11 Irene Rosario Rincón Gimenez
12 Loren Barrera Trujillo
13 Lorenzo López
14 Enrique Camp Marí
15 Rosa Mª Casans Ferri
 

Una de les agraciades arreplega el premi de les mans de representants de l'Associació de Comerciants del Mercat Municipal.
 

 

Creació i acceleració d´empreses en Internet (UPV)
02/01/2013

La Universitat Politècnica de València certifica el primer programa de creació i acceleració d'empreses d'internet a Espanya. Un programa pioner impartit pels millors empresaris d'internet del país que començarà a València el pròxim gener i que tindrà una duració de 6 mesos, on col·labora la Fundació CPI, gestora del parc científic de la UPV.

www.internetstartupcamp.com/course

El programa està considerat com un dels de major qualitat del mercat i el més econòmic de llarg enfront dels seus competidors. Es pot realitzar tant presencial com online.

1. Modalitat presencial, inclou:

- Formació en els aspectes essencials per a la creació d'empreses en Internet (222 hores lectives), impartides pels millors emprenedors sèniors d'Internet a Espanya, entre els que destaquen Rodrigo Aguirre (director d'Ebay Espanya), Gonzalo Castellano (fundador de Groupon Espanya) Iñaki Arrola (fundador de Cotxes.com) Marek Fodor (fundador d'atrapalo.com), Javier Martín (fundador d'iniciador), entre altres.

- Certificació de la Universitat Politècnica de València.

- Assessorament i mentorització personalitzada per part dels professors del programa.

- Incubació empresarial per als projectes durant els 7 mesos de duració del curs en l'Internet Startup Center

- Allotjament i manutenció per als integrants dels projecte arribats des de fora de la província de València.

- Rondes de finançament amb les millors societats de capital risc del país.

Matrícula: 1.800€

2.- Modalitat online, inclou:

- Mateixa Formació que la modalitat presencial

- Certificat de la Universitat Politècnica de València en Creació d'Empreses d'Internet.

- Jornades per a exposició de projectes del curs online davant de potencials inversors.

- Entrada gratuïta online a l'Internet Startup Camp 2013

Matrícula: Base 900€ , Titulat UPV 765€, Estudiant/Desocupat 720€ , Estudiant UPV 675€

Per a més informació pots enviar-nos un correu a info@internetstartupcamp.Com


www.internetstartupcamp.com

Campanyes Promoció Comercial Nadal - Reis
02/01/2013

Tant l'Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada com l'Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Moncada, estan celebrant durant estos dies les activitats programades per a esta campanya.

L'Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada ha preparat l'entrega de 6.000 euros en tiquets regal per a comprar en el comerç associat, regal d'entrades al cine, regal de viatges amb tren turístic pels eixos comercials del municipi, sorteig d'un viatge a Paris, entrega de globus, visita a papa Noel i els Reis, concert solidari i participació en la cavalcada de Reis.

Per la seua banda l'Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Moncada aprofitant el tercer aniversari del Nou Mercat ha repartit bosses de mà de compra entre la seua clientela i tiquets per al sorteig de talons de compra. El sorteig se celebrarà demà dimecres a la vesprada en el mateix Mercat, es repartirà xocolate entre els/les assistents.
 

En Moncada els reis reben als xiquets i el trenet recorre el nostre centre comercial
02/01/2013

Des d'este matí ja es pot visitar l'estand situat en el carrer major (tram de vianants) on a més de poder entregar la carta als reis se vos obsequiarà amb un detall per part de l'Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada.

També s'ha posat en funcionament el tren comercial que recorrerà durant quatre dies nostres principals eixos comercials, comprant en els comerços associats obtindràs tiquets per a pujar-te a ell.
 

Premis Nacionals de Comerç Interior 2012
05/11/2012

El Ministeri d'Economia i Competitivitat ha convocat els Premis Nacionals de Comerç Interior per a l'any 2012 als que podeu optar i el termini de presentació de candidatures dels quals finalitza el 19 novembre del 2012.

Estos premis consten de les tres categories següents:
a) Premi Nacional a ajuntaments, destinat a premiar les actuacions de renovació urbana comercial en el centre de les ciutats. Este Premi comptarà amb dos accèssit.
b) Premi Nacional al Xicotet Comerç, destinat a premiar el desenrotllament comercial i modernització empresarial, per mitjà de la millora de la tecnologia i l'associació o fusió d'empreses. Este Premi comptarà amb dos accèssit.
c) Premi Nacional a Centres Comercials Oberts, destinat a guardonar l'associacionisme comercial orientat a la promoció de Centres Comercials Oberts (CCA) i la potenciació i desenrotllament dels seus òrgans gerencials. Este Premi comptarà amb dos accèssit

+info
 

Hisenda embargarà la caixa del día a bars i botigues amb deutes fiscals
05/11/2012

La directora de l'Agència Tributària, Beatriz Viana, va anunciar el divendres que els funcionaris d'Hisenda visitaran negocis que tinguen deutes fiscals i embargaran la caixa del dia | Esta mesura forma part d'un ampli pla per a lluitar contra l'economia submergida.

En una trobada amb periodistes durant el congrés de l'Organització d'Inspectors d'Hisenda, Viana va assenyalar que Hisenda enviarà agents tributaris en negocis i botigues amb deutes fiscals per a embargar la caixa del dia. Això es realitzarà en horari comercial i amb independència que hi haja clients en el local. Esta mesura s'adoptarà quan l'Agència Tributària no tinga altres mecanismes com l'embargament de comptes o béns i afectarà principalment restaurants, cafeteries, joieries i botigues de luxe.

La idea de fons de les noves actuacions és que els inspectors xafen més el carrer i es facen visibles. En el pla contra l'economia submergida d'enguany es contemplaven 12.000 visites i ja s'estan analitzant 7.700 actuacions. D'estes, en un 37% s'ha detectat risc fiscal, és a dir, indicis evidents de l'existència de frau.

Estes són algunes de les mesures que s'implementaran en els pròxims mesos:

Control de lloguers en zones turístiques
D'altra banda, Hisenda reforçarà el control dels lloguers turístics. Açò significa que agents tributaris visitaran directament apartaments per a comprovar que estiga tot en regla. A més, Hisenda utilitzarà internet per a identificar propietaris que posen les seues vivendes de lloguer. Cal recordar que els guanys per l'arrendament d'una vivenda han de declarar-se en el IRPF, quelcom que, vista l'actuació d'Hisenda, pocs contribuents realitzen.

Visites a fires: Des d'un esdeveniment comercial fins a la fira d'abril
Es controlarà que els empresaris d'estands en fires complisquen les seues obligacions tributàries. Com a exemple, l'Agència Tributària indica que la Inspecció començarà a acudir a casetes de fires com la d'abril a Sevilla. També es visitaran estands ubicats en fires de mostres, en els que es desenrotlla normalment una important activitat comercial de venda directa al públic.

Amarraments en ports esportius
Conéixer qui són els titulars de les embarcacions de recreació amarrades en els ports serà un altre objectiu del nou pla. D'una banda, un iot és un senyal externa de riquesa que permet descobrir possibles incoherències en la declaració del IRPF. D'altra banda, es comprovarà que els arrendaments complisquen la legislació.

Vendes ambulants en mercats ambulants
L'afany per a acabar amb el frau, portarà als funcionaris d'Hisenda fins als mercats ambulants guies de carrers, on comprovaran la procedència de la mercaderia que es ven.

Discoteques d'estiu
En este cas, l'objectiu de l'Agència Tributària serà detectar irregularitats en les retencions. Així, els inspectors identificaran el personal de la discoteca i comprovaran que estiga Donat d'alta en la Seguretat Social. Quelcom paregut es realitzarà en els concerts i espectacles públics. En estos casos, a més, es controlarà que els intermediaris, professionals, artistes i empreses declaren les rendes obtingudes.

Activitats extraescolars
Hisenda també revisarà les activitats extraescolars que realitzen els col·legis i altres entitats.

Premis de loteria
L'Agència Tributària investigarà si els guanyadors de premis de loteria tenen deutes amb Hisenda. En cas afirmatiu, embargaran part o tots els diners rebuts.

Més embargaments
Hi ha contribuents amb deutes tributaris que no tenen béns a Espanya però sí en l'estranger. Hisenda es posarà en contacte amb altres països de la UE per a embargar eixos béns.

D'altra banda, també s'iniciaran embargaments de vehicles d'alt valor o de gran cilindrada, béns que, segons l'experiència d'Hisenda, tenen bona demanda. Cal recordar que, en última instància, els béns embargats són subhastats. Per este motiu, resulta interessant per a l'Agència Tributària fer-se amb productes que es poden col·locar fàcilment.

Fundacions
Les fundacions són entitats que gaudixen d'una fiscalitat avantatjosa per estar dedicades a fins socials i d'interés general. Hisenda sospita que moltes d'estes fundacions s'utilitzen per a rebaixar la factura fiscal de les empreses que les sostenen.

Cinc Dies
 

Customer experience management: una moda o arriba per a quedar-se?
29/10/2012

No hi ha dubte que estem immersos en una època difícil per a totes les empreses. Les actuals crisis econòmiques i de valors estan canviant a pas de gegant el marc de treball en què s'exercixen les activitats empresarials. En este context, la immensa majoria de les organitzacions es troba competint en mercats molt madurs, amb productes i servicis quasi indiferenciats de la seua competència i utilitzant la variable “preu” com principal element diferenciador. Tot això provoca una caiguda de marges continuada que porta a un cercle viciós que en molts casos conduïx a la desaparició de l'empresa.

Davant d'esta situació, cada vegada és major el nombre d'empreses, grans i xicotetes, noves i consolidades, que decidixen basar la seua diferenciació enfront de la seua competència no sols en el producte o servici, la seua qualitat, la satisfacció que produïx, etc, sinó en l'experiència -en el seu sentit més ampli- que el producte, servici o marca genera en el client. L'objectiu no és només deixar de tensar la variable “preu” i augmentar o mantindre així els guanys, sinó realitzar un verdader canvi de paradigma en el món dels negocis, centrant-ho en el client i en el que este sent com a element diferencial que distingisca enfront de la competència i permeta potenciar les vendes. Açò és el que ara coneixem per “Gestió de l'Experiència de Client” (Customer Experience Management).

Més enllà de reflexionar i aprendre de la teoria i dels casos d'èxit de companyies mundialment conegudes que ho practiquen com Apple o Starbucks (per mencionar només dos d'elles), la pregunta que hem de fer-nos és si es tracta de quelcom que realment millora les coses i que, per tant, arriba per a quedar-se i hem d'adoptar-ho com més prompte millor o si al contrari no és més que una simple moda o canvi de denominació de quelcom que les empreses en realitat ja vénen fent, d'una manera o d'una altra però amb un altre nom, això sí, des de fa temps.

Ens preguntem si realment del que estem parlant és només d'una evolució de conceptes tan coneguts i ben desenrotllats en la majoria de les empreses com la “Qualitat”, la “Satisfacció” o la “Excel·lència”, o al contrari estem davant de quelcom realment nou. Si realment permet a les empreses diferenciar-se i augmentar les vendes sense tensar la variable preu o només és una moda més que passarà en algun temps.

Són molts els conceptes que poden associar-se a l'experiència del client i per tant existix molt de desconcert sobre com enfocar-la, com definir-la i establir-la i, sobretot, de com mesurar-la, quelcom que resulta essencial si volem realment poder gestionar-la. La definició generalment acceptada consistix a gestionar el negoci d'acord amb les sensacions que volem generar en els clients, anant inclús més enllà del que els clients demanden, és a dir buscant superar la seua expectativa. Baixant al màxim concret, l'empresa ha de definir quina sensació vol generar en el client en cada “canal” o “punt de contacte” amb el client, per a després comprometre a tota l'organització (empleats i inclús proveïdors) a portar-la a la pràctica i establir mesures de com ho està aconseguint.

Com podem veure, este nou enfocament, més que una forma de millorar el negoci, és una nova forma de fer negocis que podríem denominar “client-centrista”, la qual cosa és sens dubte una millora intrínseca. Per molt que les societats mercantils tinguen com a primer objectiu guanyar diners, el fer “sentir” al client, l'implicar als treballadors i inclús als proveïdors en l'experiència del client és sens dubte un canvi radical en la forma de fer negocis que millora les coses.

No obstant això, per nou i atraient que puga resultar el concepte de “experiència de client”, l'important per a poder utilitzar-la com a element de gestió empresarial és aconseguir mesurar-la. Precisament per l'amplitud i complexitat del concepte, així com que precisament a través de l'experiència és com les empreses volen diferenciar-se, pareix clar que la seua definició i establiment poden condicionar en gran manera la forma de mesurar-la, quelcom que es confirma en la pràctica una vegada s'han desenrotllat projectes en clients reals. Així, doncs, basant-se en la nostra experiència, podem dir que no hi ha receptes establides que puguen servir per a la mesura de l'experiència en qualsevol empresa en qualsevol sector. És cert que hi ha tècniques i indicadors que van des del factor de recomanació (NPS), la satisfacció, l'índex de fidelitat, el d'identificació, etc. Que permeten que adequadament combinats i analitzats es puga establir un sistema de mesurament de l'Experiència que servisca per a poder gestionar-la, però sempre particularitzat de forma específica per a cada sector i cada empresa.

Pot paréixer una vegada més que just quan arribàvem al moment de “mesurar-la” de poder tocar-la, es torna a escapar la possibilitat de concreció i per tant es pot entrar en la “nebulosa” que fa complicat obtindre resultats tangibles. No obstant això, en la nostra experiència desenrotllant projectes d'este tipus, hem trobat que sí que hi ha una forma inequívoca de determinar si tant l'Experiència com el sistema de mesurar que hem definit funciona: Consistix a calcular la correlació de l'evolució temporal de l'índex global que mesura l'Experiència amb l'evolució temporal de les vendes. Si ambdós variables estan relacionades llavors sí que realment podem dir que el Customer Experience ha arribat per a quedar-se en l'empresa.

Basant-se en els projectes que hem realitzat en Brain Trust CS, podem dir que si realment es definix i establix un sistema de gestió de l'experiència del client que permeta mesurar-la, assolir els objectius i progressar en la seua millora, podem constatar que entre el 40% i el 50% de les vendes en el canal de distribució tradicional estan directament relacionades amb este indicador. Açò resulta revolucionari, i ens porta a què la gestió de l'experiència és en si mateixa un factor que genera ràpidament un retorn de la inversió efectuada en els projectes que s'implanten per a gestionar-la i contribuïx de forma decisiva a la millora dels resultats empresarials.

Tal com acredita la proliferació en Linked-in de companyies multinacionals amb responsables d'àrees especialitzades en “Customer Experience”, grans companyies com Aurenja, Vodafone, BBVA, Santander, Citi, ING Direct, ONO, Hewlett-Packard, Oracle o AMEX ja disposen de departaments especialitzats a Espanya que estan treballant a incorporar este nou model de gestió.

Ara la Direcció de les empreses ha de decidir si incorporen esta “nova moda” en l'empresa o esperen a veure què fan els seus competidors. Però mentres que respecte a altres indicadors de gestió la Direcció d'una empresa pot decidir si ho fa o no, la realitat és que l'experiència del client d'una manera o d'una altra sempre existix, sent l'única cosa opcional mesurar-la i gestionar-la o, al contrari, deixar-la estar. Ara bé, abans de prendre la decisió hauríem de considerar la famosa frase de Lord Kelvin que Deia “el que no es mesura, no es pot millorar. El que no es millora, es degrada sempre”.

José Luis Ruiz (jlruiz@braintrust-cs.com) és Soci de Brain Trust Consultoria Services.
 

Publicada la llei 6/2012, de mesures urgents per a l’Impuls de l’Activitat Comercial
29/10/2012

Després de l'entrada en vigor de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, s'ha posat de manifest que l'obligació d'omplir determinats requisits per a l'exercici de l'activitat comercial ha esdevingut en la generació de distintes càrregues administratives que suposen una exigència prescindible per a l'administració i l'eliminació de la qual, no obstant això, contribuirà a incentivar esta activitat econòmica.

La supressió d'estes càrregues administratives, que ja va establir el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel que s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, està en la línia d'altres recents disposicions, tant d'àmbit estatal, com el Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis, com d'àmbit autonòmic, com la Llei 2/2012, de 14 de Juny, de la Generalitat, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana, i el Pla de simplificació i reducció de càrregues administratives (SIRCA), aprovat pel Consell el 19 de febrer del 2010.


D'acord amb l'anterior, esta llei es dirigix a tres eixos d'acció:
La incorporació del nou procediment per a l'inici i l'exercici de l'activitat comercial, l'eliminació dels registros comercials i la simplificació del procediment administratiu per a la implantació, ampliació i modificació substancial d'establiments comercials d'impacte territorial.

Tapes Guanyadores de la Rutapa Moncada 2012
25/10/2012

Ahir dimecres dia 24 d'octubre, a les 21´00 hores de la nit en la seu de l'Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada, i en presència de Vicente Sepúlveda (president de la A.C.M.) i Luis Roberto (Tècnic Afic), com així mateix dels locals participants en la 1a Edició de la Ruta de la Tapa “RUTAPA MONCADA 2012”; es va celebrar el recompte de bitllets; per a proclamar als locals guanyadors en les categories de “Tapa Tradicional” i “Tapa Innovadora”.

Vos adjuntem també fotografies dels locals participants guanyadors.
 

· TAPA TRADICIONAL 2012------- BAR TU Y YO

· TAPA INNOVADORA 2012…….XARCUTERIA PILAR BOSCH.

 

 

Curs de valencià per a comerciants en Moncada
24/10/2012

La Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, a través de les Cambres de la Comunitat Valenciana, ha organitzat una sèrie de cursos gratuïts per al foment de l’ús del valencià, especialment en relació amb la bona atenció al client. El curs inclou el programa informàtic Salt i formació en el seu ús.
DURACIÓ DEL CURS: 10 hores
PROGRAMA:
Mòdul I: Atenció al client per al comerç
Atenció al públic.
Habilitats de comunicació.
Feedback i tracte personal.
Presentacions i salutacions. Comunicació institucional.
Comunicació no verbal.
Tolerància, assertivitat i empatia.
Models de conducta.
Mòdul II: Programa informàtic Salt de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport
Conéixer l'ús del traductor-corrector de textos Salt. En este mòdul analitzarem les particularitats de la traducció informàtica i la terminologia més adequada. Tractarem una àmplia varietat de textos perquè l’alumne es familiaritze amb els problemes d’este tipus de traducció i amb les fonts de documentació adequades.

PROFESSORAT:
Ofèlia Sanmartín Bono.
Llicenciada en Filologia Valenciana
Màster en Assessorament Lingüístic i Traducció
Traductora, correctora i coautora de diccionaris de valencià

LLOC DE IMPARTICIÓ I DATA:
Aula de Formación de la Antigua Cámara Agraria
C/ Mariano Benlliure, 7
46113 MONCADA
21 y 22 de Noviembre
De 9:00 a 14:00 h.

INSCRIPCIONS: AFIC Moncada 961390043

Marc Legal per la cadena alimentaria. Vedat a les marques blanques?
23/10/2012

La polèmica està en els mitjans. En els cercles empresarials i en els rogles financers. El sector d'alimentació ha enfrontat el cap de setmana amb la presentació en el Consell de ministres del divendres 19 d'octubre de l'Avantprojecte de Llei de Millora de la Cadena Alimentària que, entre altres articulats, proposa “reduir el desequilibri en les relacions comercials entre els diferents operadors de la cadena de valor” Vedat a les Marques Blanques ?

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va presentar este divendres en el Consell de ministres l'avantprojecte de llei de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

El nou marc legal proposa, entre altres mesures, que les grans cadenes formalitzen per escrit els contractes amb els seus proveïdors especificant “les seues relacions comercials”

El contracte haurà de regular la informació que les parts es manegen en les seues negociacions Segons l'avantprojecte “no es podrà exigir a un altre operador informació sobre els seus productes més enllà de la que resulte justificada en el context de la seua relació comercial”.

POSICIÓ DE LA FIAB

Poques hores després, la Federació d'Indústries d'Alimentació i Begudes, Fiava, ha fet públic un comunicat en el que “acull de forma positiva l'avantprojecte de llei” i “considera que esta nova llei -orientada a millorar les relacions entre els diferents agents de la cadena alimentària- permetrà crear valor i seguretat jurídica en el sector, alhora que beneficiarà el consumidor”

Confiem, diu la nota de Fiab, que “segons ha indicat el ministre d'Agricultura, Alimentació i Medioambiente, que es produïsca una ràpida tramitació parlamentària, i que les mesures que arreplegue el text final siguen eficaços i garantisquen una correcta relació entre les anelles de la cadena. Per a això FIAB recolza la iniciativa del govern per a l'establiment d'un sistema d'infraccions i sancions contra possibles pràctiques deslleials, abusives o anticompetitives. Per a la indústria alimentària, el text final de la llei ha de garantir la confidencialitat dels denunciants, de tal manera que les organitzacions del sector puguen advertir d'infraccions en nom dels seus representats per a evitar potencials represàlies”

Per a Horacio González Alemany, director general de FIAB “urgix la necessitat comptar amb un marc transparent, del que segons el nostre parer la cadena alimentària manca actualment, i al mateix temps la posada en marxa d'un sistema eficaç per a dirimir qualsevol conflicte, semblant al model britànic, amb una Administració que tinga capacitat d'acció".

El comunicat subratlla també l'origen europeu en què s'inspira la llei “el reconeixement per part de les institucions europees d'una realitat de pràctiques abusives i anticompetitives que actualment distorsionen el funcionament eficient de la cadena alimentària i no sols posen en perill la seua sostenibilitat econòmica, sinó que són perjudicials tant com per als operadors com per al consumidor”

Afig el Ministeri que l'Avantprojecte s'ha treballat també “sobre la base d'un informe que va realitzar la Comissió Nacional de la Competència (CNC) fa un any sobre les relacions entre fabricants i distribuïdors alimentaris, en el que ja s'advertia sobre determinades pràctiques abusives i anticompetitives.

Entre les pràctiques a reconduir, la CNC citava els riscos dels pagaments comercials determinats "unilateralment" per distribuïdors, la retroactivitat de les condicions comercials pactades i, la no fixació per escrit de les condicions contractuals que regixen la relació comercial i el tractament de la informació sensible”

“Des de FIAB –Conclou el Comunicat - sempre hem advocat per construir una verdadera cadena de valor i unes relacions sostenibles i pro competitives entre els seus integrants, promovent així un model agroalimentari eficient i transparent, construint un sistema econòmic líder, i albergant una producció variada, de qualitat i apreciada pels consumidors. És important que tinguem un marc equilibrat, lògic i just sobretot en un moment en què el mercat nacional passa per un moment difícil”, afig González Alemany.

“Compartim la valoració del ministre Arias Cañete sobre el paper pioner d'Espanya, al prendre la davantera a Brussel·les en l'ordenació de les relacions comercials en la cadena amb esta iniciativa. A més creiem que obri la via a l'anunci de la Comissió d'un nou marc a nivell europeu”.
 

Últim cap de setmana de la Rutapa Moncada.
18/10/2012

Volem recordar a tots/es que este és l'últim cap de setmana de la Rutapa Moncada, afanyeu-se a arreplegar els segells dels locals participants i completar el vostre Tapaporte.
També donar-los les gràcies per la molt bona acollida i participació en esta nova campanya que esperem es repetisca en pròximes edicions.
Bon profit.
 

Dia Mundial de l´Alimentació
16/10/2012

El 16 d'octubre de cada any, se celebra el Dia Mundial de l'Alimentació, proclamat en 1979 per la Conferència de l'Organització de les nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO).

La seua finalitat és conscienciar als pobles del món sobre el problema alimentari mundial i enfortir la solidaritat en la lluita contra la fam, la desnutrició i la pobresa. El dia coincidix amb la data d'ARRÒS fundació de la FAO en 1945.

El Dia Mundial de l'Alimentació (DMA) va ser establit per països membres de la FAO en la Reunió General de l'Organització Número 20, al novembre de 1979. Des de llavors cada any se celebra el 16 d'octubre el Dia Mundial de l'Alimentació.

Cada any s'aprova un lema, este 2012 és: "LES COOPERATIVES AGRÍCOLES ALIMENTEN AL MÓN".
 

Del "M´agrada" al "El vull"
15/10/2012

Facebook presentarà un nou botó, ja en proves, que permetrà als usuaris marcar els productes que desitgen i també comprar-los. En l'experiment, dut a terme als Estats Units, estan participant firmes com a Victoria's Secret, Michael Kors, Smith Optics, Pottery Barn o Wayfair.

Inspirada i esperonada per l'èxit de Pinterest, que s'ha convertit en un perfecte aparador per a les marques a pesar de no oferir taulers, ni conversacions, ni xats, la xarxa social ha creat el botó “ho vull”, amb el que pretén acostar-se encara més als anunciants i obrir una nova via d'ingressos.

A més de per a assenyalar quins són els seus gustos, els usuaris podran utilitzar este botó per a crear llistes de desitjos, marcar tot allò que volen comprar o inclús per a fer llistes de regals de cara a familiars i amics. Tots els productes es podran col·leccionar perquè cada usuari confeccione les seues pròpies seccions d'objectes desitjats.

Segons ha expressat Facebook en un comunicat oficial “vam veure que les empreses utilitzen les seues pàgina per a compartir informació sobre els seus productes a través dels àlbums de fotos. Les col·leccions poden ser descobertes a través del feed de notícies i la gent podrà interactuar amb elles i compartir les coses que li interessen amb els seus amics”.

El nou botó també portarà a l'opció de comprar els productes fora de Facebook.

Durant la passada setmana alguns usuaris nord-americans ja han pogut provar el nou botó, amb marques de llenceria femenina (victoria's Secret), parament de la llar (Pottery Barn), mobles (Wayfair), moda (Michael Kors i Neiman Marcus), i òptica (Smith Optics).

Esta nova via d'ingressos se suma a altres dos anunciades per Facebook en les últimes setmanes: la possibilitat de manar regals físics, directament des de la xarxa social, als contactes que complisquen anys i el pagament per promocionar post personals.

Hui s´inaugura la tenda "Movils Low Cost" en "Viatges Mil Aventures"
15/10/2012

Esta vesprada a les 19 hores tindrà lloc la inauguratció de la tenda "Móvils Low Cost" en c/ Lluis Vives nº 10, esta nova àrea de negoci es suma a l´Agència de Viatges "Mil Aventures" que operaba en este local.

Molta sort en el vostre nou projecte.
 

El programa "Think Big" de Telefónica arriva a L´Horta
11/10/2012

El projecte ‘Think Big' arriba a Espanya este mes d'octubre i el Consorci Pactem Nord ha sigut l'entitat triada per a posar-ho en marxa en la comarca a través d'un conveni de col·laboració amb la Fundació Telefónica.

Este projecte pretén dinamitzar als jóvens perquè emprenguen idees i projectes d'interés social.

La iniciativa ‘Think Big' proporciona als jóvens l'oportunitat de començar prompte, aprenent a ser emprenedors i convertint les seues pròpies idees en reeixits projectes socials.

Per a això, durant els mesos d'octubre i novembre, el Consorci Pactem Nord, junt amb la xarxa de tècnics municipals, posarà en marxa tallers en els instituts i centres d'informació juvenil per a dinamitzar, motivar i recolzar els jóvens perquè puguen presentar projectes comunitaris. El Consorci Pactem Nord serà mentor de tots aquells jóvens que hagen sigut seleccionats per a posar en marxa la seua iniciativa de millora en la seua comunitat o barri i durant els sis mesos de duració per a poder fer un seguiment.

Els jóvens amb les millors idees tindran, a més del suport tècnic del Consorci, formació presencial i online, i una ajuda econòmica de 400 euros.

El programa ja està en marxa al Regne Unit, Alemanya, Irlanda, Eslovàquia i la República Txeca, on ja han sigut llançats 3.500 projectes per part de jóvens emprenedors socials. A Espanya, es va a posar en marxa el projecte ‘Think Big' en sis províncies amb la col·laboració de 40 entitats.
 

El Premi Afamour amplía el plaç de presentació de projectes
08/10/2012

L'Associació Espanyola de Fabricants de Mobiliari Urbà i parcs Infantils (Afamour) comunica que el termini de presentació de projectes del Premi Afamour al Disseny s'amplia fins al 10 d'octubre del 2012.

Este premi es dirigix a empreses fabricants espanyoles i dissenyadors novells que confien en la integració del disseny en els equips de joc infantil com a element innovador i de competitivitat de la pime.

En esta segona edició, per primera vegada, s'establixen dos categories: al millor disseny de joc infantil per a parcs presentat per una empresa i al millor disseny d'un dissenyador novell, que no exercisca ni haja exercit professionalment l'activitat del disseny.

En ambdós casos, el projecte tindrà funció lúdica, ja siga un element únic, una gamma completa o un sistema modular de joc. Les empreses podran presentar productes comercialitzats des de l'1 de gener del 2010, o que ho vagen a ser fins a fi del 2012 i que no hagen sigut presentats en anteriors convocatòries del Premi Afamour al Disseny.

Els jóvens dissenyadors novells poden presentar-se a títol individual o col·lectiu, sempre que el grup estiga integrat per un màxim de 4 persones. El projecte presentat ha de ser inèdit i no premiat en cap altre certamen.

El premi serà un trofeu commemoratiu per cada categoria i als finalistes, que seran dos per cada categoria, un diploma. Els concursants finalistes podran exposar els seus projectes en Fira ExpoAlcaldía de Saragossa.

El jurat estarà format per professionals reconeguts en el món del disseny, de la comunicació i del sector empresarial com Carlos Gonzalbo, director de Disseny de la Ciutat; Darío Assante, director d'IED Màster Madrid; Emilio Gil, president de l'Associació Espanyola de Professionals del Disseny (AEPD); Félix del Moral, president de l'Associació Espanyola de parcs i Jardins Públics (AEPJP); Francesc de Paula, secretari general de Federmueble; Juan Toquen, director de XARXA Associació; Quim Larrea, president de Surgenia; Xenia Viladàs, consultora en gestió del disseny; José Luis Pérez, professor d'Escola Art 12, i Luis Enrique Mecati, secretari de la Comissió de MedioAmbiente de la Federació Espanyola de Municipis i províncies.

Els projectes hauran d'enviar-se per missatgeria o entregar-se en la Secretaria dels Premis (c/ Apartats 13, 1r Dta. Madrid), de dilluns a dijous de 9.00 a 17.00 h o divendres de 9.00 a 15.00 h.

Els interessats poden consultar les bases i descarregar la fitxa d'inscripció, en la web site www.afamour.com, o sol·licitar-les a través del telèfon 915944404 o email afamour@confemadera.es
 

Es llança "This is my future" una iniciativa per recolçar als jovens emprenedors/res
08/10/2012

L'Associació Europea d'Agències de Comunicació (EACA) ha presentat una innovadora campanya davall el títol de “This Is mi future” amb la que vol recolzar els jóvens emprenedors europeus.

Esta idea naix com a resposta a la negativitat que impera a Europa per la situació econòmica, i el seu impacte sobre les perspectives dels més jóvens. La campanya té la intenció de crear 500.000 nous negocis en els pròxims tres anys, i per a això comptarà amb un finançament de 2,2 milions aportats per empreses privades.

La campanya està composta per cinc elements clau: un plataforma web, assessoria entre usuaris de tota Europa, una xarxa de jóvens emprenedors amb quatre seus centrals, un pla de comunicació per a promocionar la plataforma, i un portal per a establir contactes entre jóvens empresaris. Es llançarà en el mes de març a distints mercats europeus, com a Regne Unit, Alemanya, Polònia, Itàlia i Espanya.

Accés
 

Oferta Germans Lluesma de Cervessa per als Hostelers/res de Moncada
08/10/2012

* PER LA COMPRA 1 CAIXA HEINEKEN 1/3 RET 22.27€ +IVA
REGAL 1 BOTELLA JB 0.7 ( VALORADA EN 10€)
*PER LA COMPRA 1 CAIXA CRUZCAMPO 1/3 RET 17.25€ + IVA
REGAL 1 BOTELLA TERRY 1L ( VALORADA EN 7.40€)
(Promoció aplicable fins a fi d'existències)


SUSANA LLUESMA SOLER
Administració (proveïdors)
C/ Múrcia, 20
46113 Moncada (València) Espanya
Tel. 96 1826742 / Fax. 96 1114873
www.hnoslluesma.com
 

Diumenges i festius habilitats per a 2012
04/10/2012

Davant dels possibles dubtes i qüestions plantejades a la Direcció General de Comerç i Consum en matèria de diumenges i festius habilitats per a la pràctica comercial, com a conseqüència de la publicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE núm. 68, de 14 de juliol); els recordem que per al present exercici (durant el període que hi ha entre l'1 de febrer del 2012 i el 31 de gener del 2013), els diumenges i festius habilitats per a la pràctica comercial, i queden arreplegats en la Resolució de 15 de desembre del 2011, de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç (DOCV núm. 6677, de 23 de desembre) i que corresponen a les dates següents:
8 d'abril del 2012 - Diumenge de Resurrecció
1 de juliol del 2012 - Diumenge. Rebaixes Estiu
2 de desembre 2012 – Diumenge
8 de desembre del 2012 - Dissabte. Immaculada Concepció
16 de desembre del 2012 - Diumenge. Nadal/Reis
23 de desembre del 2012 - Diumenge. Nadal/Reis
30 de desembre del 2012 - Diumenge. Nadal/Reis
13 de gener del 2013 - Domingo. Rebaixes hivern

A més, per a l'àmbit territorial provincial que es determina, per a l'esmentat període, els establiments comercials ubicats en la província respectiva podran obrir al públic els diumenges i festius següents:
- 18 de març del 2012 - Domingo. Província d'Alacant
- 4 de novembre del 2012 - Domingo. Províncies de Castelló i València

Este calendari va ser aprovat per l'Observatori de Comerç de la Comunitat Valenciana i no s'ha vist afectat pel citat Reial Decret Llei 20/2012.
 

Els comerciants del Mercat Moncada preparen la seua eixida a Internet
02/10/2012

Una vegada construït el portal Web del Mercat de Moncada, els paradistes han assistit a un xicotet taller per rebre la formació que els permeta gestionar els seus perfils en la Web, puxar ofertes des de l´ordinador o el mòvil, fotografies, events, etc. En próximes dades s´anunciará públicament la Web a la clientela, una volta completat el seu contingut. Pot visitar-se en http://www.mercatmoncada.com  

 

Un sistema desenrotllat pels alumnes de la UCH Jorge Garrido i Bernardo Gómez com a treball de l'assignatura de “Disseny i Arquitectura de Sistemes de Comerç Electrònic”, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Moncada i PEMSA.

La web presenta diverses característiques innovadores, com la seua adaptació a navegació en mòbils per mitjà del bootstrap de HTML5 o un sistema de publicació d'ofertes d'última hora que els paradistes poden utilitzar des dels seus telèfons mòbils: simplement realitzen una foto del producte i directament queda publicada en la web. El desenrotllament es va precedir d'un completa anàlisi que ens va ajudar a conéixer bé el model de negoci i el funcionament de les parades.
 

 

18 idees brillants en retail
01/10/2012

Planner Reed, empresa organitzadora d’Expo Retail, el saló professional de productes, servicis, coneixements i tendències dirigit al sector del comerç detallista que se celebrarà en Fira de Madrid del 17 al 19 d’octubre, ha donat a conéixer la resolució del jurat dels Premis Futurshop. Uns guardons que distingixen productes, servicis, solucions i projectes que, per la seua qualitat o pel seu caràcter innovador, han destacat en el sector del retail.

En esta edició han sigut 18 els reconeixements concedits, en les huit categories del concurs i en els seus respectius accèssits. El premi a la Millor Solució en Equipament Comercial ha sigut parell Iguzzini Illuminazione. El guardó a la Millor Ferramenta Retail Màrqueting ha sigut atorgat a ex a quo a Toshiba TEc Europe Retail Information Systems i Creadsmedia. El premi a la Millor Solució de Seguretat ha recaigut en Axis Comunicació i el de Millor Solució Tecnològica en Abantia T-Conte. En esta secció s’han atorgat accèssits a Qurius Prodware i D.Retail 2009 S.L..

En l’apartat de Millor Solució Retail Multicanal, el guanyador ha sigut Tiendeo Web Màrqueting, obtenint un accèssit a Innovació i Desenrotllament de Nous Canals Comercials. El Millor Projecte d’Interiorisme Comercial ha sigut el presentat per Arquizano Interiorisme per l’ampliació de la botiga Pescateries Coruñesas. Per la seua banda, Moinsa ha aconseguit un accèssit en esta categoria pel seu projecte per a Parafarmàcia Sebastián Bruque.

El Premi a la Iniciativa Empresarial Innovadora ha sigut per a Sacha London en mitjanes empreses i per a Cookiteca, en xicotetes empreses. El guardó a la Millor Iniciativa Pública per al Desenrotllament i/o Promoció del Comerç- en municipis amb població inferior a 20.000 habitants- ha recaigut en Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni. Per la seua banda, l’Ajuntament de Madrid ha resultat guanyador ex a quo amb l’Ajuntament de Bilbao, en municipis amb població superior als 50.000 habitants.

El cabildo de Gran Canària i l’Ajuntament d’Alcalá de Henares han sigut distingits amb sengles accèssits en Millor Iniciativa Pública per al Desenrotllament i/o Promoció del Comerç –Població superior a 50.000 persones-

Calendari laboral 2013
01/10/2012

En el DOCV de 01/10/2012 apareix publicat el DECRET 142/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel que es determina el calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2013. D’acord amb el mateix en 2013 són dies inhàbils, als efectes laborals, retribuïts i no recuperables, les dates que a continuació es relacionen:
1 de gener Any Nou
18 de març Dilluns de Falles
19 de març Sant Josep
29 de març Divendres Sant
1 d’abril Dilluns de Pasqua
1 de maig Festa del Treball
15 d’agost Asunción de la Mare de Déu
9 d’octubre Dia de la Comunitat Valenciana
12 d’octubre Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució Espanyola
25 de desembre Nativitat del Senyor
 

Tallers gratuïts per aturats/des
01/10/2012

En col·laboració amb el Consorci Pactem Nord oferim a tots els DESEMPLEAD@S interesad@s els tallers següents:
1. Taller d’alfabetització informàtica gratuït de 25 hores de duració.
Mòduls: Introducció a Windows XP, Internet, Formació i Orientació Laboral
• Dates i horaris a determinar.
2. Taller monogràfic de formació de busca d’ocupació:
• BUSCA D’OCUPACIÓ EN L’ESTRANGER
• Duració: 2 hores.
• Dates i horaris a determinar.
• Lloc: Antiga Cambra Agrària Marià Benlliure núm. 07  (Moncada)
INSCRIPCIONS EN PEMSA
 

Cultivant les meues verdures: l´hort familiar (Curs)
28/09/2012

Des de la Mancomunitat del Carraixet, aquesta vegada en la localitat de Foios, es va a realitzar el curs: Cultivant les meues verdures: l´hort familiar.

Dades de contacte:

ADL Mancomunitat Carraixet.

Tel. 96 1491501

 

Oferta del mes d´octubre per al sector hosteler de Moncada
28/09/2012

El nostre distribuïdor oficial de begudes a Moncada Germans Lluesma llança l’oferta promocional del mes d’octubre per al sector hostaler de Moncada:
Per la compra d’1 caixa de cruzcampo 1/3 ret o 1 caixa de refresc d’1 litre REGAL d’1 botella a triar de les referències següents: Vodka haupold / Vodka caramel sorell / Vodka caramel aniuska / Rom Artemi or/ Rom bartemi or / Gin rives.


Més informació i comandes:
SUSANA LLUESMA SOLER
Administració (proveïdors)
C/ Múrcia, 20
46113 Moncada (València) Espanya
Tel. 96 1826742 / Fax. 96 1114873
www.hnoslluesma.com 
 

Google per a emprenedors
27/09/2012

Google està prompte a complir 14 anys des que va ser fundat el 27 de setembre de 1998, i enguany vol celebrar l’esperit emprenedor i creatiu a través del llançament d’un portal dirigit a emprenedors i startups.

Google for Entrepreneurs (Google per a emprenedors) és el nom d’este nou projecte que busca oferir programes, impulsar esdeveniments i compartir recursos per a recolzar l’emprendimiento en tot el món.

Per a Google, les startups (empreses en la seua etapa inicial) i els emprenedors tenen la capacitat de desenrotllar solucions creatives i tecnologies per a canviar el món i impulsar el progrés, i esta és la raó per la qual ha decidit posar en marxa esta iniciativa.

Mary Grove, Líder de Global Entrepreneurship Outreach, ha mencionat en el blog de Google Llatinoamèrica que esta iniciativa se centra en 3 enfocaments:
•Asociaciones amb organitzacions que oferixen servicis als emprenedors en comunitats locals
•Programas dirigits per Google per a portar als nostres equips i a les nostres ferramentes directament als emprenedors
•Colocar les ferramentes rellevants de Google en les mans de les startups conforme arranquen i es preparen per a créixer.

El projecte ja es troba en marxa, i ja s’està treballant en diferents iniciatives com el viatge anual d’emprenedors a l’Índia, associació amb incubadores i acceleradores de tot el món i la Startup Weekend.

Per a accedir al portal només has d’ingressar a www.google.com/entrepreneurs, allí veuràs les diferents activitats que ja es tenen planejades i els recursos que Google posa a disposició d’empreses, empresaris i emprenedors.

Nous cursos gratuïts on-line per autonoms i personal de pimes (no consumix crèdits)
26/09/2012

A partir de divendres que ve 28 de setembre es poden sol·licitar la realització dels cursos online gratuïts del Pla Avança impulsat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç gestionats per Euroconsulting per a personal autònom i pimes:
CREA I GESTIONA EL TEU PROPI NEGOCI ONLINE - 60 HORES
DISSENY GRÀFIC AMB PHOTOSHOP CS5 - 50 HORES
DISSENY WEB AMB DREAMWEAVER CS5 - 50 HORES
DISSENY WEB AMB JAVA CS5 - 50 HORES
JAVA EE5 WEB SERVICES - 50 HORES
PROGRAMACIÓ JAVA EE5 - 50 HORES
PROGRAMACIÓ NET FRAMEWORK - 50 HORES
PROGRAMACIÓ ASP.NET 2008 - 50 HORES
PROGRAMACIÓ V.BASIC.NET 2008 - 50 HORES
Més informació: http://www.ieuroconsulting.com/  
 

L´Associació de Comerciants, Hosteleria i Servicis de Moncada (ACM) i l´Ajuntament de Moncada no celebraràn aquest any la Fira del Comerç per estalviar.
25/09/2012

L’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada (ACM) i l’Ajuntament del municipi han decidit que enguany no se celebrarà la ‘Fira del Comerç’ com a mesura per a estalviar gastos, per la qual cosa a partir d’ara, tindrà lloc cada dos anys.

La Fira, que enguany hauria tingut la seua sexta edició, va començar a celebrar-se en la tardor de 2007 amb l’objectiu de donar a conéixer els comerços de la ciutat.

Segons hi ha assenyalat l’alcalde, Juan José Medina, la decisió “ha estat justificada per la necessitat estalviar costos i també per la gran acceptació que la Ruta de la Tapa està tenint en el municipi, aconseguint promocionar també el comerç gastronòmic”.

De fet, la ‘Rutapa’, que va començar divendres passat 14 i que es prolongarà fins al 20 d’octubre, permet a veïns i visitants degustar tapes tradicionals i innovadores per bars, restaurants i cafeteries de la ciutat, en una àmplia oferta d’horaris i amb un cost mínim per als locals.

Des de l’Associació de Comerciants, a més, ja s’ha iniciat el treball per fer una intensa campanya de Nadal que permet impulsar les compres en el municipi.

També cal destacar que el passat mes de maig l’ACM va llançar una nova campanya publicitària amb el lema “Compra al comerç de Moncada, no calç anar mes lluny”, una altra activitat més de les nombroses accions comercials que l’associació du a terme durant tot l’any.
 

Mercat Moncada instala un mini-punt net
24/09/2012

 Es poden dipositar movils, piles, carregadors, discs, etc

Guia per crear una web mòbil amb èxit
24/09/2012

L’expansió de smartphones i tabletes, sumada a la millora de la velocitat de les xarxes mòbils i la baixada de preus de les tarifes planes de dades, ha fet que la navegació des d’estos dispositius es dispare. La Mobile Màrqueting Association a Espanya (MMA Spain) presenta un Llibre Blanc amb consells per a crear, posicionar i rendibilitzar una web mòbil. Quelcom sobre el que molt poques empreses espanyoles tenen un coneixement clar.

En un context en què cada vegada més persones de connecten a la Xarxa des dels seus dispositius mòbils no resulta aconsellable dirigir als usuaris connectats des d’un mòbil a una web clàssica, ja que ni els continguts ni les funcionalitats estan adaptades per a eixe tipus de navegació.

No disposar d’una web mòbil suposa, en el millor dels casos, que els usuaris que intenten accedir des d’un mòbil obtinguen una pobra experiència de navegació: hi haurà elements que no podran ser mostrats, altres es veuran amb un grandària desproporcionada, el temps de càrrega serà elevat, etc.

No obstant això són molt poques empreses les que estan al corrent dels avantatges de tindre una web mòbil, els beneficis que genera i com incorporar-la en les seues estratègies de màrqueting i comunicació.

Pel dit motiu, la Mobile Màrqueting Association a Espanya (MMA Spain) ha elaborat el Llibre Blanco de les Webs Mòbils, l’objectiu del qual és divulgar entre els anunciants les possibilitats que adaptar els seus llocs web al mòbil pot reportar-los i la diferenciació que pot suposar enfront dels seus competidors.

Per a la creació del Llibre Blanc, MMA Spain ha comptat amb la col·laboració de més de 15 professionals del sector mòbil a Espanya, així com de la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Comunitat de Madrid i d’ABC.És.
 

Moncada aprova adherir-se al projecte Green Commerce
20/09/2012

L’Ajuntament de Moncada va aprovar per acord unànime de la Junta de Govern Local del passat 27 d’agost del 2012 l’adhesió d’AFIC Moncada al projecte Green Commerce.

Com recordàreu, la Conselleria lidera el projecte europeu LIFE+ Green Commerce, que pretén posar en mans dels comerços de la Comunitat Valenciana ferramentes per a minimitzar l’impacte ambiental de la seua activitat diària i reduir costos en energia i subministraments, reconeixent l’esforç d’adaptació a les bones pràctiques ambientals amb el distintiu Green Commerce.

El projecte compta amb Torrevieja i Sant Sebastià com a municipis pilot, i té prevista la seua finalització el 30 de setembre del 2012.

S’ha desenrotllat un referencial Green Commerce amb els requisits ambientals considerats idonis, i s’ha incorporat a una ferramenta d’autoavaluació online gratuïta disponible per a qualsevol comerç de qualsevol ciutat en la web del projecte.

Per a l’obtenció del segell Green Commerce és necessària una visita de comprovació del compliment dels requisits i, si és el cas, plantejament d’accions correctives, després de l’autoavaluació realitzada pel comerç.

Amb esta finalitat, el Ple del Consell de 22 de juny del 2012 va aprovar un conveni tipus col·laboració Conselleria-Ajuntaments per a, més enllà del projecte europeu, permetre a aquells que ho desitgen implantar el projecte en el seu municipi i atorgar els reconeixements Green Commerce als seus comerços.

Per tant vos mantindrem informats/des de l’obertura del termini d’adhesió per als comerços de Moncada, una vegada es ferm el Conveni amb la DG de Comerç i Consum.
 

Benetton, campanya a favor dels jovens aturats
19/09/2012

Unemployee of the year és el nom del projecte iniciat per la marca italiana per a recolzar a la denominada ‘generació perduda’ i mostrar al món el valor i la dignitat amb què els jóvens sense ocupació s’enfronten a un futur que només els oferix provisionalitat. Així mateix, la companyia seleccionarà i sustentarà 100 projectes a través d’un concurs mundial celebrat a través de la Xarxa.

La campanya, organitzada davall els auspicis de la Fundació Unhate, tracta també de lluitar contra els clixés que circulen al voltant de la desocupació juvenil, com la falta de creativitat, la peresa, la inutilitat...Enfront d’estes visions tan negatives, el discurs de la marca parla de jóvens amb un immens potencial per a trobar formules intel·ligents i inspiradores per a desactivar el problema.

“La nova campanya d’United Colors of Benetton presenta un retrat realista de la societat actual enfrontant-se a un problema habitual, el de la desocupació juvenil i el conflicte potencial entre generacions, a fi d’abordar-lo des d’una nova perspectiva i ressaltar i defendre la capacitat dels jóvens”, explica Alessandro Benetton, president de Benetton Group.

Com a suport a la campanya, la companyia llançarà una bateria de pel·lícules protagonitzades per jóvens. Es tracta d’un retrat sense filtrar del dia a dia de la denominada generació perduda en el es pot veure com s’esforcen per trobar un treball alhora que lluiten per la seua dignitat i contra la indiferència i l’estigmatització. Les pel·lícules es podran veure en més de 35 països gràcies a una associació amb la MTV i diversos mitjans digitals.


Concurs Unemployee of the year
A través de la seua fundació Unhate, Benetton plasmarà el seu suport als jóvens amb la celebració d’un concurs online mundial en el que poden participar jóvens desocupats d’entre 18 i 30 anys.

La mecànica del concurs consistix a presentar un projecte ( amb ànim o sense de lucre) coherent amb l’ideari de la fundació, és a dir, que tinga un impacte positiu concret en el benestar de la comunitat (www.unhatefoundation.org).

Les diferents propostes seran votades per la comunitat online entre el 18 i el 14 d’octubre d’enguany i la llista de guanyadors es donarà a conéixer el pròxim 31 d’octubre en la mateixa web.

Més informació sobre el concurs en info@unhatefoundation.org

Pressupost publicitari en màrqueting digital
Coincidint amb el llançament d’eixa campanya, Alessandro Benetton, president de Benetton Group, ha explicada que la seua intenció és mantindre una comunicació creixent amb el món dels jóvens, amb una estratègia dirigida a les xarxes socials. En els pròxims anys, fins al 80% del pressupost de publicitat de la marca es destinarà al màrqueting digital, per potencial per a oferir resultats ràpids.
 

Sol·licita una entrada gratuïta al SIF 2012
19/09/2012

Un certamen de prestigi internacional reconegut com la millor porta d’entrada al mercat espanyol i europeu. 23 anys d’experiència que han consolidat una fira líder on es presetan les principals novetats del món de la franquícia.

Si vols assistir com a visitant tens diverses opcions per a sol·licitar la teua entrada:
> Registra’t punxant ací i obtindràs un descompte del 50%. L’entrada només et costarà 5€.
> Fes-te fan dels seus perfils en Facebook o Twitter o bé unix-te als grups "Negocis en franquícia" de Viadeo o Xing i obtindràs la teua entrada totalment GRATIS.
> Aconseguix que una empresa expositora t’invite. Mira qui exposa.
> Comprant la teua entrada directament en els accessos a Fira València per 10€.
 

El Patronat Provincial de Turisme patrocina la Ruta de la Tapa i la Fira de Moncada
18/09/2012

El diputat de Turisme, Ernesto Sanjuán, i l’alcalde de Moncada, Juan José Medina, han firmat este matí el conveni de col·laboració per al patrocini de la Ruta de la Tapa i la Fira de Moncada.

La Ruta de la Tapa, en la que participen 16 restaurants de la localitat de Moncada, oferix tapa i beguda per 2 euros, durant els caps de setmana del 14 de setembre al 20 d’octubre. La Fira de Moncada se celebrarà en els pròxims mesos en esta localitat de l’Horta.
 

"Rutapa" es convirteix en protagonista els caps de setmana en Moncada
17/09/2012

L’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada conjuntament amb l’Ajuntament a través de la seua Agència per al Foment de la Innovació Comercial han presentat “Rutapa”. Una iniciativa que consistix a celebrar la I Ruta de la Tapa i que arranca esta nit amb la participació de 16 bars, restaurants i cafeteries del municipi.

Fins al 20 d’octubre veïns i visitants podran degustar una selecció de tapes tradicionals i innovadores fent un recorregut pels carrers de la ciutat. Cal destacar que des de l’organització s’ha estipulat que el preu de la tapa i la beguda siga de dos euros “contribuint així que els visitants puguen degustar els nostres productes per una quantitat molt assequible” ha apuntat l’alcalde Medina. Els participants hauran d’adquirir un “tapaporte” que serà segellat en els locals després de degustar una tapa. Així, també podran votar al finalitzar el recorregut qual ha sigut la tapa que més els ha agradat entrant en el sorteig de varis sopars gratuïts en els locals de “Rutapa”.

Durant la presentació el president de l’ACM, Vicente Sepúlveda, ha destacat que “des del comerç associat es treballa per dinamitzar el teixit comercial i impulsar la gastronomia de Moncada” Sepúlveda ha continuat ressaltant que “amb el projecte volem que la gent conega Moncada ja que la nostra ciutat té una àmplia oferta d’oci de qualitat”.

Per la seua banda Medina ha apuntat que “des de la regidoria de comerç junt amb l’ACM es treballa des del compromís, amb esforç i dinamisme a fi de reivindicar en consum de productes locals”. Així també ha afegit que “el nostre objectiu és que es consumisca a Moncada ja que comptem amb servicis i professionals de qualitat i no cal eixir d’ella per a trobar una bona oferta gastronòmica”.

En esta línia també ha comentat que “des de l’Ajuntament continuem treballant per impulsar el nostre comerç a través d’este tipus d’iniciatives” i també ha elogiat la labor de la regidoria de comerç i de la pròpia associació “per esforçar-se al màxim en estos temps amb nous reptes i propostes que beneficien el comerç de la ciutat”.

Font: El Periòdic d’Ací
 

Rutapa Moncada 2012: disfruta de la nostra gastronomia
13/09/2012

Demà 14 de setembre inicia Rutapa Moncada: la I Ruta de la Tapa de Moncada. Per tan sols 2 euros podràs degustar una tapa i beguda dels establiments participants, i votar per la millor tapa. Si completes el tapaporte accediràs a un sorteig de premis.

Mira l’horari dels locals i confecciona’t la teua ruta, cada local proposa dos tapes, una tradicional i una altra innovadora. La campanya estarà vigent fins al pròxim 20 d’octubre. Arreplega el teu tapaporte en els comerços associats i en els locals participants.

Demà divendres a les 12 del matí en el Saló Ausias March de l’Ajuntament de Moncada es realitzarà la presentació de la mateixa als mitjans de comunicació i representants d’associacions i col·lectius de Moncada.
 

Nou horari Mercat Moncada
12/09/2012

A partir del dissabte vinent 15 de setembre torna l’horari d’hivern al Mercat Municipal de Moncada:
Dilluns a Divendres de 8.30 a 14.00 i de 17 a 20 hores. Dissabtes de 8.30 a 14 hores.
 

Formació gratuïta on-line: Atenció al client turista (Programa Anfitrions)
11/09/2012

Amfitrions és un programa creat per l’Institut de Turisme d’Espanya amb la finalitat d’incrementar i impulsar la qualitat experiencial en el sector turístic espanyol incidint en dos aspectes complementaris:

La millora del tracte Donat al client - subprograma Cultura del Detall.
La millora de l’espai públic dels destinacions turístiques - subprogrames Destí en Detall.

A través de la pàgina Amfitrions Turisme podràs consultar els terminis d’inscripció i de realització dels cursos. A més podràs obtindre tota la informació sobre el projecte Amfitrions i accedir als manuals de Bones Pràctiques o realitzar un autodiagnòstic per a detectar carències i valorar l’estat d’implantació de mesures a favor de la qualitat experiencial en cada un dels aspectes que comprén Amfitrions.

El termini d’inscripció a la primera edició dels cursos finalitza el pròxim 15 de setembre.
 

Programa Diagnostic Punt de Venda 2012
11/09/2012

La Cambra de Comerç de València convoca el Programa del Diagnòstic del Punt de Venda 2012 on es revisa íntegrament el teu comerç i la seua gestió, determinen els punts forts i dèbils i et proposen les recomanacions dirigides a aconseguir una major rendibilitat del punt de venda.

La seua finalitat és facilitar a les empreses comercials una ferramenta els resultats de la qual permeten:
- Conéixer l’estat actual del comerç.
- Avaluar l’eficiència dels mètodes de gestió.
- Identificar problemes i riscos existents, i anticipar-se per a resoldre’ls.
- Servir de base per a l’elaboració de plans tècnics o estratègics que consoliden el seu establiment en el futur i augmenten la competitivitat.
- Orientar les inversions a un màxim de rendibilitat.

L’aplicació en les empreses està 100 % subvencionada pel Pla d’Innovació Comercial de la Conselleria d’Economia, Indústria, i Comerç de la Generalitat Valenciana, i només cal pagar 150 euros en concepte de gastos de gestió.

DIRIGIT A:
Empreses del Sector del Comerç Detallista amb seu social o, almenys, amb un punt de venda ubicat en la província de València, la classificació de la qual en l’Impost d’Activitats Econòmiques s’incloga en els Grups 64, 65 i 66, Comerç al Menor. PLACES LIMITADES. La selecció es realitzarà per orde d’inscripció.

Per a participar òmpliga el Formulari d’Inscripció

Per a més informació:
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València
Comerç Interior
C/Jesús, 19, 46007 València
Tel.: 963 103 954
Fax: 963 531 746
Correu electrònic: cinterior@camaravalencia.com
 

Ens anem de vacances pero no vos deixem d´atendre.
31/08/2012

Demà és l’últim dia d’atenció físicament en l’oficina AFIC, tornarem de les vacacions el pròxim 3 de setembre, però no vos deixem d’atendre. Aquelles consultes que vullgueu traslladar-nos podeu enviar-les per l’assessoria online del portal.

També recordar-vos que els que tinguen pendent la tramitació de l’ajuda del SERVEF per haver-se constituït com autònom/a teniu de termini fins al 31 d’agost.
 

Incentius per a la contractació d´alumnat de FP
10/08/2012

 S´ha publicat l´Ordre 52/2012 per la que es donen subvencions a empreses per a la cel3lebració i manteniment de contractes indefinits a temps parcial amb alumnat de FP

La xufa, el tubércul emblemàtic de l’Horta Nord, manté la estabilitat en els preus
08/08/2012

 Darrere de tres campanyes de pèrdues, l´interés per plantar aquest tubercul ha tornat al camp.

Vore notícia.

Urbem oferereix 12 locals comercials i despatxos gratuïts durant un any en Valencia, Rocafort i Paterna
02/08/2012

Urbem prestarà, a més, suport financer, si és el cas, als projectes que es jutgen de major interés socioeconòmic. Els locals oscil·len entre 250 i 50 metres quadrats i estan distribuïts en la ciutat i la seua àrea metropolitana, tant en zones consolidades del centre com en àrees de l’eixamplament urbà. Se situen, per exemple, en l’avinguda de França, carrer Sant Vicent i barris com Benicalap o Sant Marcel·lí, o localitats com Paterna o Rocafort.

Per a seleccionar les propostes Urbem llança una convocatòria a què es podran presentar els interessats entre l’1 d’agost i el 15 de setembre. En els 15 dies següents el jurat seleccionarà les iniciatives que tindran dret als lloguers gratuïts. Estarà integrat pel president de FEVEC, Juan Eloy Durá; Olga Brolle, professora de l’IE-Business School i directora de l’AMP València; José Amiguet, secretari general de la Universitat Cardenal Herrera-CEU i Vicenta Pastor, directora general d’Urbem.

La responsable d’Urbem explica que “amb motiu del XXXV aniversari de la fundació d’Urbem volem fer una especial aportació a la societat i ajudar a la regeneració del teixit empresarial i la creació d’ocupació. El lloguer del local suposa un gasto especialment difícil en l’obertura d’un negoci i per això ens proposem cedir-los durant un any, per a facilitar la implantació d’activitats empresarials innovadores o permetre el creixement de les ja existents”.

La convocatòria està plantejada tant per a starts up com per a empreses innovadores que encara tenint activitat ja iniciada demostren necessitar una ampliació de les seues instal·lacions per a continuar creixent i generar noves ocupacions. Al concurs podran presentar-se totes les empreses lo que desitgen, residents a València o qualsevol punt d’Espanya, amb un o més projectes diferents.

Per a presentar-se a la convocatòria és necessari fer arribar a Urbem una descripció de l’empresa, acompanyada d’un succint pla de negoci amb menció expressa respecte als socis, dades d’inversió previstes i ocupacions generades.

El termini per a la presentació de propostes s’obri des de les 8 hores del dia 1 d’agost i estarà en vigor fins a les 20 hores del 15 de setembre del 2012 i la fallada del jurat es farà públic en els 15 dies posteriors.

Les bases per a accedir a la convocatòria podran consultar-se en http://www.urbem.es/

 

El Ple de l´Observatori de Preus constata un increment del 0,4% en el consum d´aliments en el hogar
01/08/2012

El director general de la Indústria Alimentària, Fernando Burgaz, ha presidit la reunió del Ple de l’Observatori de Preus dels Aliments, en el marc de la qual s’ha analitzat la situació actual del mercat alimentari. L’estudi constata un increment del 0,4 per cent en el consum d’aliments en les llars espanyoles, l’any mòbil comprés entre juny del 2011 i maig del 2012, amb unes quantitats comprades que han suposat 30.328 milions de kg/ltr.

El gasto, durant eixe mateix període, hi ha ascendint a 67.486 milions d’euros, la qual cosa ha suposat un increment de l’1,2 per cent a causa de l’increment del preu mitjà dels aliments. Per productes s’observa un increment en el consum de carn en les llars (+2,2%), com a conseqüència de l’augment de la carn transformada (+8,2%), la carn congelada (+2,8%) i del pollastre (+2,6%). No obstant això, es reduïx la compra d’oví/caprí un -8,7%.

S’eleva el consum en les llars de derivats lactis (+3,1) sobretot dels bífidus+leches fermentades (+3,5%), yogurt (+2,2%) i del formatge (+1,4%). No obstant això, la llet líquida descendix un -1,3%, sent les varietats de sencera i desnatada les que cauen (-7,0% i -1,3% respectivament) mentres que la semidesnatada incrementa la compra (+4,6%).

A nivell anual, el consum de creïlles fresques es manté estable; al contrari, incrementen en un +2,7% les hortalisses fresques, sobretot els pimentons (+8,5%), les bajoquetes (+4,4%) i les tomaques (+3,5%). S’enfortix la compra de les fruites fresques (+2,3%).

Els cítrics augmenten un +2,6%, el plàtan (+4,9%), i les pomes (+3,9%). No obstant això s’observen descensos en el consum d’algunes fruites de temporada com són les prunes (-5,2%), les cireres (-10,7%), les bresquilles i albercocs (-11,0% i -19,5% respectivament). Les dades mostren un important increment en la compra d’espumosos/cava DO (+6,0%). Encara que en menor proporció, els vins tranquils també augmenten la seua presència en la llar (+1,5%). Al contrari, descendixen els vins de taula sense D.O. Un -1,9%.

També cau la compra de pastes (-2,6%) i llegums (-1,2%), mentres que l’arròs creix un +1,3%. D’altra banda l’oli d’oliva descendix lleument (-0,5%), mentres el de gira-sol es manté estable en l’últim any mòbil.

Després de l’anàlisi de les dades de consum, el Ple ha aprovat les actualitzacions dels estudis de cadena de valor i formació de preus de carns: oví, carn de conill, carn de porc de capa blanca, vaquí de carn i avicultura de carn. També s’actualitzaran els estudis sobre fruites i hortalisses: taronja, clementina, llima, poma, pera, plàtan, tomaca, carabasseta i pimentó. Junt amb ells, també s’actualitzaran els estudis sobre la llet i l’oli d’oliva.

El Ple també ha sigut informat sobre l’inici de treballs d’actualització dels estudis de la cadena de valor de diferents peixos, concretament sobre el lluç, el llucet, el gall, el llucet i la daurada.

En la reunió s’ha aprovat igualment la realització de nous estudis: un sobre la cadena de valor dels cereals, tant per a consum humà (farines, sèmoles) com a animal (pinsos) i altres dos sobre la cadena de valor del vi i de l’oli de brisa d’oliva. També s’estudiaran els canals curts de comercialització de productes agroalimentaris. En este apartat el Ministeri ha proposat la posada, en marxa d’un estudi que permeta conéixer l’abast real que fins al moment han aconseguit les diverses iniciatives de venda directa que estan desenrotllant-se a Espanya., la qual cosa permetrà identificar les possibles actuacions que cal promoure des del Departament.

Font: MERCASA
 

CEDECARNE, AESAN i AFCA firmen un conveni per a la reducció del contingut de sal i greix en els productes de carnicería-xarcutería
01/08/2012

Esta iniciativa és una resposta innovadora i adequada dels sectors implicats CEDECARNE i AFCA, i de l’AESAN, enfront de l’evidència científica que avala la relació del consum excessiu de sal i de greixos saturats amb la morbiditat i mortalitat associades a malalties cardiovasculars i altres malalties cròniques d’elevada prevalença.

L’Agència espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició desenrotlla l’Estratègia NAUS sobre nutrició, activitat física i prevenció de l’obesitat, amb l’objectiu final de millorar els hàbits alimentaris i impulsar la pràctica regular de l’activitat física de tots els ciutadans, i d’esta manera invertir la tendència de l’Obesitat a Espanya. Amb l’Estratègia NAUS, l’AESAN impulsa, propícia i potència opcions i entorns favorables per a l’adopció de mesures sostenibles a escala individual, comunitària i nacional, d’acord amb la política de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i de la Comissió Europea.

D’esta manera, el Conveni, que hui es firma, s’emmarca en les iniciatives de la Comissió Europea, promogudes pel seu Grup d’Alt Nivell sobre Nutrició i Activitat Física, i dirigides al foment d’acords amb el sector industrial alimentari orientats a la reducció de sal i de greixos saturats en els seus productes, i d’acord amb les recomanacions d’institucions internacionals com l’OMS i l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

La Confederació espanyola de Detallistes de la Carn del gremi dels carnissers charcuteros (CEDECARNE), és una organització d’àmbit nacional integrada per associacions representatives en les distintes comunitats autònomes del comerç detallista de carnisseria-xarcuteria. Representa a 28.336 empreses d’elaboració i venda detallista d’estos productes, amb 31.214 locals.

CEDECARNE es compromet a impulsar les accions necessàries que conduïsquen a una disminució del 10% del contingut mig de sal i del 5% del contingut mig de greixos en els productes de carnisseria i xarcuteria elaborats pels seus associats, a partir dels nivells actuals (veure annex), en un termini màxim de dos anys des de la data de la firma del conveni. Es tracta d’un compromís social que subratlla l’interés de la carnisseria xarcuteria per la salut i el benestar dels consumidors.

L’Associació de Fabricants i Comercialitzadors d’Additius i Complements Alimentaris (AFCA), és una organització d’àmbit nacional integrada per les empreses d’additius i complements alimentaris. Té 116 empreses associades, que representen el 85% del segment de fabricants i comercialitzadors d’additius d’Espanya. La facturació d’este sector és de l’orde de 4.500.000.000€.

AFCA es compromet a reduir la concentració de sal en els preparats de condiments, espècies i additius que subministra a les empreses càrnies per a l’elaboració de derivats carnis, o oferir-los sense sal per a la seua posterior addició, assessorant-les sobre les fórmules més adequades per a aconseguir satisfactòriament la dita reducció.

Aspectes Destacats
1r.- El Conveni que hui es firma, s’emmarca en les recomanacions de reducció de nutrients seleccionats que s’impulsen des de la Unió Europea i OMS.
2n.- Establix uns objectius de reducció del 10% del contingut mig de sal i del 5% del contingut mig de greixos en els productes de carnisseria i xarcuteria, a partir dels nivells actuals i en un termini de 2 anys.
3r. – Este Conveni és un model de “bona pràctica”, i de sinergia i aliança públic- privada, entre l’AESAN-CEDECARNE-AFCA, que en definitiva, redundarà a oferir als consumidors una oferta més variada de productes de carnisseria-xarcuteria artesanals, i amb diferent composició en sal i greix, cobrint les necessitats tots.
4t.- Anirà acompanyat de també d’altres MESURES COMPLEMENTÀRIES com el compromís de:
-Formació per part dels professionals associats a CEDECARNE I AFCA sobre els beneficis d’utilitzar menys sal i greixos en els seus productes i de,
-Impuls de campanyes d’informació o sensibilització als consumidors i clients dels carniceros-charcuteros, sobre els objectius de reducció i els beneficis d’una alimentació amb menys sal i greixos.
5t.- Suposa una contribució a l’impuls a la investigació i innovació buscant alternatives d’aliments amb perfils nutricionals més saludables.
6a.- I satisfarà, amb garanties sanitàries (qualitat nutricional i de seguretat) i organolèptiques, la demanda dels consumidors, al realitzar una oferta alternativa, diferent i saludable de productes d’elaboració tradicional, que en definitiva, contribuirà a un benefici per a la salut de la població.

Font: MERCASA

 

La Conselleria de Economía, Industria i Comerç signa un Conveni amb el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana
31/07/2012

Les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana duran a terme un estudi per a detectar les zones comercials d’esta regió que es troben degradades i establir plans d’acció per a poder regenerar-les. Així ho va explicar ahir el president del Consell de Cambres, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, durant l’acte de firma de dos convenis de col·laboració amb la Generalitat per a impulsar la internacionalització i el comerç, a què també va assistir el conseller d’Economia, Máximo Buch.

Este últim va explicar que és tracta d’establir un mapa dels diferents zones comercials de la Comunitat Valenciana a fi d’observar els necessitats cada un dels territoris i estructurar un comerç «rendible que done els servicis que necessiten els ciutadans».

L’estudi, conegut com Pla d’Acció Territorial de la Comunitat Valenciana (Patsecova), tindrà una duració de dos anys i, a partir este moment, la Conselleria d’Economia serà l’encarregada d’impulsar el desenrotllament comercial, segons va assenyalar el conseller.

Durant la trobada, ambdós institucions també van firmar un conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià d’Exportació (IVEX) i el Consell de Cambres per a impulsar la internacionalització dels empreses valencianes i assegurar-los «majors garanties d’èxits».

En este sentit, el president de la Cambra de Comerç va apuntar que és «fonamental» l’exportació dels xicotetes empreses per a poder «generar riquesa i ocupació».

Va recordar que, en la qual cosa va d’any, 44.000 empreses han acudit als Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana demanant informació sobre els processos d’internacionalització.

Fira de Sant Miquel de Onda: obert el plaç de sol·licitud de participació
30/07/2012

Enguany en la Fira de Sant Miquel d’Onda (comerç, hostaleria i artesania) es permet la participació d’establiments d’altres municipis. Això si, els comerços hauran de tindre un local obert amb llicència en algun municipi. Vos adjuntem el ban que regula la participació (l’imprés de sol·licitud per a qui estiga interessat/da pot sol·licitar-nos-ho o demanar-ho directament a AFIC Onda). Per a qualsevol consulta podeu contactar per telèfon (964771193) o correu electrònic (rcapilla@onda.es).
BAN
Assumpte: normes per a la instal·lació de “estands” en la Fira de Sant Miquel 2012.
Per a general coneixement es fa saber que les normes per a la instal·lació d’estands en la Fira de Sant Miquel 2012 seran les següents:
1. Organització
L’Organització de la Fira estarà a càrrec de l’Ajuntament d’Onda.
2. Lloc, data i horari de la Fira
El lloc de celebració són els carrers Sant Miquel, Calatrava, Sant Roc i les places El Pla, Sant Josep i Rei El senyor Jaume.
Les dates de l’esdeveniment seran els dies 28, 29 i 30 de setembre del 2012.
L’horari de venda i exposició de productes serà:
• Divendres: 19.30 a 23 hores.
• Dissabte: 11.00 a 14.00 i de 18.00 a 23.00 hores.
• Domingo: 11.00 a 14.00 i de 18.00 a 21.30 hores.
L’horari d’hostaleria serà:
• Divendres: 19.30 a 01.00 (del dissabte) hores .
• Dissabte: 11.00 a 16.00 i de 18.00 a 01.00 (del diumenge) hores.
• Domingo: 11.00 a 16.00 i de 18.00 a 23.00 hores.
3. Expositors i mercaderies
Poden participar en la Fira comerciants detallistes, empreses de servicis i establiments d’hostaleria que tinguen un establiment obert al públic en alguna localitat amb llicència d’obertura del municipi en què estiga ubicat i els artesans en possessió del DECA.
Queda prohibit el subarrendament del “estand” i no està permesa la coparticipació d’empreses en un mateix “estand”. Queda prohibida l’exposició d’aquells articles compostos per matèries perilloses, inflamables, explosives, insalubres que emeten sorolls molestos o excessius o que desprenguen olors desagradables o en general puguen representar molèsties o perill per al públic o per a la resta d’expositors.
4. Lloc i termini d’inscripció
La sol·licitud de participació haurà de presentar-se en el Servici d’Atenció i Tramitació (SAT) de l’Ajuntament d’Onda, plaça El Pla, 1 o a través de la seu electrònica municipal (http://ajuntament.onda.es/web/sede-electronica); junt amb l’imprés de sol·licitud haurà d’aportar-se:
• Justificant de pagament de la taxa corresponent per l’ocupació de via pública (segons l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública per la realització de fires i mostres locals de promoció i animació del comerç, artesania i hostaleria organitzades per l’Ajuntament).
• Fotocòpia compulsada de la llicència d’activitat si és la primera vegada que participa en la Fira de Sant Miquel.
• Fotocòpia compulsada del document d’identificació de l’expositor (DNI, CIF o NIE)
• Fotocòpia compulsada de la Declaració Censal (mod. 036 0 037 de l’Agència Tributària)
• Fotocòpia compulsada del DAC (si és el cas)
• Fotocòpia compulsada del Certificat de Manipulador d’Aliments (si és el cas).
El termini d’admissió de sol·licituds serà el comprés entre el 30 de juliol i el 24 d’agost ambdós inclosos.
5. Acceptació de participació i adjudicació d’espais
La sol·licitud de participació suposa l’acatament a les condicions de participació arreplegues en el present Ban i de la ubicació designada.
Els espais disponibles són:
• Hostaleria: 12
• Resta: 75
Si les sol·licituds superen el nombre d’espais estos s’adjudicaran per sorteig.
Si la sol·licitud no poguera ser admesa per les raons exposades, l’Ajuntament procedirà a la devolució de la quantitat abonada.
Una vegada acceptada per l’Ajuntament la participació com a expositor de la Fira, la renúncia de la mateixa a concórrer serà motiu de la pèrdua de les quantitats entregades.
6. Forma de pagament de la taxa per a la participació
Serà el regulat en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública per la realització de fires i mostres locals de promoció i animació del comerç, artesania i hostaleria organitzades per l’Ajuntament. L’abonament de la taxa s’efectuarà en el moment de realitzar la inscripció.
7. Servicis oferits per l’Ajuntament
• Lloguer, instal·lació i desinstal·lació de les taules i cadires comunes.
• Dotar als estands de subministrament elèctric adequat.
• Servici de vigilància en l’horari en què els estands estan tancats al públic.
• Servici de neteja dels elements comuns i neteja final del certamen.
• Servicis de WC.
• Activitats d’animació de la Fira.
• Segur de responsabilitat civil general municipal.
• Publicitat del certamen.
• Megafonia i ambientació musical del recinte firal.
L’Organització no es responsabilitzarà de les pèrdues produïdes en el material i objectes depositats en cada estand per furt, robatori o danys a béns que puguen patir abans, durant i després de la celebració del certamen.
8. Correspon a l’expositor
• Muntar el seu estand durant el 28 de setembre i que estiga en perfectes condicions i obert al públic a les 19.30 hores d’eixe mateix dia.
• Els “estands” han de ser llocs o instal·lacions desmuntables adequats per a este tipus d’activitat, delimitats amb algun tipus de material, no permetent-se la instal·lació única de taules i/o taulers sobre cavallets o l’exposició del gènere sobre el sòl. La dimensió màxima dels llocs serà de 7 metres lineals.
• Desmuntar el seu “estand” el 30 de setembre a partir de les 21.30 hores i finalitzar abans de les 24.00 hores d’eixe mateix dia.
• La neteja interior del “estand”.
• En el cas de ser expositor d’hostaleria haurà de mantindre netes les taules que se li assignen per als seus clients.
• La decoració interior dels respectius estands i sempre atenent a les prescripcions tècniques de l’Ajuntament.
• Les responsabilitats derivades de la seua activitat, tant sanitàries com laborals.
• En cap cas s’autoritzarà l’ambientació musical, megafonia o qualsevol altra instal·lació fora dels estands.
9. Força major
L’Ajuntament es reserva el dret, en cas de força major, catàstrofe, o circumstàncies imprevisibles sobrevingudes de retardar, acurtar, prolongar, interrompre o suspendre la Fira, sense que en tals casos li puga ser exigida indemnització o cap responsabilitat econòmica.
El que es fa públic per a general coneixement.
L’alcalde
Salvador Aguilella Ramos
Onda, 26 de juliol del 2012
 

L´Ajuntament de Moncada s´adherix a la nova Carta de Servicis de la Xarxa AFIC
30/07/2012

La Xarxa d’Agències per al Foment de la Innovació Comercial (Xarxa AFIC) és una xarxa de cooperació interadministrativa en la que s’integren entitats locals de la Comunitat Valenciana, coordinada per la Direcció General de Comerç i Consum, l’objectiu de la qual és prestar suport tècnic als comerços locals, associacions de comerciants i a les pròpies entitats locals en esta matèria.

En el DOCV de 6 d’abril del 2006 es va publicar la primera carta de servicis de la Xarxa AFIC, el text de la qual establia una sèrie de compromisos de qualitat en el servici oferit a les que posteriorment se van anar adherint les diverses agències, entre elles Moncada.

La nova promulgació del Decret 62/2010 (DOCV 21/4/2010) ha suposat una nova aposta per la modernització de l’Administració i per elevar els nivells de qualitat oferits pels servicis públics donant informació al ciutadà sobre les activitats prestades. La Xarxa AFIC ha sigut un dels projectes pilot triats per a redactar les noves cartes de servici, per la qual cosa la Direcció General de Comerç i Consum es posa en contacte amb les agències pertanyents a esta Xarxa per a sol·licitar la seua adhesió segons text facilitat, per mitjà de carta rebuda en este Ajuntament de 27 de juny del 2012.

AFIC Moncada ostenta la condició d’Agència Acreditada de la Xarxa AFIC segons Decret 233/2009, per Resolució de la Direcció General de Comerç i Consum des del 14 de juny del 2010, procediment que es renova cada tres anys.

Per acord de la Junta de Govern Local d’este mes de juny s’acorda l’adhesió de Moncada a la nova Carta de servicis de la Xarxa AFIC, consistent en:
Assessorament especialitzat als agents del sector en:
- Ajudes i subvencions per al comerç local
- Creació d’empreses comercials
- Associacionisme comercial
- Actuacions promocionals
- Altres matèries relacionades amb la gestió de l’empresa comercial
Prestació de labors informatives sobre:
- Tràmits administratius relacionats amb el comerç
- Normativa del sector comercial
- Oferta formativa en el sector del comerç
- Esdeveniments comercials
- Qualsevol qüestió d’interés per al desenrotllament del sector comercial
Suport en la tramitació d’expedients administratius relacionats amb el comerç:
Difusió de l’oferta comercial de cada una de les localitats integrades en la XARXA AFIC a través de les guies locals de comerç.

A més s’expressa en uns indicadors l’índex de qualitat acceptat:
1. Li atenem presencialment de manera immediata. En cas de no poder atendre-li en eixe moment, li donarem cita dins dels pròxims 3 dies.
2. Responem de forma immediata a les demandes d’informació presencials i telefòniques.
Si la informació no es troba disponible, requerix d’una anàlisi prèvia o realitza la seua consulta via Web, responem en un termini màxim de 5 dies.
3. Facilitem una resposta personalitzada i adequada a les seues necessitats.
4. Donem un tracte personalitzat i confidencial a les consultes sol·licitades, així com de la informació elaborada per a cada client.
5. Disposem de personal tècnicament qualificat per a resoldre les seues demandes.
6. Ens comprometem que la valoració global del servici siga igual o superior a 8 sobre 10.
Respondrem les seues reclamacions en un termini màxim de 15 dies.

 

Inicien els treballs a l´antic Mercat Municipal de Moncada
27/07/2012

Desde hace unos días, están trabajando los operarios de la empresa adjudicataria de la retirada de las placas de la cubierta del antiguo Mercado Municipal de Moncada. Os adjuntamos un par de fotografias del proceso:


Després de la retirada de les plaques de la coberta, s’iniciarà la fase d’adequació de l’espai com a aparcament segur en superfície, la qual cosa significarà augmentar el nombre de places d’aparcament en la zona centre de Moncada, la qual cosa facilitarà significativament el procés de compra a Moncada.
 

Ajudes d´eficiència i estalvi energètic a l´empresa (AVEN)
26/07/2012

L’Agència València de l’Energia (AVÉN) ha publicat entre les diferents línies d’ajudes per a enguany, el programa d’estalvi i eficiència energètica per a l’empresa.

Fins al pròxim 6 d’agost es poden realitzar les sol·licituds d’ajuda (subvenció a fons perdut del 22% al 30%) per a inversions en mesures d’estalvi energètic amb independència de l’activitat econòmica de l’empresa.

Informació i sol·licitud

Finalitcen les jornades de introducció al coaching i adaptació al canvi per a comerciants a Moncada
26/07/2012

Els passats dies 17, 19 i 23 de Julio, l’Associació de Comerciants de Moncada, ha treballat durant 3 jornades d’Introducció al Coaching i Adaptació als Canvis.

L’empresa "Creixement i Lideratge" ha sigut l’encarregada de conduir les jornades a què han assistit els comerços associats. L’objectiu principal era despertar l’AUTOMOTIVACIÓ i ensenyar tècniques que ajuden a canviar el que realment volem canviar i a aconseguir els nostres objectius.

Així mateix s’ha aprés a DESENROTLLAR EL POTENCIAL QUE PORTEM DINS. Una dels conclusions és que calç centrar-se en ELS SOLUCIONS mes que en els problemes. I açò no vol dir que el problema, conflicte o presa de decisions no existisca, sinó que mes aïna hem de posar l’energia a RESOLDRE-HO.

S’ha treballat en com MILLORAR ELS RESULTATS DELS NEGOCIS no sols a NIVELL DEL VOSTRE COMERÇ SINÓ TAMBÉ d’ASSOCIACIONISME, com han plantejat els comerços assistents a estigues Jornades.

"SI TOTS TREBALLEM CAP A UN MATEIX FI I EN UNA MATEIXA DIRECCIÓ, TOT ÉS POT ACONSEGUIR" és la frase resum dels/els comerciants participants en els jornades.

 

Curs d´enologia al Convent de Moncada
25/07/2012

Del pròxim 11 al 26 de setembre de dilluns a dijous de 17.00 a 21.00, amb un total 40h tindrà lloc en El convent de Moncada un curs d’enologia dirigit a persones en actiu de la branca d’hostaleria. Obert el termini d’inscripcions, formació bonificable.
 

Talent Search People es converteix en la consultora líder en ofertes de treball del sector comercial
25/07/2012

Talent Search People s’ha situat com la primera consultoria de selecció pròpiament dita, a oferir llocs de treball a professionals de l’àrea comercial. En esta classificació, duta a terme per un reconegut portal d’ocupació, no s’han tingut en compte a altres tipus d’ofertantes com ETT, sinó només aquelles entitats que es dediquen exclusivament a la consultoria de RRHH.

Per a Talent Search People, esta bona notícia ha vingut acompanyada dels bons resultats obtinguts durant el primer semestre de 2012. L’increment del coneixement de la consultoria internacional ha sigut d’un 65% respecte al mateix període de l’any anterior.

En l’estudi realitzat pel departament de Màrqueting de l’entitat, també s’ha pogut comprovar que l’increment del reconeixement de Talent Search People, no sols ha sigut a nivell nacional, sinó també a escala internacional. Els països en què la consultoria ha ampliat la seua presència han sigut Portugal, Regne Unit, Alemanya, Itàlia, França i Holanda.

Segons el seu gerent, José Manuel Nogueres, “estes dades no fan més que reflectir la satisfacció de l’equip de Talent Search People pel bon treball que porta realitzant la consultoria internacional de selecció de personal des dels seus inicis”.
 

Paraules clau per a la teua Web, seminari on-line gratuït
24/07/2012

L’agència InboundCycle explicarà una metodologia de busca de paraules clau per a una estratègia long-tail SEU. El seminari online tindrà lloc el dia 26 de juliol a les 16:00 hores i els assistents guanyaran una subscripció gratuïta a IPMARK durant tres mesos.

En el seminari online Aprén a buscar i triar paraules clau per al teu web: les noves exigències de Google s’apuntaran quins són els criteris per a fer una correcta elecció de les paraules més interessants complint amb les últimes exigències de Google.

Dirigit a pimes i directors de màrqueting, la sessió se centrarà en la importància creixent dels blogs empresarials per a aconseguir bones posicions en el buscador i en l’efecte que té este nou paradigma en la metodologia de busca i elecció de paraules clau.

Les inscripcions per al seminari, que serà impartit per Pau Valdés (@ValdesPau), director d’InboundCycle, i Berta Hernández (@berthall), executiva de comptes de l’agència, poden realitzar-se a través de la plataforma Edudip.

Enllaç al Webinari gratuït
 

Ofertia.com: catàlegs comercials on-line
24/07/2012

Una plataforma que posa a disposició dels comerços un lloc en què publicar els seus catàlegs de tota la vida. És Thomas Roggendorf l’emprenedor que està darrere d’este projecte que va tindre la idea d’Ofertia.Com després de la seua experiència en diverses Startups Europees i que va acabar de gestarlar durant els seus estudis de MBA en l’IESE.

Va ser en eixe moment de la seua vida quan va analitzar les necessitats del sector dels fullets publicitaris i al comprovar que es tractava d’un mercat de 3,6 mil milions d’euros anuals va veure clara la necessitat que un Projecte Ofertia podia satisfer pel que es va posar mà a l’obra amb Jaume i Oriol–Companys de MBA-.

Ací estaven els tres treballant en un Projecte que ha sigut reconegut com el millor pla d’Empresa de Catalunya per “Cambra Internacional de Catalunya”. Reconeixement acompanyat del primer ja que la seua aplicació per a iPhone ha aconseguit en l’App Store a Espanya el passat mes de maig, perquè això ….

Xics, enhrobuena pel llançament d’Ofertia.Com i moltes gràcies per haver compartit la vostra experiència amb tots nosaltres. Vos deixe amb l’experiència Ofertia.Com:


Com se’t va ocórrer la idea per a posar en marxa la teua empresa?
Durant els meus estudis en la WHU a Alemanya vaig treballar en diverses start-ups i en eixe moment vaig descobrir la meua passió per l’emprendimiento. La forma de treballar en una start-up és completament diferent de la d’una gran empresa: la motivació de l’equip, la responsabilitat, la sensació d’arreplegar els fruits del teu treball constantment, el fet de prendre decisions i veure com estes decisions influïxen en l’esdevindre de l’empresa, entre moltes altres coses, fan de l’experiència d’emprendre quelcom únic i incomparable.
Estes experiències van fer que començara a rondar pel meu cap la possibilitat d’iniciar una aventura emprenedora i eixe moment va arribar mentres cursava el MBA en IESE, on vaig conéixer a Jaume i Oriol, els meus dos companys junt amb què llancem Ofertia. Ofertia naix de la ineficiència econòmica i ecològica que suposa el model actual de comunicar els preus i les ofertes per part de les empreses via catàleg. En eixe moment pensem que amb les noves tecnologies es podia realitzar este procés d’una millor manera tant per a comerços com per a usuaris.

Amb quin suport personal i professional vas comptar?
Hem rebut molt de suport per part de diversos mentors que han contribuït a la nostra companyia amb anys d’experiència en el món de les tecnologies, internet, gran consum i emprendimiento. També, els professors d’IESE ens aconsellen en el desenrotllament d’Ofertia fins al dia de hui. D’altra banda, també ens agradaria agrair la gran ajuda de molts amics i companys que sempre ens han motivat a seguir.

Amb quin capital inicial vas comptar? Quanta finançament has aconseguit en total per al teu projecte? Qui són els teus socis actuals?
Els tres fundadors, hem capitalitzat l’empresa amb capital privat durant els primers 6 mesos d’operació. Al gener del 2012 hem aconseguit una inversió substancial de la Bonial International Group.

Ens pots donar algunes xifres interessants de la teua empresa (clients, usuaris…)?
És destacable veure la gran inversió que els grans distribuïdors espanyols fan cada any en la impressió i difusió de catàlegs i fullets. En 2011, els distribuïdors espanyols van invertir 3,6 mil milions d’euros en publicitat amb catàlegs, fullets, publitramesa personalitzada i suplements en diaris. Cada vegada més consumidors s’informen online abans d’anar a comprar en una botiga física. En Ofertia, l’usuari pot trobar fàcilment les ofertes i productes dels comerços en el seu al voltant.
Els usuaris estan encantats amb el servici d’Ofertia: les nostres Apps per a iPhone, iPad i Android estan avaluades amb 4,5 estreles i només després d’un mes del nostre llançament l’App d’Ofertia per a iPhone ha arribat al No. 1 de l’App Store a Espanya.

Vas fer un pla d’empresa abans de començar o te vas formar d’alguna forma?
He tingut la sort d’haver estudiat en una escola de negocis a Alemanya on vaig aprendre molt sobre emprendimiento i on vaig conéixer a molts emprenedors reeixits. Açò sempre m’ha motivat molt. També durant mon MBA en IESE he participat en diversos concursos relacionat amb el tema d’emprendre i Venture Capital que em va ajudar per a desenrotllar les meues habilitats més. Per a Ofertia, hem escrit un pla de negoci que va ser premiat com Millor Pla d’Empresa de Catalunya de 2011 per la “Jove Cambra Internacional de Catalunya”

Què és el que més et va costar a l’arrancar el teu projecte?
L’inici de cada projecte emprenedor és un gran esforç. Has de crear quelcom en el buit: el desenrotllament tècnic, l’estratègia de vendes i màrqueting o el finançament de l’empresa. En el nostre cas, un altre repte va ser finalitzar el MBA d’IESE quan al mateix temps ja operàvem el negoci a cent per cent.

Quina tecnologia useu per al desenrotllament del vostre portal?, I Per a comunicar-vos amb els vostres clients?
La tecnologia de la nostra plataforma, que ha sigut desenrotllat completament pel nostre equip propi, ens permet digitalitzar els catàlegs, extraure el seu contingut i geo-localitzar-los. Tenim un equip d’especialistes en el desenrotllament web i mòbil.

Si tornares a començar, canviaries alguna cosa?
Acceleraria més els processos i arribar al final de les distintes etapes encara més ràpid del que hem anat.

Reflexions i recomanacions a Emprenedors
Jo els diria que si tenen una idea interessant i que pensen que pot aportar-los beneficis tant a ells com a la societat en general, que es llancen i ho intenten. Que treballen de valent, que insistisquen, que no es rendisquen i que posen tota la seua il·lusió i esforç en el seu projecte. És molt gratificant treballar en quelcom que t’apassiona i que a més ho estàs tirant avant personalment. Moltes vegades no obtindran els resultats desitjats i es portaran decepcions però la clau de tot està en no rendir-se i continuar lluitant pels seus sons. Emprendre és al mateix temps molt dur però també molt gratificant.
 

Les marques ara podrán “parlar” directament amb els usuaris més actius de Foursquare
23/07/2012

Els usuaris de Foursquare podrien començar a rebre prompte missatges de les empreses i els negocis en què habitualment han fet check in gràcies a una nova funcionalitat d’esta aplicació que es llançarà previsiblement a finals d’este mes.

A través de la ferramenta de “actualitzacions locals”, els negocis poden enviar les seues actualitzacions d’estat a un grup d’usuaris que serà triat per mitjà de l’algoritme de Foursquare, basat en la freqüència dels seus check ins, en el temps que haja passat des que es va fer l’últim d’ells i en les empreses que hagen assenyalat que els agraden.

D’esta manera, prop d’un milió de negocis que ja s’han registrat en Foursquare podrien comptar ara amb un incentiu més per a ser definitivament actius en esta xarxa de localització. Tindran la possibilitat de llançar missatges concrets sobre esdeveniments especials i promocions per a aquells usuaris que ja s’hagen gastat diners prèviament en els seus establiments.

“Ara, amb les actualitzacions locals, els comerços podran enganxar als usuaris dia a dia”, assegura Noah Weiss, product mànager de Foursquare, qui també hi ha assenyalat que els usuaris podran bloquejar estos missatges de les marques en la seua configuració personal en el cas que no vullguen rebre’ls.

Alguns anunciants que començaran a fer ús d’esta nova ferramenta esta setmana són H&M, Outback Steakhouse, Wolfgang Puck o Luke’s Lobster. A més, els usuaris només rebran els missatges d’estes empreses quan es troben en la mateixa localització o àrea de les mateixes. D’esta manera, la ferramenta té el potencial d’oferir-li a les marques la possibilitat de gestionar Foursquare de manera activa, una espècie de CRM, és a dir, quelcom que fins ara no podien fer.

 

Font: Marketing Directo

Expo Retail suma el recolçament de la FEMP
23/07/2012

La Federació Espanyola de Municipis i províncies (FEMP) col·laborarà amb Expo Retail, saló professional de productes, servicis, coneixements i tendències dirigits al comerç detallista, per a impulsar la participació de les ciutats i de la resta d’administracions locals en la fira. Figurarà com a entitat col·laboradora del certamen i formarà part del seu comité organitzador.

El suport de la FEMP, que representa a 7.324 entitats locals (més del 90% dels governs locals espanyols), permetrà difondre els continguts del saló entre els ajuntaments per a fomentar la seua participació en el certamen, en especial a través dels premis Futurshop, com a membre del seu jurat. Estos guardons compten amb una categoria dirigida a premiar les iniciatives dels ens locals en relació amb la promoció i dinamització del comerç.

“El comerç juga un important paper en la dinamització dels centres urbans i els governs locals estan impulsant nombroses iniciatives de promoció i millora de la competitivitat del sector que és necessari que es coneguen. La col·laboració amb la FEMP permetrà a Expo Retail fomentar la presència d’estes iniciatives en la fira”, hi ha assenyalat Eloy Bohúa, director general de Planner Reed, empresa promotora d’Expo Retail.

Luis Estaún García, president de la Comissió de Consum i Comerç de la FEMP, hi ha resaltadoo que “premiar les bones pràctiques que els ajuntaments realitzen per a dinamitzar l’activitat del comerç és una fórmula més d’afavorir a un sector que, igual que molts altres, en esta època de crisi requerixen més que mai de suport institucional”.

Expo Retail compta amb el patrocini de Moinsa, el suport de la Direcció General de Comerç Interior del Ministeri d’Economia i Competitivitat, la Comunitat de Madrid i l’Ajuntament de Madrid, i la col·laboració de distintes associacions sectorials com a ACES, ACOTEX, adigital, AEF, ANEI, ANGED, ASSUAVIXES, CEC, CEIM, COCEM i FEMP.

Expo Retail obrirà les seues portes el 17 d’octubre en Fira de Madrid, coincidint en dates i lloc amb Viscom Sign i Digital Signage World, esdeveniments organitzats per Reed Exhibitions Ibèria, empresa pertanyent, igual que Planner Reed, al grup Reed Exhibitions, el major promotor i organitzador mundial de fires i salons professionals i de gran consum.

Enllaç
 

Oficines de farmàcia obertes del 23 al 29 de juliol (Provincia de València)
20/07/2012

Vista la convocatòria de tancament indefinit de les oficines de farmàcia de la província de València, a partir del dia 23 de juliol del 2012, efectuada pel col·legi oficial de farmacèutics de la província de València, la Conselleria de Sanitat ha publicat el llistat d’oficines de farmàcia que romandran obertes en horari ordinari durant eixos dies.

A Moncada estarà la Farmàcia Alcanyís síta en c/ 25 d’abril núm. 9.
 

Adhesió a la Tarjeta del Major
20/07/2012

Com a comerços i servicis de la Comunitat Valenciana vos podeu adherir com a entitat col·laboradora de la Targeta del Major de la Conselleria de Benestar Social.

L’objectiu és facilitar a les persones majors titulars d’esta targeta l’accés a determinats avantatges o descomptes en compres o servicis. Estos avantatges i descomptes es divulgaren per mitjà del Catàleg que es facilitara als usuaris de la Targeta i que també estarà a disposició dels usuaris de la Web de la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

Més informació i sol·licitud d’adhesió ací.
 

ADigital i Red.es presenten la segona edició del Llibre Blanc del Comerç Electrònic
19/07/2012

Espanya compta amb 28 milions d’internautes, dels que prop d’11 milions es declaren compradors a través d’Internet.

Són molts els consumidors que reconeixen que comprarien més a través del comerç electrònic si l’oferta espanyola millorara. No obstant això, el 42% de les empreses a Espanya no tenen presència en Internet. Estes són algunes les principals conclusions de la segona edició del “Llibre Blanco de Comerç Electrònic” que ha sigut presentat hui per Borja Adsuara, director general de Xarxa.És; Gema Campillos, subdirectora general de Servicis de la Societat de la Informació; Carmen Morat Pardo, directora general de Comerç Interior; Elena Gómez del Pozuelo, presidenta de l’Associació Espanyola de l’Economia Digital (adigital) i José Luis Zimmermann, director general d’adigital.

La publicació, coordinada per adigital, forma part de les accions posades en marxa pel programa Vens en Internet?, impulsat per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI), a través de xarxa.És. Este llibre de descàrrega gratuïta és una ferramenta gratuïta dirigida a pimes i emprenedors que volen posar en marxa un projecte de venda online. La seua primera edició, que es va llançar al juny del 2009, va obtindre una gran repercussió, aconseguint més de 30.000 descàrregues.

Segons s’afirma en el “Llibre Blanco de Comerç Electrònic”, el mercat digital té grans possibilitats de desenrotllament al nostre país. En 2011 prop del 64% de les llars espanyoles tenia accés a la xarxa, i en el 97% dels casos la connexió es realitzava través de banda ampla1. Així mateix, en l’actualitat, existixen 28 milions d’internautes, la qual cosa suposa un 66% de la població, dels que un 43,5% (11 milions) es declaren compradors online2.

De la mateixa manera, en este document s’assegura que Espanya és un dels països d’Europa amb major penetració de la banda mòbil, amb quasi 14 milions de línies, superant en un 9% la mitjana de la Unió Europea; i amb un 46,5% de smartphones, la qual cosa li convertix en líder d’este camp junt amb el Regne Unit3. Així mateix, el creixement de les televisions intel·ligents com a tercer dispositiu d’accés a internet (després del PC i els smartphones/tablets) és un altre dels aspectes que es destaquen.

Quant a les dades de comerç electrònic B2C, que determinen les transaccions que es realitzen per a comprar béns i servicis online entre empreses i particulars, el mercat espanyol tira una xifres de 10.900 milions d’euros de volum de facturació en 2011, amb un increment del 20% respecte a l’any anterior.

Borja Adsuara, director general de Xarxa.S’ha assegurat en l’acte de presentació que “des de xarxa.És sabem l’important que és augmentar la productivitat i competitivitat de les nostres PIMES, i entenem que hi ha tota una línia de negoci per explotar al voltant del comerç electrònic. En este sentit animem a totes les pimes a afrontar este repte com una oportunitat de creixement, d’expansió internacional i de millora de la competitivitat”.

Per la seua banda, Gema Campillos, subdirectora general de Servicis de la Societat de la Informació ha recordat que “el comerç electrònic és un dels pocs sectors que ha crescut a Espanya, la qual cosa ens reafirma en la necessitat seguir impulsant-ho”.

En la seua intervenció, Carmen Morat Pardo, directora general de Comerç Interior, ha incidit que “la cooperació empresarial és clau per a desenrotllar projectes de comerç electrònic. Per això, la Secretaria d’Estat de Comerç està promovent, junt amb totes les associacions del xicotet comerç espanyol, actuacions com Vens en Internet? per a incentivar les seues vendes”.

Per a finalitzar, Elena Gómez del Pozuelo, presidenta d’adigital, ha afegit que “el comerç electrònic pot jugar en estos moments un paper clau en l’impuls de l’economia espanyola, i que són les empreses les que han de treballar per trobar un veta de mercat propi, amb una oferta diferenciada i un servici de qualitat”.

Una guia pràctica indispensable

En l’elaboració del “Llibre Blanco de Comerç Electrònic” han participat un total de 16 experts que analitzen pas a pas el procés que s’ha de seguir a l’hora de posar en marxa un negoci online, tant com únic canal de venda, o com una alternativa dins de la cadena de valor que una companyia posa a disposició dels seus clients. Tots estos experts estan íntimament relacionats amb l’economia digital, en les seues més diverses facetes, per la qual cosa es configura com una ferramenta indispensable tant per a emprenedors com per a empreses ja consolidades.

L’anàlisi de les distintes estratègies de màrqueting i de presa de decisions més adequades en cada moment centren bona part del contingut de l’obra. Però també són objectiu d’anàlisis altres aspectes de caràcter pràctic com l’elecció de la tecnologia, la plataforma per a la comercialització, la implantació del mig de pagament, la logística i les ferramentes per a obtindre i fidelizar clients a través del màrqueting online.

Font: Puro Marqueting
 

El comerç electronic va creixer a Espanya en 2011 un 17,4%
18/07/2012

La venda online va moure l’any passat un total de 9.114 milions d’euros, el que suposa un 17,4% més que en 2010. El volum de compradors ascendix a 11 milions, el que suposa que el 43,1% dels internautes espanyols són compradors online. Són les dades de l’informe Anual ‘La Societat en Xarxa 2011’, elaborat per l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la SI (ONTSI).

A Espanya el 61% de les llars té accés a Internet i quatre de cada 10 disposa de telefonia fixa i mòbil. En total, el gasto dels espanyols en tecnologies de la informació i la comunicació va ser de 13.448 milions d’euros en 2011.

Entre les principals activitats realitzades en Internet pels usuaris estan les consultes al correu electrònic i als buscadors (70% i 66%), respectivament. Així mateix, la lectura de notícies és una activitat duta a terme pel 46% dels usuaris, mentres que al voltant d’un 28% utilitza la missatgeria instantània i mantenen els seus perfils en xarxes socials.

A este respecte, l’informe revela que els internautes espanyols es troben entre els més actius del món en xarxes socials. Aquells que usen estes plataformes amb fins professionals ho fan majoritàriament per a buscar treball (57,6%) i promocionar-se laboralment (30,3%).

D’altra banda, el 48,6% d’usuaris de xarxes socials es connecta diàriament. Així mateix, el 46,8% dels usuaris d’estes plataformes sol llegir les opinions d’altres internautes abans de comprar un producte i servici ( el 75,7% d’ells reconeix sentir-se influenciat per les esmentades opinions).

Continguts digitals

Durant 2011, les més de 30.000 empreses i els 459 mil empleats que formen el sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i dels continguts van facturar més de 104.000 milions d’euros a Espanya. Per grans grups, les TU i els continguts digitals van facturar en 2010 més de 64.000 milions d’euros i les telecomunicacions més de 39.000.

En concret, el sector de continguts digitals va facturar en 2011 un total de 9.125 milions d’euros a Espanya. Destaca la televisió digital (4.016 milions), el cine digitalitzat (2.571 milions), la publicitat digital (799 milions), les publicacions digitals (780 milions) i els videojocs (631 milions).

Així mateix, el 91,5% dels espanyols va consumir algun tipus de contingut digital a través d’Internet o per mitjà d’un dispositiu no connectat a la Xarxa. La música, amb el 82,8% de la població, i les pel·lícules, amb el 81% són els continguts més consumits. El consum de videojocs, per la seua banda, és una activitat habitual per al 31,6% de la població.

L’informe complet pot consultar-se en http://www.ipmark.com/pdf/espared.pdf

JORNADES INFORMATIVES COACHING: GESTIÓ DEL CANVI EN MONCADA
17/07/2012

ornades organitzades per l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada sobre la gestió del canvi a través del coaching als comerços associats a l’Associació. Col·labora AFIC Moncada.
Dies: 17, 19 i 23 de juliol del 2012. Horari de 14.45h a 16.45h.
Lloc: Sala Ausias March (Ajuntament de Moncada) C/ Major núm. 63.
Inscripcions: 961394623 (ACM)
 

Mesures de foment de la competitivitat: Reial Decret-Llei 20/2012
17/07/2012

En el BOE de passat 14 de juliol es va publicar el Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Entre les mesures aprovades que afecten l’activitat comercial detallista estan les de liberalització comercial:
Article 27 Modificació de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials.
La Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials, queda modificada com seguix:
U. L’apartat 1 de l’article 3 queda redactat de la manera següent:
«1. L’horari global en què els comerços podran desenrotllar la seua activitat durant el conjunt de dies laborables de la setmana no podrà restringir-se per les comunitats autònomes a menys de 90 hores.»
Dos. L’article 4 queda redactat de la manera següent:
«article 4. Diumenges i festius.
1. El nombre mínim de diumenges i dies festius en què els comerços podran romandre oberts al públic serà de setze.
2. Les comunitats autònomes podran modificar el dit número en atenció a les seues necessitats comercials, incrementant-ho o reduint-ho, sense que en cap cas es puga limitar per davall de deu el nombre mínim de diumenges i festius d’obertura autoritzada.
3. Cada comerciant determinarà lliurement l’horari corresponent a cada diumenge o dia festiu en què exercisca la seua activitat.
4. La determinació dels diumenges o dies festius en què podran romandre oberts al públic els comerços, amb el mínim anual abans assenyalat, correspondrà a cada Comunitat Autònoma per al seu respectiu àmbit territorial.
5. Per a la determinació dels diumenges i festius d’obertura a què es referixen els apartats 1 i 2, les comunitats autònomes hauran d’atendre de forma prioritària a l’atractiu comercial dels dies per als consumidors, d’acord amb els criteris següents:
a) L’obertura en almenys un dia festiu quan es produïsca la coincidència de dos o més dies festius continuats.
b) L’obertura en els diumenges i festius corresponents als períodes de rebaixes.
c) L’obertura en els diumenges i festius de major afluència turística a la Comunitat Autònoma.
d) L’obertura en els diumenges o festius de la campanya de Nadal.»
Tres. L’article 5 queda redactat de la manera següent:
«article 5. Establiments amb règim especial d’horaris.
1. Els establiments dedicats principalment a la venda de pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes i les denominades botigues de conveniència, així com les instal·lades en punts fronterers, en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri i en zones de gran afluència turística, tindran plena llibertat per a determinar els dies i hores en què romandran oberts al públic en tot el territori nacional.
2. També tindran plena llibertat per a determinar els dies i hores en què romandran oberts al públic en tot el territori nacional els establiments de venda de reduïda dimensió diferents dels anteriors, que disposen d’una superfície útil per a l’exposició i venda al públic inferior a 300 metres quadrats, exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguen la consideració de xicoteta i mitjana empresa segons la legislació vigent.
3. S’entendrà per botigues de conveniència aquelles que, amb una superfície útil per a l’exposició i venda al públic no superior a 500 metres quadrats, romanguen obertes al públic almenys díhuit hores al dia i distribuïsquen la seua oferta, en forma semblant, entre llibres, periòdics i revistes, articles d’alimentació, discos, vídeos, joguets, regals i articles diversos.
4. A l’efecte del que establix l’apartat 1, les comunitats autònomes, a proposta dels ajuntaments corresponents, determinaran les zones de gran afluència turística per al seu respectiu àmbit territorial. Es consideraran zones de gran afluència turística, aquelles àrees coincidents amb la totalitat del municipi o part del mateix en què concórrega alguna de les circumstàncies següents:
a) Existència d’una concentració suficient, quantitativa o qualitativament, de places en allotjaments i establiments turístics o bé en el nombre de segones residències respecte a què constituïxen residència habitual.
b) Que haja sigut declarat Patrimoni de la Humanitat o en el que es localitze un bé immoble d’interés cultural integrat en el patrimoni històric artístic.
c) Que limiten o constituïsquen àrees d’influència de zones frontereres.
d) Celebració de grans esdeveniments esportius o culturals de caràcter nacional o internacional.
e) Proximitat a àrees portuàries en què operen creuers turístics i registren una afluència significativa de visitants.
f) Que constituïsquen àrees el principal atractiu del qual siga el turisme de compres.
g) Quan concórreguen circumstàncies especials que així ho justifiquen.
5. En tot cas, en els municipis amb més de 200.000 habitants que hagen registrat més d’1.000.000 de pernoctacions l’any immediatament anterior o que compten amb ports en què operen creuers turístics que hagen rebut l’any immediat anterior més de 400.000 passatgers, es declararà, almenys, una zona de gran afluència turística aplicant els criteris previstos en l’apartat anterior.
6. Les oficines de farmàcia, així com els estancs, es regiran per la seua normativa específica, aplicant-se si no n’hi ha les disposicions d’esta Llei.
7. Dins dels límits marcats per la present Llei, les comunitats autònomes podran regular específicament els horaris comercials dels establiments dedicats exclusivament a la venda de productes culturals, així com els que presten servicis d’esta naturalesa.»
Quatre. La disposició addicional primera queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional primera. Règim de llibertat d’horaris.
En el cas que les comunitats autònomes decidisquen no fer ús de l’opció que els conferix l’apartat 1 de l’article 3, s’entendrà que els comerciants disposen de plena llibertat per a determinar les hores d’obertura dels seus establiments.»
Cinc. La disposició addicional segona queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional segona. Llibertat d’elecció de diumenges i festius.
Article 28. Modificació de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista.
La Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista queda modificada com seguix:
U. S’afig un apartat 4 a l’article 18 amb la redacció següent:
«4. Les activitats de promoció de vendes podran simultaniejar-se en un mateix establiment comercial, excepte en els supòsits de venda en liquidació, sempre que existisca la deguda separació entre elles i es respecten els deures d’informació.» Dos. S’afig un apartat 3 a l’article 20 amb la redacció següent:
«article 20. Constància de la reducció de preus.
«3. En cap cas, la utilització de les activitats de promoció de vendes podrà condicionar-se a l’existència d’una reducció percentual mínima o màxima.»
Tres. L’article 25 queda redactat de la manera següent:
«article 25. Temporada de rebaixes.
1. Les vendes en rebaixes podran tindre lloc en els períodes estacionals de major interés comercial segons el criteri de cada comerciant.
2. La duració de cada període de rebaixes serà decidida lliurement per cada comerciant.»
Quatre. L’apartat 1 de l’article 26 queda redactat de la manera següent:
«1. Els articles objecte de la venda en rebaixes hauran d’haver estat inclosos amb anterioritat en l’oferta habitual de vendes.»
Cinc. L’article 27 queda redactat de la manera següent:
«article 27. Concepte.
1. Es consideren vendes en promoció o en oferta aquelles no contemplades específicament en un altre dels capítols del present títol, que es realitzen per preu inferior o en condicions més favorables que les habituals, a fi de potenciar la venda de certs productes o el desenrotllament d’un o més comerços o establiments.
2. Els articles que vagen a comerciar-se com a productes en promoció podran adquirir-se amb este exclusiu fi, no podran estar deteriorats, ni tampoc ser de pitjor qualitat que els mateixos productes que vagen a ser objecte de futura oferta ordinària a preu normal. 3. Serà aplicable a les vendes de promoció el que disposen els articles 33 i 34 de la present Llei.»

Sis. L’article 28 queda redactat de la manera següent:
«article 28. Concepte.
1. Es considera venda de saldos la de productes el valor de mercat de la qual aparega manifestament disminuït a causa del deteriorament, desperfecte, desús o obsolescència dels mateixos, sense que un producte tinga esta consideració pel sol fet de ser un excedent de producció o de temporada.
2. No cal qualificar com a venda de saldos la d’aquells productes la venda baix tal de la qual règim implique risc o engany per al comprador, ni la d’aquells productes que no es venen realment per preu inferior a l’habitual.»
Set. L’article 31 queda redactat de la manera següent:
«article 31. Duració i reiteració.
1. La duració màxima de la venda en liquidació serà d’un any.
2. No procedirà efectuar una nova liquidació en el mateix establiment de productes semblants a l’anterior en el curs dels tres anys següents, excepte quan esta última tinga lloc en execució de decisió judicial o administrativa, per cessació total de l’activitat o per causa de força major.»
 

III edició del Premi Empreses Sàvies
16/07/2012

La Conselleria de Justicia i Benestar Social convoca la III edició del Premi Empreses Sàvies, per a reconéixer a les empreses de la Comunitat Valenciana que promoguen mesures que afavorisquen la igualtat d’oportunitats entre hòmens i dones dins de la seua organització.
Podrà participar qualsevol empresa que tinguen algun centre de treball en el territori de la Comunitat Valenciana i les accions del qual en igualtat d’oportunitats afecten este territori. Les candidatures hauran de ser presentades per les pròpies empreses.
Accés a la convocatòria.
 

Publicat el Reglament del Procediment sancionador en matèria de comerç i consum.
16/07/2012

S’aprova el Reglament del Procediment Sancionador, la Competència i la Inspecció en Matèria de Comerç i Consum, el text de la qual es pot consultar ací.
 

El Mercat Municipal de Moncada rep els primers tips i chech-ins de Foursquare
11/07/2012

Han sigut els propis usuaris de la xarxa social Foursquare els que després de visitar el nostre equipament comercial especialitzat en alimentació fresca ens han deixat els seus comentaris. Agraïm la seua visita a Sergio G. i a Paco C.

Els comerços podendonar-se d´alta ací.

Entrega de carnets TALENT per realitzar compres en Moncada als alumnes de l´IES Tierno Galván amb millor rendiment
10/07/2012

L’Associació de Comerciants, Hosteleri i Servicis de Moncada (ACM) col·labora en el Projecte TALENT (Programa de Suport i Reforç) de l’IES Tendre Galván de Moncada i el seu president Vicente Sepúlveda Ferriol, en representació de l’Associació, va estar present dimarts passat dia 26 de juny en el Centre Cultural Blasco Ibáñez de Moncada en la GALA DE FI DE CURS, on es van fer entrega dels carnets als alumnes participants.

Els carnets del Projecte Talent consistixen en l’aplicació d’una sèrie de descomptes per part dels comerços associats i el fi dels quals és valorar l’esforç d’aquells alumnes que destaquen pel seu rendiment acadèmic i el seu impecable comportament.

L’associació de Comerciants, agraïx a l’Institut Tindré Galván que compte amb ells per a este tipus de projectes, ja que a banda de premiar els seus alumnes, desitgen que amb este tipus d’accions és creu l’hàbit en la gent jove de comprar a Moncada.

 

Nou projecte en Ociopia: oferta per a emprenedors de Mercat de Abastos
10/07/2012

El Centre Comercial Ociopía, en col·laboració amb l’Excm. Ajuntament d’Orihuela, busca comerciants i emprenedors interessats a formar part del projecte del Mercat d’Abastiments.

La dita iniciativa constarà d’una oferta variada de productes Frescos, incloent activitats com a carnisseria, pescateria, xarcuteria, saladures, fruiteria/botiga de verdures, forn/brioxeria, congelats, drogueria, restauració, flors, i xurreria, entre altres.

El projecte del Mercat d’Abastiments està concebut com un mercat per a Orihuela i Pedanies, en el que els clients podran trobar productes frescos de qualitat a bons preus, tot amb els avantatges que oferix un Centre Comercial, com ara aparcament gratuït, un ampli horari per a major conveniència, concentració d’oferta, seguretat, neteja, i la resta de servicis comuns. Així mateix, el comerciant que així ho sol·licite podrà comptar amb una dotació d’instal·lacions d’ús exclusiu destinades a l’emmagatzemament dels seus productes.

Per a les sol·licituds que es reben abans del dia 30 de juliol del 2012, s’ha previst a més la possibilitat d’accedir a un avantatjós finançament als emprenedors per a la posada en marxa del seu negoci. Estes sol·licituds determinaran la viabilitat del projecte.

Els interessats a obtindre més informació sobre el projecte del Mercat d’Abastiments poden cridar al telèfon 966.743.150, o bé entrar en la pàgina web del Centre Comercial Ociopía www.ccociopia.com on es troba el formulari que hauran d’omplir amb les seues dades i enviar-ho per correu electrònic a la direcció info@ccociopia.com o a través del número de fax 966.743.147.
 

Soundreef, competidor per a la SGAE
09/07/2012

Companyia especialitzada en música de fons per a establiments comercials i horeca

Difusió de música de fons en establiments comercials amb costos reduïts fins en un 50 % en alguns casos i administració simplificada, és l’oferta de Soundreef, companyia especialitzada en música de fons que arriba a Espanya oferint una alternativa legal a la SGAE i AGEDI.

Després de dècades de control monopolístic sobre els drets d’autor per les societats de gestió col·lectiva nacionals a Europa (SGAE i AGEDI a Espanya), la Comissió Europea va aprovar una decisió antitrust, en la qual va abolir les restriccions territorials i clàusules de membre.

Soundreef està especialitzada en música de fons per a cadenes comercials dels sectors de l’alimentació, electrònica, moda, decoració, retail, centres comercials i per al canal horeca.

La companyia oferix entre altres servicis, cotització, consulta i prova gratuïta de 30 dies, col·laboració directa amb el teu ràdio in-store, número de telèfon per a servici al client gratis i un catàleg de música amb més de 150.000 temes internacionals específicament seleccionades per a l’ús d’ambientació musical.

Per a més informació : www.soundreef.es  

Oficines de farmàcia obertes del 9 al 14 de juliol (Provincia de València)
09/07/2012

Vista la convocatòria de tancament indefinit de les oficines de farmàcia de la província de València, a partir del dia 9 de juliol del 2012, efectuada pel col·legi oficial de farmacèutics de la província de València, s’ha publicat en el DOCV, el llistat d’oficines de farmàcia per municipis que estaran obertes de forma ordinària durant eixos dies.

A Moncada estarà la Farmàcia Alcanyís sítia en c/ 25 d’abril núm. 9.
 

Publicat el Decret Llei 5/2012, de mesures urgents per a l´impuls de l´activitat comercial i l´eliminació de càrregues administratives.
09/07/2012

Este decret llei es dirigix a tres eixos d’acció: la incorporació del nou procediment per a l’inici i l’exercici de l’activitat comercial, l’eliminació dels registres comercials i la simplificació del procediment administratiu per a la implantació, ampliació i modificació substancial d’establiments comercials d’impacte territorial.

El Decret llei 5/2012, del Consell, de 6 de juliol de mesures urgents per a l’impuls de l’activitat comercial i eliminació de càrregues administratives, modifica la Llei 3/2011 en els aspectes següents:

1-S’incorpora una referència al nou règim d’obertures d’establiments comercials per mitjà de comunicació prèvia o declaració responsable i una remissió normativa als decrets que ho regulen.

2-Se suprimix el Registre d’Activitats Comercials. A partir d’ara només hi ha l’obligació de donar-se d’alta en els respectius Registres de l’Estat per a les modalitats de venda a distància i franquiciadores.

3-Se simplifica el procediment d’autorització d’establiments amb impacte territorial, reduint el termini de tramitació de 6 a 3 mesos i excloent de l’aplicació d’esta autorització als establiments individuals que formen part de centres o parcs comercials que ja tinguen autorització per al conjunt.

4-Desapareixen les corresponents sancions autonòmiques lligades al Registre d’Activitats Comercials, encara que per aplicació de la Llei 7/1996, de l’Estat, la competència sancionadora per la no inscripció en els Registros estatals de venda a distància i franquiciadores continua sent autonòmica.

Accés al Decret Llei.

2ª Convocatoria Fons Emprenedor de Fundació Repsol
05/07/2012

El Fons seleccionarà, entre les propostes presentades, al voltant de 5 projectes per a participar en un procés d’incubació empresarial. El Fons d’Emprenedors es dirigix a premiar i recolzar el desenrotllament dels millors projectes empresarials i empreses en procés de gestació en el camp de l’eficiència energètica a Espanya.
DESCRIPCIÓ:
Els projectes seleccionats participaran en un procés d’incubació empresarial de duració màxima de 24 mesos, durant els quals cada projecte comptarà amb una assignació econòmica de 6.000€ a 12.000€/mes, assessorament empresarial i ajuda en la busca de capital.
OBJECTIUS:
- Promoure la innovació i el desenrotllament empresarial en el camp de l’eficiència energètica.
- Recolzar la creació de noves empreses.
- Catalitzar la participació de l’inversor privat en la creació i promoció de noves empreses.
- Aproximar els processos d’investigació i innovació a les demandes del mercat.
- Intensificar la col·laboració publicoprivada en I+D+i a Espanya.
DIRIGIT A:
Emprenedors que hagen constituït o tinguen la intenció de constituir una empresa en el camp de l’eficiència energètica.
COM PARTICIPAR?:
1r Registra’t com a usuari de la Fundació Repsol, ací.
2n Accedix al formulari d’inscripció del projecte.
MÉS INFORMACIÓ:
fondodeemprendedores@fundacionrepsol.com
 

Publicada l´aprovació definitiva de l´Ordenança de taules i cadires a la via pública.
04/07/2012

L’Ajuntament Ple, en sessió de data 27 de juny del 2012, va aprovar acord sobre desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de l’ordenances reguladora de l’ocupació de la via publica amb taules i cadires i la resta d’elements.

El text integre de les Ordenances fiscals és este.
 

Els programes de fidelització, en la cresta de l’onada davant de la necessitat retindre clients i de premiar el consum
04/07/2012

The Logic Group i Ipsos Espanya han presentat hui les conclusions de l’estudi sobre “Tendències del consumidor i fidelització de clients 2012? Que s’ha realitzat per tercer any consecutiu a Espanya sobre una mostra de més de 2.000 ciutadans residents en localitats de més de 100.000 habitants.

L’estudi introduïx certs indicadors socioeconòmics que mostren la percepció dels espanyols sobre la situació econòmica però l’objectiu principal és investigar el sentiment de lleialtat dels consumidors en diferents sectors i els seus comportaments i opinions respecte als programes de fidelització.

Llegir l’article sencer en Màrqueting Directe

Publicat el llistat de fires comercials de la Comunitat Valenciana en el segon semestre de 2012
03/07/2012

En el DOCV de hui 3.07.2012 es publica el llistat de fires comercials oficials i no oficials de la Comunitat Valenciana en este segon semestre de 2012.

Entre elles apareix la de Moncada: 26 al 28 d´octubre VI Fira Comercial i Gastronòmica de Moncada
 

Nova edició del programa Diagnòstic del Punt de Venda 2012
03/07/2012

La Cambra de Comerç de València convoca el Programa de Diagnòstics del Punt de Venda 2012, l’aplicació del qual en les empreses està 100 % subvencionada pel Pla d’Innovació Comercial de la Conselleria d’Economia, Indústria, i Comerç de la Generalitat Valenciana.

El Servici “Diagnòstic del Punt de Venda” consistix en la revisió de l’establiment comercial, en totes les seues facetes, per a poder determinar quina és l’estructura de la seua gestió comercial, així com els seus punts forts i dèbils, amb l’objectiu final d’aconseguir una major rendibilitat del seu punt de venda. Amb este Servici s’analitzarà l’estat actual, des de l’òptica comercial, del comerç i s’elaboraran unes recomanacions tècniques per a la renovació i la millora de la gestió de l’establiment comercial.

La finalitat del mateix és facilitar a les empreses comercials una ferramenta els resultats de la qual permeten:
- Conéixer l’estat actual del comerç.
- Avaluar la qualitat i eficiència dels seus mètodes de gestió.
- Identificar problemes i riscos existents, i anticipar-se per a resoldre’ls.
- Servir de base per a l’elaboració de plans tècnics o estratègics que consoliden el seu establiment en el futur i augmenten la seua competitivitat.
- Orientar les inversions a un màxim de rendibilitat.

DIRIGIT A:
Empreses del Sector del Comerç Detallista amb seu social o, almenys, amb un punt de venda ubicat en la província de València, la classificació de la qual en l’Impost d’Activitats Econòmiques s’incloga en els Grups 64, 65 i 66, Comerç al Menor.

PLACES LIMITADES.
Punxe ací per a accedir al "Formulari d’inscripció"

L’empresa seleccionada haurà d’assumir 150 € (Iva inclòs) en concepte de gastos de gestió de Cambra València.

Termini màxim de sol·licitud: Fins al 15 de juliol del 2012

Per a més informació:
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València
Comerç Interior
C/Jesús, 19, 46007 València
Tel.: 963 103 954
Fax: 963 531 746
Correu electrònic: cinterior@camaravalencia.com
 

Les compres amb realitat augmentada, a un pas d´aterrar als punts de venda
03/07/2012

IBM Research ha anunciat el prototip d’una aplicació mòbil que actua com un assistent personal de compra.

Els consumidors descarreguen l’aplicació, i marquen els productes que estan comprant amb la seua pròpia selecció de criteris. A més també poden optar per incloure la informació de les seues xarxes socials. Les seues preferències es guarden i s’afig informació durant les compres posteriors per a construir un perfil de preferències més robust.

En aparença, així és com funcionaria. A l’entrar en una botiga, els consumidors descarreguen l’aplicació en el seu telèfon o pastilla, es registren, i creguen un perfil de característiques que són importants per a ells, com els ingredients d’algun producte que els causa al·lèrgia o si l’envàs és biodegradable. Quan el comprador veu un producte a través de la cambra, l’aplicació ho reconeix i a través de la tecnologia de realitat augmentada se superposen els detalls digitals en la imatge, com a ingredients, preu, opinions, o descomptes aplicats per a eixe dia.

“Açò li ajudarà a prendre una decisió molt exacta i precisa en relació amb els criteris indicats” va dir John Kennedy, vicepresident de màrqueting corporatiu d’IBM Research.

IBM creu que l’aplicació pot ajudar els detallistes en la comercialització d’ofertes, ja siga en forma d’informació de productes, cupons, o suggeriments per als productes relacionats. Al mateix temps, les dades rebudes també poden donar idees sobre les tendències de consum. No obstant això, com funcionaria açò exactament encara està per determinar, segons Kennedy.

Kennedy no va poder dir com l’aplicació podria subministrar un altre tipus de tecnologia o servicis per a oferir un producte complet als detallistes. A més va agregar que “en este moment, és una demostració d’una tecnologia molt interessant que comença a donar una idea sobre com evolucionarà la compra. Hi ha més treball per fer sobre l’aplicació i la posada en marxa. L’objectiu d’IBM és que este siga un altre aspecte de la nostra relació amb els detallistes”.

Font: Marketing Directe

CiU planteja un recarrec para que las botigues paguen a associacions comercials
26/06/2012

CiU plantejarà una proposició no de llei per a crear un recàrrec en els impostos locals que paguen els establiments de centres comercials oberts o urbans, la recaptació dels quals es destinarà a les associacions comercials de les zones en què s’ubiquen, ha informat hui la formació.

En un comunicat, el diputat de CiU Josep Sánchez Llibre ha assegurat que una part dels comerços que es beneficien de les accions de promoció i millora que duen a terme estes entitats no contribuïx econòmicament al seu finançament.

A més, ha apuntat que la mesura també pretén pal·liar la reducció d’ajudes públiques a les associacions comercials, dins dels actuals criteris d’austeritat de l’Administració.

La proposta del grup català es debatrà dimarts que ve en la comissió d’Hisenda i Administracions Públiques del Congrés dels Diputats, en la que Sánchez Llibre és portaveu del Grup parlamentari Català (CiU). EFECOM

Notícia en EXPANSIÓ
 

Indicador de Confiança Empresarial (1er trimestre 2012)
26/06/2012

Vos adjuntem l´informe de l´Indicador de Confiança Empresarial corresponent al 1er trimestre de 2012. Podeu descarregar-lo ací
 

El Consell aprova un Conveni per implantar el projecte Green Commerce als municipis de la Comunitat
25/06/2012

El Ple del Consell ha aprovat el conveni marc de col·laboració amb els ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a implantar en els municipis valencians la metodologia de reducció de l’impacte ambiental de les PIME comercials dins del marc del projecte Life +Green Commerce. 

Este projecte europeu està liderat per la Generalitat i és l’únic aprovat per la Comissió Europea a través del programa LIFE+ 2008 en el que es conjuga una activitat empresarial, com és el comerç detallista, amb la conservació dels entorns naturals, amb l’objectiu d’analitzar el seu impacte i adoptar mesures que contribuïsquen a millorar-ho.

La iniciativa ha sigut desenrotllada de forma experimental en els municipis de Torrevieja i Sant Sebastià des de 2010. L’objectiu ara és que tots els ajuntaments de la Comunitat interessats puguen implementar-ho per a minimitzar l’impacte ambiental del xicotet comerç.

Hàbits de compra mediambientalment respectuosos

Green Commerce té com a fi fomentar entre el xicotet comerç la importància de la lluita contra el canvi climàtic i promoure la responsabilitat mediambiental en el sector comercial, implicant tant els comerciants com als consumidors.

Així mateix, pretén inculcar en este sector la importància de reduir el consum energètic i la producció de residus per mitjà de tècniques senzilles, estimular la innovació en temes mediambientals en el comerç i sensibilitzar els consumidors sobre el desenrotllament d’hàbits de compra mediambientalment respectuosos.

A més de la Generalitat també participen en el projecte l’Institut Tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística (ITENE), l’Associació Europea de Ciutats i regions per al Reciclatge i la gestió sostenible dels recursos (ACR+), l’ajuntament de Torrevieja i la Societat de Foment de l’Ajuntament de Sant Sebastià.

Accions concretes

Entre les propostes incloses en el projecte destaca la creació de la marca europea Green Commerce, que acredite uns bons hàbits mediambientals en el xicotet comerç, i faciliten el seu exercici amb major eficiència energètica i menors costos.

D’altra banda, la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç ha posat a disposició del xicotet comerç una ferramenta gratuïta d’autoavaluació mediambiental, així com una guia de bones pràctiques ambientals, que poden consultar-se en la web www.lifeplusgreencommerce.Eu.

Així mateix, està desenrotllant diverses accions de difusió de la iniciativa a nivell europeu com l’organització de jornades informatives, tallers de treball, o la participació en fires i trobades.

Cal destacar que durant la fase experimental s’han realitzat 137 auditories mediambientals en establiments dels dos municipis que ha participat en el projecte (Torrevieja i Sant Sebastià), a fi de comprovar el grau de compliment quant a eficiència energètica i respecte al medi ambient per part dels comerços.

La Comunitat Valenciana compta amb 54.813 empreses comercials detallistes, segons s’arreplega en l’informe de Distribució Comercial Detallista de 2011, elaborat per l’Oficina de Comerç i Territori del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana.
 

Es convoca l´Orde de subvencions de foment d´ocupació dirigit a emprenedors 2012
25/06/2012

Esta orde té com a objecte afavorir la generació d’ocupació en la Comunitat Valenciana a través de la promoció de l’establiment del treballador per compte propi, per mitjà de la concessió de subvencions per la creació d’activitat empresarial independent.
Les ajudes només es concediran per a la creació d’ocupació en centres de treball domiciliats en la Comunitat Valenciana. Les inversions que, si és el cas, hagen de justificar-se per a la seua concessió hauran de realitzar-se en establiments domiciliats en esta comunitat.
Accés a l’Orde
Termini de sol·licitud obert fins a 31 d’agost del 2012.
 

Es convoca la concesió d´ajudes destinades al foment de l’ocupació estable i altres mesures per a la creació d’ocupació per a l’exercici 2012
25/06/2012

Esta orde té per objecte afavorir la contractació i l’estabilitat en l’ocupació dels desocupats amb més dificultats d’accés al mercat laboral: jóvens, dones, majors de 45 anys, parats de llarga duració i persones amb discapacitat.

Les contractacions s’han d’efectuar en 2012 i executar-se en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana. No obstant això, també resultarà subvencionable la contractació durant l’últim trimestre de 2011 de persones amb discapacitat.

Accés a l´Orde

Som el país amb més dispositius tecnològics i mòvils d´Europa
21/06/2012

Segons Mobile Life, l’estudi elaborat anualment per TNS, els consumidors espanyols són els europeus amb més dispositius tecnològics i mòbils. Espanya supera la mitjana europea quant a dispositius tecnològics, i inclús arriba a doblegar-la en el cas dels tablets.

Junt amb les pastilles, els smartphones són els dispositius que major potencial de creixement presenten. Enfront d’una penetració del 30% a Europa, a Espanya un de cada dos consumidors posseïx un d’ells. A més, un 22% dels consumidors espanyols declara que té intenció de fer-se amb un Smartphone en els pròxims sis mesos.

Mobile Life també analitza l’ús dels diferents dispositius. Quant a telèfons mòbils, l’estudi conclou que cada vegada s’usa menys per a parlar. Un 17% dels usuaris espanyols declara que cada vegada realitza menys crides, i el 4% afirma que no ho fa quasi mai. Mentrestant, xarxes socials i missatgeria instantània continuen creixent, amb un increment del 55% i el 56% respectivament; al contrari que el Bluetooth o la realització de vídeos, que han decrescut respecte a l’any anterior.

També pot observara com el mòbil està canviant el procés de compra. El 15% dels consumidors espanyols ha usat recentment el seu mòbil per a comprar o buscar informació prèvia a la compra. El telèfon s’utilitza majoritàriament dins de la botiga, on un 43% dels usuaris de mòbil realitza busques, un 34% compara preus i el 23% pren notes. A més, el 6% dels usuaris canvia cupons amb el mòbil, però només dos de cada deu usuaris es declaren interessats a començar a fer ús d’este servici.

Noticia a IPMark

Publicat el calendari escolar 2012/2013
21/06/2012

Hui apareix publicat en el DOCV la Resolució de 15 de juny del 2012, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la que es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2012-2013.
L’Orde d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 18 de juny), establix els criteris generals pels que s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, ensenyances artístiques i ensenyances d’idiomes. L’esmentada disposició atribuïx a la Direcció General de Centres Docents, hui Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, la competència per a dictar la resolució en què es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.
D’altra banda, la disposició addicional quinta de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, establix el nombre mínim de dies lectius que ha de comprendre el calendari escolar. Fent ús de les competències atribuïdes per l’Orde d’11 de juny de 1998 i les funcions assignades en el Reglament Orgànic i Funcional
De la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, aprovat pel Decret 98/2011, de 26 d’agost, resolc:
Primer
Les activitats escolars del curs acadèmic 2012-2013 s’iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates següents:
1. En Educació Infantil i en Educació Primària, s’iniciaran el 7 de setembre del 2012 i finalitzaran el 21 de juny del 2013.
2. En Educació Secundària Obligatòria, s’iniciaran el 14 de setembre del 2012 i finalitzaran el 21 de juny del 2013.
3. En Batxillerat, s’iniciaran el 14 de setembre del 2012 i finalitzaran el 21 de juny del 2013.
4. En el primer curs dels cicles formatius de Formació Professional, s’iniciaran el 26 de setembre del 2012 i finalitzaran el 21 de juny del 2013.
5. En el segon curs dels cicles formatius de Formació Professional, s’iniciaran el 14 de setembre del 2012 i finalitzaran el 7 de juny del 2013.
6. En ensenyances artístiques, d’idiomes i formació de persones adultes, començaran el 24 de setembre del 2012 i finalitzaran el 20 de juny del 2013.
Segon
1. L’alumnat que curse primer o segon curs d’Educació Secundària Obligatòria en centres que, de forma provisional, impartisquen estes ensenyances, acomodarà l’inici i la finalització de les seues activitats al que establix el punt 1 de l’apartat anterior.
2. L’alumnat s’incorporarà al centre en la data indicada segons els estudis cursats, sense que puga escalonar-se la dita incorporació, excepte la prevista en la normativa vigent per a l’alumnat que accedix per primera vegada al centre per a cursar Educació Infantil.
3. Per a facilitar la incorporació de l’alumnat, amb l’acord previ del consell escolar del centre, es podrà anticipar un dia l’inici de les activitats escolars de l’alumnat de primer curs d’Educació Secundària Obligatòria.
4. Les ensenyances de Formació Professional en règim semipresencial o a distància, així com en la modalitat d’oferta parcial tant en règim presencial com en semipresencial o a distància, es regiran en tota la seua oferta pel calendari establit per al primer curs dels cicles formatius de Formació Professional en règim presencial i modalitat d’oferta completa.
Tercer
1. En el present curs escolar les activitats escolars lectives de l’alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària comportaran entre 864 i 874 hores lectives.
2. En els dos primers cursos d’Educació Secundària Obligatòria, les hores lectives hauran d’ascendir entre 1.018 i 1.030 hores lectives.
3. En tercer i Quart curs d’Educació Secundària Obligatòria s’afegiran dos hores setmanals més a les previstes en l’apartat anterior.
4. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional ajustaran les seues hores lectives al que establixen els corresponents reials decrets pels quals s’aproven els respectius títols i s’establixen els currículums actualment vigents.
5. Les activitats d’avaluació de l’alumnat del segon curs del Batxillerat es programaran en els centres, segons les necessitats derivades de la seua inscripció en les proves d’accés als estudis universitaris.
6. Els conservatoris de Música i de Dansa, l’Escola Superior d’Art Dramàtic, les escoles d’Arts i Superiors de Disseny, les escoles oficials d’Idiomes i les escoles Superiors de Ceràmica s’ajustaran al que establix la normativa que regula els plans d’estudi que es troben en vigor.
Quart
Els períodes de vacacions del curs 2012-2013 seran els següents:
1. Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre del 2012 al 6 de gener del 2013, ambdós inclusivament.
2. Vacacions de Pasqua: des del 28 de març al 8 d’abril del 2013, ambdós inclusivament.
Quint
Durant este curs escolar seran festius i no lectius els dies següents:
9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
12 d’octubre, Dia de la Hispanitat
1 de novembre, Dia de Tots Sants
6 de desembre, Dia de la Constitució
19 de març, Sant Josep
1 de maig, Festa del Treball
Sext
Les proves extraordinàries del curs 2011-2012 del mes de setembre, hauran d’estar finalitzades amb anterioritat al dia 7 de setembre del 2012, data en què s’entregaran les qualificacions de les mateixes.
 

L´Associació de Comerciants, Hosteleria i Servicis de Moncada renova el conveni de col·laboració amb el Festival Brass Moncada
21/06/2012

D. Vicente Sepúlveda Ferriol, president de L’Associació de Comerciants de Moncada, junt amb l’alcalde de la nostra localitat i el director del Fesmon´12; renoven el Conveni de Col·laboració amb el Mediterranean Brass Festival Moncada que tenien subscrit d’anys anteriors.

L’Associació de Comerciants com en anys anteriors, col·labora amb el Centre Artístic Musical de Moncada i recolza la iniciativa de la III EDICIÓ DEL MEDITERRANEAN BRASS FESTIVAL DE MONCADA que del 9 al 14 de Julio se celebrarà en la nostra localitat.
Els concerts es realitzaran en el CENTRE CULTURAL BLASCO IBÁÑEZ, JARDINS DE L’AJUNTAMENT, ERMITA....... IGUAL QUE S’EXERCIRAN ACTIVITATS PER TOTA LA CIUTAT DE MONCADA,
A causa de les característiques d’este Festival comptarem en la nostra localitat amb la presència de gent de tota Espanya i Europa; per la qual cosa es presenta una gran oportunitat i un gran impacte social i gran difusió perquè amb la presència de tota esta afluència de persones coneguen els magnífics comerços que posseïx la nostra ciutat i els quals també participen d’esta gran Festa de la Música que eixirà al carrer i entrarà pels comerços de Moncada.
Des de l’Associació de Comerciants demanem als nostres comerços que recolzen esta iniciativa, ajudant amb la venda d’abonaments i la difusió d’este festival musical perquè este esdeveniment abast i tinga un gran èxit.
El Fesmon’12 farà que durant sis dies, els amants de la música aprecien i disfruten d’este Festival.

 

 

Publicada la Llei 2/2012 de mesures urgents de recolçament al emprendedurisme
20/06/2012

La seua finalitat és fomentar l’emprendimiento, habilitant els mecanismes legals adequats i establint les mesures administratives tendents a promoure l’emprendimiento en la Comunitat Valenciana, per mitjà de la reducció progressiva de càrregues administratives i la simplificació de tràmits administratius, l’exempció o bonificació de taxes administratives que graven l’inici d’activitat dels emprenedors, i la introducció d’incentius per a facilitar la iniciativa emprenedora i la creació d’empreses, el seu finançament i el seu posterior desenrotllament.
Accés a la Llei
 

Finalització del curs 2.0
20/06/2012

Hui finalitza el termini per a l’alumnat participant del Curs "del comerç tradicional al 2.0" promogut per AFIC Moncada amb la col·laboració de FEVALCO per a realitzar els qüestionaris a través de la plataforma online.

Agraïm la col·laboració d’ambdós associacions de Comerciants de Moncada i de l’alumnat participant per l’interés mostrat en esta acció formativa.
 

Convocatòria subvenció per a la formació i l’ocupació en Moncada.
19/06/2012

Les ajudes s’atorgaran en concepte de subvenció per a contribuir a la realització d’una o diverses activitats que es realitzen durant l’any de la seua sol·licitud i que estiguen destinades a la formació i l’ocupació en l’àmbit del nostre municipi.

Podran sol·licitar la subvenció tant associacions com persones físiques en representació d’un grup.

Termini de presentació fins a 9 de juliol del 2012.

Bases
 

Café i el·laborat càrnics, bon futur
18/06/2012

Alimentació i begudes són dos dels sectors que millor reflectixen els vaivens del consum, generats per la crisi. En esta indústria, el café i els elaborats carnis mostren una tendència positiva, que tendix a mantindre’s en el futur. Així ho indiquen les dades de l’Observatori Sectorial de DBK. Al contrari, les begudes alcohòliques mostren una pronunciada corba de descens, que es prolonga en el futur.

El café, amb un valor de mercat d’1.450 milions d’euros en 2011, any en què va créixer un 0,7%, preveu un nou augment del 2,1% en 2012, impulsat pel llançament de productes en horeca, canal que absorbix el 40% de les vendes.

Els elaborats carnis, amb 6.500 milions d’euros facturats el passat any (+2,3%), auguren un augment de l’1,5%, més moderat que el café, pel fet que en esta categoria l’encariment de les matèries primeres afecta els marges.

En el cas de les begudes alcohòliques, encara no hi ha llum al final del túnel. Els 1.690 milions d’euros aconseguit en 2011 han suposat una caiguda del 6,9%, que serà encara major en les estimacions 2012 (-8,3%). Les marques de la distribució estan guanyant quota en un mercat marquista, afectat per la creixent tendència de consumir en la llar.

L’anàlisi de DBK també assenyala l’evolució d’altres sectors aliens a l’àmbit alimentari, com a parcs d’oci, rent a car i restauració en ruta. Mentres les vendes dels dos primers cauran o augmentar molt dèbilment (quan abans creixia), en el tercer s’accentua el declivi que es va iniciar en 2008.

En l’àmbit dels servicis a empreses, el mercat de treball temporal és un altre de què canvien de tendència, decreixent lleugerament. El de consultoria, per la seua banda, seguix contraient-se, la qual cosa obliga a les empreses espanyoles a augmentar la seua presència en l’estranger.

Previsiblement 2012 serà el primer any en què no augmente la facturació del sector de residències per a la tercera edat, la grandària de la qual pràcticament s’ha duplicat en el que va de segle. Finalment, la delicada situació per la qual travessen les administracions locals continua llastant les vendes i la rendibilitat de les empreses de servicis urbans.

Fuente: DA Retail

Taller Venda en Internet
18/06/2012

Ajudar a les pimes i als comerços a què comencen a vendre a través d’Internet és l’objectiu de la pròxima acció formativa plantejada des de PEMSA.

Es tracta d’una jornada de dos dies de duració, totalment gratuïta, organitzada per l’entitat Red.es. Per a realitzar les inscripcions posen-se en contacte amb concha.perez@pemsa.org (aforament limitat a 15 places).
 

S´obri el termini d´inscripció a la campanya "DESTAPA MONCADA"
13/06/2012

L’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada (ACM) conjuntament amb l’Ajuntament de Moncada a través de la seua Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) organitzen la campanya “DESTAPA MONCADA” consistent en la I Ruta de la Tapa de Moncada que es desenrotllarà del 14 de setembre al 20 d’octubre del 2012 en el nostre municipi.

Els establiments d’hostaleria que desitgen participar hauran d’omplir el formulari d’inscripció i aportar un justificant d’ingrés de la quota d’inscripció de la campanya en el compte de l’Associació dins del termini establit en les bases de participació publicades.
 

BASES

FORMULARI D´INSCRIPCIÓ

Presnetació video de Berlanga sobre el turisme a la Comunitat Valenciana
13/06/2012

El turisme ja és una activitat 2.0. Els viatgers troben, planifiquen i compartixen amb tot el món els seus viatges a través d’internet i de les xarxes socials. Per això, la Comunitat Valenciana ha decidit convertir-los a ells en el centre del seu nou vídeo, editat a partir de material real de viatgers anònims que han viscut les seues últimes vacacions a la Comunitat Valenciana.

Després de mesos de muntatge, el director José Luis García Berlanga ha presentat el seu documental, editat amb el material dels quatre guanyadors del concurs “Experiències intenses” de la Comunitat Valenciana.

Els quatre vídeos guanyadors van ser triats entre els 176 participants que van pujar les seues experiències al canal de YouTube, convertint-se en “coautors” del documental de Berlanga. Es combinen accions promocionals de tècniques diferents com el vídeo, street màrqueting, etc.

Vídeo Preparació
Vídeo Final de Berlanga

 

I RUTA DE LA TAPA: DESTAPA MONCADA
12/06/2012

Ahir a la vesprada va tindre lloc en l’Ajuntament de Moncada una reunió informativa amb els locals d’hostaleria de la nostra ciutat per a traslladar-los la programació de la campanya "Destapa Moncada".

Més d’una quinzena d’establiments s’han interessat per hi participar, el desenrotllament de la qual està previst després de les festes patronals de setembre.

Les bases i el formulari d’inscripció es publicaran en la pàgina web de l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada en els pròxims dies.
 

Publicitat: Col·laboració Llibre de Festes Patronals 2012
11/06/2012

Des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Moncada oferixen la possibilitat de col·laborar en la publicació del Llibre de les Festes Patronals 2012, publicitant la seua empresa/comerç. Es té previst imprimir 9.000 exemplars del mateix en grandària A-4, que es repartiran en totes les llars del municipi.

Els preus segons la porció de pàgina són: 500€ pàgina completa, 300€ 1/2 pàgina i 200€ 1/4 de pàgina. En cas d’estar interessat/da envien via e-mail el logo de l’empresa amb bona resolució i el text que l’acompanyaria a la persona de contacte Coordinadora de Festes, finalitzant el termini el divendres 29 de juny.

Més informació:
Eva Mª Lerme Roldán - Coordinadora Festes
eva.lerme@moncada.es
Tel. 607358662
 

S’aprova el Codi d’autoregulació de la publicitat del joc
11/06/2012

Naix amb l’objectiu de protegir als consumidors en l’àmbit de les comunicacions comercials d’activitat del joc, especialment dels menors d’edat i altres persones o grups vulnerables. Mes de 60 companyies entre operadors del joc, operadors de televisió, d’Internet, empreses de publicitat exterior, agències de publicitat, mitjans i associacions ja ho han subscrit.

Les normes contingudes en el Codi subscrit es referixen a aspectes com ara els principis del joc responsable, la protecció de menors o els principis d’autoregulació de les comunicacions comercials en mitjans audiovisuals i els servicis de la societat de la informació.

En els dits preceptes s’arreplega, a més, la possibilitat de firmar acords de corregulación i el foment de sistemes d’autoregulació en què s’incloguen codis de conducta en matèria de publicitat, promoció i patrocini.

Segons el Codi, el control del compliment de les normes en ell contingudes correspon al jurat de la publicitat d’Autocontrol. També s’establix una comissió de seguiment del mateix que està composta per representants de tots els sectors, la Direcció General del Joc, la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Autocontrol.

*El Codi entra en vigor l’11 de juny del 2012. No obstant això, totes aquelles comunicacions comercials que hagen sigut difoses amb anterioritat a l’entrada en vigor d’este Codi podran seguir utilitzant-se fins al 17 de juny del 2012.

El text complet del Codi pot consultar-se en http://www.ipmark.com/pdf/JUEGO.pdf  
 

Publicada l´aprovació definitiva de la taxa: aprofitament del domini pùblic local
11/06/2012

Es modifica el tarifari de:
1.- GUALS
2.- LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUADES EN TERRENYS D’ÚS PUBLIQUE
3.- RUNES, MATERIALS, BASTIDES, CONTENIDORS, GRUES, ETC.
4.- OCUPACIONS PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVICIS
Accés al document.
 

Hui, segon dia de tancament patronal de les farmàcies
08/06/2012

Les oficines de farmàcia de Moncada es trobaran tancades hui dimarts, com en el dia d’ahir un cartell explica els motius de la desocupació. Les farmàcies de la Comunitat València han realitzat un locaut per a denunciar "una situació límit".

 A Moncada trobarem servicis mínims en la Farmàcia Navarro (carrer Lluís Vives núm. 68). Pot accedir al llistat complet de la Comunitat Valenciana ací.
 

L´Avanç de la marca blanca s´estabilitza
08/06/2012

Però obri més bretxa en distintes categories com a perfumeria i higiene, dietètics i lactis. D’altra banda, i segons detecta l’estudi ‘Comprador online i productes de gran consum’, realitzat per GfK, els consumidors espanyols cada vegada destinen més diners a l’adquisició online de gran consum i el 15% alterna els dos canals de compra, el tradicional i el digital.

El gasto mitjà en la cistella online ja aconseguix els 106 euros, enfront dels 99 de 2011. En el canal digital s’adquirix, sobretot productes lactis (llet 61% i iogurts 49%) i refrescos (58%).

Esta és una de les conclusions extretes de l’estudi, que també revela que les categories de perfumeria i higiene, drogueria i neteja, cures per al bebé i lactis són els que seguixen una política promocional més agressiva en el canal online.

En el 57% dels casos, la promoció s’aplica un descompte amb la compra de la primera unitat. En el 43% restant, la promoció requerix la compra de dos o més unitats. D’estes últimes, quasi nou de cada 10 es fan efectives amb la compra de la segona unitat.

Les promocions menys freqüents són aquelles en què es menciona la quantitat exacta de diners que suposa el descompte aplicat. Les més habituals inclouen un descompte que suposa un percentatge del preu total de l’article.

Evolució marca blanca

Pareix que el seu avanç s’ha estabilitzat i continua representant el 44% de la cistella d’anar a comprar online. No obstant això domina en congelats i gelats (65%), drogueria i neteja (61%), i conserves, olis i condiments (56%).
Curiosament és en lactis i ous, així com en perfumeria i higiene, les dos categories de gran consum en què més ha augmentat la penetració de la marca de distribució durant l’últim any. Així mateix, també han experimentat un creixement considerable les marques blanques de productes per a bebés i dietètics. En el cas de l’atenció per al bebé, no obstant això, encara que la marca blanca avança sobretot en bolquers i tovalletes, el 61% de quota està encara en mans de les marques comercials.

La marca de fabricant continua sent opció dels compradors online en begudes (76%) i xarcuteria i formatges (63%). Són, sens dubte, les categories més marquistas.

Així mateix, l’estudi també destaca que dins de perfumeria i higiene existixen encara reductes en què la marca de fabricant continua dominant: productes per a l’afaitat (78%), desodorants (70%) i higiene íntima femenina (61%).

Font: IPMark
 

Sayduck, realitat augmentada en el propi hogar
07/06/2012

Es tracta d’una aplicació mòbil acabada de llançar per Sayduck, una empresa amb seu a Londres i Hèlsinki. A través d’ella, i per mitjà de la utilització de la realitat augmentada, les empreses del sector de l’equipament de la llar poden oferir als seus clients un catàleg molt innovador, pel qual el client pot provar com queden els mobles en sa casa sense necessitat portar-se’ls amb si. Es va acabar això d’imaginar-se com quedarà un joc de cadires amb la taula del saló, o demanar-li a l’amo de la botiga que ens deixe eixe llum de taula per a provar-la en el dormitori…ací tenim tot un exemple d’innovació tecnològica orientada a facilitar el procés de venda!

Com funciona l’aplicació? El client es la descàrrega en el mòbil o pastilla (de moment disponible només per a iPhones i iPads, auqnue es troba ja en desenrotllament per a Android). I simplement situant una imatge que servix de marcador de seguiment en el lloc on es vol visualitzar el moble, i enfocant amb l’aparell, el moble en qüestió apareixerà de forma espontània en la seua pantalla gràcies a la realitat augmentada, permetent al client comprovar com quedaria en eixe lloc i dins d’eixe entorn. El producte apareix com un objecte de 3 dimensions que pot ser observat des de qualsevol angle, i l’aplicació permet a més canviar el color de l’objecte, d’acord amb l’oferta disponible.

Ací teniu un vídeo que permet veure el funcionament.

Un primer llançament de l’aplicació està ja prevista al juny, de la mà d’One Nordic Furniture Company, empresa finlandesa nascuda en 2012, i dedicada al disseny i comercialització de mobiliari per a llar. Però els amos de Sayduck estan buscant entaular col·laboracions amb altres empreses del sector… així que si esteu interessats a provar l’aplicació, només heu de posar-vos en contacte amb ells en este enllaç.

Una interessant forma d’integrar el món online i offline, i de buscar fórmules de venda per a productes la ubicació final del qual és important en la decisió de compra.
 

Designació festius locals 2013
06/06/2012

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Moncada en sessió ordinària celebrada el 28 de maig del 2012, va adoptar l’acord de designar com a festius locals i no recuperables els dies 10 de setembre de 2013 i 4 de desembre del 2013.
 

Comecen els preparatius de la I Ruta de la Tapa de Moncada
05/06/2012

Durant estos dies els establiments hostalers de Moncada estan sent informats de la pròxima campanya d’animació comercial denominada la Ruta de la Tapa, organitzada per l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada i amb la col·laboració de l’Ajuntament a través d’AFIC Moncada.
 

Fullet publicitari MERCAT MONCADA
30/05/2012

L’Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Moncada llançarà en breu un fullet promocional on s’expliquen els servicis prestats com a Mercat Excel·lent, directori de parades i un cupó descompte de 50 cèntims canviable fins al 31 d’agost del 2012. D’ací a uns dies ho tindrem a casa.

Nova imatge comercial de Moncada
29/05/2012

L’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada i l’Ajuntament de Moncada a través del seu AFIC, han treballat conjuntament en una campanya de promoció comercial de la nostra ciutat com a destí de compres. En esta ocasió s’ha retolat l’autobús municipal i s’ubicaran tanques publicitàries en els accessos al municipi.
 

L´Ajuntament de Moncada en Facebook
29/05/2012

Des de fa unes setmanes l’Ajuntament de Moncada disposa de perfil en Facebook, punxa ací per a accedir a la seua fun Page. Vos animem a punxar en m’agrada i participar en esta comunitat virtual.
 

Clausurada amb éxit la primera jornada d´emprenedors/res
28/05/2012

El passat divendres es va cel·lebrar en Moncada la I Jornada de Emprenedorisme, un projecte encapçalat  pel Convent de Moncada i en el que han col·laborat activament la mercantil PEMSA i el Consorci Pactem Nord. La cita ha reunit a decenes de persones en un matí que ha tingut como eix central les ponències entorn a la figura de la persona emprenedora. Així, els assistents al encuentre han pogut obtindre orientació i també ferramentes necesaries per a iniciarse en el teixit empresarial.

En esta línia cal destacar les ponències que diverses persones de l’àmbit polític, empresarial i també comercial, han realitzat al llarg del matí. Així, Miguel Gallec, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Moncada i conseller Delegat de PEMSA ha destacat “la necessitat abonar als emprenedors des de l’administració mostrant-los els camins que han de seguir i fent un seguiment de la seua trajectòria”. Per la seua banda l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada, i l’Agrupació Empresarial de Moncada també van tindre les seues respectives intervencions.


Des de l’Ajuntament d’Alzira, Carmen Herrero s’ha basat en els programes d’intercanvi empresarial Erasmus, a través dels quals els jóvens emprenedors tenen l’opció de treballar en l’estranger per a conéixer el funcionament d’empreses relacionades amb el sector i importar-les fins a Espanya. Les subvencions i ajudes públiques per a fomentar l’activitat emprenedora així com els passos i tràmits que s’han de seguir per a la constitució d’una persona en autònoma ha sigut un altre dels punts destacats durant el matí.

Cal destacar que des de PEMSA s’ha mencionat a les Agències d’Ocupació i Desenrotllament Local i les Agències per al Foment de la Innovació Comercial, així com l’existència del Portal del Comerciant com a instrument dirigit a emprenedors, comerciants i inclús a la pròpia administració. Per part del Consorci Pactem Nord s’ha recordat el servici de xarxa de tècnics des d’on s’abona i assessora als futurs empresaris.

La trobada s’ha clausurat per part de l’alcalde de Moncada, Juan José Medina i la Gerent d’El convent, Inmaculada Parra, agraint als participants la seua assistència i col·laboració en esta primera trobada. 

Intercanvi d’experiències en el Mercat de l’Emprenedor

El Mercat de l’Emprenedor s’ha configurat com un espai obert i d’intercanvi d’idees i experiències en què han participat desenes de persones des de primera hora i que ha tingut lloc en el Claustre del convent. Entre altres participants, s’ha donat cita l’alumnat d’Hostaleria i Restauració d’El convent, on han posat en pràctica la formació adquirida durant el curs així com l’intercanvi d’idees amb altres participants.

El grup col·laborador de les Germanes Franciscanes de Moncada amb la venda de productes fets a mà, l’entitat Caixa Popular que ha aprofitat la trobada per a oferir microcrèdits per a emprenedors i també la Universitat CEU Cardenal-Ferrera que ha presentat la seua oferta formativa de cara al pròxim curs, han estat presents en el Mercat. A més d’empreses de moda infantil i també d’Innovació i Desenrotllament s’han sumat a la iniciativa.

Per la seua banda l’alcalde Medina ha valorat esta I Jornada “com una bona oportunitat d’assessorament per a les persones que tinguen la intenció d’encapçalar un projecte empresarial” i ha continuat destacant “les iniciatives que des de la mercantil PEMSA s’estan desenrotllant a Moncada i que es dirigixen tant a comerciants com a emprenedors”.

Medina ha conclòs manifestant “l’obligació que tenim des de les administracions d’estar al costat dels emprenedors”.
 

Mesures urgents d´aplicació al sector comercial minoriste i servicis
28/05/2012

Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis. BOE

Per mitjà d’este reial decret llei s’avança un pas més eliminant tots els supòsits d’autorització o llicència municipal prèvia, motivats en la protecció del medi ambient, de la seguretat o de la salut públiques, lligats a establiments comercials i altres que es detallen en l’annex amb una superfície de fins a 300 metres quadrats.
 

Comunitats verticals, l´evolució de les xarxes socials
25/05/2012

La nostra marca ja està en Facebook, Twitter, Pinterest...Objectiu complit. Ara arriba el moment de traure partit i identificar possibilitats de negoci. Una oportunitat que segons els experts en estratègies digitals pot arribar de la mà de les incipients comunitats verticals. Són l’evolució natural de les xarxes socials. En què consistixen?

Les comunitats verticals són grup d’usuaris online que tenen un interés comú i que s’agrupen davall el paraigua d’una marca. “Facebook és com eixir al carrer a vendre; una comunitat vertical aconseguix que el teu client vinga a tu perquè li interessa el que feixos”, ha explicat Rubén Jiménez, director d’estratègia de l’agència de mitjans socials Blog TV, durant la seua participació en la trobada Estratègia en social mitja i comunitats verticals, organitzat per IAB Spain.

No tots les comunitats verticals són iguals. De fet es poden diferenciar quatre tipus:

· Premium vip : Organitzada al voltant d’una passió. Indicada per a clubs de futbol o fans d’artistes. Un bon exemple és la Juventus Member (www.juventusmember.com), de l’equip italià Juventus F.C (Itàlia). Els seus usuaris paguen 34 euros a l’any i tenen accés a avantatges, activitats i continguts exclusius.
· Consumer lab : Formada per clients d’una marca que tenen l’oportunitat de transmetre queixes, així com de col·laborar en la millora de la companyia. Aconsellable per a operadores de telefonia mòbil i altres sectors empresarials. L’exemple ideal és Vodafone Lab (lab.vodafone.it), també a Itàlia.
· Temàtica: La majoria de comunitats verticals responen a esta tipologia. El seu pilar és un interés comú (arquitectura, mascotes, fotografia...). Si una marca aconseguix convertir-se en el paraigua d’una d’estes comunitats pot obtindre una gran rendibilitat econòmica i posicionar-se dins del seu sector amb una gran reputació de marca.
· Incentivada: Molt diferent de les anteriors. Adequada per a productes o servicis que no desperten passions, no admeten canvis en model de negoci o el seu tema d’interés estiga molt explotat. Congrega als seus usuaris a través d’un política d’incentius.

No hauria d’existir confrontació ni substitució entre comunitats verticals i xarxes socials. Segons Rubén Jiménez les comunitats verticals no competixen amb tot l’anterior (e-mailings, webs corporatives, xarxes socials, CRM...) sinó que permeten completar l’estratègia i treballar en conjunt per a obtindre beneficis econòmics. “Les xarxes socials no moriran. Encara que la ferramenta, siga Facebook, Twitter, etc, cada vegada tindrà menys importància perquè ja tenim inoculat el “gen social”, que anirà evolucionant”, opina Jiménez.

Com saber quan és necessària una estratègia en xarxes socials

Durant la trobada també es va plantejar si tota empresa necessita estar en les xarxes socials. La conclusió va ser que no totes. És més, depenent de la seua estructura, tipus de producte o model de negoci, no haurien d’estar mai. Per això els experts aconsellen no deixar-se portar per la moda i el corrent general.

Les empreses que sí que han de comptar amb una estratègia en xarxes socials han de descobrir primer quin és el seu territori de marca, que pot estar relacionat o no amb el seu producte. De fet, el territori de marca està format pels temes d’interés socials que poden incumbir a l’empresa. Si no hi ha territori de marca definit no serà possible generar continguts en xarxes socials més enllà d’un producte, per la qual cosa no tindrà interés per als consumidors.

També és necessari conéixer a fons el posicionament que es té dins del mercat i el públic objectiu per a definir els valors que l’empresa pot aportar al seu target.

Font: IPMarkt

L´Associació de Comerciats de Moncada renova el conveni de col·laboració amb FESMON_12
24/05/2012

Del 10 al 14 de juliol, en diferents escenaris emblemàtics de la Ciutat de Moncada tindrà lloc el Fesmon_12 i l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada col·laborarà de nou en esta edició.

Des de la web del Festival es poden consultar tots els concerts.

L’alcalde de Moncada, Juan José Medina junt amb la regidora d’Educació, Concha Gea van presentar el cartell definitiu dels concerts del Mediterranean Brass Festival Moncada. El Fesmon_12 arrancarà sota la direcció de Jose Alcàsser (director del Conservatori Ciutat de Moncada) i assessorament de Juan Carlos Perdonavides (trombó solista de l’ONEI) amb els millors professors i solistes nacionals i internacionals, components de les millors orquestres simfòniques del món.

La inscripció per als cursos del Fesmon està oberta. Els cursos han sigut organitzats amb els millors instrumentalistas del moment.
 

S´obri el plaç de sol·licituds de subvenció IMPIVA per a emprenedors/res
22/05/2012

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2012, del president de l’Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), per la qual es convoquen les ajudes del Pla d’Empreniment dels exercicis 2012 i 2013.

Accés a la Resolució.

Jornada de Emprenedurisme a Moncada
22/05/2012

Fomentar la cultura emprenedora entre l’alumnat de formació professional, transmetre experiències reeixides d’emprenedors/s’i donar a conéixer els programes de foment d’autoocupació existents. Amb esta fórmula es pretén des del convent de Moncada, Consorci Pactem Nord i AFIC Moncada establir un punt de trobada entre idees i institucions que les recolzen.

Divendres que ve 25 de maig de 10.00 a 14.00 hores se celebra en El convent de Moncada la I Jornada d’Emprenedurisme a Moncada, amb el programa següent:

10.00 Presentació de les Jornades: Què definix una persona emprenedora?
- Miguel Gallec. Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Moncada i conseller Delegat de PEMSA.
- Carlos Bernabé. President de l’Associació Empresarial de Moncada (AEMON) i Gerent d’INDESPAN.
- Vicente Sepúlveda. President de l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada (ACM) i Gerent de CAPOTE VIP.
- Francisco Galiano. President de l’Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Moncada i soci de FRUITES GERMANS GALIANO.

10.15 Erasmus Jóvens Emprenedors
Ajuntament d’Alzira (Local Contact Point Erasmus for Young Entrepreneurs). Carmen Herrero Pardo.

10.35 Subvencions i ajudes públiques per a fomentar l’activitat emprenedora. Passos i tràmits per a la constitució com autònom/a
PACTEM NORD

11.05 Agències d’Ocupació i Desenrotllament Local (AEDL) i Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) com a instruments de suport a l’emprendedurismo
AFIC Moncada i AFIC Consorci PACTEM NORD

11.25 Microcrèdits a Emprenedors/s’i Pimes de recent creació
Rafa Llum. Director de l’Oficina Caixa Popular de Moncada.

11.40 L’emprendedurismo a Espanya (Estudi GEM 2011). Oportunitats de negoci per sectors: comerç, servicis, noves tecnologies, etc
Rosa Montesa. Co-working València

12.00 Emprenedora: dona i amb iniciativa
Direcció General de la Dona

12.15 L’Emprendedurismo en la cooperació internacional
ONG Petxades i ONG Ecosol

12.30 Emprendre innovant
Kaparazoom S.L.U.

12.45 Casos d’èxit d’emprendedurismo en L´Horta Nord (7 minuts per empresa)
- El cervellet – Francisco Rico (Consultoria Tecnològica)
- Horta Viva (Turisme)
- EdR “Espais de Relació” (Arquitectura)
- CEU Emprén Ivan Lausuch
- Juan Whist (Música)

14.00 Acte de Clausura de les Jornades i del Mercat de l’Emprenedor. Entrega del I Premi Emprenedors/es de “El convent de Moncada” per part de l’alcalde de Moncada Juan José Medina i la Gerent d’El convent de Moncada Macu Parra.

Mercat de l’Emprenedor
Es tracta d’una zona d’exposició d’iniciatives emprenedores. S’utilitzen taules i cadires col·locades en el claustre del convent. Per a sol·licitar participar cal dirigir-se al convent de Moncada.
De moment tenim contacte amb:
- El Periòdic d’Ací (repartiran periòdics de la seua última edició i faran publicitat gratuïta de l’esdeveniment).
- PACTEM NORD (oferiran informació dels recursos per a emprenedors en la comarca).
- Alumnat dels cursos de formació ocupacional d’El convent (hi ha alumnat interessat a tindre estand).
- Kaparazoom (servicis I+D+I, Patents i Marques).


I Premi d’Emprenedors/es “El convent de Moncada”
Per a sol·licitar participar cal dirigir-se al convent de Moncada on els facilitaran model a este efecte de qüestionari de viabilitat, termini de presentació fins al 25 d’abril del 2012. Dotació econòmica: 300 euros.

Altres:
- Hi haurà ambientació musical (grup musical emprenedor), per a menjar i beure prepararan els alumnes dels cursos d’operacions bàsiques de cuina alguna cosa
 

L´Ajuntament publica la modificació dels preus per mòduls publicitaris a instalacions esportives municipals
18/05/2012

El preu per mòdul per colocació de cartells publicitaris pot consultar-se en el BOP.
 

Mercadona i els Mercats Municipals
16/05/2012

Mercadona es conscient de l´importància de conseguir una convivencia de les seues botigues amb altres formats de botigues tradicionals. Asumint el seu valor, Mercadona fomenta el desenvolupament i aposta per la revitalització dels Mercat Municipals. El projecte de revitalització de Mercadona i els Mercats Municipals va iniciar l´any 2001.

Al llarg del temps transcorregut, Mercadona ha creat noves botigues en espais tradicionals. En alguns casos, es tractava d’espais en declivi que necessitaven un nou atractiu comercial que permetera atraure a una població més jove i amb nous hàbits de consum. La presència de Mercadona ha suposat una revitalització dels espais i el seu entorn, circumstància que ajuda a regenerar l’activitat comercial dels establiments de la zona.

La seua importància dins de la societat i el seu context urbà ha tingut un reflex en els últims anys amb l’obertura de noves botigues en els mercats tradicionals. Així, en el 2011 s’han inaugurat dos noves botigues i ja formen part de les 21 botigues existents en esta tipologia de centres. En el conjunt de centres es compartix amb 1.200 comerciants un objectiu il·lusionant per recuperar formes de comerç tradicional. Tot això suposa que a mitjà termini Mercadona tinga prevista l’obertura de noves botigues en els espais dels mercats municipals.

En estos moments, la presència de Mercadona en els Mercats municipals és la següent:

Mercat Sant Salvador (Vilafranca del Penedès – Barcelona)
Mercat de l’Olivar (Palma de Mallorca)
Mercat de Fort Pienc (Barcelona)
Mercat de Salt (Salt – Girona)
Mercat Onze de setembre (Barberà del Vallès – Barcelona)
Mercat As Travesas (Vigo – Pontevedra)
Mercat de la Va unir (Barcelona)
Mercat de Santa Maria del Cap (Madrid)
Mercat de Pont de Vallecas (Madrid)
Mercat Municipal de Benidorm (Benidorm – Alacant)
Mercat de Ripollet (Ripollet – Barcelona)
Mercat de Sant Enric (Madrid)
Mercat Municipal Castellar (Castellar del Vallès – Barcelona)
Mercat d’Abrera (Abrera – Barcelona)
Mercat de Sitges (Sitges – Barcelona)
Mercat d’Orcasitas (Madrid)
Mercat Els Filtres (Manises – València)
Mercat Cobert (Inca – Illes Balears)
Mercat de Moncada (Moncada – València)
Mercat La Sínia (Sant Pere de Ribes – Barcelona)
Mercat de Cap Pont (Lleida – Lleida)

Mercadona té prevista l’obertura de noves botigues en Mercats municipals. Així, els projectes que en el futur tenen prevista la seua obertura són els següents:

Mercat del Fons (Santa Coloma de Gramanet – Barcelona)
Mercat de Sant Adrià (Sant Adrià del Besòs – Barcelona)
Mercat de Calafell (Calafell – Tarragona)
Mercat de La Guineueta (Barcelona)
Mercat de Mira-sol (Sant Cugat del Vallès – Barcelona)
 

Notícia

L´Ajuntament de Moncada licita el servei pùblic de cine
15/05/2012

Anunci de l’Ajuntament de Moncada sobre licitació de procediment obert per a adjudicar la gestió indirecta, per mitjà de concessió, del servici públic de cine municipal.
ANUNCI
De conformitat amb l’acord de la Junta rectora de la Fundació Centre Cultural Blasco Ibáñez, adoptat en sessió de 17 d’abril del 2012, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment obert per a l’adjudicació del contracte de gestió indirecta del servici públic de cine municipal, atenent a les dades següents:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Junta rectora de la Fundació Centre Cultural Blasco Ibáñez.
b) Dependència: Secretaria Ajuntament Moncada.
c) NÚM. d’expedient: 1/2012 FC.
2. Objecte del contracte.
a) Descripció: Gestió del servici públic de cine municipal
b) Duració: Punt 5.1 del plec de clàusules economicoadministratives.
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost de licitació: No s’establix (apartats 2, 3 i 4 de la clàusula 5a del plec).
5. Garantia provisional: no.
6. Garantia definitiva: 5%, en els termes de la clàusula 7a del plec.
7. Obtenció de documentació i informació:
a) entitat: Ajuntament de Moncada
b) Domicili: carrer Major, 63. 46113 Moncada.
c) Telèfon: 96 139 07 16
d) Telefax: 96 139 56 63
e) Correus electrònics:
Ajuntament: lluis.granell@moncada.es
Dep. Cultura: Eva.lerme@moncada.es
8. Presentació sol·licituds de participació
a) Termini de presentació: vint dies naturals des del següent a la inserció d’este anunci en el Butlletí Oficial de la província de València, de dilluns a divendres, entre les 9 i 14 hores.
b) Documentació: la indicada en la clàusula 9a del plec de clàusules economicoadministratives.
c) Lloc: Ajuntament de Moncada.
9. En el perfil de contractant de l’Ajuntament: anunci i plecs.
Moncada, 8 de maig del 2012.—El president, Miguel Benítez Arnas.
Publicació en BOP
 

L´Ajuntament de Moncada donarà sòl per 771000 euros a canvi de la fàbrica de la seda
14/05/2012

L’Ajuntament de Moncada té previst firmar en les pròximes setmanes amb Garín 1820 l’acord gràcies al qual el consistori es quedarà la fàbrica, el xalet modernistes i els fons d’esta històrica firma sedera i, a canvi, els propietaris de l’empresa rebran dos parcel·les residencials valorades en 771.197 euros. Els tècnics municipals han calculat el valor de la nau i el xalet de Garín en 630.197 euros i els fons en 140.000 euros. L’empresa -que ha passat un procés concursal-, podria aprofitar la permuta per a afrontar les seues obligacions salarials i hipotecàries. Una vegada firmat l’acord, i a pesar de no tindre ja la propietat de la fàbrica ni dels telers, Garín continuarà treballant en les instal·lacions i amb la maquinària i gèneres tèxtils que també han sigut inclosos en l’operació.


Segons un informe del Museu Valencià d’Etnología a què ha tingut accés este periòdic, en eixos fons valorats en 140.000 euros estan inclosos els telers manuals que encara s’utilitzen per a l’elaboració d’espolins i mantos de seda artesans, el mobiliari, la documentació, els gèneres tèxtils i altres objectes que conserva l’empresa.Encara que en un principi es va contemplar la possibilitat que les parcel·les permutades pel patrimoni de l’empresa estarien situades en sòl industrial per a traslladar allí el negoci, la idea de l’ajuntament és aprofitar l’antic edifici modernistes per a obrir un museu d’etnologia i de la indústria tradicional de la seda.

Segons va explicar ahir l’alcalde Juan José Medina (PP) al mantindre l’elaboració de productes de seda en les antigues instal·lacions i amb els telers manuals, els visitants del museu podran conéixer in situ com s’ha treballat des de fa segles amb este tipus de material. "Serà l’únic museu viu de la seda d’Espanya", va explicar el passat novembre el regidor a este periòdic, i va afegir que la intenció del seu govern és inaugurar el nou espai museístic en 2012.

De complir-se la previsió de Medina, Moncada s’avançarà amb el seu museu a l’Ajuntament de València i a la Generalitat, que mantenen des de fa anys en suspens el seu projecte de Museu de la Seda en el Col·legi d’Art Major.

Font: Levante EMV

 

Es dispara l´accés de xiquets/tes i adolescents a la Xarxa: els futurs ciberconsumidors
11/05/2012

El 30% dels xiquets de quatre anys utilitza l’ordinador i un 20% ja es connecta a Internet. En el cas dels majors de 13 anys les xifres se situen en un 94% i 90%, respectivament. Estos són les dades que oferix EGM en el seu primer estudi sobre l’ús de l’ordinador i l’accés a Internet per part dels xiquets i adolescents espanyols.

A través del nou estudi de l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC) es podran conéixer aspectes quantitatius com el lloc des d’on els menors es connecten a Internet o quins són els grups d’edat que mostren un ús més actiu.

Segons les dades obtingudes per EGM, l’ús de l’ordinador per part dels més jóvens creix ràpidament amb l’edat. Un 30% dels xiquets de 4 anys es maneja l’ordinador, aconseguint quasi el 94% per part dels usuaris de 13 anys.

A l’hora d’accedir a Internet, el creixement és també constant: d’un 20% per part dels xiquets de 4 anys fins a un 90% en el cas dels adolescents de 13.

Les xiquetes són més precoces a l’hora d’accedir a les noves tecnologies. En el tram estudiat, d’1 a 13 anys ambdós inclusivament, el 70% de les xiques ho usen enfront del 65% dels xics. També són les primeres en connexió a Internet. Concretament un 60% de les xiquetes en este tram d’edat es connecten a la Xarxa, superant al 54% dels xiquets.

El domicili familiar és el principal lloc on els xiquets utilitzen l’ordinador, especialment a partir dels 9 anys, els quals es connecten des de casa en un 64,5% dels casos fins a aconseguir el 75,8% per part dels adolescents de 13 anys. El centre d’estudis ocupa una segona posició, mostrant un constant creixement des dels 9 anys, que es connecten des de la llar en un 64,5%, arribant al 84,8% en el cas dels xics de 13.

Quan es connecten a Internet, la casa és també el lloc favorit, representant el 75,8% en el cas dels xiquets de 13 anys.

Font: IPMark
 

Moncada destinarà el 0,7% del pressupost municipal a formació i ocupació en el municipi
10/05/2012

El ple celebrat el passat 28 de març en l’Ajuntament de Moncada va aprovar una moció del grup popular, a la que van votar en contra els tres grups de l’oposició, per a destinar el 0,7% del pressupost anual municipal a programes relacionats amb la formació i l’ocupació.

Fins al moment este percentatge es destinava a l’ajuda de països tercermundistes però donada la situació de crisi i segons va apuntar el portaveu del grup popular, Jesús Gimeno “la necessitat actual de fer front a la desocupació local ens ha portat a proposar que esta quantia es destine a activitats que promoguen l’ocupació entre la població”.

En la mateixa línia el consistori ha treballat en l’elaboració d’unes bases que atorgaran una subvenció per a contribuir a la realització d’una o diverses activitats destinades a la formació i l’ocupació en l’àmbit municipal. Les dites bases es van passar per comissió informativa dimecres passat, i tal com ha apuntat l’alcalde Medina “estan obertes a millores, propostes o suggeriments que consensuarem abans de la publicació definitiva del text”. La següent comissió informativa se celebrarà dimecres que ve, data en què segons ha afegit Medina “valorarem les possibles aportacions que es proposen per tots els grups polítics per a acabar de definir els objectius i garantir les condicions d’igualtat”.

Així, el consistori pretén que les associacions de Moncada que estiguen inscrites en el registre municipal i interessades a proposar activitats per a promoure l’ocupació entre la població puguen optar a la dita subvenció. També podran optar particulars sense ànim de lucre i Organitzacions No Governamentals. Cal destacar que les sol·licituds de les associacions es podran presentar per registre d’entrada i dirigides a la regidoria d’ocupació en un termini de 20 dies des de la seua publicació.

Per la seua banda l’alcalde ha aclarit que “un òrgan col·legiat compost de tècnics i representants polítics serà l’encarregat d’avaluar les diferents propostes per a l’adjudicació de la subvenció i per consegüent l’aprovació del projecte presentat”.

L’Ajuntament de Moncada continua treballant amb la Plataforma de Parats

La Plataforma de Parats de Moncada va presentar fa uns mesos al consistori un projecte de cooperativa agrícola que ha sigut estudiat per l’equip de govern i els tècnics municipals, durant els últims mesos membres de l’equip de govern han mantingut diverses reunions amb els representants de la plataforma a fi d’aconseguir acords sobre el projecte. En esta línia l’alcalde de Moncada ha considerat que “este és el marc legal més adequat perquè la Plataforma de Parats present el seu projecte i siga avaluat en igualtat de condicions” i ha manifestat la seua intenció de “seguir obert a qualsevol projecte encaminat a la creació de llocs de treball que es presente en el municipi i que s’ajuste a les bases que en breu es publicaran”.

A més l’alcalde ha anunciat que des del consistori en col·laboració amb PEMSA es continua treballant en nous projectes relacionats amb la creació d’ocupació i que s’anunciaran pròximament. Cal destacar que estes iniciatives se sumen a la que s’ha posat en marxa fa una setmana amb l’inici dels cursos de Formació i Orientació per a desocupats que es duen a terme en la Cambra Local Agrària.

Font: El periòdic d’ací
 

Cursos de cuina al Convent de Moncada
09/05/2012

Cursos totalment gratuïts per a personal en actiu, tant per autònoms com per treballadors/res:
- Arrossos. Dilluns i Dimecres de 16.00 a 20.00. Inici el 28 de maig. Finalitza el 27 de juny.
- Carns, Qualitat i Selecció en Cuina. Dimarts i Dijous de 16.00 a 20.00. Inici 28 de maig. Finalitza el 28 de juny.
És tant per al personal de Cuina com el de Sala d’empreses de restauració/ col·legis. Inscripcions en Hostal El convent de Moncada (carrer Salvador Giner 1, 46113 Moncada - Tel. 961394859 - 651457241 - informacion@elconventdemoncada.com)
 

Estudi AIMC Marques 2011: quan, com i a on compren els espanyols.
08/05/2012

El preu (48,8%), la proximitat (44%) i la qualitat dels productes (41,6%) són els factors que més influïxen en l’elecció de la botiga d’alimentació, segons es referix en l’octava edició de l’estudi AIMC Marques, que s’ha presentat recentment. En este context, les marques blanques exercixen un paper important, ja que la mitat dels consumidors considera que són de la mateixa qualitat que les del fabricant. Així mateix, Mercadona resulta ser l’establiment preferit pels espanyols per a fer les seues compres.

L’estudi, realitzat per l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC), analitza, des de 2003, els hàbits d’oci, consum de mitjans i compra de la llar dels consumidors espanyols. L’estudi és un servici exclusiu per als associats, però l’associació ha fet públics algunes de les seues conclusions.

• Cada vegada es planifica més la compra setmanal: en 2007 ho feia el 47,1% i ara el 57,6%.
• Augmenta el percentatge de consumidors que habitualment elije els productes més barats: del 38,2% de 2007 al 44,5% de 2011.
• Baixa, al contrari, el de què només compren marques de confiança. Només en l’últim any ha descendit quasi sis punts percentuals, del 61,7% de 2010 al 56,1 de 2011.
• Baixa també el percentatge de què creuen que val la pena pagar un poc més per articles de qualitat: del 72,7% de 2010 al 67,4% de l’any passat.
• El 51,6% dels consumidors creu que les marques blanques tenen la mateixa qualitat que les del fabricant. No obstant això, un 62% opina que la qualitat depén de l’establiment, i un 40,1%, del producte.
• Creix a poc a poc el percentatge de consumidors que afirma que la compra per Internet fa la vida més fàcil: ha passat del 3,7% de 2003 a l’11,7% de 2011.
• El supermercat i l’hipermercat en el centre de la ciutat són les botigues preferides pel 73,9% per a fer la compra d’alimentació i de la llar. Amb tot, més del 40% dels consumidors continuen acudint als comerços tradicionals com a forns, fruiteries o carnisseries continuen sent rellevants.
• Mercadona encapçala la classificació d’establiments més visitats. Li seguixen Carrefour, Dia i Eroski.

Notícia publicada en IPMark
 

Creix la confiança del consumidor global
07/05/2012

Segons el nou estudi Global Consumer Confidence de Nielsen, la confiança del consumidor global augmenta cinc punts en el primer trimestre del 2012.

En esta última enquesta realitzada entre el 10 i el 27 de febrer del 2012, la confiança ha augmentat en el 68% dels països analitzats, si comparem amb l’últim trimestre del 2011 on la confiança va augmentar en el 21% dels mercats en el món. La confiança que ha augmentat en 38 dels 56 mercats, va caure en 16 i s’ha quedat igual en 2 d’ells.

“Principalment en les llars asiàtiques i nord-americans, la seua situació laboral i financera comença a millorar en este últim trimestre, per la qual cosa veiem una millora global de la confiança del consumidor i un lleu augment del gasto”, comenta Dr. Venkatesh Bala, chief economist de The Cambridge Group, part de Nielsen. "Encara que les condicions econòmiques globals són més estables que en el fons de la crisi de deute europeu de l’any passat, i tenint en compte que les condicions econòmiques són encara fràgils en moltes parts del món, podria afectar negativament per al pròxim trimestre.”

La situació a Espanya

L’any 2012 ha començat amb una tendència més negativa que la resta del món. La desocupació, la inseguretat d’un lloc de treball, i l’economia predominen entre les principals preocupacions tant dels consumidors espanyols com la resta dels europeus, i estos factors influïxen en gran manera sobre el consum. Espanya comença l’any de nou entre els països més pessimistes quan parlem de la confiança del consumidor, encara que hi ha països com França i Itàlia que se situen per darrere en este últim trimestre.

La crisi continua obligant els consumidors espanyols a canviar els hàbits de consum, tal com vénen fent ja fa mesos, un 79% d’enquestats consideren que no és moment per a realitzar moltes de les compres que desitgen o necessiten.

Les majors preocupacions per als espanyols són la seguretat en el lloc de treball (citat pel 42%), l’economia (el 41% dels enquestats) i el pagament de les factures. La preocupació que més ha augmentat este trimestre és els dels deutes, que ho menciona un 19% de consumidors, i hi ha un 15% d’internautes que mencionen la salut com la seua principal preocupació.

A l’hora de preguntar pels gastos previstos per als pròxims mesos, potser crida l’atenció que hi ha un 38% d’espanyols que destinen el seu diners sobrants a oci fora de casa, encara que hi ha un 19% que afirma que afirmen que no els queda més diners despresos d’haver cobert les seues necessitats bàsiques per a viure, i un 37% que ho destina a estalviar.

L’Enquesta Global de Nielsen sobre la Confiança del Consumidor i Intencions de Compra es va realitzar del 7 de febrer al 27 de febrer del 2012. Van ser enquestats +28,000 usuaris d’Internet en 56 països a través d’Àsia Pacífic, Europa, Llatinoamèrica, Mig Orient/Àfrica i Amèrica del Nord.

Espanya, sext país europeu en consum de calcer.
07/05/2012

Amb una mitjana de quasi sis parells de sabates a l’any (5,7) les franceses es col·loquen el cap del consum de calçat a Europa i en el segon lloc del rànquing mundial, darrere dels Estats Units (5,8). Espanya ocupa el sext lloc del mercat europeu (4,5), avantatjada per Regne Unit ( 5,4), Itàlia (5,2), Irlanda (5,0) i Països Baixos (4,7). Per davall del nostre país apareixen Suècia (4,4), Dinamarca (4,4), Portugal (4,3) i Alemanya (4,0), en la llista del top tin. Grècia, Bèlgica, Finlàndia i Polònia aconseguixen mitges, que van des de 3,9 a 3 parells de sabates anuals. A nivell mundial, gana la mitjana americana (5,8), seguida de l’europea (4,2) i de l’asiàtica (2,7).

Dades de mercat (Euromonitor, Mintel) arreplegats per Spartoo, especialista en la venda online de calçat, que mostren les tendències i evolució d’un sector, que mou 50.000 milions d’euros a Europa. Cada habitant gasta un mitjana de 100 euros a l’any en 4,2 parells de sabates. Cinc països representen més del 70% del consum total, Espanya, Alemanya, França, Regne Unit i Itàlia.

Pel que fa a fabricació, el 90% prové d’Àsia (Xina, Vietnam, Índia, Indonèsia, Tailàndia, Cambotja i Bangla Desh). Només el 6% (860.000 parixes anuals) es produïx a Europa. Els principals fabricants són Itàlia, Alemanya, Espanya, Romania, Portugal i França.

Spartoo que l’any passat va comercialitzar més d’1,5 milions de parixes a Europa també ha detectat que els gustos canvien segons el país. L’única excepció són les esportives de tela, baskets urbans, que seduïxen les dones de tot el món, amb marques com Converse, Bensimon o vans.

No obstant això, quan es tracta de calçat de vestir, els més sofisticats són les sabates de les italiana (85), enfront del 6,3% de les alemanyes o al 07,6% de les frances0as, més conservadores. Les britàniques alternen models clàssics com a mocassins, amb pop rock i continuen comprant sabates i bótes Dr Martens. Holandeses i belgues aposten per formes flexibles i dissenys confortables. A Portugal, “menys és més”, Alemanya és inclassificable i a Espanya, és on Spartoo ven més espardenyes, sabates amb tacó de falca i sola de corda o suro.

Present en més de 20 països d’Europa, Spartoo oferix un assortiment de més de 15.000 models, de 400 marques. En 2010 va facturar 60 milions d’euros, 100% més que en 2009 i preveu tancar l’exercici 2011 amb vendes de 100 milions d’euros.

Font DA Retail

Primer concurs de starts up en Espanya de Top Seeds Lab
03/05/2012

El desenrotllament de start-up s´ha revelat com un negoci rendible per a incentivar les vendes i la imatge de marca. Top Seeds Lab, acceleradora de projectes empresarials tecnològics, promou el primer concurs de start-ups a Espanya.

La iniciativa, que compta amb la col·laboració de BGS Spain Alumni Chapter –Membre de Beta Gamma Sigma- seleccionarà cinc d´estes empreses temporals, que seran finançades i desenrotllades durant cinc mesos, entre octubre del 2012 i febrer del 2013.

El termini de sol·licituds finalitza el 30 de juny. Al juliol, una vegada conclòs, es realitzarà una primera selecció de 20 projectes, que es reduirà a la mitat o menys (entre 5 i 10) al setembre, per a finalment triar cinc guanyadores.

Els equips preseleccionats seran invitats a presentar els seus projectes, el 13 de juliol, davant del jurat de l´acceleradora. Els seleccionats exposaran els seus treballs durant un màxim de 10 minuts. Els finalistes seran publicats en la web de Top Seeds Lab, el 26 de juliol del 2012.

Els premiats seran finançades amb 50.000 euros, distribuïts en 15.000 euros de capital inicial i altres 35.000 en servicis (espai en oficines, mentorización, assessorament en fund raising, servicis legals, financers, hosting, etc).

Top Seeds Lab controlarà un 15% de les empreses, amb l´objectiu d´anar desprenent-se a poc a poc d´esta participació. L´acceleradora es compromet a desinvertir sistemàticament un deu per cent del percentatge que invertisquen els inversors en la primera i segona ronda de finançament.

El primer concurs espanyol de start-up va ser presentat dijous passat, 26 d'abril, durant la celebració del segon esdeveniment de Beta Gamma Sigma a Espanya. Beta Gamma Sigma és una societat honorífica d´estudiants, que va ser fundada en 1913 en la Universitat de Wisconsin. Compta amb 675.000 membres i està present en nombrosos països, entre els que està Espanya.

Top Seeds Lab està integrat per un grup de fundadors membres de Beta Gamma Sigma. La seua missió és professionalitzar el procés d´acceleració de start-ups amb gestors top.

Font: Distribució i Actualitat
 

Publicades les ajudes Comerç Innova i Continuïtat Empresarial 2012
02/05/2012

En el DOCV de 02/05/2012 apareixen publicades les ajudes a la pime comercial Comerç Innova i Continuïtat Empresarial 2012, tenen de termini fins al 24 de maig del 2012 per a presentar les sol·licituds de subvenció:

Comerç Innova
Accions i quanties susceptibles de suport
1. Seran susceptibles de suport les inversions que es concreten en alguna de les actuacions següents:
a) Modernització establiment. Es considerarà susceptible de suport l'adquisició d'equipament per a l'establiment comercial, en almenys, una de les matèries següents:
– Exposició, emmagatzemament i venda del producte
– Senyalització i identificació de l'establiment
– Informàtica per a la implantació de sistemes d'informació, gestió i comunicació. Es considerarà susceptible de suport la creació de pàgines web i s'exclouran els programes i aplicacions.
– Sistemes de seguretat
– Accessibilitat
– Estalvi energètic
– Tractament de residus
b) Integració comercial. Es consideraran susceptibles de suport els recursos invertits per l'empresa per a la seua participació o accés a la forma associada o integrada, independentment de la forma jurídica que esta adopte, així com les inversions necessàries per a l'adequació de l'establiment comercial a este efecte. En este cas no serà necessari acreditar preexistència.
c) Innovació comercial. Es considerarà susceptible de suport la realització de les inversions, definides per un document d'avaluació ambiental tutelat, lligades al projecte europeu LIFE+Green Commerce o d'altres auditories o estudis de diagnòstic de punt de venda, diagnòstics d'innovació del punt de venda o auditories d'innovació, recolzats per esta conselleria o que complisquen amb els requisits exigits en la convocatòria anual en què va ser realitzat, si és el cas.
2. Podran concedir-se suports de fins al 35% amb el límit de 25.000,00 euros sobre les actuacions considerades subvencionables.
3. S'exigirà una inversió susceptible de suport no inferior a 5.000,00 euros perquè les actuacions puguen ser subvencionades.

Continuïtat Empresarial
Article 18. Accions i quanties susceptibles de suport
1. Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar els gastos corrents derivats del manteniment o de la implantació de l'activitat comercial en un mateix local per un nou titular, amb motiu del cessament en l'activitat empresarial del seu anterior titular.
2. Els gastos susceptibles d'obtindre finançament per este concepte són els següents:
a) Estudis de viabilitat i factibilitat comercial
b) Gastos de gestoria, notaria i registros necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat
c) Gastos de traspàs de local satisfets a l'anterior titular
d) Gastos de lloguer de local meritats des de la data de presentació de la sol·licitud fins al 30 de setembre del 2012.
3. El cessament de l'activitat econòmica en el local en què es pretenga desenrotllar l'activitat comercial per part del sol·licitant haurà d'haver-se produït durant l'exercici 2012 o l'immediatament anterior.
4. L'ajuda a concedir per al total de les accions considerades susceptibles de suport serà de fins al 100% amb el límit de 6.000,00 euros per establiment, no podent sobrepassar l'ajuda per a accions previstes en el punt 2.d) els 2.000,00 euros.

La comarca de l´Horta Nord t´obri les seues portes
30/04/2012

El CONSORCI PACTEM NORD en el marc de la jornada celebrada a Moncada amb el lema “DESENROTLLAMENT TURÍSTIC I GENERACIÓ D’OCUPACIÓ: “LA COMARCA DE l’HORTA NORD T’OBRI LES SEUES PORTES”, presenta una pàgina web que pretén incentivar l’ocupació per mitjà de l’atracció de turistes a la comarca de l´Horta Nord. 

L’obertura de la jornada va anar a càrrec del president de Pactem Nord, D. Héctor Bueno, i de l’alcalde de Moncada i vicepresident primer de la Diputació de València, D. Juan José Medina, els que van insistir en la necessitat plantejar noves iniciatives capaces de promoure l’activitat empresarial en la comarca i, per tant, de generar nous llocs de treball; En este sentit, van indicar que el treball que s’havia realitzat al llarg d’estos anys des del Pacte Territorial per a la creació d’Ocupació havia demostrat la seua eficàcia, i per tant, era necessari continuar reforçant projectes d’estes característiques des de l’àmbit local.

Tant per part del president de Pactem Nord, D. Héctor Bueno, i de l’alcalde de Moncada i vicepresident primer de la Diputació de València, D. Juan José Medina, es va reconéixer el treball realitzat per la xarxa de tècnics que integren Pactem Nord.

“L´Horta Nord, per a tu”, és un projecte que perseguix posicionar a la comarca com a destinació turística complementari a la ciutat de València, centrant-se en la valoració de cinc grans productes turístics, i perseguix a més, la posada en valor de l’activitat comercial dels municipis de la comarca, en coherència amb les conclusions del Pla director de Comerç de l´Horta Nord. De fet, l’entitat pretén en les pròximes setmanes iniciar una campanya de promoció comercial, a través de la Web www.turismohortanord.com.

En la presentació de la iniciativa per part de José Antonio Navarro i d’Isabel Pina, es va indicar que esta iniciativa havia comptat amb el suport i col·laboració de tots els tècnics municipals de turisme i agents d’ocupació i desenrotllament local de cada municipi i del SERVEF. De fet, es va explicar que ja s’havien gestionat diferents ofertes d’ocupació, i s’havien posat en contacte unes quantes empreses del sector per a buscar aliances comercials que permeteren una millora dels seus productes i servicis turístics.

Fruit del treball en xarxa el Consorci Pactem Nord ha recopilat 502 recursos turístics existents en la comarca amb el doble objectiu d’impulsar l’activitat turística i de contribuir a un major coneixement i vertebració de la mateixa.

Des de www.turismohortanord.com, i davall el lema: “L´Horta Nord, per a tu”, es podrà descobrir els principals productes turístics de la comarca: l’horta, la platja, els nostres monuments històrics, museus, festes i fires... Esta web obrirà les portes de cada un dels 23 municipis, així com dels seus principals espais naturals, el seu patrimoni cultural, la seua oferta comercial i de negoci, etc.
 

Publicada l´aprovació definitiva del preu pùblic: estacionament en Mercat Municipal-Mercadona
27/04/2012

En el BOP de 27/04/2012 apareix publicada l’aprovació definitiva del preu públic: aparcament en Mercat Municipal.
Poden consultar-ho ací.
 

Publicat en el DOCV el Decret de VNS
24/04/2012

DECRET 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària en la Comunitat Valenciana.

Es modifica l´autorització al Centre d´Educació Infantil de primer cicle Sol Solet de Moncada
24/04/2012

Modificació que s’autoritza:
Canvi d’ús d’una unitat de primer d’Educació Infantil, de manera que el centre queda configurat, en la seua totalitat, amb la composició següent: 4 unitats d’Educació Infantil de primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 places escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 20 places escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 places escolars.
– 1 unitat per a escolars de 0 a 2 anys, amb 8 places escolars.

El dijous es farà la Jornada: "La Comarca de L´Horta Nord t´obri les seues portes"
24/04/2012

El Consorci Pactem Nord organitza dijous que ve dia 26 d’abril en l’Ajuntament de Moncada una jornada de presentació en què s’abordarà el binomi ocupació-turisme amb l’objectiu d’emprendre projectes que permeten el desenrotllament social i econòmic de la comarca.

‘La comarca de l´Horta Nord t’obri les seues portes’, és un projecte que perseguix posicionar a la comarca com a destinació turística complementari a la ciutat de València, centrant-se en la valoració de cinc grans productes turístics, entre els que destaquen l’horta com a espai natural singular, pels seus aspectes etnològics, culturals i gastronòmics.

Esta aposta clara per la promoció turística de la comarca propiciarà el desenrotllament d’iniciatives emprenedores que potenciaran l’activitat econòmica en la comarca redundant en la generació d’ocupació en este sector.

Fruit del treball en xarxa de tots els tècnics municipals de turisme i agents d’ocupació i desenrotllament local de cada municipi, amb la col·laboració del SERVEF, el Consorci Pactem Nord ha recopilat 502 recursos turístics existents en la comarca amb el doble objectiu d’impulsar l’activitat turística i de contribuir a un major coneixement i vertebració de la mateixa.

Des de www.turismohortanord.com, i davall el lema: “L´Horta Nord, per a tu”, podràs descobrir els principals productes turístics de la comarca: l’horta, la platja, els nostres monuments històrics, museus, festes i fires... Esta web obrirà les portes de cada un dels 23 municipis, així com dels seus principals espais naturals, el seu patrimoni cultural, la seua oferta comercial i de negoci, etc.

 

Aprovació inicial de la OM ocupació de via pública amb taules i cadires
23/04/2012

El Ple de l’Ajuntament de Moncada, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de març del 2012, va acordar l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal reguladora de l’ocupació de la via pública a través de taules, cadires i altres elements, i en compliment del que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar de l’endemà a la inserció d’este anunci en el Butlletí Oficial de la província i en la pàgina web municipal, perquè puga ser examinat i es presenten les reclamacions que estimen oportunes.

Si transcorregut el dit termini no s’hagueren presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament el dit acord.
 

Publicació anunci

Gran èxit de participació al I Certamen Nacional de Pintura Ràpida Ciutat de Moncada
23/04/2012

Dissabte passat 21 d’abril va tindre lloc el I Certamen Nacional de Pintura Ràpida Ciutat de Moncada, amb una inscripció de 45 artistes participants. La població de Moncada va acollir este esdeveniment artístic amb gran entusiasme.

1er Premi:


 

2º Premi:

3er Premi:

Escaire Taller d’Enmarcación tindrà en exposició i venda durant almenys un mes diverses obres participants en el Certamen.
 

Més fotos a Facebook Ajuntament de Moncada

Pel teu somriure una flor, campanya a Moncada.
23/04/2012

Un any més l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada organitza la campanya de promoció comercial del "Dia de la Mare". Des de hui dilluns fins al pròxim 6 de maig, per la compra en els comerços associats es rep de regal una flor/planta. La campanya compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Moncada, a través d’AFIC.
 

El Consell sols alliberarà horaris si ho demana el comerç
20/04/2012

El Consell no està per la labor d’obrir un debat sobre la liberalització d’horaris comercials. El conseller d’Economia, Indústria i Comerç, Máximo Buch, va defendre ahir el paper de l’Observatori del Comerç com a òrgan competent per a tractar este tipus de qüestions. En eixe sentit, va assenyalar que només estaria disposat a estudiar una eventual ampliació dels horaris comercials si hi ha un generalitzat consens en el sector per a això, quelcom que fins ara no ha succeït. «Si pensen que no és bo per a ells, no ho farem», va manifestar el conseller.
Buch es va pronunciar en estos termes després de participar en un esmorzar-col·loqui a València després que el secretari d’Estat de Comerç, Jaime García-Legaz, afirmara esta setmana que El Govern treballa en un pla per a augmentar la llibertat d’obertura d’establiments comercials, ja que les comunitats que han impulsat mesures d’este tipus, com Madrid, «estan obtenint els millors resultats». García-Legaz va assenyalar que l’Executiu està en contacte amb les regions i les associacions del xicotet comerç per a escometre la reforma dels horaris comercials «de forma consensuada».
Buch va assenyalar que la regulació actual, que permet als comerços valencians l’obertura de nou diumenges o festius en tot l’any, és resultat del consens. «Si els comerciants en general pensen que per a ells és bo que els donem més dies o més hores d’obertura, per la nostra part encantats d’estudiar-ho i desenrotllar la mesura», va manifestar.

Creació d’ocupació en 2013
D’altra banda, el conseller, durant una conferència en la Fundació d’Estudis Borsaris a València, es va mostrar «convençut» que enguany marcarà el final del cicle negatiu i que des de l’any que ve es recuperarà el creixement moderat i la creació d’ocupació. En eixe sentit, va opinar que les reformes del Govern produiran efecte en els pròxims mesos i, per a demostrar que la reforma laboral afavorix els contractes fixos, Buch va assegurar que el nombre de contractes indefinits en la Comunitat ha crescut un 38% en l’últim mes.
Respecte a les mesures adoptades pel Consell, va posar com a exemple la integració del personal de la xarxa exterior de l’Ivex en les seus comercials i diplomàtiques del Govern central en l’estranger. «Gràcies a això ampliarem la nostra capacitat per a oferir a les pimes de la Comunitat assessorament en més de 100 destins. Sobre les decisions que es prendran en el futur, el conseller va avançar que l’administració regional afavorirà les fusions entre empreses perquè puguen guanyar massa crítica amb vista a la internacionalització, així com l’aposta pel capital risc com a alternativa al finançament tradicional.
 

Font: Las Provincias

I CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA COMERCIAL DE MONCADA
20/04/2012

Demà dissabte 21 d’abril tindrà lloc el I Certamen Nacional de Pintura Ràpida Ciutat de Moncada. Un gran nombre de pintors s’han inscrit ja, i podrem veure en els nostres carrers uns gran espéctaculo en directe d’expressió artística. La data límit per a entrega de les obres serà les 14.30 hores. I durant l’horari de vesprada estaran exposades en l’avinguda Mediterrània.
 

JORNADA:"La Comarca de L´Horta Nord t´obri les seues portes".
19/04/2012

El pròxim 26 d´abril a les 13.00 hores en el Saló de Plens de Moncada, tindra lloc la jornada gratuïta "La Comarca de L´Horta Nord t´obri les seues portes".

Es presentarà el portal turístic de la comarca com element per la dinamització econòmica i cultural dels municipis de L´Horta Nord.

 

El divendres 20 d´abril s´emetrà el programa "El dia per davant" en Canal 9 al voltant del Mercat Municipal de Moncada
18/04/2012

Divendres que ve 20 d’abril s’emetrà el programa EL DIA PER DAVANT gravat sobre Moncada, amb el full d’anotacions següent:
- 10.00 Bon Dia (Presentació).
- 11.00 Especial Mercat Municipal de Moncada.
- 12.30 Especial Real Séquia de Moncada
- 13.25 Despedida des de Moncada
Enllaç a Canal 9
 

Posa-li un poc de cartó a la teua creativitat
18/04/2012

Des de la realització del curs sobre escaparatismo comercial, alguns dels nostres comerços han millorat la seua imatge comercial, ara vos suggerim incorporar el cartó comercial, vos adjunt un article interessant:
Qui va dir que per a desenrotllar bones idees eren necessaris grans recursos? Ni de bon tros, i prova d’això és que de vegades les coses senzilles poden generar un gran impacte i bon resultat. Així és com ho han aconseguit algunes empreses i marques que han recorregut a un material tan comú com el cartó per a utilitzar-ho com a ingredient principal en les seues creatives campanyes.
Publicitat exterior, Màrqueting de Guerrilla, Ambient, Packaging, màrqueting directe, etc... Qualsevol tipus suport o estratègia pot aconseguir generar un gran impacte quan la creativitat es fa patent. I com a prova d’això, hem arreplegat algunes d’estes genials accions de màrqueting i publicitat, que segur no et deixaran indiferent. No te les perdes!
Enllaç i fotografies Puro Marketing

Taller pràctic: Introducció a la seguretat TIC per a la pime. Emisió por videostreaming.
17/04/2012

INTECO (Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació), pertanyent al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, ens presenta la formació gratuïta «Introducció a la seguretat TIC per a la pime», que tindrà lloc el pròxim 19 d’abril a les 11.00 hores en les instal·lacions d’INTECO, Av. José Aguado, 41 en Lleó.

Per a totes aquelles persones que no puguen accedir presencialment a esta formació, INTECO oferix la possibilitat de visualitzar-ho en directe a través de la seua retransmissió per videostreaming.

En este taller amb caràcter merament pràctic, es pretén mostrar certes operatives molt senzilles d’implantar en qualsevol entorn TIC per a una pime comercial. Aportant així, diferents nivells de seguretat des del punt de vista tècnic.

Les persones interessades podran trobar més informació i els requisits tècnics necessaris per a seguir la retransmissió, en l’enllaç: http://cert.inteco.es/Formacion/Talleres/

La pàgina del videostreaming estarà activa el 19 d’abril a les 11:00 hores, moment de la celebració.
 

Hisenda no multarà a qui denuncie un frau en pagaments superiors a 2.500 euros
13/04/2012

Haurà de denunciar-se abans de tres mesos de realitzar-se el pagament. El PP convalida la ’amnistia fiscal’ amb el suport de CiU, UPN i Fòrum. Els titulars de comptes en l’estranger tindran l’obligació legal d’informar el Ministeri d’Hisenda.

El Ministeri d’Hisenda perdonarà la sanció al pagador o receptor de pagaments en efectiu superiors a 2.500 euros quan este comunique el frau a l’Agència Tributària dins dels tres mesos següents a la data del pagament. El Consell de ministres té previst aprovar este divendres un avantprojecte de llei que contempla multes tant per al pagador com el receptor de pagaments en efectiu superiors a 2.500 euros, sanció que es fixarà en el 25% del pagament fet en efectiu.

No obstant això, si una de les parts que haja intervingut en l’operació ho denuncia davant de l’Agència Tributària dins dels tres mesos següents a la data del pagament, Hisenda no aplicarà llavors la sanció a la part que ho haja comunicat, segons van informar fonts coneixedores de la normativa.

Pagador i receptor

Així mateix, tant de pagador com receptor respondran de manera solidària per la multa del 25% i esta no eximirà d’altres delictes que puguen ser detectats, com a factures falses o rendes no declarades, entre altres coses.

Esta mesura entrarà en vigor de forma immediata, tal com ha dit El Govern, encara que també ha avançat que altres iniciatives incloses en el mateix text començaran a funcionar en 2013 perquè és millor que coincidisquen amb l’inici d’un any natural.

Una d’estes iniciatives podria ser la que obligarà els ciutadans a informar els organismes tributaris de tots els comptes oberts en entitats financeres en l’estranger, anunciada este dijous pel ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro.

Així mateix, s’inclourà el deure de tota autoritat o funcionari públic de denunciar els incompliments de què tinguen coneixement en esta matèria. A més, s’inclouran altres iniciatives per a completar el pla de lluita contra el frau per a l’any 2012, amb el que El Govern pretén recaptar 8.170 milions.

Font: MSN Notícies
 

El autèntic tío la Vara està en Moncada: de xarcuter jubilat a artesà
13/04/2012

El televisiu José Mota té a Moncada al verdader ‘tio la Vara’, personatge que ha popularitzat en El Programa de José Mota en L’1 de TVE. Antonio Rubio, jubilat d’este municipi de l’Horta Nord, ha trobat en la confecció de bastons el seu major entreteniment des que es va jubilar fa 10 anys. Des de fa 6 va començar a crear fins a 20 i 30 bastons diàriament, de tots els materials i amb empunyadures de mil i una formes. Encara que no és l’única cosa que té en comú amb l’actor qui, com Antonio, és manxec de pobles distants a 15 quilòmetres, Montiel i La Pobla del príncep.

‘‘És un entreteniment que em fa estar actiu després de jubilar-me i després d’estar treballant tota la vida’’, explica al Periòdic d’Ací. Antonio Rubio, qui confia al menys a arribar fins als 3.000 ‘gaiatos’ abans de ‘‘acabar els dies de la meua vida’’.
Arribe o no al Llibre Guinnes dels Rècords, a este jubilat de Moncada li faria il·lusió que alguna televisió realitzara un reportatge sobre esta curiosa afició, que és molt comentada entre veïns i amics.

El procés d’elaboració és senzill però laboriós, des que Antonio ix a buscar branques d’arbres i arbustos de camps on s’estan podant i ‘‘sempre amb el màxim respecte al medi ambient’’.

Procés d’elaboració
Materials molt diversos, com ‘‘de canya de bambú, alzina, acibuche, peruétano, junc merí, argilaga o savina’’, per posar només diversos exemples. Molts d’ells, torçuts i de formes sinuoses, que necessiten passar per un forn a altes temperatures per a ser adreçats després de dos i tres mesos lligats a uns angles metàl·lics rectes. El resultat és espectacular.

Després de ben escatats, Rubio es posa mà a l’obra amb les empunyadures, de totes les formes imaginables, des de les típiques arredonides, a altres més anguloses o amb forma d’animal i entre estos, el gos és el preferit. No en va, este xarcuter de professió i amant de la caça, ha comptat al llarg de la seua vida amb desenes de cans com a animals de companyia.

‘‘Li faig un forat en l’empunyadura i es fica el pal, ajudant-me d’una llima. Després s’encola i es repassa fins a unir les arestes i quedar parell. Finalment, s’envernissa tot el bastó, per a protegir-los de les inclemències metereològiques i dels insectes. Així queda llest per a ser utilitzat per a passejos i caminades’’, explica.

Així passa el temps este veí de Moncada, qui defén la importància de trobar un hobby després de jubilar-se. ‘‘És una manera d’entretindre’ns aquells que ens hem passat tota la vida treballant’’. Si és el cas, xarcuter de professió, ha recorregut mitjana Espanya junt amb son pare abans de recalar a Moncada, des d’on ha portat els millors productes per mercats ambulants de mitja València. Antonio, el xarcuter. I ara, el tio la Vara.

 

Font: El Diari D´Ací

Éxit de la gala per salvar el diari de l´institut Tierno Galván de Moncada
12/04/2012

L’ACM va participar activament en la venda d’entrades de la Gala.

El Centre Cultural Blasco Ibáñez de Moncada va acollir la gala ‘Salvem El Tendre’ per a recaptar fons per a la continuïtat del projecte ’Talent’ un programa que porta funcionant en l’IES Enrique Tendre Galván des de fa tres cursos i que és molt conegut a Moncada per la publicació del periòdic trimestral El Tendre que realitzen els alumnes i professors de l’Institut.
Amb eixe objectiu comú els alumnes, exalumnes i professorat van presentar variades actuacions demostrant el seu entrega, la seua implicació i un gran talent. L’espectacle compost d’interpretacions instrumentals, cançons, raps, monòlegs,… va comptar amb la participació de grups musicals formats per alumnes com PorQueNo que representa al centre el MusicAula o exalumnes amb el grup Avions de paper que van presentar el seu segon disc.
Des de la direcció de l’IES van agrair la col·laboració desinteressada de José Manuel Casany i Paco Bargues amb la seua espectacular interpretació de la peça teatral Seduint. També la col·laboració d’Aristides Abreu, guitarra de Seguretat Social i la participació del cantautor Nel•lo i al professor de música de l’IES Paco Alcaina i la seua magnífica banda.
“Moncada s’ha bolcat amb El Tendre” qui ha volgut agrair “a l’AMPA de l’institut i a l’Associació de Comerciants per la seua col·laboració, així com a la regidoria de Cultural per la cessió del teatre. I a tantes associacions i entitats que han recolzat perquè continue este projecte. Sense oblidar l’escultor Salvador Nadal i a José Zamorano que han Donat dos de les seues obres de què s’obtindran fons per a la causa”, la cultura i l’art són solidaris.
L’objectiu era continuar amb el projecte Talent en què els verdaders protagonistes són els estudiants. “Gràcies al suport i al compromís que han mostrat tantes persones i entitats el projecte continuarà”, segons va confirmar Manuel García, director de l’IES Tendre Galván.

Font: Hortanoticias
 

Pinterest ja es la tercera xarxa més popular en EUA i ferramenta clau pels botiguers
11/04/2012

Pinterest s’ha convertit en la tercera xarxa social més popular d’EUA. Segons l’últim estudi realitzat per Experian, “The 2012 Digital Marketer”, la xarxa social de dos anys de vida podria ajudar a fomentar significativament les relacions entre els detallistes i els consumidors.

Els detallistes també haurien de considerar la publicitat en Facebook. L’informe va revelar que els anunciants al detall van registrar taxes de conversió de quasi el 50% a través de les campanyes de publicitat realitzades per a Facebook en el 2011. Segons Experian, Facebook també és un lloc ple de potencial per a la comercialització al detall, pot aconseguir realment connexions molt significatives amb els seus clients.

Experian va indicar que Pinterest va aconseguir atraure 21,5 milions de visites en l’última setmana de gener del 2012, quasi 30 vegades el nombre de visites totals dels sis mesos anteriors. El 60% dels usuaris de la xarxa social són dones i el 55% comprenen les edats de 25 a 44 anys. Un perfil diferent i molt atraient per als empresaris ja que es tracta d’un perfil molt diferent del d’altres llocs socials com Facebook i YouTube.

A més, l’informe va revelar que el 91% dels adults nord-americans és usuari habitual de les xarxes socials i que el 15% del tràfic cursat pels internautes d’eixe país es dedica a l’ús de xarxes socials.

 

Font: Marketing Directe

CiU demana al Govern que permeta als ajuntaments aprovar recàrrecs fiscals per a recolzar al comerç
11/04/2012

Convergència i Va unir (CiU) ha registrat una proposició no de llei per al seu debat en la Comissió d’Hisenda del Congrés en què demana al Govern que permeta a les hisendes locals aprovar recàrrecs finalistes sobre impostos municipals ja existents amb els que recolzar al comerç de proximitat.

Segons la iniciativa que arreplega Europa Press, els nacionalistes catalans volen que l’Executiu incorpore, en la pròxima modificació de Llei Reguladora d’Hisendes locals, "instruments per a facilitar la col·laboració publicoprivada per a finançar la gestió i promoció de les seues àrees comercials urbanes".

CiU precisa que açò es podria aconseguir atorgant a les corporacions locals "la possibilitat d’establir recàrrecs finalistes sobre determinats impostos locals, aplicables als establiments situats en les zones comercials clarament determinades i qualificables com a Centres Comercials Oberts (CCA) o Centres Urbans Comercials (CUCs), la recaptació de les quals seria destinada íntegrament a les entitats o associacions comercials responsables de la gestió i promoció dels centres".

NOU MODEL COMERCIAL URBÀ.
I és que, segons assenyala el Grup Català, les àrees urbanes generen la concentració de zones comercials que "dinamitzen i aporten vitalitat a les ciutats" i a les seues economies, creant "riquesa i ocupació" en molts barris de les urbs espanyoles.

Este fenomen ha donat lloc a "eixos o zones comercials amb elevada densitat d’establiments que, sovint, convenientment organitzades, han afrontat de manera comuna problemes tan importants i diversos com els de la seua accessibilitat, seguretat, neteja, funcionalitat, promoció econòmica, competitivitat, etcètera" i que configuren "un model comercial de proximitat socialment molt valorat".

Així, segons dades de CiU, actualment existixen a Espanya entre 250 i 350 Centres Urbans Comercials (CUC) amb una mitjana d’entre 200 i 300 associats per centre. A estos cal sumar la multitud de Centres Comercials Oberts (CCA) que agrupen davall una mateixa imatge i gerència a empreses de distinta grandària i a especialistes, generalistes.

PROBLEMES DE FINANÇAMENT.
"La dinàmica de funcionament d’estes figures es basa en la coresponsabilitat, la col·laboració dels agents públics i privats i la gestió comuna i professionalitzada. I la seua font de finançament ve determinada per les quotes voluntàries dels empresaris associats, per l’obtenció d’ajudes i subvencions públiques i per l’obtenció d’ingressos per prestació de servicis", recorda CiU.

No obstant això, actualment este model està "en perill" degut, d’una banda, que una part dels comerciants "opten per no contribuir econòmicament amb els gastos associatius, si bé es beneficien de les accions de comunicació, promoció i millora de l’entorn gestionats i finançats amb les contribucions de la resta d’associats" i, d’altra banda, a la reducció d’ajudes públiques i subvencions de l’administració local a les dites associacions d’acord amb els criteris d’austeritat.

Per això, els nacionalistes catalans aposten per "vies més eficaces de col·laboració publicoprivada per a la promoció de les zones comercials urbanes" i, per això, reclamen "instruments de col·laboració de les hisendes locals amb el teixit empresarial de les àrees comercials per a la promoció de les mateixes".

Font: Europapress

Tuiters activistes acudeixen a salvar botigues locals en les seues compres
11/04/2012

Si vosté té un xicotet negoci, un bon dia podria trobar-se amb una inesperada allau de consumidors. Però no s’estranye. El més probable és que el seu bar, llibreria o fruiteria haja sigut objecte del que als Estats Units denominen "cash mob" (literalment, una multitud amb diners en efectiu).

Es tracta d’un dels últims fenòmens en les xarxes socials i els seus promotors tenen per fi ajudar al comerç tradicional. També recomanen, per a evitar malentesos i altercats, avisar amb antelació a l’amo del negoci i aconseguir el seu consentiment.

Un dels primers beneficiats, a mitjan novembre, va ser David Ferrante, un llibrer de Cleveland (nord-est d’EE.UU.). "Jo creia que no funcionaria", li diu a BBC món en conversació telefònica."Però vaig acceptar perquè era una època de poca activitat i vaig pensar que no m’anava a fer cap dany".

Ferrante està ara molt agraït. "L’esdeveniment va atraure a unes 40 o 50 persones i molts d’ells no coneixien la meua llibreria però ara s’han convertit en clients habituals", explica.
 

Tres regles
Andrew Samtoy diu que ha vist plorar d’alegria a alguns dels comerciants que van rebre un "cash mob".
En qüestió de mesos s’han organitzat desenes de "cash mobs" per quasi tot EE.UU. I la idea s’ha estés a uns quants països europeus.


Andrew Samtoy, un advocat de 32 anys de Cleveland, és un dels principals impulsors dels "cash mobs". Ha creat un blog en el que suggerix diverses regles, però destaca tres com les més importants: que els participants gasten almenys US$20, que facen tres nous amics i que se’l passen bé.

Sobre la regla dels tres amics, Samtoy explica a BBC món que els "cash mobs" han de servir també per a fomentar les relacions cara a cara. En el seu blog Cash Mobs, els internautes poden trobar un llistat geogràfic dels grups que organitzen "cash mobs".

Segons Samtoy, en els últims dies ha rebut correus de persones interessades a crear estos grups a Espanya, Argentina o Xile. En el blog Samtoy explica que se li va ocórrer la idea d’organitzar un "cash mob" al seu retorn de Regne Unit l’estiu passat, quan va presenciar els estralls causats pels saquejos a comerços.

Les autoritats van responsabilitzar del dany a les xarxes socials i ell va pensar que Facebook i Twitter podrien ser usats de forma molt més constructiva.


Els perills dels rumors falsos en les xarxes socials
El primer va ser en agostealguns mitjans de comunicació van atribuir a Samtoy la paternitat del fenomen "cash mobs", però ell mateix ha reconegut que més tard va tindre notícia que el primer "cash mob" va tindre lloc en Buffalo, Nova York, a l’agost, organitzat per un altre clic bloguero, Chris Smith.

Ambdós bloqueros van usar el nom "cash mobs", que és semblant a "flaix mob" (multitud instantània), una moda també impulsada per les xarxes socials, que consistix en una actuació espontània i inesperada en un lloc públic, normalment amb un fi lúdic, com per exemple una batalla de coixins.


"Molts d’ells estan lluitant per a eixir avant enfront de la competència de les grans superfícies", diu este jove advocat, que afig que la seua simpatia pels xicotets negocis li ve de família perquè son pare tenia una consulta mèdica que va acabar sent absorbida per una gran empresa de salut.

Samtoy no s’atrevix a predir quin és el futur que li espera al fenomen i precisa que en un principi ni tan sols va imaginar que acabaria convertint-se en un moviment amb una certa organització.

El futur dirà si els "cash mobs" acaben en una moda passatgera o es consoliden com una de les millors armes per a defendre els xicotets comerciants.

Font: BBC món
 

El segell de qualitat Trusted Shops arriba a Espanya
10/04/2012

La companyia especialista en compres segures per Internet inicia les seues activitats al nostre país, on el comerç electrònic va moure prop de 2.500 milions d’euros en el tercer trimestre de 2011, un 27,4% més que en el mateix període de 2010.

Trusted Shop opera en onze països europeus amb una cartera de clients que inclou a companyies com Microsoft i Groupon entre els seus més de 10.000 establiments associats.

Per a aconseguir este segell de qualitat, els botigues online han de passar un procés basat en més de 70 criteris de qualitat per a certificar la seua identificació i estatus legal, la transparència en les restes i drets dels seus clients a la cancel·lació i compensació del preu de compra.

Com a part del segell, la protecció al comprador significa també un alt nivell de protecció als usuaris contra la no entrega del producte, la no devolució de l’import quan existisca dret de cancel·lació i el frau en targetes de crèdit. Trusted Shop també inclou una ferramenta denominada Valoració del venedor, que establix una qualificació independent basada en l’avaluació i les opinions dels clients.

Font: IPMark
 

La marca Volvo escull Moncada pel rodatge d´un anunci publicitari
10/04/2012

El Camp de Rugbi La Pelosa de Moncada acull el rodatge d’un anunci de Volvo:
Moncada s’ha convertit en un plató per un dia, per a albergar el rodatge d’un anunci publicitari de la marca sueca Volvo. Inclús, alguns jugadors del club de Rugbi de Moncada s’han oferit i han fet d’extres en l’anunci practicant rugbi amb els actors principals.
 

Font: El Periodico de Aquí

Publicat el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d´Indústria, Turisme i Comerç i la Generalitat
10/04/2012

RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2012, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració per al desenrotllament del Pla de Millora de la Productivitat i Competitivitat del Comerç (2009-2012), celebrat entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la Generalitat.

Accés a la publicació.

Segona sesió presencial del curs 2.0 en Moncada
04/04/2012

Ahir a la vesprada va tindre lloc la segona sessió presencial del curs "del comerç tradicional al 2.0".
En esta ocasió el nostre ponent de l’empresa CANICA Valor Estratègic ens va presentar les xarxes FACEBOOK i TWITTER. En poc més d’hora i mitja els/les assistents van poder entendre com funcionen ambdós xarxes i la seua aplicació a l’empresa.

 

El consum alimentari en 2020, en 8 tendències.
04/04/2012

Les principals tendències que poden tindre un major impacte en l`ámbit alimentari ara i en el futur... by AZTI-Tecnalia.

Accés al document.

 

Lloguer gratis fins que escampe la crisi
04/04/2012

Un ciutadà, cansat de no trobar inquilí per al seu local, ho cedix gratuïtament perquè s’òbriga un negoci
Més facilitats impossible. El propietari d’un local de 195 metres quadrats a Xàbia s’ha cansat d’esperar que els possibles inquilins toquen a la seua porta. "Si algú s’atrevix a apostar pel meu local, jo m’atrevisc a apostar pel seu negoci", afirma Jorge Camps, que és l’amo d’este davall comercial de l’avinguda de Palmela. Eixa declaració d’intencions significa que este propietari està disposat a llogar gratis el seu local fins que escampe la crisi. I dóna marge. L’inquilí estarà lliure de lloguer "fins que rebaixem en un milió el nombre de parats o bé en tres anys", explica.
"Estem convençuts que el local és una bona inversió. Creiem que d’ací a tres anys qui ho haja llogat continuarà volent estar ací, pagant un preu just, de mercat", precisa el propietari, que considera que tots han d’aportar el seu "gra d’arena per a eixir de la crisi". Amb esta iniciativa contribuïx a "generar riquesa a nivell local" i treball.
El local està molt ben situat, en l’avinguda principal d’entrada a Xàbia. Fa anys es van començar a obrir negocis, però el goteig de tancaments no ha parat fins al punt que ja hi ha nombrosos locals amb el cartell de es lloga. Amb el lloguer gratis, este propietari tracta d’incentivar l’obertura d’un comerç que ajude a revitalitzar la zona. Sempre és millor que el local tinga activitat a què seguisca buit i amb un cartell de "es lloga" que espanta de tan freqüent que és trobar-ho en baixos comercials tapiats i sense vida.
Font: Diari Informació

Twitter té més gancho que Facebook per a les vendes
04/04/2012

A vegades David pot véncer Goliat. Que se ho diguen si no a Twitter, que pot presumir de guanyar a la totpoderosa Facebook en termes de ROI. Així ho conclou almenys un recent estudi dut a terme en Regne Unit per ExactTarget.

Segons, el 7% dels consumidors britànics seguix ja a alguna marca en Twitter. D’ells, el 32% diu estar més predisposat a comprar productes i servicis de marques a què ja seguixen en la xarxa de microblogging.

D’altra banda, mentres que el 45% dels consumidors és fan d’alguna marca en Facebook, només el 24% diu estar més obert a formalitzar transaccions amb les marques a què seguix en esta xarxa social.

De totes maneres, en termes de conversió, tant Twitter com Facebook continuen estant per darrere del tradicional e-mail. El 46% dels consumidors assegura haver tancat alguna compra després d’haver rebut un correu electrònic d’una marca.

Per a dur a terme l’informe, ExactTarget va entrevistar a més de 1.400 consumidors.

Font: Marketing Directe

La tenda-granja, un nou model de negoci
03/04/2012

Imagina que pogueres comprar els teus aliments directament en una granja sense eixir de la teua ciutat. Açò ja és possible en ple Londres, on funciona FARM:shop, una botiga que produïx fruites, verdures, ous i fins a peixos.
Este autodenominat primer centre d’agricultura urbana del món porta ja un any funcionant en un edifici de quatre plantes del popular East End londinenc i a més de vendre aliments funciona com a café, espai de treball i es lloga per a esdeveniments.

FARM:shop és una creació de Something & Són, un equip format per Andrew Merritt, Paul Smyth i Sam Henderson, els objectius del qual són:
- Animar als habitants de les ciutats a produir els seus propis aliments, tèxtils i medicines, obtenint ingressos gràcies a això.
- Crear vincles directes entre les granges i les comunitats urbanes.
- Produir comercialment aliments en granges urbanes i vendre’ls en botigues semblants a FARM:shop.

El projecte compta amb el suport del municipi, de productors de sistemes de cultiu hidropónicos -en aigua i sense terra- i d’un creixent equip de voluntaris que realitzen bona part de les tasques.

En la teulada de FARM:shop hi ha gallines que donen ous, en el soterrani es produïxen bolets, en un túnel creixen fruites i verdures i en uns quants tancs es crien peixos.

A més, en el FARM:shop funciona un centre d’ensenyança cridat Trade School London en el que les classes es paguen per un sistema de bescanvi, pel que els alumnes retribuïxen al professor amb el seu treball o amb distints productes que este sol·licita.

FARM:shop ja és un xicotet èxit empresarial que dóna treball a tres persones i reinvertix tots els seus beneficis i el fa oferint els aliments més frescos als londinencs, protegint al medi ambient a l’evitar la contaminació produïda pel transport i amb una evident responsabilitat social corporativa (RSE).

Vídeo
 

Ajudes al registre de patents i models d´utilitat
03/04/2012

S’ha publicat en el BOE de hui la Resolució de 23 de març del 2012, de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, per la que es convoca, per a l’any 2012, la concessió de subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols i en l’exterior.
BOE

La nova era de les Fan Pages de Facebook i el seu potencial pels negocis
03/04/2012

La setmana passada Facebook va despedir amb un “sayonara Baby”, el format de les antigues Fan Pages. Si la teua pàgina de fans encara no s’ha adaptat a esta nova etapa dominada per una interfície molt més visual i atractiva, no perdes ni un segon més i pren nota dels canvis que fan més totpoderosa si és possible esta ferramenta. Arma’t per a entrar per la porta gran en l’univers de les noves Fan Pages.

Des del passat 30 de març les Fan Pages de Facebook han iniciat una nova etapa amb canvis importants que afectaren totes i a cada una de les pàgines de fans registrades en esta xarxa social. Per esta raó, et llance la pregunta següent: estàs entre els més de 8 milions d’empreses que ja han adaptat els seus Fan Pages als ajustos proposats per Facebook? Si la resposta és afirmativa, et felicite perquè això demostra la raó que té la saviesa popular quan diu “a qui matina, Facebook ajuda”. Al contrari, si la teua volguda i admirada Fan Page seguix com sempre, a quines esperes per a iniciar el procés d’actualització? Facebook no entén el llenguatge del ’hui no...demà!’, perquè demà pot ser massa tard.

Apunta estes recomanacions en la teua agenda analògica, en la digital, en la teua tablet o on agrades, però aposta pel canvi perquè les Fan Pages de Facebook s’obrin davant de tu multiplicant el seu poder.

10 novetats, 10 oportunitats per a portar el teu Fan Page a una dimensió desconeguda

Una capçalera inicial atraient. La nota distintiva de les renovades Fan Pages és la imatge de portada, una mena de gran bàner horitzontal on, sense cap menció a dades d’empresa, calls to action o informació de descomptes i promocions, l’empresa té un mínim de 399 píxels d’ample per a impactar als seus usuaris amb una imatge que transmeta la seua essència i caràcter. Facebook ens desafia a entendre la creativitat sense límits com un concentrat d’atracció i efectivitat.

Un avatar identificatiu per als teus missatges i publicacions. Abans conegut com a imatge del perfil de la Fan Page, Facebook ha donat una volta de femella oferint a l’usuari la possibilitat de disposar d’un avatar independent, identificatiu i dinàmic. D’esta manera, qualsevol nova entrada o actualització que realitzes s’identificarà amb eixa imatge. Anota esta recomanació: La primera opció sempre serà el logotip de la teua empresa, però trau-li el màxim partit a la capçalera i a la foto de perfil realitzant sorprenents combinacions. Aportarà dinamisme i sorprendràs els teus usuaris.

Els teus usuaris necessiten informació de la teua empresa? Dóna-li-la d’una manera nou. Ara, davall la imatge que capitaneja el perfil, podràs oferir tota la informació rellevant de la teua empresa. Medita, no ho faces ràpidament perquè les presses no són bones conselleres i tria les paraules adequades amb eixe toc purnejant que diferència un text pla de continguts que enganxen. No ho oblides: Cada element compte per a guanyar-se l’atenció de l’usuari.

APPS-tualízate. Les aplicacions són les noves reines de les Fan Pages. Cobren un protagonisme superior a l’aconseguit fins al moment, ubicant-se de forma fixa davall la imatge de capçalera amb una icona identificativa més visible. Renova la seua imatge, canvia’ls el nom fent-ho més cridaner... Juga amb elles i els teus usuaris ho valoraran! Només apareixeran 4 apps davall la imatge de perfil, així que aposta per una combinació guanyadora que aportació valor a l’usuari i responga als interessos de la teua empresa.

Un Timeline que parla del teu passat, present i futur en Facebook. La història cronològica de la teua empresa en esta xarxa social es plasma en un Timeline revolucionari. Podràs triar la data que desitges que es mostre en el teu Fan Page i, arrissant el ris, posar una data concreta per a cada publicació que realitzes. Practica el flashback i inclús el flashforward donant un valor afegit a la teua pàgina de fans que deixarà sense paraules a la teua audiència. Creativitat en estat pur.

Fites, preguntes i enquestes a un colp de vista. Marca amb fites eixos dies clau en la vida de la teua empresa. El llançament d’un producte, l’obtenció d’un reconeixement o l’ampliació de les oficines poden significar l’abans i el després de la teua empresa. Llavors, destaca’ls amb imatges, atorga’ls valor perquè els teus fans et coneguen de veritat. Les preguntes i enquestes es mantenen però optimitzant la seua visibilitat i amb un funcionament més ràpid i intuïtiu. Aprofita-les i escolta el teu públic!

Destaca un post atractiu en el teu Fan Page. Perquè un contingut rellevant quede fix en el teu Timeline només has de fer click en l’estreleta que apareix en la part dreta de cada post. Amb esta senzilla acció, el teu post s’allargarà, passant a ocupar tot l’ample de la pàgina. Quedarà fix durant 7 dies en la part superior de la Fan Page a la vista de totes les teues visites. Immillorable novetat, veritat?

Controla les publicacions dels teus fans. Dins d’estos canvis, Facebook ens ajuda a moderar les intervencions dels fans, publicant aquelles que estimem més interessants i deixant KO als spammers més aguerrits.

Ja està ací el panell d’administració que sempre havies desitjat. Accessible i molt ben organitzat, en la part superior apareixeran totes les notificacions, estadístiques i missatges enviats pels teus fans. Però, açò no és tot. Tatatachán: El panell d’administració de les Fan Pages de Facebook permet establir nivells d’administració concedint permisos de gestió, quelcom semblant al que succeïx amb un blog en Wordpress, per exemple. Estes noves pàgines de fans em continuen deixant sense paraules. Però continue.

Gran novetat: Missatges directes. Per al final deix una de les guindes d’este dolç pastís que evidència la gran remodelació de les Fan Pages en benefici de l’usuari i les empreses. Podràs rebre i contestar missatges privats dels teus fans, comunicant-te d’una manera més directe. Personalització al poder per a enfortir els llaços d’unió amb cada membre de la comunitat i fidelizar d’una manera més efectiu.

El canvi és una aposta cap al progrés perquè, com Deia Shakespeare, “fortes raons, fan fort accions”. Sens dubte, l’actualització de les Fan Pages de Facebook suposa un camí ple d’oportunitats per a connectar poderosament amb el teu públic. No deixos escapar un tren que pot reportar-te molts èxits. Bienvenid@ a la nova era de les Fan Pages.

 

Font: PuroMarketing

The Era of Big Box Retail Dominance Is Coming to an End
02/04/2012

De la mà de Bloomberg ens arriba esta notícia publicada en l’edició electrònica de la revista POPAI especialitzada en comerç als EUA. L’article ressalta la tendència del triomf del xicotet format d’establiment comercial respecte als grans formats.

En este cas exposa exemples d’establiments dedicats a l’electrònica (Best Buy enfront de Wal-Mart Estors i Target Corp) on l’estratègia és tancar grans establiments i obrir el doble de què tanques però de xicoteta dimensió.

Sens dubte pareix que eixa siga la tendència, i amb l’entrada forta de les compres online i amb smartphones no cal comptar amb grans sales de venda d’exposició, sinó tindre el millor preu.

Article
 

Convenience, demanda creixent
02/04/2012

Botigues de proximitat, plats preparats, solucions ràpides, que estalvien temps al consumidor o obert 24h, constituïxen els principals drivers d’una demanda creixent en el mercat de gran consum. Les negocis han d’adaptar-se al nou escenari i afrontar els repte i oportunitats dels pròxims anys. Esta és una de les conclusions de l’estudi “Oportunitats del convenience en el mercat espanyol”, elaborat pels consultors especialistes en distribució comercial Antonio Agustín i Sofía Delclaux per a AECOC.

L’informe, presentat en el marc d’Alimentària 2012, confirma que “ la tendència convenience que naix en resposta als canvis sociodemogràfics experimentats per un consumidor que necessita solucions de menjar per a qualsevol moment i lloc, s’està instal·lant amb força al nostre país i també en la resta d’Europa oferint múltiples oportunitats tant a empreses de gran consum com a restauradors”.

El 84% dels consumidors afirma que la principal raó per la qual compra menjar preparada és perquè no té temps per a cuinar. L’institut britànic d’investigació IGD preveu que esta tendència cresca en Regne Unit un 5,5% anual fins al 2016, enfront del 3,7% que ho farà en total de gran consum.

Les dades de la investigació confirmen que el concepte convenience seguirà desenrotllant-se. “La clau de l’èxit serà la capacitat d’adaptació a cada mercat, oferint al consumidor solucions que els permeten estalviar temps i esforç en el procés de compra i consum”.

AECOC anima als fabricants a realitzar un esforç per a desenrotllar nous productes alineats amb esta tendència, destacant el potencial de segmentació dels seus clients.

En el cas dels distribuïdors, l’oportunitat vindrà d’introduir nous productes o seccions en botiga i “educar” al client en la compra de conveniència.

Per la seua banda, els restauradors podran simplificar processos de preparació, segmentar clientela, oferir servici a domicili, venda per a consum immediat o obrir noves vies de col·laboració amb els seus proveïdors.

Font: DA Retail
 

Mercat Moncada i el dia mundial del Autisme
02/04/2012

L’Associació Valenciana de Pares de Persones amb Autisme donarà a conéixer hui en el Mercat Municipal de Moncada esta malaltia, per mitjà d’una taula informativa sobre l’associació, les seues activitats, etc.

Esta és una de les activitats organitzades pel Mercat de Moncada amb enfocament social que se celebren al llarg de l’any.
 

Comerç al detall, a la baixa
02/04/2012

El mercat retail no passa per un bon moment. El passat febrer les vendes del comerç detallista a preus constants –Eliminat l’efecte de la inflació- van caure un 3,4% respecte al mateix mes de l’any anterior. L’ocupació va seguir la mateixa tendència i va abaixar un 1,1%. Són les últimes dades del sector publicats per INE (Institut Nacional d’Estadística).En el que va d’any la facturació ha descendit un 4% i l’ocupació s’ha mantingut (-1%).

No obstant això, si eliminem l’efecte calendari, la contracció augmenta. Un 6,4% de baixada en les vendes de febrer, que suposen sis desenes per davall de la taxa de gener. Si, a més, excloem el descens del negoci en estacions de servici (-6,2%, descomptat l’efecte preus), el resultat és una caiguda del 4,7% en el volum vendes del comerç detallista, la qual cosa representa un 1,2% més que al Gener del 2012.

Per segments, alimentació va evolucionar millor que la resta. Un alça del 0,1% va salvar les vendes, mentres que en equipament de la llar i equipament personal es van produir retalls del 9,5% i 2,7%, respectivament.

Quant a formats, guanyen les grans cadenes, amb un augment del 2,7% enfront del mes anterior. Les empreses unilocalizadas, les xicotetes ensenyes i les grans superfícies van registrar descensos del 5,5%, 4,5% i 4,6%, respectivament.

Font: DA Retail
 

Unos 100.000 venedors ja tenen tenda en Facebook
30/03/2012

Les xicotetes empreses adopten cada vegada més Facebook en les seues estratègies de vendes. Quasi el 40% de les xicotetes empreses que venen en Facebook diuen que és el seu canal de vendes exclusiu.

Moltes empreses estan veient en esta xarxa social un destí favorable per al desenrotllament dels seus comerços. D’acord amb Payvment, proveïdor de plataformes socials per a les empreses, més de 100.000 venedors ja tenen botigues en Facebook. I segons una enquesta de la seua pròpia base de clients, el 37% d’ells està usant Facebook com a únic canal de vendes.

La mateixa enquesta va indicar que al 61% dels enquestats li agradava este canal per la capacitat de promoure productes a través del social mitja màrqueting. A més, el 60% dels enquestats va declarar que els agradava Payvment perquè els clients no han d’eixir de Facebook per a realitzar una transacció. Aproximadament la mitat dels enquestats també va afirmar que és una ferramenta fàcil de configurar per a mantindre una botiga en Facebook.

2011 era l’any propici perquè els comerços experimentaren les seues vendes amb Facebook. Marques com Gamestop, JCPenney o inclús marques del món de la moda com Oscar de la Renda o Diane Von Furstenberg han establit botigues en Facebook que van permetre compres selectes per als seus consumidors a través de la xarxa social.

No importa la grandària o la magnitud d’una empresa a l’hora de fer compres per les xarxes socials, els consumidors continuen expressant certs dubtes. Segons un estudi realitzat per JWT Intelligence, un dels temes més preocupants per als consumidors quan se’ls va preguntar per les compres a través de Facebook era la inseguretat i la privacitat. Ells no estaven prou segurs per a realitzar, a través del canal, una compra segura.

A pesar d’estes preocupacions per als consumidors, les pimes troben en Facebook un canal atractiu en què estalvien diners i amb el que aconseguixen arribar a més de 800 milions de persones.

Per descomptat, moltes de les empreses enquestades per Payvment no són totalment dependents de Facebook per a les seues vendes online. El 63% dels enquestats va afirmar que també venien a través de la seua pàgina web. Amb un percentatge menor, algunes havien recorregut a eBay, Etsy o Amazon.

Font: MarketingDirecto
 

S´anula la Comisió de Recolçaments a la Comercialització
29/03/2012

Es deroga la Ordre de 11 de maig de 2009, de la Conselleria d´Industria, Comerç e Innovació, per la que es crea i regula la Comisió de Recolçaments a la Comercialització. Publicat al DOCV de hui 29/03/2012.

El 66% dels consumidors prefereix comprar productes i serveis de marques verdes
29/03/2012

Moltes empreses de tots els racons del món han dedicat molt de temps, talent i esforç a aconseguir una bona imatge social i a ser respectuoses amb el medi ambient per una sèrie de variades raons. Per a moltes companyies, el màrqueting compromés, és a dir, l’ús dels esforços socials i mediambientals per a construir una marca i augmentar els beneficis, ha sigut una motivació secundària, si no primària en les seues estratègies.

El màrqueting compromés no funciona, no obstant això, amb tots els segments de consumidors, a alguns senzillament açò no els interessa. Però un recent estudi de Nielsen ha revelat que hi ha un segment de consumidors compromesos socialment en els que els marketeros compromesos haurien d’enfocar-se. Però, qui són en realitat eixos consumidors? Quines causes els importen més? Quin és la millor forma d’arribar fins a ells? L’enquesta que Nielsen ha realitzat a més de 28.000 internautes de 56 països de tot el món, revela dades fresques que podrien ajudar els empresaris a comprendre millor a l’audiència correcta per a les accions de màrqueting amb causa, a entendre les accions que més poden impactar a esta audiència i a conéixer quins mètodes de màrqueting podrien resultar més afectius a l’hora d’aconseguir als consumidors.

En l’estudi, els enquestats van haver de contestar a la pregunta de si preferixen comprar productes i servicis d’aquelles companyies que implementen programes de recompensa i benefici social. També se’ls va preguntar si estarien disposats a pagar un poc més per estos servicis. L’objectiu d’este estudi per a Nielsen era definir al “consumidor socialment compromés”, com aquell que diria que sí que està disposat a pagar este extra.

Dos terços, el 66% dels consumidors de tot el món, assegura que preferix comprar productes i servicis d’empreses que tenen implementats eixos programes de retorn a la societat. Una preferència que s’estén a altres assumptes: també preferixen treballar en eixes companyies (62%) i invertir en elles (59%). Un percentatge més reduït, però no menys significatiu, d’un 46% assegura que està disposat a pagar un extra per productes i servicis d’estes companyies. Estos són els “consumidors socialment compromesos”, definits així per este estudi de Nielsen.

D’altra banda, hi ha innumerables causes per les quals les marques poden comprometre’s, però un màrqueting compromés efectiu requerix una priorització estratègica. Per a maximitzar el VAIG ROSEGAR en els esforços de màrqueting amb causa, les empreses han d’identificar els aspectes més rellevants amb els que es volen comprometre des dels seus negocis. Un component és l’expectació que els consumidors tenen cap a determinades marques, però una qüestió molt més important és “quines causes són les més importants per al ‘consumidor socialment compromés‘?”

Els resultats de l’enquesta revelen que els consumidors socialment compromesos es preocupen més per la sostenibilitat mediambiental. D’una llista de 18 causes, el 66% d’este tipus de consumidors va identificar la sostenibilitat mediambiental com una causa per la qual les empreses haurien de preocupar-se a l’hora de presentar-se com marques “verds”. No tots els consumidors esperen que les empreses es preocupen per la responsabilitat social, però aquells que sí es preocupen poden ser segmentats i compresos de manera que les marques siguen capaces de connectar amb ells a través del màrqueting compromés i per mitjà de les causes correctes i els canals de màrqueting adequats.

Per a accedir a l’estudi complet, polse ací.
Font: MarketingDirecte

Espanya, tercera en el mapa franquiciat.
29/03/2012

El nostre país aconseguix el tercer lloc del rànquing europeu de franquícies per nombre de xarxes -1.069 cadenes- i d’unitats operatives -64.822 establiments-. Només França compta amb nombre més gran d’ensenyes -1.569 xarxes i 62.041 establiments- i únicament Alemanya li supera en unitats -66.900 punts operatius i 900 cadenes- . Són dades de l’informe “La franquícia en el món”, elaborat per la consultora Tormo Associats.

Les xifres econòmiques son menys favorables per a la franquícia espanyola. Una facturació de 18.990 milions d’euros, molt inferior a la d’altres països del nostre entorn. Si analitzem, este capítol, el nostre país descendix fins al lloc 16, superdrec àmpliament pels principals mercats Alemanya, França, Països Baixos o Itàlia.

Hi ha grans marques que estan presents de forma habitual en tots els països i marques demandades en àrees incipients, però en desenrotllament, com Àsia. En el cas d’Espanya, només Mango i Blat de moro, amb els seues diferents cadenes, és poden considerar ensenyes globals avançades.

A nivell mundial, la franquícia influïx positivament en els 32 països analitzats en l’estudi. Este grup suma mes de 25.000 xarxes, prop de 2,5 milions d’unitats operatives i mes de 20 milions d’ocupacions generades. En nacions en desenrotllament, com França, Estats Units i Brasil, la fórmula seguix en augment.

No obstant això, en el cas d’Espanya, Tormo llança una sèrie de consideracions, que evidencien algunes dels carències del sistema. Així, assenyala que els empreses espanyoles, a diferència dels seues homòlogues internacionals, no compten amb suports suficients, ni amb cap pla o estratègia que els permeta ocupar primers llocs. Per això, apunta que haurien d’exercir un paper mes actiu en aquells països en què gaudixen de major influència, avançant-se als seus competidors europeus.

Tormo conclou que la franquícia és un ràpida ferramenta d’implantació i desenrotllament per a cadenes consolidades, però advertix que és necessària una mes implantació en tots els nivells.

Font: DA Retail

AECOC presenta eScan en Alimentaria 2012
29/03/2012

AECOC ANALITZA EN ALIMENTÀRIA 2012 LES PRINCIPALS TENDÈNCIES I PRESENTA EL NOU SERVICI eSCAN
- eScan és un servici que permet a les empreses oferir informació nutricional al consumidor a través del mòbil
- AECOC oferirà també dades de consum d’aliments congelats, les claus d’èxit del convenience i una campanya dirigida a dinamitzar el mercat de productes carnis

Barcelona, 21 de març del 2012.- AECOC, l’Associació de fabricants i distribuïdors que agrupa a prop de 25.000 empreses, estarà present en Alimentària 2012 amb una àmplia oferta d’activitats destinades a mostrar a les empreses d’alimentació noves propostes i servicis per a respondre més i millor al nou consumidor. L’Associació estarà present en l’espai The Alimentària Hub, especialment destinat a la presentació de novetats i noves tendències, així com en els pavellons d’Intercarn i Interpesca.

Entre altres propostes, AECOC presentarà eScan, una revolucionària fusió entre el codi de barres i el mòbil que sens dubte renovarà la relació entre les companyies de gran consum i els seus consumidors / compradors. Així mateix, l’Associació oferirà dades de consum d’aliments congelats, les claus d’èxit de la tendència ”convenience” en un moment en què el consumidor necessita solucions de menjar per a consumir en qualsevol lloc i en qualsevol moment i una campanya dirigida a dinamitzar el mercat de productes carnis.

eScan: El codi de barres reafirma el seu potencial

Conscient del nou escenari que la irrupció i generalització dels mòbils ha suposat per a la societat i per al model de relació entre les empreses i els seus consumidors, AECOC ha volgut fer un pas més en l’aportació de valor que els codis de barres, posant en marxa el servici eScan.

El servici, una fusió entre el codi de barres tradicional i el mòbil, permetrà als consumidors accedir a informació de valor sobre els productes que compra i/o consum com les seues propietats nutricionals, composició etc… eScan, que permetrà accedir a informació veraç i actualitzada de milers de productes amb només un gest, serà oficialment presentat en roda de premsa el pròxim 28 de març.

El lineal del futur

No obstant això, l’activitat d’AECOC en Alimentària 2012 començarà dimarts que ve, 27 de març, amb una presentació que s’emmarca en la celebració d’El Mes del Congelat -una iniciativa promoguda pels principals fabricants d’aliments congelats envasaments que cada any concentra en el mes de març els seus esforços de difusió de les propietats d’estos productes-.

En esta ocasió, El Mes del Congelat complix el seu desé aniversari i ho commemorarà en Alimentària 2012 amb la seua tradicional presentació de dades de consum d’aliments congelats a Espanya, així com amb l’entrega de premis als distribuïdors que més hagen contribuït al desenrotllament de la iniciativa.

Així mateix, la Plataforma del Congelat, que al llarg de tot l’any unix els esforços de fabricants i distribuïdors d’estos productes davall la coordinació d’AECOC, mostrarà el “lineal d’aliments congelats del futur”, un projecte pilot en què està treballant per a la millora de l’experiència de compra d’estos aliments i que estarà exposat en el pavelló Interpesca durant la celebració del Saló.

De la mateixa manera, AECOC ha aconseguit unir els esforços de la indústria i la distribució per a dinamitzar una categoria alimentària, en este cas en el sector carni, a través de la iniciativa “Carn, energia natural”. Un projecte que ja compta amb la participació d’una vintena d’empreses i que disposarà un espai propi en el pavelló Intercarn.

AECOC també aprofitarà el marc d’Alimentària 2012 per a analitzar les oportunitats i claus d’èxit de la tendència Convenience en el sector del gran consum. Un nou fenomen -determinat per nous estils de vida marcats per la falta de temps per a les tasques domèstiques- sobre el qual l’Associació ha aprofundit en el seu nou estudi “Oportunitats del Convenience en el mercat nacional”, elaborat gràcies a la col·laboració del reconegut consultor Antonio Agustín. La presentació de l’estudi, que tindrà lloc el dia 28, es completarà amb l’exposició de les conclusions del Seminari Internacional celebrat recentment per AECOC en Regne Unit, mercat considerat “el rei del convenience”.

Més informació, AECOC:
Nuria de Pedraza / Guillermina Bastida
Tel. 93 252 39 00
Mail: npedraza@aecoc.es  / gbastida@aecoc.es  

Premi Emprenedor XXI: VI edició
29/03/2012

El premi EmprendedorXXI arriba a la sexta edició amb l’objectiu d’identificar, reconéixer i premiar a les empreses innovadores de recent creació amb major potencial de creixement en cada comunitat autònoma.

Esta competició naix en el marc de la iniciativa “Emprenem Junts”, promoguda per la Direcció General de la Política de la Pime, dependent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’objectiu d’organitzar en cada comunitat autònoma junt amb les administracions regionals i locals una jornada entorn a l’emprendiment i la innovació sota la denominació “Dia de l’Emprenedor”.

Data límit per a candidatures categoria emprendesXXI: 9 de maig del 2012
Data límit per a candidatures categoria crecesXXI: 30 de maig del 2012

WEB

PREMIS

Beques Fundació ICO - Xina
28/03/2012

L’objectiu d’este programa, que aconseguix la seua desena edició, és afavorir la creació de llaços economicosocials entre Xina i Espanya.
Les Beques Fundació ICO-Xina* cobrixen l’estada d’un any en una prestigiosa Universitat de Pequín a professionals que busquen un acostament al mercat xinés.
El termini de sol·licitud d’estes beques estarà obert des del 22 de març fins al 15 d’abril.
Este programa oferix a professionals espanyols i estrangers residents a Espanya la possibilitat de formar-se durant un any acadèmic en alguna de les més importants universitats de Pequín. El Programa dóna accés a classes de xinés mandarí i a assignatures sobre aspectes econòmics de la realitat del país asiàtic.
La convocatòria 2012-2013 concedix fins a 25 beques d’estudi. Els aspirants hauran de disposar d’un títol de Grau o Llicenciat (preferentment en àrees d’economia, administració o comerç) o d’Enginyer Superior i tindre una experiència professional demostrable del menys 2 anys; també han de tindre domini de la llengua anglesa i uns coneixements mínims de l’idioma xinés mandarí, entre altres requisits.
Podeu trobar tota la informació relativa a esta convocatòria en la pàgina web de la Fundació ICO: www.fundacionico.es  

Digital Life: video sobre claus digitals per a impulsar el creixement
28/03/2012

Internet ha canviat el mode en què els consumidors es relacionen amb les marques, per la qual cosa estes, si volen connectar eficaçment amb els consumidors digitals, han de conéixer profundament les seues motivacions, opinions, actituds i comportaments.
Digital Life de TNS és la major anàlisi del comportament i les actituds dels consumidors digitals a nivell mundial, basat en extenses conversacions amb 72.000 consumidors en 60 països.
Digital Life presenta el "Índex de Creixement Digital", un índex sintètic que reflectix per a cada país, el potencial de desenrotllament que tenen determinades categories de productes o servicis a través de l’ús d’Internet, mostrant la diversitat d’oportunitats en el món digital.
Vols conéixer més sobre Digital Life?
http://www.tnsglobal.Es
Vídeo
 

BIDs. Claus d´un model innovador.
27/03/2012

Com ha sigut l’evolució del model de Centre Comercial Obert? És viable el model actual? Què són els BIDs ? Vegen les claus d’un model innovador, funcionant a Europa i Amèrica, que podria substituir a l’actual, i obsolet, sistema de gestió de zones comercials urbanes.

Alternatives a un model obsolet
A estes i altres qüestions busca donar resposta el Treball realitzat per un Grup d’Experts formats entorn del “Programa de Dinamització Comercial i la Creació de gerències de Centres Comercials Urbans” L’objectiu ha sigut analitzar les alternatives d’evolució de gestió de les zones comercials urbanes espanyoles. El model actual, manifesten en les seues conclusions “presenta problemes de tal magnitud que fa inviable el seu sosteniment a llarg termini”

Hi ha alternatives? Existixen. Una d’elles, són els Bussiness Improvement Districts (BIDs ) organitzacions privades creades amb l’aprovació de les autoritats locals quan la majoria de propietaris i/o empresaris d’una zona perfectament delimitada acorden, per mitjà d’un procés formal i garantista de votació, pagar una taxa extra o recàrrec obligatori. La finalitat no és una altra que oferir servicis addicionals dirigits a la promoció i revitalització d’eixa àrea.

Model americà, model que s’ha de seguir
Són molts els països en què els BIDs són ja un referent en la gestió de l’espai urbà comercial. Començant pel model dels Estats Units en el que, lleugerament modificat, es basen els de Canadà, Regne Unit i Alemanya.

El primer BID nord-americà es constituïx en 1975 en New Orleans. En l’actualitat el seu número en tot el país superen àmpliament el miler. Subjectes a dos legislacions, una pròpia de cada estat i la segona, subjecta a les ordenances locals, depenent de les necessitats cada entorn. Ambdós obliguen els propietaris de locals comercials a pagar un recàrrec o taxa addicional “levy” proporcional a les seues propietats i com contraprestació dels servicis que reben. Esta taxa suposa entre el 70 % i el 85 % de l’ingrés, la resta l’aporten ajudes públiques o voluntàries privades.

La grandària de l’establiment, la seua fatxada, l’ús a què es destina, localització i altres variables són tingudes en compte per a fixar la quantitat exigida a cada membre del BID.

Encara que no hi ha condicions financeres prèvies per a constituir un BID, l’experiència recomana que només es promoguen si són capaços de generar un mínim d’entre 120.000 - 150.000 dòlars (entre 88.000 i 110.000 €) en ingressos anuals, depenent de la grandària del districte i les seues necessitats particulars.

Existixen BIDs amb pressupostos que van des d’uns centenars de milers de dòlars fins a alguns que gestionen fins a vint milions anuals. El pressupost mitjà dels BIDs americans se situa entorn dels 200.000 dòlars (146.000 €). La vida del BID es limita a generalment a cinc anys, però rares vegades es dissolen. Al contrari, els BIDs es renoven periòdicament per mitjà de processos de reautorització, previstos en la legislació de cada Estat.

Experiències europees
Regne Unit. En 2005 es va crear el primer BID en Kingstonupon- Thames. Hui existixen més de 110 BIDs entre Anglaterra, Gal·les i Escòcia. Els ocupants d’un local paguen un Impost, el BID Levy, en base el valor cadastral de local cada any (en 2010, un 41,4% d’este valor) El govern local té l’obligació de recolzar la seua creació i facilitar-la en la mesura que siga possible. Com en EE.UU. El període de vigència màxim és de cinc anys.

Alemanya. Existixen des de 2004. El promotor del BID pot ser una associació, empresa o inclús una sola persona física, presentant una proposta que ha de ser validada per diferents institucions. De dur-se a terme (no s’aprova si un 30 % de propietaris estan en contra) tots els propietaris han de pagar una taxa addicional o recàrrec basat en el valor de les seues propietats (valor cadastral) Hi ha 16 BIDs en funcionament o en projecte a Hamburg amb pressupostos entre 100.000 i 1,25 milions d’euros anuals En tota Alemanya existixen 19 BIDs a Alemanya i 90 projectes.

Sobre la base d’estos i altres exemples en l’exterior, el grup d’experts que ha realitzat el Treball considera necessari posar marxa un nou model de gestió de les zones comercials urbanes sostenible a llarg termini. Suposaria la creació de nous escenaris de creixement econòmic en la ciutat basats en la col·laboració publicoprivada empresarial i el lideratge compartit. Per a això és necessari la creació de fórmules jurídiques que milloren la possibilitat de crear acords entre el públic i el que priva.

Les zones comercials urbanes veurien ressorgir el seu paper com dinamitzadors de la ciutat, espais de producció, intercanvi i sociabilización. Amb un teixit empresarial cada vegada més professional i una cada vegada millor coordinació entre les institucions i el sector privat.

Font: DA Retail

Servicis esencials mínims amb ocasió de la vaga general convocada pel 29 de març.
27/03/2012

En el DOCV de 27.03.2012 apareixen publicats els servicis essencials mínims en ocasió de la vaga general convocada per al 29 de març.

Consulta pública: Avantprojecte de Llei de transparència, acces a l´informació pública i bon govern
27/03/2012

L’ampli programa de reformes que ha posat en marxa El Govern de la nació per a impulsar la creació d’ocupació, la recuperació econòmica i el benestar social, requerix un marc institucional sòlid i solvent en el que els ciutadans puguen confiar.

Restaurar la confiança de la societat espanyola exigix ampliar la seua capacitat per a conéixer qualsevol aspecte relatiu a la gestió dels assumptes i recursos públics, i per a comprovar que esta gestió s’ajusta completament als principis democràtics, jurídics i ètics que han d’inspirar en tot cas l’acció de Govern.

Per esta raó, i perquè desitgen fer de la transparència i la responsabilitat eixos rectors del nostre Govern, presenten esta Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Es pot veure l’avantprojecte i realitzar aportacions a través d’este enllaç.
 

La Asociació de Comerciants de Moncada va col·laborar en la XXI Media Marató de Moncada
26/03/2012

Seguint la línia de cooperació i col·laboració amb altres associacions i Organismes representatius de la nostra localitat i com en anys anteriors, l’Associació de Comerciants va col·laborar amb la Fundació Esportiva Municipal de Moncada en “XXI MIJTA MARATÓ CIUTAT DE MONCADA” que va tindre lloc ahir 25 de març del 2012 a les 10’00 hores en l’Av. Fernando El Catòlic.

En este cas l’Associació va tindre presència en l’esdeveniment per mitjà de:

- La pancarta de l’Associació de Comerciants que representa als comerços associats.
- Entrega d’obsequis amb el seu logotip per a tots els participants a l’esdeveniment.

Des de L’Associació de Comerciants desitgen contribuir a promocionar i fomentar la pràctica de l’esport i el desenrotllament de la cultura física en la nostra ciutat.

El Consell llançarà una línia d’ajudes de 6,5 milions d’euros per a impulsar l’autoocupació entre els jóvens
26/03/2012

El Consell posarà en marxa en els pròxims dies a través del Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) una línia d’ajudes dotada amb 6,5 milions d’euros i destinada a impulsar l’activitat empresarial entre els jóvens emprenedors.

Així ho ha anunciat este diumenge la consellera d’Educació, Formació i Ocupació, María José Catalá, qui hi ha assenyalat que es tracta d’una de les línies d’ajudes que l’Executiu regional llançarà al llarg de 2012 i que s’emmarca dins del Pla d’Ocupació Jove, segons un comunicat de la Generalitat.

Esta pla preveu destinar enguany més de 35 milions d’euros destinats a lluitar contra la desocupació dels jóvens valencians i en el conjunt de la legislatura preveu una inversió superior als 100 milions d’euros per a ajudar en la busca ocupació a més de 50.000 jóvens.

La nova línia de suport a l’autoocupació juvenil permetrà als jóvens menors de 30 anys que es constituïsquen en treballadors autònoms i professionals independents disposar d’ajudes que oscil·len entre 5.000 i 7.000 euros per a afavorir la posada en marxa del seu projecte empresarial.

Catalá ha ressaltat que l’objectiu és "motivar i sensibilitzar els nostres jóvens perquè canalitzen la seua activitat professional a través de l’emprendimiento com a mesura de foment de riquesa i ocupació" per a així contribuir a la reactivació del teixit productiu valencià "amb noves empreses i iniciatives empresarials que permeten afrontar la recuperació econòmica com més prompte millor".

Assessorament i finançament

En este sentit, ha anunciat que dins del Pla Valencià d’Emprenedors, que s’està ultimant des de la Subdirecció General de Promoció d’Emprenedors, es prioritzaran les actuacions orientades a fomentar l’activitat emprenedora entre els jóvens.

Així, ha insistit Catalá, els jóvens emprenedors podran disposar "de totes les ferramentes necessàries per a posar en marxa el seu projecte empresarial, des de l’assessorament per a la creació i posada en marxa del pla d’empresa fins a l’accés al finançament adequada, amb un assessorament personalitzat des de distints punts de la Generalitat".
 

Terracycle ¡Aprofita el fem!
26/03/2012

La missió de TerraCycle és eliminar el concepte de fem. La seua finalitat és crear sistemes nacionals de reciclatge per als materials que fins ara no són reciclables.

El procés comença posant en marxa, de forma gratuïta, programes d’arreplega de fem per a després convertir els rebutjos arreplegats en nous productes econòmics i ecològics. Ja hi ha més de 15 milions de persones arreplegant fem en 11 països. Des de la creació de TerraCycle s’han impedit que mil milions d’unitats de rebutjos acaben en els abocadors.

Fundada en el 2001, per Tom Szaky, alumne de primer en la Universitat de Princeton, TerraCycle va començar com una companyia de fertilitzants orgànics i ha arribat a ser una de les més fortes en productes ecològics en el món. Tom va tindre el son de trobar una nova forma de fer negocis més responsables, que beneficiarien al planeta, a la gent i al negoci.

Actualment hi ha un programa nacional d’instruments d’escriptura patrocinat per la marca comercial BIC, es poden unir brigades de persones, associacions, empreses, etc. Per l’arreplega de material d’oficina usat es compensa amb punts que es convertix en diners a destinar a una causa benèfica (la que tu eligas).

Des d’ací vos animem a crear una brigada ja siga des d’una associació, escola, empresa, etc. I si alguna empresa s’anima a crear un nou sistema nacional d’un altre producte.

Més informació en Terracycle
 

Metrorutes 2012: arriben de nou visitants a Moncada.
23/03/2012

El Patronat Provincial de Turisme junt a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), i els municipis de Llíria, Manises, Paterna, Moncada, Almàssera i Bétera, posarán en marxa, a partir del pròxim 24 de març, la tercera edició de les Metro-rutes València, Terra i Mar. Les Metro-rutes València, Terra i Mar tenen com objetiu principal oferir sis recorreguts turístics a localitats pròximes a la ciutat de València, mitjançant l´ús del transport pùblic.

En esta edició, el municipi de Bétera s’ha unit a Manises, Llíria, Paterna, Moncada i Almàssera per a donar a conéixer la seua oferta turística a tots els visitants i ciutadans de València que vullguen disfrutar dels atractius turístics d’estes localitats de la província de València.

Els recorreguts turístics, que tindran lloc dissabtes dels mesos de març, abril, maig i juny, eixiran des de l’estació de Metrovalencia d’Àngel Guimerà i els visitants estaran acompanyats d’un guia que els acompanyarà en el recorregut turístic a tots els llocs d’interés de cada itinerari. Els fullets informatius es distribuiran en les oficines de turisme de València, estacions de la xarxa de Metrovalencia i hotels de la ciutat de València. A més, la informació es trobarà disponible en www.metrovalencia.com; www.valenciaterraimar.org i en les webs dels ajuntaments de Manises, Llíria, Paterna, Moncada, Almàssera i Bétera. En les dos edicions anteriors més de 1.000 persones van participar en les Metre-rutes València, Terra i Mar, sent el 90% dels visitants, valencians i el 10% turistes d’una altra procedència.

Les visites a Moncada serán els 28 d´abril i 26 de Maig.

Més info: MetroClub 963 529 038 www.metrovalencia.es patronat.turismo@dival.es

Descarregar fullet

 

 

Un home de regal per la compra d´un parell de sabates: ultim crit en marketing
23/03/2012

Una botiga Malàsia de sabates ha llançat una promoció que cal veure per a creure. Consistix en el fet que per la compra d’un parell de sabates s’aconseguix un home de regal. La botiga Shoes Shoes Shoes situada a Kuala-Lumpur ha unit esforços amb una pàgina de cites per a combinar sexe i tacons.

El funcionament és el següent: un home es registra en Lunch Actually, tria les sabates que li agradarien per a la seua xica i promet pagar una part del preu si la dona que compra la resta accedix a eixir amb ell. L’entrebanc està que les dones només poden veure el perfil del seu potencial acompanyant després de realitzar la compra.

Més informació en MarketingDirecte

"El dia per davant" des de el Mercat de Moncada
22/03/2012

Canal 9 comença esta temporada amb un nou programa en la secció matinal del Bon dia sobre Mercats municipals de la Comunitat Valenciana amb una secció fixa denominada "El dia per davant". En esta ocasió vénen a gravar hui dijous 22 de març al Mercat Municipal de Moncada. El reportatge tindrà una duració aproximada de 12 minuts i consistirà en:
- Salutació des del plató.
- Reportatge del Mercat Municipal: diferents personatges es troben realitzant les seues compres en el Mercat, els paradistes realitzen consells sobre els seus productes.
- Reportatge de la Reial Séquia de Moncada.
- Despedida des de la "Ruta del Colesterol" (via de vianants que recorre les urbanitzacions des del cas urbà que és utilitzada per a donar passejos a peu i amb bicicleta).

I Certamen Nacional de Pintura Ràpida Ciutat de Moncada (Premi sector comercial)
21/03/2012

L’Ajuntament de Moncada organitza el I Certamen Nacional de Pintura Ràpida Ciutat de Moncada el pròxim 21 d’abril del 2012. El departament de Cultura i l’AFIC Moncada en estreta col·laboració, han tractat que este primer certamen tinga el major suport per part del sector comercial i empresarial en el municipi.
Per a això s’han aconseguit les col·laboracions següents:
- Escaire Taller d´Enmarcació atorgarà un Premi de 200 € a l’obra que veure’s sobre temàtica comercial, i acollirà en el seu establiment siti en la C/ Lluís Vives núm. 27 aquelles obres no premiades que ho desitgen pel termini d’un mes després del Certamen a fi de que puguen vendre’s.
- L’Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Moncada col·laborarà proporcionant els productes frescos a preu de cost per al menjar a realitzar dins del Certamen.
Es poden consultar les bases del Certamen en la pàgina web de l’Ajuntament de Moncada, així com en diferents pàgines especialitzades en concursos de pintura ràpida (deconcursos, 100x81, elcaballete, etc).

Adlotts: "Primera plataforma de lotería promocional"
21/03/2012

Els números se substituïxen per anuncis. Dos jóvens emprenedors, Alberto Menén i Jorge Sánchez, estan darrere d’este nou suport publicitari basat en el ‘crowd branding’.

Adlotts (www.adlotts.com) és la primera plataforma espanyola de loteria promocional, creada amb l’objectiu que els anunciants puguen participar, al mateix temps que promocionar els seus productes o servicis, en l’agregació d’un pot a sortejar entre els usuaris. Els anunciants que col·laboren amb Adlotts són de qualsevol tipus i àmbit, també empreses online. Actualment el pot és de 300 euros la setmana però l’objectiu de la companyia és donar 100.000 euros de pot d’ací a un any.

El funcionament és esta loteria publicitària gratuïta és senzill: a diferència de la loteria tradicional, en compte de triar una combinació guanyadora de cinc números, el participant tria una combinació de cinc caselles, cada una d’elles promocionades directament pels anunciants.

Cada setmana seran 56 empreses les que invertiran per a generar un bot atractiu. Una vegada arribada la data del sorteig, que sempre tindrà lloc els dimecres, es tanca la participació i un programa informàtic determina a l’atzar la combinació de caselles guanyadors. Si cap combinació coincidira amb la guanyadora, Adlotts triaria un guanyador a l’atzar d’entre tots els participants.

Segons els creadors d’Adlotts, la seu dels quals està a Barcelona, “es tracta d’un model empresarial totalment innovador que pretén ajudar el ciutadà regalant-li diners sense que haja de fer cap desembossament econòmic previ, a diferència de les loteries tradicionals i de les apostes online”. Així mateix consideren que este tipus de promoció és 100% interactiva i gens intrusiva, ja que no és l’anunciant el que busca a l’usuari, sinó que és este el que s’acosta voluntàriament als anuncis per a interactuar amb ells.

Font: IPMARK

Hui Jornada gratuïta en Moncada:
20/03/2012

Es tracta d’una jornada gratuïta i oberta a totes les persones que desitgen assistir en horari de 14.30 a 16.30 en l’edifici de l’Antiga Cambra Agrària c/ Marià Benlliure núm. 7. Pertany al contingut del curs gratuït "del comerç tradicional al 2.0" organitzat per FEVALCO, AFIC Moncada i l’Associació de Comerciants de Moncada, i finançat pel Pla Avança 2.
 

Hàbits de compra: movilitat sí, tradició també.
16/03/2012

Un de cada cinc consumidors acull els dispositius mòbils però li agradaria continuar comprant de forma clàssica en el futur, segons Consumolab.

Bons preus, varietat de productes, proximitat al domicili, varietat de marques i ofertes i atenció al client, són, per este orde, els factors de major importància i decisoris a l’hora de triar un establiment. Així mateix, creix la tendència dels consumidors a realitzar la compra amb o des de dispositius mòbils encara que un 65 % dels adults manifesten que d’ací a 15 anys els agradaria poder seguir fent-la de forma tradicional. Són alguns dels resultats de l’Estudi sobre hàbits de consum i compra realitzat per Consumolab.

Què i com compren i el per què d’elecció d’establiments i productes són les bases de l’Enquesta realitzada per Consumolab, laboratori d’Ainia centre tecnològic, que van donar a conéixer ahir amb motiu del Dia del Consumidor. Segons les dades, a més de huit de cada deu espanyols els preocupa seguir una dieta saludable quant a productes d’alimentació, consumint més lactis, fruites i verdures. Trien productes pel sabor (94%), el preu (83%) i la data de caducitat (81%), factors que més influïxen a l’hora de comprar. Al contrari, la publicitat que té el producte (12%), l’etiquetatge i l’envàs cridaner (16%) són els que menys influïxen.

Quant al lloc de compra, la variable de major influència en l’elecció d’un establiment es el preu per a un 84 % d’enquestats. La varietat de productes és el segon factor en importància (59%). En tercer lloc es troba la proximitat al domicili (52%). La varietat de les marques (per al 35%), les ofertes (20%) i l’atenció al client (18%) són altres dels factors amb major importància. Al contrari, el servici a domicili (3%), la rapidesa a l’hora de pagar (6%), que disposen de pàrquing i l’horari (12%) són els factors que menys influïxen al triar un establiment de compra.

Preguntats els consumidors sobre les noves oportunitats que oferixen els dispositius mòbils per a realitzar compra i pagaments, Encara que hi ha una tendència dels consumidors adults per realitzar la compra des de dispositius electrònics, un 65% els agradaria d’ací a 15 anys poder combinar l’elecció i compra mòbil amb els fiquedos tradicionals de hui. En este sentit, els consumidors es mostren tradicionals “vaig al supermercat, veig els productes, és el que m’agrada i ho compre”. No obstant això, hi ha una tendència a realitzar la compra des de dispositius electrònics: per al 20% dels consumidors adults enquestats els agradaria realitzar la compra a través de plataformes on –Line, bé a través d’Internet des de casa, o bé a través de diferents dispositius mòbils.

Font DA Retail

Beques DA RETAIL per alumnes de Programes Master
16/03/2012

DA RETAIL- DISTRIBUCIÓ ACTUALITAT convoca dos Beques per a assistir a la 27 edició de les JORNADES DE DISTRIBUCIÓ COMERCIAL que es celebraràn a Madrid el pròxim 26 d’abril. L’objectiu no és un altre que recolzar als Titulats/des universitaris/es superiors cursant en el moment actual algun Programa Màster o de formació postgrau i oferir-los participar en un fòrum professional amb anàlisi i debat que puga ser d’utilitat en la seua trajectòria futura.Per a poder participar en la Convocatòria és necessari estar matriculat l’any actual en algun curs acadèmic oficial de formació de Postgrau relacionat amb els sectors de Retail, Màrqueting, Ecommerce, Distribució o Logística.

L’avaluació i selecció de les diferents candidatures presentades es duguera a terme de forma conjunta pel Comité de Programes de les Jornades de Distribució Comercial i l’Equip de Redacció de la Revista DÓNA RETAIL DISTRIBUCIÓ ACTUALITAT organitzadora de les mateixes.

Les candidatures hauran d’anar acompanyades d’una CARTA BREU DE PRESENTACIÓ del candidat/a. El termini de recepció de candidatures acabara el dilluns 16 d’abril 2012. Els candidats triats seran informats de forma directa pels membres de l’equip de DÓNA RETAIL així com es faran públics els noms en el Butlletí Digital de la citada publicació en la Setmana del 16 al 21 d’abril prèvia a la celebració de les 27 JORNADES DE DISTRIBUCIÓ COMERCIAL.


CANDIDATURES. REQUISITS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Nom (*) :
Cognoms (*) :
DNI (*) :
E-mail: (*) :
Tfno i/o altres dades de contacte:
Formació superior (*)
Formació complementària:
Àrea d’especialització futura (preferències):
Nom Programa Màster en curs (*) :
Escola de Negocis /Centre d’Estudis (*) :
Realitza treball en l’actualitat? Indicar nom empresa i lloc (*)
Experiència laboral anterior (en el cas que l’haguera):
Objectiu i/o expectatives d’Assistència 27 Jornades Distribució Comercial (*) :
 

Termini d’admissió de candidatures: 14 de març al 16 abril 2012
Enviament qüestionari degudament omplit i carta de presentació:
redaccion@daretail.com o redaccion@distribucionactualidad.com  

(*) Camps obligatoris
(**) Els candidats triats per a les dos Beques podran assistir a les 27 JORNADES DE DISTRIBUCIÓ COMERCIAL , 26 d’abril, hotel Husa princesa de Madrid, amb els mateixos drets que la resta de participants (conferències, taules redones, coffee-break, esmorzar i documentació. Les beques atorgades no cobrixen cap tipus de gasto suplementari ni de desplaçaments)
Més informació: http://www.jornadasdistribucioncomercial.com
http://twitter.con/JornadaDaRetail  
http://twitter.Com/daretail  
 

Mapes de ciutats fets únicament amb logotips comercials, sabríes orientar-te?
16/03/2012

El mapa d’una ciutat com a San Francisco o Nova York utilitzant només els logos de les botigues com guia pot sonar divertit, però pel que s’ha vist també suposa una millora notable sobre els plans. O almenys això és el que pretén demostrar CityMaps, una iniciativa novaiorquesa que acaba de llançar una aplicació mòbil del seu servici de mapes socials que ja existia en la web. En ella, es poden veure els carrers de les ciutats de Nova York, San Francisco o Austin, però sense direccions ni noms de carrers o edificis, sinó únicament mostrant els logos de les marques que tenen botiga en eixes localitzacions.

Els nous mapes fan pels seus usuaris el que els antics no feien: dir on estan les botigues i ajudar-los a planejar una jornada de compres. O el que és el mateix, estos mapes convertixen les ciutats en enormes centres comercials ideals per als turistes que volen saber on estan les zones de compres i evitar aquelles àrees de la ciutat en què no hi ha tant que vore.

A més, els mapes de CityMaps són interactius, per la qual cosa es poden enviar i consultar tweets sobre les botigues, opinions d’usuaris i ofertes. Sens dubte és una possible idea de negoci per a aquells/s’emprenedors/es que desitgen iniciar una activitat empresarial per a activar les nostres ciutats com a centres comercials oberts.
 

Font: Marketing Directe

Convocatòria Pioners en Acció 2012: Emprenedors i Empreses
15/03/2012

Pioners en Acció (PiP). Convocatòria per a especialistes en una Economia de Baix Carboni
El programa PiP consistix en l’intercanvi de coneixement i aprenentatge en temes relacionats amb mitigació i adaptació al canvi climàtic. Per a això, llança una convocatòria oberta a la participació de professionals i entitats: Esta iniciativa s’emmarca dins de la Comunitat del Coneixement Europea sobre Canvi Climàtic (Climate-KIC www.climate-kic.org)

Quin és el seu objectiu?
Crear una nova generació d’especialistes, emprenedors i legisladors d’alt nivell per a aconseguir una economia baixa en carboni a Europa. Els participants podran millorar les seues habilitats i coneixements en temes del seu interés, mentres que les organitzacions receptores podran aprofitar l’experiència d’estos pioners i ampliaran la seua xarxa de contactes.

Com ho farà?
En un entorn pràctic, treballant en projectes reals, perquè els participants puguen adquirir coneixements sobre innovació en tecnologies baixes en carboni. Els projectes se centren en iniciatives per a aconseguir un estil de vida i un sistema de mobilitat baixos en carboni (“low carbó living” i “low carbó mobility”). A més s’organitzarà un seminari d’alt nivell en cada període de mobilitat, així com un Festival de la Innovació a Bolonya (Itàlia) els dies 2 i 3 d’octubre del 2012.

Quan?
Durant dos períodes d’estada de quatre setmanes de duració:
1. Del 23 d’abril a l’1 de juny del 2012.
2. De l’1 octubre al 26 octubre o del 15 octubre al 9 novembre del 2012.

On?
Durant el primer període el participant treballarà en un emplaçament situat en la Comunitat Valenciana, mentres que en el segon ho farà en una altra regió europea membre de la RIC, Comunitat Regional d’Implementació de la Innovació (Baixa Silèsia, Hongria central, Emilia-Romagna, Hessen i West Midlands).

Qui pot participar?
Diplomats, llicenciats o graduats procedents de qualsevol àmbit, empresarial, acadèmic o públic, i que treballen, estudien o residisquen en la Comunitat Valenciana.

Què és un emplaçament?
Es podria assimilar a un projecte en què s’estiga participant o, inclús, a una àrea concreta dins d’un projecte. Una empresa, organització o entitat pot aportar més d’un emplaçament dins de la seua estructura.

Qui cobrix el cost?
El programa PiP té assignat un pressupost per a facilitar la mobilitat dels pioners en els dos emplaçaments, així com per a organitzar tallers d’alt nivell per a promoure l’intercanvi de coneixement.

Com participar?
El termini de participació estarà obert fins al 30 de març tant per als professionals (pioners) com per a les empreses (emplaçaments). La sol·licitud es realitzarà a través dels formularis adjunts. A més s’adjunta document explicatiu del programa "Venture Support, que s’inclou enguany en l’edició del Programa Pioners en Acció 2012, de suport als projectes i iniciatives que nasquen de la transferència de coneixement entre participants de les diferents edicions.

En cas de qualsevol dubte, poden contactar amb Paula Rico en IMPIVA a través del correu paula.rico@impiva.gva.es

Més informació i formularis de sol·licitud
 

Dins d´una setmana comencen a Moncada les jornades del comerç tradicional al 2.0
13/03/2012

Es tracta de tres jornades gratuïtes organitzades per FEVALVO i amb la col·laboració de l’Aj Moncada a través del seu AFIC i de l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada, que precedixen a un curs online totalment gratuït sobre comerç electrònic i xarxes socials. Les jornades es realitzaran en l’antiga Cambra Agrària de Moncada (c( Marià Benlliure núm. 7) en horari de 14.30 a 16.30.
Jornada 20 de març 2012: "Estratègies del Comerç en Xarxes Socials"
Jornada 3 d’abril 2012: "Ferramentes 2.0 per al comerç"
Jornada 10 d’abril 2012: "Social Commerce"

El Mercat Municipal de Moncada tindrà la seua pròpia Web i tenda on-line.
12/03/2012

Fruit del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Moncada i la Universitat Cardenal Herrera-CEU, s’han iniciat les reunions perquè un grup d’estudiants dissenyen i construïsquen el que serà la imatge del Mercat Municipal de Moncada en Internet. Participaran en la coordinació del projecte l’Àrea de Telecomunicacions i Disseny Web de l’Escola Superior d’Ensenyances Tècniques i AFIC Moncada, estudiants de diverses titulacions com a informàtica, disseny gràfic, etc.

Amb este projecte el Mercat Municipal de Moncada avançarà en la prestació de servicis a la seua clientela com a Mercat Excel·lent de la Comunitat Valenciana.
 

Per qué tindre una Fan Page i no un Perfil en Facebook.
12/03/2012

Un error comú en les pimes al començar a treballar en Facebook és obrir un perfil i iniciar el seu treball corporatiu en el mateix. Moltes vegades és per desconeixement de les Fan Page, altres per no voler perdre als “amics” que ja es tenen i en la majoria dels casos és realment perquè no s’entén la diferència entre ambdós: Perfil i Fan Page.

Esta notícia té la intenció d’explicar breument les dites diferències i citar alguns dels beneficis de tindre una Fan Page.

Primer que res la mateixa reglamentació d’ús de Facebook diu: “Els perfils representen a individus i s’han de mantindre davall un nom individual, mentres que les pàgines permeten a una organització, empresa, famós o marca mantindre una presència professional en Facebook.” El que ve a significar que no deus o hauries d’usar un perfil personal per a ús comercial.

Les fan Page oferixen més ferramentes per a promocionar el teu negoci (milers d’aplicacions), a més que Facebook borra en el moment en què menys ho esperes tots els perfils personals que són usats per a comercialitzar una marca… de veritat val la pena perdre tot? Ara mateix ja estàs en la llista de “perfils a esborrar” i cap nombre d’amics evitarà que prompte o tard es cancel·le el teu compte.

Vegem alguns avantatges d’una Fan Page

Visibilitat. La informació del teu fan Page és visible immediatament per a tots els interessats, no han d’esperar que els acceptes com “amic” o “subscriptor”. Com “marca” el que vols és retindre al nombre més gran possible de persones que arriben al teu fan Page. Si a elles els agrada el que veuen (poden navegar per tota la teua informació) li donen “m’agrada” i llest!!

Mesurament. Si no pots mesurar… no pots millorar. Les Fan Page oferixen estadístiques molt interessants del teu impacte, interacció, seguidors, etc. Esta informació et servir per a millorar la teua estratègia de màrqueting en Facebook. Indispensable!!!

Posicionament. Les fan Page tenen millor posicionament en els resultats de busca. (SEU) Les notes, vídeos, articles, etc. que publiques ja són indexados pels buscadors. En poques paraules tens més oportunitat que et trobe algú.

Publicitat. Pots crear anuncis publicitaris del teu fan Page amb anuncis o històries patrocinades, és increïble el nivell de segmentació que pots aconseguir amb esta publicitat.

Landing Page. Pots crear pàgines de benvinguda invitant que et seguisquen, promocionant un esdeveniment, productes o servicis. Ja hi ha moltes aplicacions que et permeten annexar-les de forma gratuïta o a un molt baix cost, les quals t’oferixen dissenys senzills fins a multimèdia.

Missatges. Amb el teu fan Page pots enviar missatges a tots els teus seguidors al mateix temps. En el perfil personal pots enviar el missatge a un màxim de 20 amics al mateix temps.

Aplicacions. Al ser les fan Page dissenyades específicament per a empreses i productes, hi ha milers d’aplicacions que pots agregar per a fer més efectiva la teua estratègia en Facebook. Exemple: concursos, galeries de fotos, sol·licituds de registre, jocs, blogs, enllaç a altres mitjans socials com Twitter, Flickr, YouTube, etc. L’ús d’estes aplicacions serà segons la teua àrea de negoci i objectius.

Fòrums. Pots organitzar Fòrums entres els teus seguidors per a incrementar la teua connexió i interacció. Els perfils personals no tenen esta funcionalitat.

Estes són només els avantatges que considere més importants, és increïble que les marques es resistisquen a l’ús de les mateixes, sinó perquè així ho reglamenta la xarxa social, deurien per les possibilitats infinites que els permet per a promocionar el seu marca.

Els avantatges que es tenen a l’usar un perfil personal són realment molt poques, i si ho veiem amb una visió de màrqueting estratègic són inclusivament de molt baix impacte. Estan el xat, els missatges directes, el poder etiquetar el teu negoci en les fotos d’amics i el que tens accés a totes les dades d’amics, mentres que les fan Page tenen accés limitat a les dades dels seus fans.

Com veuràs els avantatges de quedar-te amb un perfil personal són molt pobres en realitat. Ara bé, ja vas prendre la decisió… què has de fer?

Ja hi ha una opció en Facebook que et permet migrar la teua informació de perfil al teu fan Page, però la veritat és que no t’ho recomane… han tingut moltíssims problemes i moltes empreses han perdut tots els seus contactes a l’usar esta ferramenta.

El meu millor consell és que òbrigues el teu fan Page i comences a publicar en ella, i invites tots els teus amics constantment que coneguen el teu nova fan Page i et regalen un “m’agrada”, pots usar un concurs o promoció perquè els siga més atractiu passar-se. Així i tot resigna’t açò et costara temps i comunicació constant. Evita publicar més informació rellevant en el teu perfil, només avisos perquè visiten el teu fan Page.

Font: Pur Màrqueting

1 de cada 4 compradors visita diversos establiments per a trobar el millor preu, segons TNS
07/03/2012

Segons dades de Fabricant i Distribuïdor de TNS, 1 de cada 4 compradors visita diversos establiments buscant el millor preu. Es tracta d’una tipologia de compradors denominada “buscadors” que es caracteritza per no ser fidels al seu establiment principal i visitar diversos a la cerca del millor preu, encara que açò supose fer la compra en distintes botigues. Enfront d’estos compradors que es mouen buscant la millor oferta trobem un 26% dels compradors espanyols que són fidels al seu establiment principal i que preferixen botigues que tinguen moltes marques ja que van buscant l’oferta, sense ser fidels a cap marca. Compren tant marca de fabricant com de l’establiment, important-los el preu. Adquirixen els productes oferits inclús quan no estava previst que els comprara.

L’interés per les ofertes continua augmentant respecte al 2010, i en 2011 un 26% dels compradors espanyols declara que les ofertes i promocions són importants a l’hora de seleccionar l’establiment on fan la compra. El 50% dels compradors confia en els productes oferits i 3 de cada 10 compradors declara que les ofertes fan que al final adquirisca productes que no tenia planificats. Enfront d’un 47% dels compradors que declara estar sovint interessat en les ofertes trobem que un 28% dels compradors percep que realment estalvia pocs diners. “Estic d’acord amb les següents afirmacions sobre les ofertes i promocions”

Rosa Moreno, Client Mànager de TNS, comenta: “la major importància de les ofertes en la compra d’alimentació ha provocat que tot tipus d’establiment tinga en compte este aspecte. Les ofertes no són només territori dels hipermercats i dels discount sinó que els supermercats comencen a competir en eixe terreny. Els compradors aprecien este canvi i augmenten els que busquen ofertes en qualsevol tipus d’establiment i, amb això, el nombre d’establiments que visiten, provocant un descens en la fidelitat a les ensenyes.”

1 de cada 2 compradors preferix el descompte directe en preu
El 50% dels compradors declara que el descompte directe en preu és la seua tipologia d’oferta preferida, seguit per més unitats al mateix preu, preferida pel 30,4% dels compradors. La preferència per les ofertes tipus 2×1, 3×2 etc. continua la tendència descendent dels últims anys, degut fonamentalment que el comprador tendix a disminuir les grans compres, a favor de compres més xicotetes que permeten controlar el gasto. El 12,8% dels compradors preferix ofertes tipus més producte al mateix preu, tendència també en disminució enfront de 2010 a causa de la reducció de les compres de càrrega. Els regals i els avantatges de la targeta de fidelitat continuen sent promocions poc valorades pels compradors espanyols.

Rosa Moreno afig, “l’oferta en el preu és sempre atractiva, per un costat independentment de la marca i per un altre de la previsió de compra si és del seu marca habitual. Ambdós comportaments augmenten respecte a l’any 2010, però no així la compra de més unitats en oferta. Els compradors són conscients que les ofertes de productes són constants pel que no veuen necessari omplir el rebost amb productes no peribles.”

Font: Marketing Directe

Mercadona, més vendes, beneficis a la baixa i, de moment, a casa.
07/03/2012

De moment, a casa. “Encara tenim recorregut” ha afirmat Juan Roig este matí a Puçol, València, en la presentació de l’exercici 2011 de Mercadona. Amb xifres que deixen veure una vegada més la magnitud de l’empresa i allò que s’ha encertat de la seua gestió. Un 7,9% més en vendes, fins als 16.448 milions d’euros (17.831 milions d’euros IVA inclòs) Beneficis elevats fins a 474 milions d’euros, un molt positiu increment del 19 % però lluny del 45 % d’un any abans. 46 supermercats nous i 6.500 ocupacions. Internacionalització? . Seguix pendent. “Eixirem enguany” ha dit Roig “amb la filosofia adaptada al país de què es tracte, però sempre amb el nostre model de créixer en taca d’oli” No tenen decidit si ho faran amb la seua pròpia ensenya o amb l’ensenya de l’empresa local amb què s’associen. Totes les possibilitats seguixen obertes.

L’expectació davant de la presentació de resultats de Mercadona enguany era major si és possible. La notícia apuntada per un diari local sobre l’eixida a Itàlia i sense marca pròpia va alçar tot tipus d’especulacions. Es parlava, es parla, d’Itàlia i amb una cadena xicoteta del nord del país. Com es ve parlant des de 2009 data en què Juan Roig, en esta mateixa cerimònia de presentació de resultats de març, comentaria per primera vegada la possibilitat d’eixir a l’exterior.

“Estem preparats. Eixirem a l’exterior enguany” ha manifestat Roig. “Estem mirant quatre coses. Serà a Itàlia o França, Bèlgica o Portugal, quan es posen a tir”. Única novetat amb anteriors compareixences, l’afegit de Bèlgica. Important la forma d’expressar-ho “Ho farem amb la fórmula que més s’adapte a la filosofia del país” deixant obertes totes les possibilitats. Preguntat també de forma oberta si amb Hisendat o sense Hisendat, no ha dit ni si, ni no. “Sempre amb el nostre model. Créixer en taca d’oli”.

Al marge de l’eixida a l’exterior, Juan Roig ha mostrat amb orgull els seus crifras de 2011. Vendes de 17.831 milions d’euros, un 8 % més que en 2010 (16.485 milions d’euros) i un benefici net de 474 milions d’euros, un 19 % més però molt inferior en creixement al 45 % en resultats obtinguts en 2010. Roig ha parlat també dels seus 6.500 ocupacions noves per a 46 obertures de supermercats amb què l’empresa valenciana aconseguix una plantilla de 70.000 treballadors i 1.356 botigues. Enguany seran 60 les obertures i 2.000 els nous llocs de treball.

Al marge de les xifres, Juan Roig ha deixat algunes frases per a ser impreses. Fidel al seu estil ha comentat sobre la crisi “no sóc endeví però cal prendre mesures, els ingressos han de ser superiors als gastos” les mesures econonómicas de l’actual Govern de què es mostra a favor “totalment amb la reforma laboral” i altres mesures “cal anar més lluny” com es mostra en contra de “retallar per retallar” encara que considera necessaris els retalls i més encara insistir en l’augment de productivitat i prendre mesures dissuasòries en sanitat, en justícia i en ensenyança. “Si et creus que tot és gratis, el ser humà malgasta”. A favor també de passar els festius als dilluns “cada pont ens costa 1.200 milions d’euros” i a reduir prestacions per desocupació.

Les previsions per al 2012? ”Conservadores” Seixanta nous supermercats, 2.000 ocupacions. I en comerç electrònic? “La tecnologia major, ha dit Roig, és escoltar el client”

 

Font: DA Retail

Moncada posa en marxa el Geoportal Cartogràfic Municipal
06/03/2012

L’Ajuntament de Moncada, a través del departament d’Informàtica i l’Oficina Tècnica, ha creat un nou sistema de comunicació i participació ciutadana per a alertar de les incidències que puguen produir-se en la localitat. 

Així i a fi d’establir un sistema ràpid i eficaç de comunicació, s’ha desenrotllat una ferramenta que facilita la participació dins del terme municipal de Moncada i que permet gestionar les incidències que es produïsquen en la localitat. En este sentit l’alcalde Medina considera que “la posada en marxa del Geoportal suposarà una millora considerable dels recursos municipals així com l’optimització dels servicis de què disposem”.

Cal destacar que els usuaris podran alertar de qualsevol anomalia o deficiència en el mobiliari urbà, així com en jardins, carrers o edificis i a més ho faran en temps real, així Medina ha destacat que “si un ciutadà detecta al seu pas per la via pública un apagada podrà comunicar-ho perquè nostres operaris esmenen l’incident o si és el cas donen l’avís a l’empresa responsable perquè actue amb la major celeritat possible”.

Amb això qualsevol ciutadà de Moncada, serà partícip d’este servici descarregant una aplicació gratuïta des de la Web municipal i instal·lant-la en el seu telèfon mòbil. També podrà fer-ho accedint des del domicili a través de qualsevol navegador Web o des del propi Ajuntament. Un dels objectius d’este projecte radica en la necessitat fitar els temps d’actuació i reparació de les possibles incidències que es detecten i en esta línia, Medina ha apuntat que “els ciutadans que donen l’avís rebran una notificació posterior per a informar sobre l’estat de la reparació”.

Per la seua banda l’alcalde ha subratllat que “actualment s’estan realitzant proves del nou sistema amb èxit” i ha anunciat que “en un termini breu de temps el Geoportal estarà operatiu per a tot el municipi”. Així també hi ha assenyalat que “la importància de fer partícips als nostres veïns de qualsevol problema a través d’un exercici de responsabilitat i col·laboració amb l’Ajuntament de Moncada”. Este projecte obri la possibilitat als nostres/es comerciants a actuar de forma activa en la conservació del Medi Ambient Urbà.

Dependents/tes i gestors/res, els més buscats.
28/02/2012

Perfils amb major demanda en alimentació segons Adecco.

Espanya entra en recessió i la desocupació avança. No obstant això, encara hi ha buit per a certes professions amb un perfil específic, que resulta ser el més demandat en el seu àmbit. Algunes d’elles estan relacionades amb el sector d’alimentació, com a gestor del punt de venda i altres amb retail, com a dependent o promotor. Així figura en l’últim informe d’Adecco, empresa especialitzada en la gestió de recursos humans, que ha elaborat l’informe “Els + buscats 2012”. Una la llista, que cita els 12 llocs més sol·licitats a Espanya.

Són treballs que suposen una opció per als més de cinc milions de parats del nostre país, tinguen o no experiència. Es referixen a àrees com la construcció o servicis, entre altres, permetent un canvi d’orientació professional.

En el cas de l’alimentació, amb el 17,4% de les ofertes d’ocupació no qualificat a Espanya, destaca la demanda de gestor del punt de venda. Un especialista encarregat de potenciar el valor de la marca en la botiga, responsable de maximitzar la distribució de la marca, implementar i assegurar totes les accions promocionals i comercials que acompanyen a esta (materials promocionals, expositors, etc.). També ha d’assegurar-se que la marca tinga l’exposició ideal per a millorar les seues possibilitats de compra i generar un servici d’informació a mesura i orientat a la presa de decisions comercials.

En distribució i retail es busquen promotors de venda i dependents. El primer treballa habitualment en superfícies comercials per a empreses externes (productors o proveïdors) i s’ocupa d’oferir als clients assessorament i informació sobre productes. Poden realitzar demostracions del producte (explicació del funcionament, avantatges, inconvenients), degustacions o enquestes de consum.

La figura del dependent serà clau en les contractacions del sector per a l’any que ve. Les funcions d’este perfil consistixen en l’atenció al client, assessorament sobre el producte i venda - cobrament al client i control, quadre de caixa- Són els responsables de la gestió de l’assortiment de botiga: control d’estoc, sol·licitud de comanda/compra, reposició de mercaderia, etc.

Junt amb estes tres professions, Adecco inclou altres nou requerides en altres tants sectors: auxiliar de caixa (banca i segurs); operador de planta química (química); secretaria de direcció (secretaries); carretoner ( logística i transport); cambrer (hostaleria); enginyer superior (construcció); operari especialista (automotive) i conductor de tripulació (aeroports).

Notícia en DA Retail
 

E-commerce Awards. Obertes les votacions online.
28/02/2012

Des del dimarts 21 de febrer és possible depositar online la votació per a la millor botiga electrònica o el millor proveïdor de servicis d’una classificació de mil operadors que prèviament han presentat la seua candidatura a als E-Commerce Awards 2012, organitzats amb motiu d’Expo-Ecommerce, el Saló i Congrés del Comerç Electrònic que en la seua tercera edició se celebrarà a Madrid el 21 i 22 de març.

E-commerce Awards 2012 estan organitzats en paral·lel a la fira Expo E-commerce Espanya a fi de reconéixer el treball dels principals actors de l’any en el sector. Dividits en dos catergorías, llocs de venda i proveïdors de servicis, més d’1.000 botigues i empreses treballant online han presentat la seua candidatura.

Una vegada tancat el període d’inscripció, s’obri la votació popular que duraran fins al pròxim 18 de març. Els internautes els internautes poden decidir amb els seus vots qui seran els 10 finalistes seleccionats per a cada premi. Després, serà un jurat expert el que seleccione els guanyadors entre el dit finalistes.

L’entrega de Premis tindrà lloc el 21 de març en una Gala especial al palau dels Esports de Madrid. En l’edició 2011, LetsBonus va obtindre el Premi a la millor botiga online de l’any i BeRuby va rebre el guardó com a millor proveïdor de servicis. LetsBonus també va resultar finalista en les categories de millor nou model de venda online, millor plataforma de viatges i turisme i també a la millor botiga online espanyola internacionalitzada.
Enllaç: http://2012.premios-ecommerce.com/

Roca llança We Art Water Film Festival
28/02/2012

La Fundació We Art Water, pertanyent a la companyia Roca, líder mundial en espais de bany, ha posat en marxa un concurs de curtmetratges l’objectiu del qual és conscienciar i generar notorietat sobre la problemàtica de l’aigua en el món. El projecte compta amb el suport de nacions Unides. Isabel Coixet presidirà el jurat.

El Festival establix tres categories de participació: Microdocumental, Animació i Mòbil. En cada una d’elles hi haurà un guanyador, que serà triat per un jurat presidit per Isabel Coixet, i que estarà format per María de Medeiros i Ray Lloriga, entre altres. A més, s’entregarà el premi del públic a qui més vots reba a través de la web del Festival www.weartwaterfestival.org  i de Facebook.

Els vídeos, independentment de la categoria, hauran de tindre una duració d’entre un i tres minuts, i la temàtica haurà de girar al voltant del tema Aigua i seguretat alimentària, concepte triat per l’ONU per al Dia Mundial de l’Aigua 2012.

Els guanyadors podran viatjar junt amb un equip de We Llaure Vàter per a realitzar un documental sobre algun dels projectes de cooperació de la Fundació. A més tindran l’oportunitat de realitzar el Màster en Documental i Societat impartit per l’ESCAC, i assistir a un rodatge de la pròxima pel·lícula d’Isabel Coixet.

Temps BBDO, agència de publicitat encarregada de coordinar la comunicació de la Fundació We Llaure Vàter i Roca en tot el món, ha desenrotllat la mecànica i dissenyat la identitat visual del Festival. També ha sigut la responsable de la seua estratègia de difusió i la creació de la campanya de comunicació on i offline.

Font: IPMark
 

ACTA ja està al Parlament Europeu
28/02/2012

El polèmic acord comercial contra la pirateria i la falsificació arriba al Parlament Europeu, que celebrarà el seu primer debat sobre el mateix el dia 29 de febrer.

Per a la seua entrada en vigor és necessari que tots els governs nacionals dels 27 ratifiquen el text de forma individual i que l’EuroCambra li del seu vistiplau o ho rebutge. Els més crítics amb l’acord assenyalen que afavorix els interessos de les grans empreses en detriment dels drets dels ciutadans. Els seus impulsors, al contrari, diuen buscar el respecte internacional dels drets de propietat intel·lectual. Una petició firmada per 2,5 milions de persones en contra d’ACTA ja està en mans dels parlamentaris.

A molts països desenrotllats els preocupa el dany que les falsificacions i la pirateria causen a la seua economia (segons l’OCDE el volum de comerç internacional d’articles falsificats i piratejats supera els 200.000 milions de dòlars, sense comptar la pirateria digital).

Com a resposta a eixa realitat, l’Acord Comercial Antifalsificació (ACTA) va ser negociat entre la UE i els seus estats membres, Estats Units, Austràlia, Canadà, Mèxic, El Marroc, Nova Zelanda, Singapur, Corea del Sud i Suïssa. De moment, en la Unió Europea ho han firmat ja quasi tots els estats membres, excepte Xipre, Estoniana, Eslovàquia, Alemanya i Països Baixos. Fora de la UE han fet el propi tots els països que ho van negociar, excepte Mèxic. Si finalment entrara en vigor, qualsevol membre de l’Organització Mundial del Comerç podria adherir-se a ell.

L’acord ACTA té com a objecte augmentar les vigilàncies frontereres, així com obligar els proveïdors de servicis d’Internet a monitoritzar tots els paquets de dades que siguen carregador o descarregats des de la Xarxa, per la qual cosa els usuaris podrien ser multats, perdre el dret a la connexió a la web o anar a presó. Els seus detractors temen que l’acord només afavorirà els interessos de les grans empreses en detriment dels dret dels ciutadans i que la seua aplicació en Internet puga amenaçar la privacitat de les persones. També es critiquen les negociacions prèvies a la seua redacció per la seua opacitat i per que no s’implicara en les mateixes a representants de la societat civil ni dels països en desenrotllament.

De moment, el 29 de febrer, la Comissió de Comerç Internacional durà a terme un primer debat sobre ACTA amb la Comissió Europea. Posteriorment, l’1 de març, se celebrarà un seminari obert al públic en què eurodiputats, experts acadèmics, organitzacions de la societat civil i funcionaris de la UE discutiran possibles avantatges i desavantatges de l’ACTA (tant el debat com el seminari es podran seguir en directe ACÍ).


Uns quants mesos
El procés, no obstant això, s’allargarà. El Parlament Europeu no pot realitzar canvis en l’acord; la seua capacitat formal és la d’aprovar-ho o rebutjar-ho. I abans d’això, també podria considerar enviar-ho al Tribunal Europeu de Justícia, perquè este dictamine si és compatible amb la legislació comunitària en el seu conjunt. D’optar-se per esta via, ACTA no podria entrar en vigor fins a produir-se una decisió judicial.

Al no haver-hi un termini màxim legal per a aprovar o rebutjar l’acord, seria possible també que el PE deixara el tema en suspens indefinit, la qual cosa en la pràctica suposaria que ACTA no entraria en vigor per no comptar amb el consentiment explícit de l’EuroCambra.

Abans d’arribar a una dels possibles desenllaços, els treballs preparatoris els realitzen les comissions parlamentàries. La de Comerç Internacional serà l’encarregada d’estudiar el text i remetre una recomanació firmal sobre la seua aprovació, o no, al ple de l’assemblea.

Hi haurà a més altres quatre comissions parlamentàries que elaboraran opinions sobre ACTA: la d’Indústria, Investigació i Energia, Assumptes Jurídics; Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d’Interior i Desenrotllament. Totes elles passaran uns quants mesos consultant amb el nombre més gran possible d’experts i parts interessades a fi d’aprofundir en el tema i prendre una decisió informada.

Notícia en IPMark
 

Alimentació i begudes. El tamany importa.
23/02/2012

La indústria de l’alimentació i begudes (A&B) necessita afrontar un procés que afavorisca una major integració empresarial amb l’objectiu de potenciar la seua competitivitat. Esta és una de les principals conclusions que es desprenen de l’estudi “Competitivitat i grandària en la indústria d’alimentació i begudes”, que acaba de ser presentat per la Federació Espanyola d’Indústries d’Alimentació i Begudes (FIAB) i la Fundació Cajamar.

L’informe se centra en tres claus - innovació tecnològica, internacionalització i finançament- per a posar de en relleu la importància de la dimensió en les empreses del sector agroalimentari. Quelcom en el que coincidix el director general de FIAB, Horacio González Alemany, que, a la llum dels resultats, va destacar que “és necessari aplicar polítiques d’integració empresarial per a ser més competitius” i va afirmar que, des del punt de vista de la competitivitat, “les pimes espanyoles del sector estan per damunt de la mitjana de la Unió Europea, la qual cosa corrobora el paper d’esta indústria com un dels reductes de l’economia espanyola”.

La indústria alimentària es presenta com un dels motors de l’economia espanyola, si tenim en compte les seues xifres: una facturació de 80.700 milions d’euros prevista per al tancament de l’exercici 2001; 444.000 empleats; 7,6% d’aportació al PIB nacional i una balança comercial positiva de 1.088 milions d’euros entre gener i novembre del 2011 ( ICEX.). No obstant això, es tracta d’un sector molt atomitzat. Amb més de 30.000 empreses, un 96% d’elles pimes i la falta de dimensió del qual limita el seu creixement i competitivitat.

A més, en els últims 15 anys, s’ha produït una progressiva reducció del nombre d’empreses, la qual cosa s’ha traduït en una millora de la seua dimensió. Per regions, Andalusia és la comunitat autònoma on la indústria agroalimentària té una major presència (20,4%), seguida per Catalunya (11,7%) i Castella i Lleó (10,4%). Per la seua banda, la indústria de begudes es concentra Catalunya (12,9%), El País Basc (11,9%) i de Castella i Lleó (10,7%).
Respecte a la innovació tecnològica, FIAB considera que és un dels principals motors per a aconseguir avantatges competitius duradors. En este sentit, les empreses de major dimensió tenen major probabilitat de realitzar activitats innovadores, 73,7% enfront de, 24,3% de les pimes.

La internacionalització és una altra de les característiques del sector. Els resultats de la balança comercial indiquen que la producció nacional té un paper destacat fora de les nostres fronteres. L’estudi posa en relleu que “el trinomi alimentació-gastronomia-turisme és una fórmula que genera sinergies de valor”.

Així ho entén també González Alemany, al demostrar que, des de 2005, el percentatge d’exportacions sobre la facturació ha passat del 18% al 24%. Quant al finançament, segons la seua opinió “la indústria alimentària és un valor segur per a la banca, encara que també patix els problemes generals d’accés al finançament igual que el conjunt de l’economia”.

L’informe destaca que les empreses més gran gaudixen d’avantatges a l’hora d’accedir al finançament, ja que poden fer-ho a uns costos més baixos i tenen a més al seu abast un major palmito d’alternatives financeres.

Font: DA Retail
 

Conclusions de la Jornada: "Reptes per al comerç del futur"
23/02/2012

Reptes per al comerç del futur "Setmana de l’economia i ocupació d’Alzira"
Alzira, 22 de febrer del 2012

Roger Gaspar Mayno (director d’Indústria, Comerç i Distribució de l’Institut Cerdà de Barcelona)
Després d’unes explicacions introductòries d’anàlisi de l’escalada progressiva en pèrdua adquisitiva de les unitats familiars, major percentatge destinat a l’estalvi familiar i com s’ha beneficiat especialment la marca del distribuïdor en estos últims anys, passa a exposar aquelles claus que al seu entendre han de primar perquè el xicotet comerç siga competitiu:
- productes amb més qualitat (fruit de moviments com slowfood, artesania, ecològics, etc)
- diferenciació amb atributs específics (personalitzar el producte per al client)
- adaptació a les noves tecnologies
- aplicació de criteris de sostenibilitat mediambiental
- unicitat i exclusivitat (productes amb identitat pròpia i exclusius en la seua adquisició)
Hem passat de vendre productes a vendre servicis (producte+servici), el comerç local ha de vendre sensacions (experiències de compra). La competència del comerç local no és l’establiment del costat, sinó altres destins de compra (equipaments de perifèria, altres formats comercials, etc). L’aposta passa per la unió i per a això les associacions de comerciants i la constitució de centres comercials urbans (ccu) han d’anar de la mà. El comerç és l’eix vertebrador de la ciutat.

Julia Martinez (Gerent de l’Associació de Comerciants Centre Històric de València)
Els dèficits de l’associacionisme comercial són:
- falta de finançament, a la que se suma els free-riders (o comerços no associats)
- falta de planificació estratègica
- comunicació inadequada (tant als comerciants com als clients finals)
- gestió diària dificultosa per la quantitat de fronts a escometre
En contra hi ha unes característiques que fan que l’associació siga peça clau de la supervivència de molts comerços, és útil per:
- tindre un equip multidisciplinari
- gestió per mitjà de ferramentes d’anàlisi
- finançament a través de quotes i subvencions
- servicis als associats/des
Cal tindre en compte que la quota no és un gasto, és una inversió. Entre les associacions es deuria compartir recursos.

Juan Valea López (subdirector General de Comerç)
- cal buscar un nou marc de relacions amb empreses i associacions de comerciants per part de les administracions
- en eixa missió s’ha facilitat la llicència exprés
- l’Administració és la que fixa les regles del joc
Promoció de polítiques proactives en el sector: dinamitzar ccu, associacionisme, formació, etc
- coordinació actuacions XARXA AFIC
- transferència de recursos econòmics, coneixement, ferramentes, etc
En eixa esbossa els projectes singulars plantejats són:
- continuïtat empresarial
- mapa relacional ccu
- model financer de ccu
- mercats com a vivers d’empresa
- mercats excel·lents
 

Nova edició dels premis ASPID
22/02/2012

L’organització dels premis convoca la setzena edició d’este certamen de publicitat especialitzada en salut i farmàcia.

Les bases i els formularis ja estan publicats en el seu site oficial (www.premiosaspid.net).

La gala d’entrega de premis se celebrarà al Palau Municipal de Congressos de Madrid el pròxim 14 de juny, on també s’impartiran diferents seminaris sobre comunicació health. El termini d’inscripció de campanyes als Premis Àspid de Publicitat Iberoamericana de Salut i Farmàcia es tanca el pròxim 20 d’abril.
 

La despesa familiar repuntá en 2011
22/02/2012

L’any passat les llars espanyoles van augmentar lleugerament el gasto en productes d’alimentació. Un 0,7% més en la cistella bàsica, que es va traduir en 67.520 milions d’euros. Sens dubte, un bon dada, després de do exercicis consecutius de caigudes, a pesar que l’increment derivara de la pujada del preu mitjà (1,3%). Alça en valor i descens moderat en el consum (-0,7%).

Són dades del Panell de Consum Alimentari del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que revela, així mateix, una contracció del consum per capita (-0,6%) i una recuperació del gasto per persona (+0,8%), que va tancar l’exercici sumant un total d’1.471 milions d’euros (Pers/any).

Una altra de les tendències apuntades en l’informe destaca l’avanç de les botigues descompte (+0,9%) com principal canal de compra, en detriment d’hipermercats i botiga tradicional, que perden pes (-1,6% i -0,8%, respectivament).

Per tipus de producte, el consum de derivats de la pesca va abaixar un 1,9%, a causa de descensos en peixos (-1,6%) i mariscos (-4,3%), mentres que la compra de conserves de mariscos i mol·luscos va créixer un 1,8%.El consum de carn fresca va disminuir lleugerament (-0,6%). La carn de pollastre es va mantindre estable (-0,3%), enfront dels forts descensos registrats en oví/caprí (-6,4%), porc (-3,8%) i del vaquí (-2,5%). Només la carn congelada va mantindre els seus increments (+14,2%).

La llet líquida també va baixar el seu consum un 3%, mentres que els derivats lactis van créixer quasi un 2% (+1,8%), com a conseqüència dels increments de bífidus i llets fermentades (+5.4%), iogurt (+1,6%) i formatge (+2,2%). El consum de creïlles fresques, va caure un 3,7%, mentres que es van incrementar en la mateixa proporció les hortalisses fresques.

Un altre dels productes en descens va ser l’oli (-1,8%), amb caigudes pronunciades en gira-sol (-4,3%) i més lleus en oliva (-0,7%). L’apartat de begudes va registrar una contracció del 8,8% en la compra de begudes alcohòliques d’alta graduació. Al contrari, gasoses i begudes refrescants van augmentar un 1,9%.

Font: DA Retail
 

AFIC Moncada ix hui en Noticies de Canal 9
16/02/2012

Amb motiu de la firma d’un nou conveni de microcrèdits socials, s’ha realitzat un reportatge que serà emés hui a les 14.00 en Canal 9.

En el reportatge apareixen intervencions d’un emprenedor que va obrir un establiment de reparació de calçat a Moncada gràcies a un microcrèdit, AFIC Moncada que va mitjançar en el seu pla de viabilitat i l’oficina de Caixa Popular de Moncada.

Es pot visualitzar a través del seu web.
 

La publicitat ja no se la juga
15/02/2012

Durant 2011, l’Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial (Autocontrol) va revisar un total de 15.915 campanyes abans de la seua emissió, un 151% més que l’any anterior. El nombre de consultes sobre projectes de campanyes va ser de 17.639, xifra que suposa un increment del 116%. Unes dades que, segons el parer de Fernando Valdés, president d’Autocontrol, demostren el grau de compromís de la indústria publicitària amb la responsabilitat dels missatges comercials que cada dia rep el consumidor.

Paral·lelament, el nombre de reclamacions rebudes sobre anuncis difosos es manté estable: 146 casos tramitats en 2011, un 2% més que l’any anterior. S’observa, així mateix, que s’ha produït una reducció del 60% en el nombre de reclamacions presentades en matèria de protecció de menors, passant de 10 en 2010 a 4 en 2011. A l’igual, en els 15.915 anuncis relacionats amb la dona, només 33 van ser revisats, i només es va rebre un cas per infracció en matèria de protecció de la dona.

“Estes dades situen a Espanya entre els estats de la UE on més consolidat està el sistema d’autoregulació publicitària, posicionant-nos entre els països que nombre més gran de consultes prèvies rep per part de la indústria publicitària, abans de la difusió de les seues campanyes (únicament superat per Anglaterra i França). En nombre de reclamacions, Espanya descendix al lloc tretzé en nombre de reclamacions rebudes en l’espai UE”, explica Fernando Valdés.

Cal destacar que entre els motius de l’augment de les consultes prèvies es troba la incorporació al sistema d’autoregulació de nous sectors, com el financer i el de les agències de busca d’amistat a través d’Internet. Així, Autocontrol ha emés 9.518 copy advice relatius a projectes d’anuncis sobre publicitat financera, dels quals un 84,2% va obtindre un dictamen positiu.

Respecte als motius pels quals s’han recomanat modificacions o s’ha desaconsellat la seua emissió, abans de la difusió de l’anunci, van ser, per este orde: infracció del principi de legalitat (en relació amb distintes normes sectorials); protecció de menors; publicitat enganyosa; abús de la bona fe del consumidor; publicitat denigratoria i incitació a la violència i comportaments antisocials.

Per sectors, en 2011 i a petició de les companyies que dirigixen la seua publicitat al públic infantil, Autocontrol ha continuat mantenint una intensa activitat en este àmbit. Gràcies al programa desenrotllat conjuntament amb l’autoritat audiovisual (SETSI), els operadors de televisió i les associacions del sector (jogueters, videojocs i alimentació) Autocontrol ha revisat, abans de la seua emissió, aproximadament el 90% de la publicitat infantil emesa en TV.

També en l’àmbit de protecció de la infància, Autocontrol ha continuat treballant intensament en 2011 amb FIAB i l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), en el seguiment i aplicació del Codi PAOS de FIAB, amb l’anàlisi, a petició de la indústria alimentària, de 447 anuncis d’aliments dirigits a xiquets abans de la seua difusió.

Fruit d’esta labor, en 2011 s’ha produït una significativa reducció, d’un 60%, en el nombre de reclamacions presentades en matèria de protecció de menors, passant de 10 en 2010 a 4 en 2011. D’estos quatre casos, únicament dos d’ells van ser estimats. A destacar també que en 2011 no es va rebre cap reclamació sobre publicitat de joguets, gràcies a la labor preventiva d’este sector que en 2011 va sol·licitar la revisió de 1.338 projectes d’anuncis de joguets abans de la seua difusió.
 

Noticia publicada en IPMark

Les 30 marques que impulsen el Gran Consum
14/02/2012

Concentren l’11% de tot el gasto realitzat en el dit sector i van facturar, entre totes, 4.733 milions d’euros en l’últim any. Una altra característica que compartixen és la ‘universalitat’: formen part de l’elecció de compra habitual d’un 99,6% de les llars espanyoles. En la nostra cistella d’anar a comprar està alguna d’estes referències almenys 35 vegades a l’any.

Les 30 marques que, segons Kantar Worldpanel, aconseguixen realment connectar amb el consumidor són Activia, Campofrío, Central Lechera Asturiana, Coca- Cola, El Pozo, Puleva, Leche Pascual, Pescanova, Actimel, Evax, Friskies, Vitalínea, Nestlé, El Caserio, Don Simón, Fanta, Danone (iogurts bàsics), Oscar Mayer, Fairy, Sanex, Philadelphia, Danet, Bimbo, Gillette, Head & Shoulders, Cruzcampo, Aquarius, Danonino, Casa Tarradellas i La Lechera.

D’altra banda, i d’acord amb les dades es manejats per Kantar, el 32% de tot el gasto en productes de Gran Consum (el 40% del gasto en conveniència i bellesa) que es realitza en la península ibèrica es concentra en les ciutats de Madrid, Barcelona, Bilbao, Lisboa, Porto, Sevilla i València.

Entre les urbs espanyoles, la capital és la que més despesa concentra (13%), seguida de Barcelona (10%), València (3,4%), Sevilla (2,2%) i Bilbao (2,1%). Així mateix, les llars madrilenyes són els que major poder de compra exhibixen (gasten un 15% més en cada visita a la botiga). Els madrilenys són també els espanyols que consumixen més begudes energètiques i isotòniques, refrescos de cola, infusions, netejadors de WC i complements per al tractament de la roba. Així mateix, els habitants de Madrid són els menys fidels a un establiment en concret (visiten un mitjana de 6,6 a l’any). No obstant les principals cadenes en què efectuen les seues compres són Mercadona, Carrefour i Dia, igual que els valencians i els sevillans.
 

Noticia a IPMark

Llistes de comunió en el comerç associat de Moncada
09/02/2012

L’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada, entregarà a l’eixida de la missa de diumenge vinent en la parròquia de Sant Jaume informació sobre la gestió de les llistes de comunió.

L’Associació de Comerciants de Moncada recorda en l’escrit que, des del passat any, es pot gestionar la llista de comunions en el comerç associat de la nostra ciutat.

En els últims anys el comerç de Moncada ha experimentat un creixement important. Des de l’Associació estan convençuts que els comerços de Moncada estan en condicions de cobrir qualsevol necessitat que podeu tindre a l’hora de confeccionar les llistes, d’una forma senzilla i pròxima tant per a vosaltres com per als vostres invitats, per la qual cosa demanen la vostra màxima col·laboració en este projecte, que serà beneficiós tant per a vosaltres com per al comerç local. Per a això, posen a la vostra disposició una pàgina web des de la que podreu gestionar la vostra llista còmodament. Aquells pares de desitgen confeccionar la seua llista de comunions, només heu de posar-vos en contacte amb els comerços que participen en el projecte. Als productes se’ls aplica un descompte en preu.


COMERÇOS ASSOCIATS A LA LLISTA DE COMUNIONS
- Joieria Cari
- Joieria Gimeno
- Joieria Esteve
- Bed´s Moncada
- Comercial Giménez
- Calçats Llorens
- Falcó Viatges
- Viroa Telecomunicacions (Orange)
- Fotosistema
- Virso Botigues d’Esports
- Electro Sepulveda
- K.S.I. Tot Tèxtil
- Viatges Holguín
- Joieria Caballer Roca
- Albert Motos
- Esports March


PAGINA WEB LLISTA DE COMUNIONS
1 – Una vegada entregues les teues dades en un dels comerços, t’enviaran una clau d’accés per a la web de l’Associació, amb la que podràs accedir a la teua zona privada de l’àrea de comunions. Si ho desitges, disposaràs també d’una clau d’accés per als teus invitats. També t’informaran dels detalls d’este projecte.
2 – Visita els comerços que participen en este projecte, i selecciona els regals que vullgues incloure en la llista, Ja tens la teua llista creada.
3 – A partir d’este moment, els teus invitats ja poden reservar els regals, bé en cada un dels comerços, bé a través de la web amb la clau que et facilitem.
4 – Podràs consultar l’estat de la llista o realitzar modificacions a través de la web o en qualsevol comerç associat al projecte..
 

Obertures express per al xicotet comerç
08/02/2012

El ministre d’Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, va anunciar ahir, en el Congrés dels Diputats, la seua intenció de suprimir la llicència prèvia d’obertura per al xicotet comerç. L’objectiu és permetre que els nous establiments puguen iniciar la seua activitat sense este requisit, que podrà presentar-se “a posteriori”. L’única condició serà comunicar l’obertura a l’ajuntament corresponent.

El nou model de “obertures express” reproduïx el sistema implantat pel consistori de Madrid, que s’està promovent des de la pròpia Comunitat per a tots els municipis de la regió.

De Guindos ha matisat que la mesura “no suposarà cap rebaixa dels requisits, ni minva en la funció dels ajuntaments o comunitats autònomes” i hi ha assenyalat que ambdós han mostrat la seua disponibilitat davant del canvi.

El ministre també va avançar que el seu departament treballa en una línia de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per al xicotet comerç, que segons la seua opinió és “un dels sectors més afectats per la crisi”. En este sentit, va precisar que les administracions autonòmiques podrien estalviar-se al voltant de 1.000 milions anuals, amb un finançament més barata, aportada per l’ICO.

La unitat de mercat és un altre dels reptes del nou titular d’Economia. La seua intenció és crear una llei per la qual qualsevol producte o servici, autoritzat en una comunitat, puga ser distribuït en qualsevol part del territori nacional sense tramitacions addicionals.
Font DA Retail
 

Microbank actualitza el tipus d’interés dels seus microcrèdits a emprenedors
06/02/2012

Fins al 31 de desembre del 2012 el tipus d’interés dels microcrèdits socials per a emprenedors d’esta entitat conveniat amb PEMSA serà del 8,25%.

L´oli d´oliva, a la conquesta del mercat europeu.
06/02/2012

“Olis d’Oliva, el Cor de la Dieta Mediterrània” és el lema de la nova campanya televisiva del Programa Europeu de Promoció dels Olis d’Oliva. Una iniciativa que arranca hui, 6 de febrer, i que estarà vigent fins al pròxim dia 26. Amb ella, s’invita als consumidors espanyols a cuidar l’alimentació familiar amb el producte més emblemàtic de la nostra cultura, l’oli d’oliva.

L’acció perseguix tres objectius: aportar la màxima cobertura sobre el públic objectiu, incrementar la notorietat i transmetre una informació més detallada del producte. Per a això s’utilitzaran formats publicitaris convencionals (espots de 20”i 10”) i no convencionals (mencions i patrocinis).

Tots els recursos publicitaris s’han concentrat en els dos grups de comunicació líders al nostre país, Tele 5 i Antena 3. Ambdós inclouen els seus respectius canals temàtics. En el cas de Tele 5, la campanya comptarà amb FDF i La Set; mentres que Antena 3 aporta els canals Neox, Nitre i Nova. Es completarà amb accions en la televisió temàtica com a Canal Cuina. Així mateix, en Antena 3 i Tele 5 es duran a terme dos tipus d’accions addicionals, mencions i patrocinis de programa en diferents espais de Tele 5 i Antena 3.

Amb esta nova campanya s’espera repetir l’èxit de la de 2011, que va arribar a més de 16 milions de responsables de compra en la llar. El Programa de Promoció dels Olis d’Oliva a Europa està promogut per l’Organització Interprofessional de l’Oli d’Oliva Espanyol, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i la Comissió Europea. Amb un pressupost superior als 16,5 milions d’euros, es desenrotlla durant tres anys, d’octubre del 2009 a octubre del 2012, a Espanya, Regne Unit, França, Bèlgica i Holanda.

Font DA Retail
 

Mercats Municipals: especialització, diferenciació i qualitat
02/02/2012

Els mercats municipals, baluard del comerç tradicional, han d’adaptar-se i innovar per a sobreviure enmig d’una oferta saturada d’oferta i una dura competència. Innovació, que ha d’arribar a gestió, tecnologia o assortiment i adaptació en logística, reciclatge, màrqueting i imatge de marca comuna. Esta última és un dels aspectes més importants per al seu desenrotllament i diferenciació.

Així ho entén Javier Casares Ripol, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, i així ho exposarà en la 7a Trobada de Mercats Municipals Detallistes, que es celebra els pròxims 27 i 28 de febrer. Junt amb ell, un expert en distribució i consum, Víctor Martín Carreño, professor de la Universitat Complutense, que també participarà en la trobada.

Segons l’opinió de Casares Ripol “és molt important que els mercats disposen d’una ensenya comuna, ja que la imatge de marca constituïx una estratègia en si mateixa de diferenciació, que implica una gestió conjunta, així com la necessitat ajustar-se al nou perfil de la demanda, que sol·licita especialització, diferenciació, qualitat de servici, proximitat o preu”.

El catedràtic sosté que “la qualitat percebuda pel client és psicològica i la fiabilitat, accessibilitat, capacitat de resposta i amabilitat són els indicadors de qualitat que permeten un seguiment més concret per part dels comerciants dels mercats” El mix comercial dels mercats, és una “combinació prometedora” d’oferta, assortiment i format.

Per la seua banda, Martín Carreño considera que “com a canal de venda el mercat municipal continua sent competitiu”, No obstant això, matisa que, encara que el seu format continua sent vàlid, “necessita una imatge més moderna, a més de la implicació e la gestió dels comerciants que operen en ells”. En este sentit, considera necessari el seu reconfiguració per a arribar al que es coneix com one stop Shopping o compra quotidiana en un mateix establiment.

Notícia en DA Retail

Concerts de música de cambra al Mercat Municipal de Moncada
02/02/2012

El Conservatori Professional de Música “Ciutat de Moncada” inicia divendres que ve, 3 de febrer, un cicle de música de cambra que es prolongarà fins mitjan de març. La finalitat d’esta iniciativa, en la que participen ensembles de jóvens alumnes de la institució, no és una altra que acostar la música i l’experiència dels futurs professionals al municipi.

Per a això, des del Conservatori s’ha organitzat un cicle de concerts que tindran lloc en localitzacions emblemàtiques de la ciutat; el primer d’ells arranca demà a les set de la vesprada en les instal·lacions del Mercat Municipal i els encarregats d’iniciar el cicle seran un ensemble de clarinets. El pròxim concert al Mercat serà el pròxim 24 de febrer.
 

Major demanda de professionals en Retail e Internet
01/02/2012

Energia, Tecnologia, Packaging, Lógistica i Retail presenten en l’actualitat les majors oportunitats professionals, amb una demanda major d’especialistes que en altres sectors. Per perfils, els comercials especialitzats continuen en auge, sobretot en les àrees tecnològica i de telecomunicacions. Són dades de Page Personnel, companyia en selecció i ocupació.

El sector energètic és una de les àrees en què es registren més col·locacions professionals segons l’últim informe de Page Personnel. En ell, el perfil d’enginyer de vendes amb un salari mitjà de 30.000-35.000 euros és, junt amb el d’enginyer tècnic industrial en eficiència energètica i 25.000 euros bruts a l’any de retribució mitjana, destaquen entre els més sol·licitats.

Respecte a les empreses del sector retail i internet, les majors oportunitats són per a perfils IT, especialment per als llocs de traffic mànager, el salari de les quals pot aconseguir els 35.000 euros bruts a l’any, i per al de desenvolupador, que pot arribar a una remuneració de fins a 40.000 euros a l’any. A més, es produïx un creixement en la demanda de perfils professionals en l’àrea de compra i logística, especialment en béns de consum. El supply Chain mànager és la posició més sol·licitada en este sector.

L’e-commerce ha sigut, no obstant això, un dels sectors que ha experimentat un major creixement en els últims temps i que ha impulsat la creació de nous perfils professionals, com el de tècnic de màrqueting online, el salari mig del qual se situa al voltant de 22.000 euros bruts a l’any.

D’altra banda, diu l’informe de Page Personnel, continua creixent la demanda de perfils comercials especialitzats, en auge en les àrees tecnològica i de telecomunicacions, en indústria packaging, en automatització industrial i en el sector transport i logística. Les posicions de comercial export (26.000€-38.000€+var.), tècnic comercial o enginyer comercial (27.000€-38.000€+var) i business development mànager (desenvolupador de negoci) (25.000€-35.000€+var), són unes de les més requerides per estos sectors.

Finalment, i davant de la cada vegada major internacionalització dels mercats, estan augmentant les demandes de professionals amb una visió més àmplia dels negocis i preparats per a treballar en un entorn globalitzat.

Notícia en DA Retail
 

La web local: la nova “gallina dels ous d´or” de les marques.
27/01/2012

L’època en què les pàgines grogues eren el “Sant Grial” dels negocis locals ha passat definitivament a la història. Amb l’adveniment de servicis com Groupon, Living Social, Foursquare, Gowalla o Yelp, la web local s’ha convertit en la nova “millor amiga” de les xicotetes empreses.

Per a demostrar la creixent rellevància de la web local per a les marques, Balihoo ha publicat una interessant infografia amb les següents dades i xifres:

- El 73% de les busques online estan relacionades amb contingut de caràcter local.
- 7 de cada 10 consumidors són més proclius a recórrer als negocis locals si hi ha informació sobre ells en plataformes socials.
- Segons Gartner, els telèfons mòbils superaran als PCs com principals canals d’accés a la web en 2013.
- Les ofertes per a grups en servicis com Groupon i Living Social van augmentar un 33% entre juny i desembre del 2011.
- Al juny del 2011, Foursquare va arribar als 10 milions d’usuaris en tot el món.
- El 59% dels internautes que busquen negocis locals en internet creuen que les valoracions i els comentaris són importants a l’hora d’informar-se sobre els mateixos.
- Els principals beneficis del màrqueting localitzat són la millor adequació a les necessitats del consumidor (67%), la millor conversació i la connectivitat entre clients (39%), la major lleialtat i defensa de la marca per part del consumidor (29%), i la diferenciació de marca (27%).
- El 82% de les busques online de negocis locals es transformen després en accions offline, ja siga visitant el punt de venda, realitzant una telefonada, o duent a terme una compra.
- En 2011, més d’1,1 bilions de vendes en el sector comercial van estar d’alguna manera influïdes per la web.
- El 49% dels marques creuen que el màrqueting localitzat és essencial per al creixement dels negocis.
- En 2015, els mitjans digitals acapararan el 23,6% de la inversió publicitària.
- Un pla de màrqueting local consta de les fases següents: estratègia, webs locals, tàctiques, i mètriques.

Notícia en Màrqueting Directe
 

La confiança dels consumidors puja a Europa després de set mesos a la baixa
27/01/2012

La confianza de los consumidores aumentó en enero en la Unión Europea (UE) y la zona euro, lo que rompe con la tendencia a la baja registrada los siete meses anteriores, según el cálculo avanzado divulgado este lunes por la Comisión Europea.

En los diecisiete países que comparten la moneda única, la confianza de los consumidores subió de los -21,3 puntos del mes anterior a -20,6, mientras que en los veintisiete socios de la Unión pasó de -22,1 a -20,6.

Desde enero de 2010, la Comisión Europea divulga mensualmente un cálculo adelantado del índice de confianza de los consumidores, que forma parte del Indicador de Sentimiento Económico, que será publicado el 28 de enero.

El Ejecutivo comunitario elabora este indicador adelantado, considerado estadísticamente fiable a través de su Dirección General de Economía y, para calcularlo, combina el historial de datos con otros ya disponibles de los Estados miembros.

Fuente ABC
 

Videos Jornadas Competic Roadshow en Moncada
25/01/2012

Ja estan disponibles en Internet gratuïtament els vídeos de les jornades dedicades al comerç local realitzades per ANETCOM a Moncada amb la col·laboració d’AFIC Moncada dins del programa Competic Roadshow:
- Promoció OnLine i Xarxes Socials: http://vimeo.com/35249804  
- Cloud i Excel·lència Comercial: http://vimeo.com/35369204  
- Mobilitat i eficàcia en les comunicacions: http://vimeo.com/35193638  
 

El supermercat arriba a la gasolinera de la mà de Carrefour i BP
25/01/2012

BP i Carrefour han firmat un acord per a obrir botigues “Carrefour Express” en règim de franquícia en estacions de servici BP. Este nou acord se suma al firmat el passat mes de juliol per ambdós companyies, pel que els clients de Carrefour acumulen el 3% de l’import repostado en les estacions de servici BP.

La fórmula triada consistix en una adaptació del model de botiga “Carrefour Express”. Un equip d’ambdós companyies ha treballat en l’adequació de les botigues “Carrefour Express” al format actual de botigues de conveniència en les estacions de servici. Amb esta iniciativa ambdós companyies volen acostar la seua oferta de servici a les necessitats actuals dels seus clients.

Ahir, 24 de gener, va tindre lloc l’obertura de la primera botiga en Sant Ferran de Henares.

AFIC Moncada renova el Microcrédit Social Emprenedors amb Caixa Popular
25/01/2012

Ahir dimarts va tindre lloc la firma de la renovació de les condicions del Conveni entre PEMSA i Caixa Popular del programa de microcrèdit social per a emprenedors, les sol·licituds es poden presentar tant per persones desocupades que vagen a iniciar un negoci com per empreses de recent creació:

Import: fins al 95 % de la inversió a realitzar, amb un màxim de 12.000,00 euros.
Termini: fins a 5 anys.
Tipus: eur360 + 4,00%
Comissió d’obertura: 1,00 %
Gastos d’estudi: 0 euros
Garanties: sense avals
 

Moment de la signatura, José Ignacio Orero, Gerent de PEMSA y Rafael Luz, Director de la sucursal de Caixa Popular en Moncada.

OMIC Moncada entregará impresos de reclamación de clientes a los nuevos establecimientos durante 2012 y 2013
25/01/2012

D’acord amb el que establix la disposició addicional novena del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat sobre beneficis fiscals aplicables a les taxes de la Generalitat d’emprenedors, pime i microempreses de la Comunitat Valenciana, que ha sigut introduïda pel Decret Llei 2/2012 de 13 de gener del Consell, vos comuniquem que durant els anys 2012 i 2013 estaran exempts del pagament de la taxa per la venda d’impresos dels fulls de reclamacions, els emprenedors i les micro, xicotetes i mitjanes empreses.

L’OMIC Moncada disposa d’eixos impresos, podeu contactar amb:

Raimon García Domingo.
Tècnic en Consum. - O.M.I.C. Moncada
Carrer Major, 33
46.113 - MONCADA - València
Tl / fax. 130.1000 (contestador)
E-mail: omic@moncada.es 
 

"Obert fins diumenge" en Comando Actualitat
24/01/2012

El dimecres 25 de gener en el programa de L’1 Comando Actualitat "Obert fins en diumenge":

Quasi dos milions d’espanyols viuen del xicotet comerç, però en els últims cinc anys han tancat prop de 100.000 establiments. Com sobreviuen els que resistixen? Es veurien beneficiats si pogueren obrir tots els dies i a qualsevol hora?

Comando Actualitat ix al carrer per a conéixer, en primera persona, com està afectant la crisi als comerços de "tota la vida".

Negocis que resistixen amb molt d’esforç
Antonio és carnisser des dels 17 anys. Treballa 16 hores diàries i no ha deixat d’adaptar el seu xicotet comerç sevillà a les necessitats dels clients. Però ja no basta amb el servici a domicili gratuït per a competir amb els grans. Ha decidit habilitar la seua cuina i servir menjars a domicili. Ara la seua dona realitza quasi el mateix horari que ell. Asseguren que resistixen perquè són un negoci familiar.


Rafael porta quasi 50 anys treballant en la seua perruqueria centenària. Manté la caixa a ratlla amb una clientela fixa i preus raonables, però creu que haurà d’ampliar horari per a poder competir amb les grans superfícies. Li compensaran els guanys d’un diumenge amb el pagament d’una altra nòmina?


Negocis que tanquen i negocis que comencen
Hi ha comerços que no tenen la mateixa sort. La sabateria de Pilar tancarà just després de les rebaixes. Han entrat en fase de liquidació. Assegura que en la seua ciutat sobra la mitat dels xicotets comerços. Només a Oviedo s’han tancat un 8% de les botigues en l’últim any.


Íñigo, no obstant això, ha decidit que és l’època de crisi la més apropiada per a obrir negocis. Porta tres inauguracions a Madrid. Ha encabotat 200.000 euros, i passa el dia d’un negoci a un altre, treballant l’equivalent a dos jornades al dia.

"Obert fins en diumenge", el dimecres a les 22.15 h, en Comando Actualitat.
 

Les botigues locals el major negoci ahí fora
24/01/2012

Amb dents i ungles. Així ha defés hui Andrew Mason, fundador i conseller delegat de Groupon, el criticat model de negoci de la seua empresa en el congrés DLD 2012, que se celebra actualment a Munic. “La gent no entén el que convertix a Groupon en una gran empresa”, assegura. De fet, el comerç local és “el major negoci ací fora”, afig.

“No importa que la gent seguisca sense entendre el nostre model de negoci”, apunta Mason. “L’important és que el 90% dels nostres clients estan satisfets”, subratlla. Per a una plataforma publicitària per a negocis locals, que és el que al cap i a la fi és Groupon, la xifra no està res mal, recalca.

Mason, molt més combatiu que en participació el passat any en el DLD, assegura els portals de cupons de descomptes no són ni de bon tros un negoci “fàcil”. Altres servicis semblants, com Facebook Deals, no han funcionat, diu. El que fa de Groupon una empresa reeixida és sobretot el factor humà. “Crec que els nostres majors competidors som nosaltres mateixos”, explica.

Amb 10.000 empleats repartits per tot el món, la plantilla de Groupon va créixer en l’últim trimestre de 2011 un 500% respecte al mateix període de l’any anterior, destaca Mason. “Sense tots i cada un dels nostres empleats, seríem una empresa normal”, indica.

En la seua intervenció en el DLD, Mason respon també als reprotxes dels que acusen a Groupon de recaptar diners procedents d’inversors abans d’estrenar-se en la bossa. Mason diu que açò no és quelcom que li passada el son. A més, reconeix que és cert que, després de la seua eixida a bossa, l’accions de Groupon van caure, però també ho és que després de van recuperar, subratlla.

D’altra banda, Mason ha anunciat que Groupon treballa actualment en un “programa de recompenses” per als comerços locals i els clients.

 

Notícia en Marketing Directo

Canvi de Conseller d´Economia, Industria i Comerç
23/01/2012

Cesa D. Enrique Verdeguer Puig com conseller d´Economía, Industria i Comerç, i es nombra en el carrec a D. Máximo Buch Torralva. Publicació en DOCV

 

Concept Stores: tendes creatives per captivar al client
20/01/2012

Moltes marques i negocis d’èxit, són coneixedors que l’experiència de compra pot ser determinant en les decisions dels propis clients i consumidors. Molts comerços innovadors, han sabut aprofitar el màrqueting dels sentits i les emocions per a generar entorns únics on el disseny i la creativitat es manifesten de la manera més visual per a captivar el consumidor. 

Així és com destaquen amb llum pròpia els populars i denominats ’Concept Estors’, comerços on els espais interiors són recreats baix formes innovadores, minimalistes i acolorides de mà d’alguns dels dissenyadors més avantguardistes. Botigues que marquen la diferència creades per a captivar el consumidor a través d’emocions i una experiència única i diferent.

Així són les algunes de les botigues i Concept Estors més populars del món, i que hui hem arreplegat en una magnífica selecció que no et deixaran indiferent. No te les perdes!

 

Accés a la noticia

Retail, impulsor del sector franquicia
19/01/2012

El comportament del sector retail ha sigut el més positiu en el sistema franquiciat espanyol, al llarg de 2011. Amb un total de 63 cadenes, ha liderat el creixement d’esta fórmula comercial, degut principalment a l’expansió en el segment d’alimentació i supermercats. En l’últim any es van comptabilitzar 479 xarxes de distribució operant en franquícia (44% del total), que van sumar 27.754 establiments (43%). La seua facturació va ascendir a 11.152 milions d’euros i la seua inversió a 3.945 milions d’euros (57%). Quantitats superen les xifres registrades per les franquícies d’hostaleria i servicis, excepte en el nombre de centres, sobrepassats per este últim, amb 29.142 establiments (45% del global).
 

Font DA Retail

Cursos on-line gratuïts EMPRENJOVE per a emprenedors/es
19/01/2012

Com a complement a la formació presencial, EmprenJove també realitza cursos de formació online. D’esta manera, es pretén facilitar l’accés a la formació a tots aquells jóvens emprenedors, menors de 35 anys, agregant els avantatges d’un sistema d’educació a distància, amb la possibilitat d’adequar el ritme del curs a les necessitats cada moment.

Des d’esta òptica, s’ha desenrotllat una plataforma que permet el desenrotllament d’accions formatives basades en la xarxa Internet, per mitjà d’un entorn atractiu i intuïtiu i de fàcil manejabilitat. Els cursos són gratuïts i tan sols es requerix de prèvia inscripció. Les temàtiques seran variades dins del món de l’empresa, i es disposarà d’una oferta interessant de cursos de perfeccionament, especialització i formació continuada, reforçats per un assessorament personalitzat dels tècnics d’EmprenJove en qualsevol qüestió referent als mateixos.
 

Per al primer semestre de 2012 tenen prevista la següent programació de cursos online:

El Pla de negoci (50 h.)
1a Edició: del 16 de gener al 5 de febrer (inscripció des del 9 de gener)
2a Edició: del 9 al 29 d’abril (inscripció des del 2 d’abril)

Tributació de l’autònom (100 h.)
Del 12 de març al 22 d’abril (inscripció des del 5 de març)

Formes jurídiques i introducció a la tributació (50 h.)
1a Edició: del 13 de febrer al 4 de març (inscripció des del 6 de febrer)
2a Edició: del 7 al 27 de maig (inscripció des del 30 d’abril)

Règim d’autònoms, contractes i nòmines (40 h.)
1a Edició: del 12 de març a l’1 d’abril (inscripció des del 5 de març)
2a Edició: del 4 al 24 de juny (inscripció des del 28 de maig)

Lloguers i Traspassos (30 h.)
Del 9 al 29 d’abril (inscripció des del 2 d’abril)

Prestacions per a autònoms (50 h.)
Del 30 d’abril al 20 de maig (inscripció des del 23 d’abril)

Comerç electrònic (40 h.)
Del 14 de maig al 3 de juny (inscripció des del 7 de maig)

Impost sobre Societats (40 h.)
Del 28 de maig al 17 de juny (inscripció des del 21 de maig)
 

Inscripció
 

Cursos on-line gratuïts per a autónoms empleats/des sense consum de crèdits
19/01/2012

Vos informe de cursos de formació totalment gratuïts que els han aprovat a SYSTEM FORMACIÓ. ESTOS CURSOS NO GASTEN CREDETS DE LA FUNDACIÓ TRIPARTIDA. Són tots ONLINE (a través d’Internet). Els cursos són subvencionats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç dins del Pla Avança Formació, es poden triar fins a 5 cursos de què s’indiquen a continuació:

Comerç electrònic 20 hores

Atenció al client 10 hores

Telemàrqueting 25 hores

Tècniques de negociació 10 hores

Tècniques de vendes 20 hores

No cal assistir a classe ni complir horaris, és a dir, els cursos es realitzen per Internet. En tot moment un tutora respondrà a totes les vostres consultes i dubtes sobre exercicis i conceptes. Han d’estar acabats abans del 31 de març del 2012 així que hi ha temps de sobra per a realitzar-los. Els cursos inclouen l’accés a la plataforma i la descàrrega en format PDF de material docent i manuals que quedaran en el vostre poder. El diploma que s’obté al final de cada curs inclou el segell i aval del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Requisits a complir per l’alumn@:
- Treballadors en actiu (inclosos autònoms) en el moment de la realització del curs.
- Els alumnes han de ser treballadors de PIMES (empreses el núm. total de treballadors dels quals no excedisca de 250)
Un alumne ha de sol·licitar fins a 5 cursos a triar del llistat i els va realitzant còmodament fins al 31 de març del 2012.

Procés de sol·licitud d’accés al curs:
- Omplir la sol·licitud del curs (demanar-la a AFIC MONCADA i us l’enviaré)
- Realitzar fotocòpia del DNI i fotocòpia de la capçalera de l’última nòmina (només la capçalera on figuren les dades de l’alumne que sol·licita, la resta d’informació no és necessària). En el cas que el treballadora siga autònom en compte de la nòmina fotocòpia de l’últim rebut d’autònom pagat.
- Enviar la sol·licitud omplida optant per 2 opcions segons siga més còmode:
OPCIÓ 1: Escanejar tota la documentació i enviar-la per correu electrònic a la direcció :
avazquez@systemformacion.És
OPCIÓ 2: Enviar la documentació omplida per fax a l’atenció d’Ascensio Vázquez 954.50.25.90.
 

El sorteig del viatge a Paris de la Campanya Nadal 2011 de Moncada ja té guanyadora
16/01/2012

El passat dia 12 de Gener del 2012 als 21´00 hores de la nit en la seu de l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada (ACM) en C/ Major, 33 i en presència de la Junta Directiva, és va celebrar el SORTEIG DEL VIATGE DE CAP DE SETMANA PER A DOS PERSONES A PARIS. La persona afortunada amb l’indicat viatge ha sigut la Sra. AMPARO FERRIOL MARI.

Recaptació del VI CONCERT EXTRAORDINARI “NOTES SOLIDÀRIES” DE NADAL de Moncada
16/01/2012

En el VI CONCERT EXTRAORDINARI “NOTES SOLIDÀRIES” DE NADAL, organitzat per l’Associació de Comerciants de Moncada i la Unió Musical de Moncada, que es va celebrar el pasdo divendres dia 16 de desembre en el “Centre Cultural Blasco Ibañez”, es van recaptar 1.309 euros que han sigut entregats al Projecte AYUCA (Ajuntament-Caretes) per a les persones mes necessitades nostra Localitat.
Des de l’Associació de Comerciants de Moncada i Unió Musical volen agrair la col·laboració de l’Ajuntament, Associació d’Ames de Casa “Tyrius” i Dones en Igualtat.

L’Associació així mateix agraïx sobretot i abans que res als seus comerços associats el gran esforç realitzat i la seua inestimable col·laboració.
 

Mesures autonòmiques urgents de recolçament a la iniciativa empresarial
16/01/2012

Les empreses que es constituïsquen en 2012 estaran exemptes de pagar les taxes autonòmiques que marca el Decret LLei 2/2012 durant el seu primer any d’activitat. En 2013, abonaran únicament el 50 per cent d’estes tarifes. Així ho arreplega el decret llei de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial del Govern valencià que va presentar ahir el vicepresident del Consell, José Císcar.

L’objectiu del mateix és promoure la iniciativa empresarial per a crear llocs de treball i donar solució als més de 45.000 valencians que, segons dades de la Generalitat, volen emprendre un negoci.

A més de la bonificació de les tarifes, el text legal simplifica al màxim les traves administratives. Tant és així que les llicències municipals d’obertura d’activitats comercials, que normalment tarden més de tres mesos, s’obtindran de manera instantànea, presentant una sèrie de documents -una declaració en què consten les dades personals, un certificat d’obra i el resguard de l’abonament de tarifes-. Segons va explicar el vicepresident, en el programa electoral del Partit Popular es contemplava expedir els permisos en el termini màxim de 48 hores, per la qual cosa este decret va més enllà del que promet.

Per als locals d’oci, bars o supermercats el termini màxim serà, en el pitjor dels casos, d’un mes, ja que necessiten una certificació d’un Organisme d’Autorització Administrativa (OCA). El Consell aprovarà d’ací a dos mesos un decret que els regule.

Així mateix, la norma contempla expressament la compensació de deutes de naturalesa pública. Qualsevol empresa podrà reparar el seu compromís econòmic si és creditora de l’Administració. Císcar va explicar que s’aplicarà per a tot tipus d’impagament, fins amb les multes de tràfic. Esta mesura ja estava reconeguda pel Reglament General de Recaptació, però, a excepció d’algun cas aïllat, no és comú entre els proveïdors valencians.

També podran obtindre’s amb la mateixa celeritat les llicències d’obres.

Decret Llei 2/2012
 

Perruqueria Javier Adán (ofertes a aturats/des i personas al seu càrrec)
13/01/2012

La Perruqueria de Javier Adam contínua amb les seues promocions comercials amb descomptes per a desocupats/des i les seues persones a càrrec, de dilluns a dijous dels mesos de gener i febrer 2012 realitzarà un descompte del 35% del preu en els seus servicis. Els divendres i dissabtes continua el descompte anterior del 25 %.

Del carret abandonat al carret recuperat (E-commerce)
12/01/2012

Constituïx el principal cavall de batalla de les plataformes de comerç electrònic. Com recuperar part dels carrets de compra abandonats pels usuaris abans de finalitzar el procés de compra? Transformar les compres fallides en vendes finalitzades és el que promet una nova ferramenta que s’acaba de presentar a Madrid.

Les taxes mitjanes d’abandó dels carrets per part dels internautes oscil·len entre el 80% i el 90%. Per a mitigar este alt percentatge d’operacions frustrades, BrainSins (www.brainsins.es) ha posat en marxa una nova ferramenta que permet recuperar part d’eixos carrets de compra abandonats.

La solució, segons els seus creadors, ha sigut dissenyada per a resultar intuïtiva i fàcil d’usar per a qualsevol gestor d’una botiga online. Associada al sistema de recomanació de productes comercialitzat per la companyia, no requerix realitzar cap canvi en la web. “La recuperació de carrets abandonats s’efectua tot just un clic”, explica Borja Monsalve, director de màrqueting de BrainSins.

Més informació sobre la ferramenta ACÍ.

E-commerce minorista, competència directa per als centres comercials
12/01/2012

Tot i que encara representa només el 18% del total de compres en la Xarxa, els negoci detallistes han avançat a passos engegantits en el que a comerç electrònic es referix, convertint-se en una competència directa per als grans centres comercials, que busquen acostar-se a les necessitats dels consumidors per altres vies.

La taxa de creixement del comerç detallista electrònic va experimentar un increment del 49% en 2010, aconseguint unes vendes de 1.160 milions d’euros. A més, segons un informe presentat per l’Associació Espanyola de Centres Comercials, l’índex de vendes a través de la Xarxa d’este tipus d’establiments es va triplicar en el període 2007-2010.

Segons estes xifres, el president de l’Associació Espanyola de Centres Comercials (AECC), Javier García-Renedo, hi ha assenyalat que “enfront del creixement que està experimentant el comerç electrònic detallista, els centres comercials aposten per mesures que acosten al consumidor i ajuden a amortir l’efecte que pot suposar este increment de vendes online. En este sentit, el president de l’AECC valora positivament mesures com la liberalització dels horaris comercials, que podrien suposes “el bàlsam que necessita el sector per a reactivar-se i tornar a crear ocupació”.

Notícia IPMark

Concurs d´emprenedors: PENSA EN INNOVAR
12/01/2012

INDRA comença 2012 amb esta iniciativa que identifica i recolza noves idees emprenedores basades en la tecnologia. Termini fins a 1 de febrer del 2012. Més informació.
 

Productes dietètics, repunt en 2011
11/01/2012

En 2011 el mercat de productes dietètics va recuperar la tendència a l’alça, impulsat pel bon comportament de les vendes dels aliments per a trastorns metabòlics. Les dades provisionals apunten una facturació de 760 milions d’euros en el mercat interior, és a dir, un 1,3% més que en 2010. Així es desprén d’un estudi realitzat DBK, empresa espanyola, participada per Informa D&B, companyia del Grup CESCE. Esta evolució contrasta amb les caigudes registrades en els dos anys anteriors del -5,0% en 2009 i del -0,7% en 2010.

El segment d’alimentació per a trastorns metabòlics i nutrició enteral va continuar sent el que va experimentar un major augment, 6,7% en 2011, fins a aconseguir els 255 milions d’euros. L’aparició de noves presentacions i la dificultat per a prescindir d’este tipus de productes per part de la població amb necessitats nutricionals específiques van determinar el millor comportament de la demanda i dels preus en comparació amb la resta de segments de dietètics.

Per la seua banda, les dades provisionals assenyalen que el subsector de complements alimentaris va registrar un descens caiguda de l’1,3%, situant-se en 225 milions d’euros, mentres que el d’aliments dietètics va romandre estancat en 117 milions d’euros.

Les divisions d’herbes medicinals i dietes hipocalòriques van ser els que van comptabilitzar un retrocés més acusat en 2011. Les contraccions estimades en ambdós casos se situen al voltant del 2%. Per la seua banda, el segment d’edulcorants de boca va captar un valor 30 milions d’euros, xifra semblant a la de 2010.

En els exercicis 2012 i 2013 es mantindrà la tendència a l’alça en el conjunt del mercat, amb taxes previstes de l’1,5% el primer any i del 3% en el segon. En este últim exercici es preveu aconseguir prop de 800 milions d’euros. El segment d’aliments per a trastorns metabòlics continuarà sent motor creixement del sector. No obstant això, les prediccions són optimistes. S’espera que en 2013 cap dels segments evolucione a la baixa.

Pel que fa a l’estructura del teixit industrial, DBK indica que, a finals de 2010, operaven en el sector prop de 220 empreses que van generar un volum d’ocupació 3.850 treballadors, xifres lleugerament inferiors a les comptabilitzades en 2008.

El deteriorament de la demanda. Operat en el bienni 2009-2010, va provocar l’eixida del sector d’alguns competidors. No obstant això, esta tendència s’ha vist compensada en part per l’entrada de companyies dels sectors alimentari i farmacèutic.

La indústria de productes dietètics es caracteritza per la presència majoritària d’empreses de xicoteta dimensió, que coexistixen amb un nombre més reduït de companyies de grandària mitjana i gran. Les cinc primeres companyies en termes de facturació concentraven un poc més de la mitat del mercat en 2010, participació que s’elevava fins al 70% al considerar a les deu primeres.

Notícia DA Retail

Tecnología contactless
11/01/2012

BBVA i Bankia han llançat Madrid Contactless, una nova targeta que permetrà als clients realitzar pagaments de fins a 20 euros amb només acostar-la a un lector, sense necessitat firmar rebuts o de teclejar un PIN. Amb este projecte, que suposa un pas més en el camí cap a l’adopció massiva del pagament amb mòbil al nostre país, ambdós entitats s’introduïxen de ple en el món del pagament sense contacte. Una tecnologia que reduïx substancialment el procés de pagament en cada acte de compra.

La primera fase d’implantació del projecte, en el que col·labora Visa Europe, es dirigix a un milió de clients dins de l’anell de la M-30, a Madrid, fonamentalment en zones comercials. BBVA i Bankia instal·laran 7.000 terminals de punt de venda (TPVs) en els establiments de les dites zones que tinguen un alt percentatge de transaccions de baix valor, com botigues de menjar ràpida, bars, cafés o restaurants.

Segons els experts, la tecnologia contactless, és a dir, els pagaments sense contacte, serà la forma habitual de pagament en el futur. La tecnologia contactless presenta un ús molt senzill que permet als clients agilitzar el pagament mantenint els mateixos nivells de seguretat. L’operativa és simple: el comerciant tecleja en el TPV l’import de la compra i el client acosta la seua targeta contactless terminal per al seu cobrament. D’esta manera la targeta Roman en mans del client durant tot el temps i no necessita entregar-la al dependent ni introduir-la en un terminal. Amb açò es reduïx el procés de pagament en cada acte de compra.

En una segona fase, que pretén estar completada al llarg de 2012, la iniciativa arribarà a dos milions de clients particulars i s’estendrà a un nombre més gran de zones de la capital.

La tecnologia instal·lada en els comerços permet també el pagament amb mòbil NFC. No obstant això, Bankia i BBVA han iniciat el desplegament de la tecnologia amb targetes, ja que és la forma de pagament alternativa a l’efectiu a què els clients estan actualment acostumats. Així, a mesura que vagen apareixent telèfons mòbils amb tecnologia NFC els comerços ja estaran preparats per a eixa nova forma de pagament.

La col·laboració entre BBVA i Bankia era necessària per a assegurar que esta nova tecnologia abast en un breu espai de temps una elevada penetració entre els ciutadans. La dita col·laboració es limita al compromís de realitzar un desplegament ràpid d’estes targetes i TPVs en l’interior de la M30.
 

Notícia IPMARK

Calendari de fires comercials de la Comunitat Valenciana (1er semestre 2012)
11/01/2012

De conformitat amb el que disposa l’article 3 del Decret 40/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, es fa públic el calendari de fires comercials que se celebraran en la Comunitat Valenciana durant el primer semestre de 2012

Reinventar el Punt de Venda. Beca DA RETAIL per al Taller de Formació.
11/01/2012

“Reinventar els punts de venda” és l’objectiu del pròxim Taller que se celebrarà a Madrid els pròxims 30 i 31 de gener. Dissenyat i impartit per Luxury Advise i Màrqueting-Jazz, durant dos jornades de treball,professionals del retail i del disseny compartiran coneixements i ferramentes per a trobar solucions que permeten atacar els pilars bàsics del negoci comercial enfocat a la botiga. DA Retail-Distribució Actualitat oferix una Beca per a assistir i beneficiar-se dels coneixements exclusius d’esta formació concebuda com una trobada de treball personalitzat.

El programa de formació presentat amb el títol “Reinventar els Punts de venda” està dirigit a propietaris i gerents de cadenes de botigues. Durant dos dies, en sessions de huit hores cada jornada, els assistents rebran de forma pràctica, la informació i l’intercanvi de coneixements que els permeta innovar per a reinventar el seu espai comercial, amb resolució de cada cas de forma individual, en els seus quatre pilars bàsics: 1) L’oferta, l’estructura de la gamma i els preus 2) L’atenció al client 3) El visual merchandising i lai out i 4) L’experiència en el punt de venda.

DA Retail-Distribució Actualitat, publicació pionera i sempre atenta a oferir suport al comerç detallista, ha sigut seleccionada pels organitzadors, per a oferir una beca per a este taller. Per a aconseguir accedir a esta oportunitat, la Redacció realitzarà una selecció i triarà entre les peticions rebudes aquella que atenent als criteris d’interés, oportunitat comercial i objectius que perseguix, supose la de major valor perquè la seua experiència puga ser comptada en les pàgines impreses o digitals de la publicació.

BECA DA RETAIL TALLER FORMACIÓ. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

La informació precisa i condicions per a optar a esta Beca DÓNA Retail-Taller Formació Màrqueting-Jazz/Luxury Advise seran:
Nom i Cognoms del candidat:
Càrrec que ocupa en l’empresa:
Nom de l’empresa:
Direcció completa de l’empresa:
Nombre d’establiments:
Sector d’activitat:
Any de creació de l’empresa i obertura de la 1a botiga:
Quines necessitats i objectius perseguix en este Taller de formació:

Tots els camps són obligatoris. El període de recepció de sol·licituds acabarà el pròxim 25 de gener. La decisió del participant triat es donarà a conéixer en el Butlletí digital del dijous 26 de gener i en la web de la publicació DÓNA Retail(www.daretail.com) S’assenyalaran un finalista i un suplent. Este últim tan sols es donarà a conéixer en el cas que el finalista decline la invitació per qualsevol motiu.

Les candidatures amb el Qüestionari complet, han de ser dirigides dins dels terminis fixats (limite 25 de gener a les 24:00 hs) per email a: redaccion@daretail.com / redacción@distribucionactualidad.com 

Data de celebració del Taller: 30 i 31 de gener 2012
Horari: de 10:00hs a 18:00 hs
Nombre d´alumnes: 8 a 10 al ser el treball del professor/auditor personalitzat
Dirigit a: propietaris comerç o qualsevol professional Senior de l’empresa amb responsabilitat i capacitat de decisió sobre el punt de venda.

Luxury Avise és una agència-boutique de formació i consultoria estratègica en el sector del luxe i de retail.

Màrqueting-jazz és la primera firma especialitzada en màrqueting visual, se centra en la creació i desenrotllament de nous conceptes de botigues per a incrementar vendes.
 

Inditex facturará en Espanya les seues vendes online
10/01/2012

Arran de que els mitjans capturaren la notícia que la gran empresa espanyola facturava les seues vendes per internet a través d’una empresa amb seu a Irlanda, ningú s’ha quedat indiferent. El rebombori que va causar la notícia va fer que ràpidament Pablo Illa, president d’Inditex, donara la cara i anunciara un canvi en la seua estratègia: en el 2012 canalitzarien les seues vendes online nacionals des d’Espanya.

La societat Fashion Retail Espanya, amb seu en a Corunya, seria l’encarregada de les vendes electròniques dels portals de Zara, Uterqüe, Massimo Dutti, Zara Home, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka i Oysho, realitzats des del nostre país i per a compres amb destí nacional. ITX i Ireland Limited amb seu a Dublín, era l’encarregada anteriorment de realitzar la facturació de les vendes per Internet, incloent Espanya, ara seguirà amb la resta de les vendes, exceptuant el nostre país.

El grup Inditex apostava per esta mesura des que anunciara les seues vendes online en el 2007 amb Blat de moro Home. Un dels fets fonamentals, és que en el país irlandés l’impost de societats és d’un 12,5% únic, mentres que a Espanya es tracta d’un 30% per a les empreses de la talla d’Inditex. En la seua defensa, la companyia ha al·legat que els seus plans estaven enfocat cap eixe país per “el coneixement, l’experiència i els recursos tecnològics del comerç electrònic. Superada la seua fase de llançament, teníem decidit l’explotació del negoci online des d’Espanya en el 2012?.
 

Noticia en Marketing Directo

Els Reis Mags i el tren animaren els carrers de Moncada
09/01/2012

L’Associació de Comerciants de Moncada amb la col·laboració de l’Ajuntament de Moncada ha habilitat una carpa amb els Reis Mags síta en el carrer Major i un tren que realitza un recorregut pels carrers de la ciutat i que ha resultat una atractiva animació per als més menuts. (Veure vídeo)

El Tierno Digital es va fer eco amb la notícia següent:

Nombrosos xiquets i xiquetes acompanyats pels seus pares s’han acostat a la carpa per a entregar les seues cartes als Reis Mags que s’han instal·lat en el carrer Major. També poden disfrutar d’un trajecte amb tren pels carrers de la localitat. Les reporteres d’El Tendre realitzen un reportatge amb entrevistes als xiquets i xiquetes que visiten els Reis en què es descobrixen els desitjos i il·lusions dels més xicotets. També pregunten als Reis els que han assegurat "que la crisi no els afecta i que els xiquets tindran els seus regals". Els xiquets per la seua banda asseguren unanimement "que han sigut molt bons tot l’any".

Les llargues cues per a pujar al tren donen mostra de l’acceptació que ha tingut esta iniciativa que realitza l’Associació de Comerciants i que aconseguix l’objectiu d’animar els carrers de Moncada. Alguns xiquets van cantar nadales a les càmares d’El Tierno mentres esperaven el seu torn per a pujar al tren.

Tant la presència dels Reis Mags com el tren estaran a Moncada els dies 2, 3 i 4 de gener.

El pròxim dia 5 a la vesprada tindrà lloc la clàssica cavalcada de Reis organitzada per l’Ajuntament de Moncada.

La cavalcada de Reis amb la mitad del pressupost va omplir d´il·lusió Moncada
09/01/2012

L’equip de reporters/es d’El Tierno Digital ens trasllada la informació:

Amb quasi la mitat de pressupost i gràcies a la col·laboració de dos-cents voluntaris, la regidoria de festes ha realitzat la cavalcada de Reis 2012.(Veure vídeo). Al matí han visitat les residències i l’escola d’hivern. D’altra banda El Mercat celebra el seu primer aniversari amb premis, xocolate i fartons. 

--------------------------------------------------------------------------------
Un dels objectius que des de l’àrea festes s’ha fixat enguany ha sigut destinar la major part del pressupost a joguets i caramels per als més menuts i disminuir el gasto en carrosses i actes protocol·laris.

La cavalcada ha arrancat amb la imatge tradicional de la Mare de Déu i Sant Josep acompanyats per àngels i seguits aniran un grup de xiquets disfressats de personatges Disney, com Pocoyó o Bob Esponja, que han animat als més xicotets.

Com tots els anys l’Associació de Comerciants també ha participat en la cavalcada a més de la Junta Local Fallera, encapçalada per les falleres majors de Moncada i la Reina de les festes junt amb les seues Dames d’Honor. Quan la comitiva ha arribat al carrer major els Reis Mags han visitat el naixement de l’Església de Sant Jaume apòstol i per a finalitzar Ses majestats han rebut les claus de ciutat de mans de l’alcalde. Així tots els xiquets i xiquetes han pogut entregar les cartes als Reis i han realitzat les seues últimes peticions. Per la seua banda l’alcalde Medina ha volgut agrair “la col·laboració de les bandes de música i agrupacions musicals, així com als voluntaris, associacions municipals i clavaries” i destacar “l’esforç que hem fet des de l’Ajuntament per a organitzar una cavalcada amb menor pressupost i en la que els xiquets disfruten al màxim”.

Finalitzat el recorregut, per part de l’Ajuntament ha invitat els voluntaris a una xocolatada en agraïment a la seua col·laboració.
 

Els Reis Mags visiten les residències i l’escola d’hivern

Moncada, 5 de gener del 2012._Com és habitual, Ses majestats els Reis Mags d’Orient han realitzat la tradicional visita a les residències de Moncada per a compartir amb els majors les seues il·lusions en la vespra de la festivitat. La Residència de Sant Lluïu ha sigut la primera parada en què els Reis Mags, junt amb l’alcalde Medina i els residents, han brindat pel nou any. A continuació s’han dirigit fins al convent de les Franciscanes on han cantat nadales junts amb les germanes i també han visitat el betlem. A més la comitiva també ha visitat els xiquets de l’Escola d´Hivern, que enguany ha realitzat les seues activitats en el col·legi Blasco Ibáñez, on han rebut amb aplaudiments i càntics a Ses majestats els Reis Mags. Centenars de balons s’han repartit entre els xicotets que al seu torn han entregat la carta als patges reals.

Finalment i per a finalitzar, s’han dirigit a la Residència de la Tercera Edat de Moncada on també han compartit amb els majors i els seus familiars.
 

El Mercat celebra el seu primer aniversari amb premis, xocolate i fartons

Amb motiu de les celebracions del primer aniversari del Mercat a Moncada i en el marc de la campanya nadalenca, ahir va tindre lloc l’entrega de premis als clients que durant estos dies han realitzat les seues compres en els llocs.

Per a començar amb les celebracions, els més menuts van poder visitar durant tot el matí al Rei Mag que, acompanyat del patge real, va atendre les peticions dels xiquets des del Mercat. Cal destacar que a les cinc de la vesprada va començar la festa d’aniversari amb l’entrega de premis per part de la junta directiva d’Associació de Comerciants del Mercat als clients i entre els premis han destacat viatges, circuits de spa, jocs de maletes, sessions de perruqueria, i un total de cinquanta electrodomèstics.
 

Després de l’entrega es va repartir xocolate i fartons per a tots els assistents i en esta línia, l’alcalde de Moncada, Juan José Medina ha destacat “l’esforç realitzat durant la campanya nadalenca per part de l’associació de comerciants i paradistes del mercat que han incentivat i animat als seus clients en una època difícil per al comerç” així, també ha manifestat “la necessitat continuar col·laborant amb el comerç local a fi de promoure les compres en el municipi”.

Concurs de fotografía digital Kallejeo.com
09/01/2012

Kallejeo.com busca nous talents de la fotografia per a captar el sabor del local en un poble o una gran ciutat

El portal Kallejeo.com ha convocat un concurs de fotografia digital nacional que repartirà tres premis valorats en 300 euros (150 euros per al primer, 100 per al segon i 50 per al tercer). El premi en euros s’acumularà en punts en el saldo de l’usuari guanyador perquè puga canviar-ho per qualsevol producte o servici de Kallejeo.com. L’objectiu del concurs és retratar un xicotet poble o una gran ciutat per a capturar la seua essència particular. El jurat triarà les fotografies guanyadores en funció de tres criteris: creativitat, humor i qualitat tècnica.

El termini per a enviar les fotografies a concurso@kallejeo.com acaba el 20 de febrer. És pot enviar un màxim de tres fotografies, que seran publicades en el mur de Facebook de Kallejeo Espanya.

Més de 8.800 persones pujen al trenet de Nadal en Moncada
09/01/2012

Es cifra en més de 8.800 persones les que han disfrutat gratuitament del tren de Nadal en Moncada, i més de 1.800 persones les que acudiren també debades a vore la pel·lícula del Rei Lleó. Les botigues associades a la ACM repartiren els tickets.

 Foto: El Tierno Digital

Amb estes dades s’ha qualificat com una campanya exitosa quant a participació dels ciutadans/es de Moncada per part de l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada, i de l’Ajuntament de Moncada a través de la seua AFIC.

No a les comissions del pagament amb tarjeta
09/01/2012

La Confederació de Comerç de Madrid (COCEM) ha exigit al Govern que elimine les comissions que cobren les entitats financeres en el cas de les compres amb targeta. El requeriment de la patronal es produïx pocs dies després de l’Executiu d’eliminar l’ús de diners en efectiu en pagaments superiors als 1.000 euros.

El president de COCEM, Hilario Alfaro, considera que amb esta mesura “ els comerços van a veure’s perjudicats perquè tindran l’obligació de pagar a les entitats financeres un percentatge de les seues vendes”. Per això, creu que és injust que el sector comercial haja d’assumir eixe gasto “en benefici dels bancs”. Segons la seua opinió, haurien de penalitzar-se i perseguir-se les operacions de xecs sense fons

No obstant això, per al Govern es tracta d’una decisió que intenta frenar el frau fiscal Segons els tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA), és la xifra que podria per a fer aflorar els diners negres i obtindre una recaptació addicional de quasi 26.000 milions anuals. Este límit permetria recaptar més del triple del que es planeja ingressar amb el pla tributari 2012.

 

Font: DA Retail

El nou Mercat Municipal de Moncada cel·levra el seu primer aniversari
05/01/2012

Ahir 4 de gener per la vesprada tingué lloc l´acte per conmemorar el primer any del Nou Mercat Municipal de Moncada.

L´Alcalde Juan José Medina obrint l´acte.

Entrega de regals a la clientela.

El Rei Baltassar va atendre les sol·licituts dels més menuts.

Wynsh, fórmula de descomptes que fa la compra un joc amb premi inmediat
05/01/2012

Es tracta d’una aplicació de mòbil que permet triar i fotografiar les prendes que ens interessa comprar, i descobrir quin és el descompte que ens oferix, convertint el propi procés de compra en un xicotet joc amb premi. Llançada a Alemanya, va desembarcar fa uns mesos a Madrid i altres ciutats espanyoles… i la pregunta és: quant tardarà a arribar a la nostra ciutat?

Per a poder accedir als descomptes, cal descarregar-se un aplicació en el mòbil (actualment disponible per a iPhone i Android), descobrir a través de la mateixa en què botigues podem accedir als descomptes Wynsh, i una vegada en la botiga, fotografiar i enviar a través de l’aplicació la foto d’aquells productes que ens interessen. En uns minuts sabrem quin és el descompte obtingut (que pot arribar inclús al 100%), a manera de cupó que podrem canviar al realitzar la compra. La rebaixa variarà segons l’hora en què es realitza la compra, l’estoc de producte disponible,…

Es convertix així en una nova forma d’oferir descomptes més interactiva, que si més no ens permet decantar-nos pel producte que ens interessa i que volem un preu millorat. A més, conferix al procés de compra un caràcter lúdic, a manera de joc amb premi, i cada vegada que l’usuari envia una foto, rep una sèrie de punts en el seu compte, que Wynsh promet en breu podran ser canviats per regals, descomptes,…

Esta experiència, nascuda a Alemanya, s’ha traslladat ja a altres països (EE.UU. O Austràlia), i arriba ara a Espanya. Diferents ensenyes han realitzat ja algunes campanyes a Madrid, Barcelona, .., entre elles Mango, Lola Rei i Kling. La pregunta que ens fem és…quant tardarem a veure els clients traient fotos de les seues prendes, i mirant expectants la pantalla del seu mòbil esperant una resposta? No molt, segur.

Ací teniu un vídeo promocional que mostra el funcionament de Wynsh.

Madrid, Catalunya, València i Balears, les comunitats on més es practica el E-commerce
05/01/2012

Fa tan sols dos anys, comprar en internet podia considerar-se quelcom insòlit i arriscat. Al dia de hui són pocs els internautes que mai hagen realitzat una transacció en la xarxa, encara que només per a adquirir un bitllet d’avió. Els nous hàbits, que s’han desenrotllat com a conseqüència de l’avanç tecnològic, s’han calat fortament en la societat. Comprar a través d’internet és cada dia una opció més estesa. No obstant això, és possible identificar determinades zones en què este hàbit està molt més arrelat que en altres.

E.E.U.U. I nord Europa es configuren com les àrees del planeta on més es practica el comerç electrònic. A Europa meridional, encara que en ple auge, encara dista molt dels nivells de difusió registrats en les zones designades. No obstant això, dins d’este trend, Espanya és un dels països que compta amb més aficionats a la compra online. Només en l’últim any el comerç electrònic ha crescut un 26% i les comunitats on més s’ha gastat són Madrid, Catalunya, València, Balears, País Basc, Cantàbria i Astúries respectivament. En totes elles s’ha superant la mitjana de gasto espanyola corresponent a 560 euros per habitant.

Espanya, creixement incessable

Quatre de cada deu espanyols ja compren online i això és reflex dels grans beneficis que proporciona el comerç electrònic. La possibilitat de comprar en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, d’aconseguir productes i marques difícils de trobar en determinats entorns, l’estalvi de temps i la facilitat per a comparar preus són els aspectes que més valoren els internautes. Internet posa a disposició una gran font d’informació que afavorix per un costat la seguretat i confiança de l’usuari i, d’un altre, la possibilitat per part dels comerços de comprendre i satisfer les necessitats dels consumidors. Per tot això, no és res estrany que el comerç electrònic estiga en continu creixement i desenrotllament.

El shopping com a forma de socialització

Si bé a Espanya eixir de compres es considera un acte social que compta amb nombrosos adeptes, fer-ho des del portàtil, pastilla electrònica o smartphone no desnaturalitzarà este hàbit tan consolidat. Sens dubte en la mescla està l’èxit.

El Plenari aprova la ubicació d´un nou CONSUM en Moncada
03/01/2012

Per mitjà d’un “estudi de detall” es transforma l’ús del sòl d’una parcel·la per a instal·lar un nou CONSUM que segons el regidor d’urbanisme Sr. Botella proporcionarà “30 llocs de treball” (Vore vídeo)
--------------------------------------------------------------------------------
El passat dia 28 de desembre el Ple de l’Ajuntament de Moncada va aprovar l’estudi de detall que modifica l’ús d’una “poma delimitada pels carrers Barcelona, Bétera, Ramón de Villarrolla i Quart (fàbrica de Garín) amb la finalitat de desenrotllament d’un edifici destinat a ús comercial de supermercat promogut per CONSUM S.C.V.”

L’aprovació es va realitzar amb els vots a favor dels regidors del PP i els vots en contra del PSPV. Compromís i EUPV es van abstindre. Cap dels partits es negava a la construcció d’un CONSUM però el debat va girar en termes tècnics, concretament l’oposició opina que s’ha de modificar el pla general mentres l’equip de govern, basant-se en els “informes tècnics i jurídics” defenent que és suficient amb este “estudi de detall”.

Els portaveus dels grups van defendre la seua postura:

Per part d’EUPV el Sr. Conejero va manifestar: “Ací sembla que el Pla Urbanístic és modifica segons arriben els propals i sempre sembla que s’estan ficant pedaços”.

Per part de Compromís:, la Sra. Noguera va dir: “El sòl on està la fàbrica de Garín està catalogat com sòl industrial”. El sòl ha de passar de sòl industrial a sòl comercial este canvi només és pot fer amb una modificació del PGOU. A la vista dels documents. No estem en contra de fer un CONSUM però considerem que la forma de fer-lo ha de ser a través d’esta modificació”.

Per part del PSPV la Sra. Andrés va indicar: “nosaltres no ens neguem a la construcció d’un CONSUM si es fa d’acord amb els comerciants de la localitat i si és bo per a la nostra població”. “El tema és que es va a canviar l’ús d’una parcel·la d’industrial a comercial per mitjà d’un procediment que és un estudi de detall que no és l’adequat, s’ha de fer amb una revisió del Pla General de Moncada perquè si no estem contravenint la legislació aplicable i el nostre propi pla que no establix que en eixa zona es puga actuar per mitjà d’un estudi de detall per a canviar l’ús del sòl”. També va afegir: “No pot alterar l’ús global o dominant de la zona”, “es tracta d’un supermercat mixt que no sols ven productes d’alimentació i podria haver-hi problemes a l’hora de concedir la llicència”. I va afegir: A més “no consta en l’expedient la proposta de les ocupacions que es prometen”.

Per part del PP: el Sr. Botella va argumentar: “Amb açò no s’està modificant el pla general açò és un estudi de detall que reorganitza zones però sempre dins del que marca el Pla General”. “No es canvia la qualificació del sòl que continua sent industrial però es permeten usos compatibles, poden posar-se altres usos i a més el pla general no marca cap límit quant als percentatges de l’ús dominant. Hi ha informes tècnics i jurídics dels professionals de l’Ajuntament en què s’indiquen que es pot dur a terme en estos termes”.

Finalment la proposta es va aprovar amb els únics vots dels regidors del PP.
 

Inicien expedient sancionador a SECOPSA per la “capacitat dels contenidors"
03/01/2012

El ple per unanimitat va decidir iniciar expedient sancionador a SECOPSA per la “capacitat dels contenidors”. La sanció pot ser des d’una multa de 300 a 6.000 euros fins a la rescissió del contracte, tot depén la tipificació de la falta. (Vore vídeo)
--------------------------------------------------------------------------------
La regidora delegada Sra. Pascual (PP) va presentar la proposta “Davant de la constatació d’un possible incompliment contractual per part de l’adjudicatària del servici arreplegada de RSU i en concret de la capacitat dels contenidors indicada en el plec i compromesa en la seua oferta es porta a este ple l’inici del corresponent expedient sancionador a l’efecte de determinar si existix o no incompliment que puga ser tipificat com "falta”, després de la tramitació de l’expedient es fixaran les responsabilitats de l’adjudicatari i les possibles derivades del seu incompliment que resoldrà el Ple. L’oposició va recolzar unànimement l’obertura de l’expedient i a més va denunciar “altres possibles incompliments per part de SECOPSA”.

Per EUPV el Sr. Conejero va indicar que “s’havia de substituir els contenidors de 2.220 L pels que correspon, que han de ser de 2.400 L”.

Per Compromís el Sr. Rodrigo va denunciar “la inexistència d’un mini punt net o que s’havia de redoblar la neteja durant l’estiu”.

Pel PSPV el Sr. Sales va indicar “la falta de retirada de la poda en Masies durant tot l’estiu, ni el llavat de contenidors, ni el neteja de carrers …” també va denunciar que “en el barri del Grau de Moncada encara està el contenidor anterior” i va invitar a tota la ciutadania a “denunciar els incompliments de l’arreplega de fem”.

La Sra. Pascual (PP) va indicar “de l’única cosa que tractem en este punt és de la capacitat dels contenidors”.

El Ple per unanimitat va decidir “iniciar expedient sancionador SECOPSA a l’efecte de determinar si existix o no incompliment que puga ser tipificat com a falta d’acord amb els plecs del contracte d’arreplega de residus sòlids urbans”, anomenant instructora de l’expedient a la regidora Sra. María Eugenia Pascual.

Valencia es la ciutat espanyola amb els preus més baixos en alimentació
03/01/2012

València és la ciutat espanyola amb els preus més reduïts en alimentació. Segons les dades de l’observatori del comerç detallista corresponents a l’últim trimestre de l’any que acaba d’acabar els preus de la cistella d’anar a comprar en la capital valenciana van pujar només un 0,1%. La dada contrasta amb els increments d’altres capitals com Saragossa (4,1%), Sevilla (2,2%) o Santander (3,7%). En l’extrem contrari a València se situen Bilbao, Las Palmas i Sant Sebastià, les ciutats on més car resulta fer la compra.

La bretxa s’ha incrementat un 2% en l’últim any, de manera que les diferències de preus entre València i Sant Sebastià, la capital més cara, ja aconseguixen el 19%. Els preus dels aliments frescos i envasaments han pujat en quasi totes les ciutats comparats amb els de l’últim trimestre de 2010. El major augment es registra a Sòria (5,6%), mentres que el major descens es localitza a Vitòria (-5,9%).

La mitjana del conjunt de l’Estat reflectix que la cistella d’anar a comprar de productes d’alimentació s’ha encarit de forma més moderada en 2011, un 0,6% per cent de mitja, com a conseqüència del descens del 12,6% dels preus de fruites i hortalisses. La resta de productes va augmentar el seu cost en major grau en l’últim trimestre de l’any respecte al mateix període de 2010. Així, el peix va pujar de mitja un 3,9%, la carn, un 2,5% i l’alimentació envasada, un 1,8%.

D’altra banda, els preus de la cistella estàndard de productes de drogueria i higiene personal són ara un 0,7% superiors als de fa un any, mentres els de la cistella econòmica, composta per les referències més econòmiques de cada tipus de producte, han abaixat un 7,2%.


Mercadona, el més barat
Segons l’estudi, que distingix entre diferents tipus d’establiment, els hipermercats s’han mantingut com el format més econòmic durant l’últim any tant en alimentació com en drogueria, mentres que els preus en els xicotets supermercats van ser un 4% superiors. En l’últim any, els preus han augmentat en tots els formats comercials; el major augment s’ha produït en els supermercats mitjans (0,9%) i el menor, en els grans supermercats (0,3%).

D’altra banda, en el classificació per cadenes d’àmbit nacional, la valenciana Mercadona es manté com l’ensenya més barata en la cistella d’alimentació, seguida de Carrefour, Alcampo i Maxi-Dia, mentres que El Corte Inglés continua apareixent en l’informe com el grup amb els preus més alts. Les diferències en este apartat aconseguixen el 18%, un 1% menys que en 2010.

En l’últim trimestre la major part de les ensenyes de distribució alimentària van augmentar els seus preus respecte al Quart trimestre de l’any anterior. Els majors ascensos els va aplicar L’Arbre (+5,2%), mentres que el major reducció de preus va correspondre a El Corte Inglés (-4,2%).

Notícia Les províncies

12 tendencies de fidelització de clients per 2012
02/01/2012

Per a aconseguir que un negoci cresca de forma sostenible, és essencial fidelitzar als clients, però retindre i vincular-se amb els clients és un dels reptes més durs als que s’han d’enfrontar les empreses. Per això, perquè les companyies comencen a planejar les seues estratègies de 2012, Loyalty 360, ha trobat i analitzat les 12 tendències de fidelització que veurem l’any 2012.

Veure Notícia en Màrqueting Directo

No es necesari bombardejar al consumidor. El Marketing Experiencial es la clau.
02/01/2012

Dis-me i m’oblidaré, ensenya’m i potser ho recorde, involucra’m i ho comprendré. Confuci, filòsof xinés, 551- 479 A.C.

Quan Confuci va generar esta cita, mai va imaginar que les seues paraules servirien com a portada de les innumerables presentacions d’aquells que pretenen atribuir-se el títol de Marketers Experienciales. Tots ells ambicionen convéncer al mercat amb ferramentes que estan molt allunyades del màrqueting tradicional i la publicitat massiva.

Màrqueting invasiu

Hi ha els que continuen bombardejant el consumidor amb ferramentes nascudes en el màrqueting tradicional: estan pensant idees i mitjans nous i radicals amb gran rapidesa però sense modificar la base del relacionamiento amb el consumidor. Tots els trucs de màrqueting i publicitat predominants estan caracteritzats per una impersonalitat que per a res respecten els desitjos del consumidor: les seues tàctiques no generen connexió emocional i les seues estratègies no tenen cap respecte per l’auditori a què es dirigixen

Este tipus de campanyes no aconseguixen més que modelar en el consumidor una força reaccionària desconfiada i inclús negativa respecte a les accions pensades des del marc Experiencial. La desconfiança del consumidor es convertix en un desdeny absolut pel màrqueting invasiu. La batalla està plantejada i els marketers pensen que si els consumidors són escèptics respecte dels nostres missatges i alcen barreres cada vegada més altes, llavors es necessiten esforços molt més extrems per a derrocar-les.

Màrqueting Experiencial

El màrqueting Experiencial és una disciplina centrada en el consumidor. Els “XMers – Consumers of XM” (consumidors de Màrqueting Experiencial) pretenen campanyes de màrqueting basades en la conversació, en la dinàmica d’un diàleg de l’un-a-un; no importa si això es realitza amb milions de consumidors. És una disciplina de veus personals, és una metodologia basada en la interacció humana, inclús si eixa mateixa interacció es repetix cents, mils i milions de vegades. No ha d’invadir al consumidor, ha d’augmentar la seua experiència amb la marca o el missatge que acompanya al producte.

Una experiència de màrqueting que no brinda un benefici inherent al consumidor – Físic, emocional, instintiva o mentalment – No implica un Màrqueting Experiencial; tan sols és més soroll molest i publicitat indesitjada. Les empreses no poden involucrar-se en experiències no beneficioses, no escoltar i no analitzar la seua comunicació allunyarà la gent un poc més. El Màrqueting deu basara en una experiència que brinde un poc més que només un abast comercial, un missatge de màrqueting o ofertes de vendes transaccionals.

Màrqueting tradicional vs. Màrqueting Experiencial

La publicitat i el màrqueting tradicional es limita a dir-li quelcom als consumidors en un carrer de mà única – Un monòleg – Que pretén aconseguir a la major quantitat de públic, sense tindre en compte les seues verdaderes necessitats tant racionals com emocionals. Ells busquen involucrar el consumidor, atraure-ho i incorporar a la marca o al producte/servici oferit en una determinada situació d’ús; només així el consumidor recordarà verdaderament i comprendrà amb la ment i el cor el que se li està oferint.

Açò es pot observar en la comercialització d’interlocutòries: es creguen milions d’avisos en diaris, revistes, via pública, ràdio o televisió per a comptar-nos sobre un determinat model. Es vinculen venedor i comprador en el saló de vendes, es permet una prova de maneig o es mostra l’automòbil més enllà dels indicis visuals bidimensionals de la publicitat impresa i televisiva. L’Experiència en el saló d’exhibició o en la volta de prova no són enterament experiencials; este involucrament no es transforma en compromís. Només pense en tots els Xou Rooms que es munten en la costa en època de vacacions amb esveltes i belles promotores que no emeten so i només afecten el sentit de la vista amb sentiments molt allunyats del vincle emocional amb la marca o el model que s’està exhibint. El consumidor ni tan sols recorda la marca del producte que està comprant.

Confuci en el segle XXI

Qui sabrà alguna vegada que va ser Confuci – I no individus com Phil Knight de Nike o Howard Schultz de Starbucks – El primer Marketer Experiencial? L’enfocament confucià ha ressonat i s’ha expandit de manera sublim en els negocis. Este nou Màrqueting Experiencial parla del fet d’involucrar-se, i de la seua posterior transformació en compromís al dur a terme Experiències de marca i productes. Veiem com s’aplica este concepte a l’exemple de la indústria automotriu al llegir que “en una Economia de Servici, la falta de diferenciació en les ments dels clients genera que els productes experimenten la constant pressió en els preus indeleblement associada amb els productes no diferenciats. Com resultat, cada vegada més els clients compren productes basant-se únicament en el preu i la disponibilitat”.

Els consumidors triaran i respondran a les campanyes de màrqueting dirigides a ells de la mateixa manera en què triaran les marques, els servicis i els productes de les gòndoles. Si el màrqueting demostra sentit i benefici llavors es farà pas per entre el paisatge de màrqueting ple de publicitat indesitjada i que considera que el ser sord és un bon model de negocis per a generar utilitats en el llarg termini, lluny està açò de la realitat hem de començar a pensar que es pot aconseguir l’objectiu de vendes hui, però l’important, és poder continuar guanyant plata demà.

Notícia en Puro Marketing

Les marques estimen botigues repletes, quan deuríen odiar-les
29/12/2011

Amb les compres nadalenques, quasi tots els comerços estan abarrotats, quelcom que habitualment “espanta” als consumidors, que es queixen de poder realitzar les seues compres amb tranquil·litat en estes condicions. Al contrari, a les marques els encanten les multituds, ja que al cap i a la fi els comerços atestats són també sinònim de grans vendes.

No obstant això, un recent estudi del professor de la Universitat de Queensland Brett A. S. Martin ve a qüestionar la volença de les marques per les aglomeracions. I és que si al consumidor li molesten les multituds a l’hora de comprar és per alguna cosa i això té una explicació psicològica: el “contacte interpersonal accidental”.

Per a dur a terme el seu informe, publicat per Journal of Consumer Research, Martin va demanar a diverses persones que tocaren accidentalment altres consumidors mentres estaven realitzant les seues compres en un botiga plena de gent. Martin va mesurar el temps que els consumidors romanien en la botiga i, després d’abandonar el punt de venda, els va demanar que compartiren els seus punts de vista sobre la botiga i els productes que havien adquirit.

El resultat? Els compradors que van ser accidentalment tocats per altres persones van invertir menys temps en la botiga i van avaluar més negativament els productes que aquells que no van tindre contacte físic amb cap desconegut.

L’estudi de Martin conclou, per tant, que quan el consumidor, tant d’home com dona, és tocat accidentalment per una altra persona quan realitza les seues compres està més predisposat a abandonar precipitadament la botiga i a rebutjar el producte que inicialment tenia intenció de comprar.

D’esta manera, i per molt que a les marques els agraden les botigues abarrotades, les multituds poden també tornar-se en contra seu, ja que afavorixen els “contactes interpersonals accidentals” que tant molesten el consumidor.

Notícia en Màrqueting Directo

4 i 5 de gener cel·lebracions en el Mercat Municipal de Moncada
29/12/2011

Dia 4 de gener:
- 11.30-13.30 i de 17-20 h. Visita d’un Rei Mag i patge real en el Mercat.
- 17 h. Festa aniversari i entrega de premis de Nadal. Xocolatà i fartons per a tots. Acte institucional aniversari del Mercat. Música, ball i animació.

Dia 5 de gener:
Durant tot el matí visita d’un Rei Mag i patge real en el mercat. Obert fins a migdia, no s’obri a la vesprada.
 

Vendes detallistes. 17 messos seguits de caiguda.
29/12/2011

Major per a les grans superfícies, però caiguda en tots els casos. Les vendes del comerç detallista van caure al novembre passat, sense incloure les estacions de servici, van caure un 7,1% al novembre respecte al mateix mes de 2010. Este descens se suma al dels 17 últims mesos. Cal remuntar-se a juny del 2010 per a trobar l’últim ascens, un 0,9 %. Les vendes dels productes d’alimentació van retrocedir un 4,1%, mentres que els no alimentaris van disminuir un 9,3%.

Este descens d’un 7,1 % al novembre situa en una dècima la diferència amb el mes anterior segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La taxa mitjana de les vendes del sector va registrar una caiguda del 5,7% en els onze primers mesos de l’any respecte al mateix període de 2010.

Tots els canals de distribució van reduir les seues vendes al novembre en termes interanuals, especialment les grans superfícies, que van retallar la seua facturació un 9,8% respecte a novembre del 2010.

D’altra banda, el nivell d’ocupació també va patir una contracció del 0,8% en comparació amb el mateix mes de l’exercici passat.

Nou Títol de Formació Professional: Tècnic/a en activitats comercials
28/12/2011

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri d’Educació, 13 Reials Decrets que establixen la creació de 13 nous títols de Formació Professional i les ensenyances mínimes corresponents a cada un d’ells.

El Govern dóna resposta així a les necessitats sorgides en el mercat laboral que requerixen de nous perfils professionals més qualificats i adaptats a la realitat socioeconòmica actual. Esta mesura s’emmarca dins d’un marc d’actuacions complet que té com a fi últim vincular els estudis de Formació Professional amb el mercat laboral amb l’objectiu de millorar l’empleabilitat al nostre país.

Entre ells el de Tècnic/a en activitats comercials, que consistix a desenrotllar activitats de distribució i comercialització de béns i/o servicis, i a gestionar un xicotet establiment comercial, aplicant les normes de qualitat i seguretat establides i respectant la legislació vigent.
 

Notícia

Pròxima apertura del plaç d´inscripció als premis Best Pack 2012
28/12/2011

El pròxim dia 2 de gener 2012 s’obri el termini d’inscripció de les peces per a optar als guardons dels premis Best Pack 2012 a la "Comunicació Comercial". A les modalitats habituals s’unix en esta edició Best Corporate Identity, per a treballs de disseny d’identitat corporativa que impliquen contacte visual per al consumidor.

Amb l’objectiu de donar l’oportunitat als professionals del màrqueting i la comunicació comercial de mostrar els seus treballs a la indústria d’alimentació i begudes, totes les peces presentades al certamen s’exposaran en la zona “BEST PACK”, situada en l’Alimentària Hub, amb una previsió de visitants de més de 50.000 professionals de la indústria durant els quatre dies de duració de fira, que se celebrarà a Barcelona del 26 al 29 de març del 2012.

Les peces creatives poden inscriure’s en set modalitats distintes, entre les que s’inclou la novetat d’esta edició Best Corporate Identity, a més de Best espot, Best Gràfica, Best Packaging, Best Promo-Direct, Best Display-PLV i Best Interactive.

Com a novetat de la web enguany cada usuari pot crear la seua pròpia campanya Best Pack. Es tracta d’un joc interactiu que permet fer un disseny personalitzat, com a aperitiu als Premis Best Pack, per a anar provant la creativitat de cada u.

Més informació en www.premiosbestpack.com
 

Video: New Retail
27/12/2011

Vos presentem un video sobre una ponència al voltant de noves estrategies comercials:

Al novembre van abaixar els preus de bledes, sardines i llimes i van pujar els de plàtans i bajoquetes
27/12/2011

D´acord amb la relació de productes frescos i envasats que elabora el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, les variacions de preus més importants experimentades pels productes considerats en la mostra durant el mes de novembre han sigut les següents:
Productes frescs:
En taxes mensuals, es produïxen pujades de preus de bajoquetes (8,52%), llucet (6,11%), plàtans de Canàries (4,22%), tomaques (2,33%) i anxoves (1,54%), així com baixades de bledes (-2,60%), sardines (-2,58%), llimes (-2,34%), pomes (-2,22%) i salmó (-1,88%).
En taxes interanuals, cal assenyalar els descensos de llimes (-15,84%), cebes (-12,38%), tomaques (-9,77%), taronges (-7,87%), i llucet (-7,34%), així com l’increment en llucet (12,89%), plàtans de Canàries (10,77%) i sorell (7,36%).
Productes envasats:
En taxes mensuals, significar les pujades de sardines en oli (1,66%) i clòtxines en escabetx (1,65%) i la baixada de brioxeria (-0,67%).
En taxes interanuals, cal assenyalar l’increment d’oli de gira-sol refinat (16,88%), sucre (15,32%) i café soluble (12,04%) i el descens de pa de motle de blat (-5,54%).

Vore Notícia
 

El màrqueting del color o per què influïx tant el color en les decisions de compra
27/12/2011

Per a les marques, el fet de vendre productes i servicis se sustenta en un pilar bàsic: l’art de la persuasió. Per a persuadir el client de comprar un determinat producte o servici, hi ha múltiples “estratagemes”, però són les de tipus visual les que conquisten quasi sempre en últim terme al consumidor. Entre totes eixes “estratagemes” visuals, destaca el color, clau per a portar al client al terreny de la marca. La importància del color en les marques és reflectida per Kissmetrics en una infografia en què destaquen les dades següents:

- A l’hora d’aproximar-se a un nou producte, el 93% dels consumidors té en compte l’aparença visual, el 6% es fixa en la textura, i només l’1% en l’olor.
- El 85% dels consumidors considera el color un factor primordial a l’hora de comprar un producte en particular.
- El color augmenta el reconeixement de marca en un 80%.
- El groc és un color optimista i jove que és utilitzat sovint per les marques per a cridar l’atenció al consumidor des dels aparadors.
- El roig crega sensació d’urgència en el consumidor i s’empra normalment durant els períodes de rebaixes.
- El blau transmet la sensació de confiança i seguretat i està sovint vinculat al sector bancari i financer.
- El verd és un color associat amb els diners que té un efecte relaxant sobre el consumidor.
- El taronja s’empra habitualment per a realitzar crides a l’acció al consumidor.
- El rosa és percebut com un color romàntic i femení i s’usa, per tant, per a comercialitzar productes dirigits específicament a la dona i a les adolescents.
- El negre és un color poderós i elegant que s’utilitza sovint en la comercialització de marques de luxe.
- El púrpura té un efecte relaxant i tranquil·litzant sobre el consumidor i és habitual en els envasos de productes antiedat.
- El roig, el taronja, el negre i el blau elèctric solen atraure als consumidors impulsius, i estan presents habitualment en els restaurants de menjar ràpida, en els outlets i els establiments en període de rebaixes.
- El blau marí i el verd atrauen als consumidors amb poc pressupost i són comuns en els bancs i els grans centres comercials.
- El fúcsia, el blau clar i el rosa són un imant per als consumidors més tradicionals i solen estar molt presents en les botigues de roba.
- El color no és l’únic factor que influïx en les decisions de compra. En les decisions de compra en internet, són també importants el disseny de la botiga online, la rapidesa de la web, i les paraules utilitzades per a descriure els productes.

Noticia en Marketing Directo

Etiquetes antirobatori RF: aposta per la qualitat
27/12/2011

La pèrdua desconeguda a Espanya ha superat en 2011 els nivells dels últims nou anys i és el 4t país del món en què més ha augmentat el robatori.

Estes dades presentades pel Baròmetre Mundial del Furt en la Distribució 2011 deixen patent la importància que té per al detallista protegir adequadament els seus articles. Un dels sistemes de protecció preferits per les cadenes detallistes europees són les etiquetes de radiofreqüència (RF).

Els detallistes i els seus proveïdors necessiten etiquetes que protegisquen els seus articles i que al mateix temps no entorpisquen el disseny del packaging del producte. El que busquen és que les etiquetes ajuden a reduir els robatoris en els comerços.

Rendiment, grandària, precisió i seguretat són les claus que diferencien una bona etiqueta d’una que no ho és. Estes característiques afavorixen una millor detecció, una òptima integració de l’etiqueta en el producte, una disminució de les falses alarmes al mateix temps que una millor protecció i, en definitiva, una reducció de les pèrdues. En este sentit, és fonamental apostar per etiquetes de qualitat.

Máximo Rendiment: com més potent és una etiqueta major és la detecció de la mateixa en les antenes. Açò permet interceptar més productes quan a priori passen per les antenes. Les més innovadores presenten índexs de detecció de fins a un 20% superior a etiquetes de menor qualitat.

Grandària: els avanços tecnològics permeten dissenyar etiquetes cada vegada més xicotetes i adaptables a tot tipus de productes. Les més recentment aparegudes en el mercat compten amb unes dimensions més reduïdes, ecològiques i ultra fines, perfectes per a la integració en origen. Aplicant-les en el procés de fabricació, queden totalment ocultes ja que es camuflen en el propi embalatge.

Precisió: a mesura que la tecnologia avança el funcionament de les etiquetes és més ajustat el que augmenta la seua precisió provocant menys alarmes falses.

Seguretat: una etiqueta de qualitat oferix més seguretat, desactivant-se totalment i amb garanties que no es reactivarà. Una bona etiqueta hauria de quedar 100% desactivada en el moment que així es pretén. D’altra banda, si una etiqueta es reactiva crea ‘pol·lució’ quan el client entra en un altre establiment i el senyal acústic provoca una falsa alarma amb la consegüent incomoditat a l’usuari i desconcert del personal en botiga.

Els últims avanços presenten etiquetes fàcils d’ocultar i a prova de manipulacions. Açò és bàsic en alguns sectors com el carni, en el que és molt important la incorporació de les etiquetes en el procés de fabricació. D’esta manera, queden integrades en origen dins del propi packaging del producte. Un altre dels factors que garantix la qualitat d’una etiqueta és que estiga certificada per a la seua aplicació directa en productes alimentaris, segons establix la legislació europea en matèria d’envasos per a aliments. Un aspecte fonamental, sobretot en processos d’aplicació automàtica en origen a gran velocitat, és que les etiquetes compten amb protecció enfront de la descàrrega electroestática ja que d’esta manera s’evita que queden carregades d’electricitat i no funcionen correctament.

Les etiquetes han anat perfeccionant-se amb el pas dels anys. En l’actualitat, hi ha etiquetes adaptables a tot tipus de necessitats. Per exemple trobem etiquetes transparents, idònies per al sector cosmètic, ja que permeten als detallistes protegir l’article sense tapar la informació important. També poden ser circulars, portar el logotip que el detallista desitge, etc. Les pèrdues amb les etiquetes més avançades i de qualitat es poden reduir fins a un 50%.

Per tots estos motius, val la pena invertir en etiquetes que ens oferisquen garanties i que se sotmeten al 100% del procés de control de qualitat. De vegades ‘el barat és car’. És com la contractació d’un mal segur, creus que estàs protegit fins que arriben els problemes.

Entrevista oferida per Iván Baquero, director Comercial de Checkpoint Systems per a Espanya i Portugal. Notícia publicada en Distribució i Actualitat.

Experimente, doncs compre: el verdader leitmotiv del consumidor
26/12/2011

“No t’encanta?”, pregunta Audrey Hepburn a George Peppard en la mítica pel·lícula Desdejuni amb diamants. Sorprés, Peppard respon a Hepburn amb una altra pregunta: “Que si m’encanta què?”. “Tiffany’S!” contesta Hepburn. “No és fantàstic? És com si gens roín poguera passar-te en un lloc com este, i no té res a veure que m’agraden les joies”, afig l’actriu.

Esta memorable escena cinematogràfica il·lustra a la perfecció la diferència entre un gran servici al client i una gran experiència per al client.

Per a proporcionar un gran servici al client, basta de satisfer el client, però la creació de grans experiències de marca va molt allà. No es tracta només de satisfer el client, sinó també de deixar en ell una empremta indeleble. I eixa empremta indeleble s’aconseguix amb grans productes, amb grans servicis, amb una gran reputació, amb una gran rellevància, i sobretot, amb grans empleats.

La diferència entre una bona experiència de marca i una roïna la marquen moltes vegades els empleats de la marca, que són al cap i a la fi el “pont” entre la marca i el consumidor.

Per este motiu, les marques que aspiren a convertir-se en grans marques han de cuidar els seus empleats perquè es mostren compromesos, apassionats i orgullosos en l’exercici del seu treball. L’experiència de l’empleat amb la marca que li contracta serà la mateixa que esta projecte després en la seua relació amb el consumidor. Els empleats satisfets són en realitat l’embrió dels consumidors satisfets, explica Dean Crutchfield en Forbes.

Les marques que desitgen proporcionar grans experiències al client deuen abans proporcionar grans experiències als seus empleats, i ser conscients que l’emoció és l’epicentre de les decisions de compra. Quan compra, el consumidor desitja experimentar sensacions agradables i trobar solucions als seus problemes. És a dir, primer experimenta i després compra.

Noticia en Marketing Directo

Papa Noel visita estos dies el Mercat Municipal de Moncada
23/12/2011

 

El poden trobar els díes 22 i 23 de 11:00 a 13:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores. El día 24 estarà de 10:30 a 13:30 hores.

 

Desconvocada la vaga de farmàcies
21/12/2011

El tancament de farmàcies de la Comunitat Valenciana, que s’ha produït en els dos últims dies i que estava previst que concloguera hui dimecres, ha sigut desconvocat, segons ha informat el Col·legi de Farmacèutics de València.

Este anunci es produïx després que la Conselleria de Sanitat comunicara que este passat dimarts s’ha efectuat el pagament de 60 milions d’euros que es devien a les farmàcies corresponent al segon termini del pla de pagaments pactat al novembre amb el Govern Valencià.

El Consell Valencià de Col·legis de Farmacèutics ha demanat disculpes per les molèsties que hagen pogut ocasionar els tancaments de les farmàcies de la Comunitat als pacients, alhora que ha recordat que eixos tancaments han sigut "necessaris" per a poder continuar dispensant tots els medicaments amb normalitat.
La Generalitat ha indicat que amb la transferència d’este dimarts, El Govern valencià es posa al dia en el compliment del calendari de pagaments acordat amb els Col·legis de Farmacèutics de la Comunitat, que havia patit un retard de nou dies "per falta de liquidessa".

Per la seua banda, els farmacèutics han alertat que l’impagament ha generat una "situació crítica", per la qual cosa 28 farmàcies estan en preconcurs de creditors i dos ja ho han fet ferm.

En la segona jornada del tancament de farmàcies, els col·legis de farmacèutics de la Comunitat Valenciana han xifrant entre el 97 i el 100% el seguiment de la protesta per l’incompliment del pla de pagaments a què es va comprometre la Generalitat, que estima que el suport ha sigut semblant al del dilluns, d’un poc més del 70%.

Els farmacèutics van començar el dilluns la vaga amb un seguiment del 99% en protesta pel retard del pagament de 60 milions d’euros per part de la Generalitat, que hauria d’haver-se efectuat en els primers deu dies de desembre.
 

12 recomanacions per vendre més en Nadal
21/12/2011

Fa ja uns dies que les ciutats i pobles de mig món s’han vestit de Nadal. Abans, inclús, que les primeres llums i adorns ompliren de color els carrers, les primeres compres nadalenques havien començat ja.

Pot paréixer una obvietat, però les vendes en este període, són prou diferents de les de la resta de l’any. No obstant això, estes particularitats no sempre tenen el seu reflex en la forma d’enfocar les vendes en el comerç. La majoria dels articles es compren per a ser regalats.

Este és un dels condicionants principals, així que vos presentem dotze recomanacions que vos ajudaran a optimitzar els teus esforços en estes dates tan importants per a molts negocis:


•Debes adaptar i enfocar l’argumentari de vendes al receptor del regal i, per tant, incloure, o centrar-te, en les sensacions que experimentarà esta persona i els possibles beneficis que obtindrà de la seua compra.

•En la majoria de casos, has de recomanar les opcions neutres. Si el teu client no ve ja amb una idea definida, és molt probable que no tinga un coneixement molt ampli de la persona a qui regalarà el teu producte. En estos casos, un producte de qualsevol extrem representarà una alta probabilitat de disgustar al receptor del regal. Amb una opció més neutra serà més fàcil que encerte.

•Es aconsellable que evites els productes que tinguen talles. En certs tipus de negoci serà inevitable però, en altres, impediràs que el teu client es porte un regal amb què vaja a quedar com descuidat. És molt freqüent que el client no haja pres nota de la talla i es guie “a ull”, multiplicant les possibilitats de fallar en l’elecció.

•Dispón una zona agrupada per preus. En molts casos, el teu client buscarà més un preu que un regal en concret. Molts dels regals que es fan en Nadal són “de compromís” i molta gent es fixa un pressupost, ja que ha de fer uns quants regals. Disposant una agrupació per preus, facilites la busca al teu client, acceleres la venda i impedixes que el producte perd atractiu al ser comparat amb altres productes de major preu.

•Potencia l’escalonat baix i mig de la teua oferta de productes. Els preus més alts per producte se solen pagar quan el client compra per a si mateix. Quan el teu client compra per a regalar, generalment busca que el producte coste com a mínim possible i que cause la millor impressió possible. Esta combinació és més freqüent en la part baixa i mitja de l’escalonat d’un producte.

•Mantén la il·lusió, crea màgia. Per a molts clients, comprar els regals de Nadal és un regal en si mateix i els fa recordar la seua infància. Per tant, és molt important recrear l’ambient nadalenc per a mantindre o crear la il·lusió i la màgia. Per a això, serà imprescindible, tant en l’aparador com en l’interior, una decoració ben estudiada i adaptada a l’estil del teu negoci.

•Invierte en un bon embalatge. L’impacte que el regal causarà en el receptor serà molt major com més impressionant siga l’embalatge. Un bon paquet de regal marcarà la diferència i farà que el teu client perceba més valor pels mateixos diners, per la qual cosa serà més fàcil que recorde la teua botiga quan haja de fer un altre regal.

•No descuides la música. Durant tot l’any és important una ambientació musical d’acord amb la línia del teu negoci per a completar l’experiència sensorial i crear una certa intimitat però, en Nadal, és fonamental. Moltes botigues es limiten a posar, una vegada i una altra, el mateix disc de nadales, quedant moltes vegades fora de lloc. El més recomanable és una combinació de música nadalenca de l’estil de la teua botiga junt amb música en la mateixa línia que la resta de l’any però seleccionada perquè suggerisca les sensacions vinculades al Nadal: pau, tranquil·litat, descans…

•Agiliza tots els elements del procés de venda. El teu client haurà de fer moltes compres en poc de temps i agrairà que el procés siga tan ràpid com siga possible: venda, cobrament, empaquetatge… Evitar cues pot facilitar moltes vendes en eixos dies. Este punt és de gran importància, perquè els dies de venda són limitats i les vendes que no es puguen realitzar eixos dies no es recuperaran.

•Detecta els productes de la teua botiga que estan sent anunciats en TV, premsa o altres mitjans i col·loca’ls en llocs destacats. Estos anuncis tenen més impacte en estes dates perquè, qui més qui menys, està buscant suggeriments per a regalar i està més receptiu que de costum. Inclús en el cas que no es venguen, el teu client els prendrà com una referència que estàs “a l’última”.

•Si el teu producte ho permet, garantix una possible devolució. A pesar que un xicotet nombre de clients pot intentar abusar d’esta facilitat, és un factor que dóna gran tranquil·litat al teu client.

•Promueve en el teu entorn les activitats infantils. En estes dates els xiquets estan de vacacions i, generalment, acompanyen els pares a fer certes compres. No és gens fàcil, però, a mode individual o per mitjà d’una Associació de Comerciants, és interessant que hi haja activitats infantils o servici de guarderia. Açò farà que els xiquets estiguen més predisposats a anar al teu barri o ciutat i arrossegaran als pares amb ells.
 

Notícia en Pur Màrqueting

A qui beneficia realment la desregulació dels horaris comercials?
20/12/2011

Vos trasllade l’article aparegut en Puro Màrqueting firmat per Celestino Martinez:
S’ha conegut fa uns dies la intenció de la Comunitat Autònoma de Madrid de desregular els horaris comercials. Qualsevol comerç podrà tindre obertes les seues portes els 365 dies de l’any.
Per a prendre esta decisió, l’Executiu autonòmic s’ha basat en els resultats de l’aplicació d’esta mesura en les Zones de Gran Afluència Turística i pronostica que esta liberalització crearia més de 20.000 ocupacions. També assegura que, al possibilitar esta mesura l’obertura en festius dels grans centres comercials, facilitaria que els clients compraren en els xicotets comerços de l’entorn.
Com sempre que es parla de desregular horaris, es presenta com a principal beneficiari al consumidor, que disposaria de més hores per a realitzar les seues compres.
No obstant això, amb el complex que resulta fer prediccions en estos casos, m’agradaria apuntar algunes claus, en forma de preguntes, que conclourien que la desregulació podria no ser tan beneficiosa per al client i altres efectes col·laterals no menys importants:
Millor coordinar o desregular? En zones concretes i en moments concrets de l’any, no estan coordinats els tancaments per vacacions d’alguns comerços amb l’afluència de turistes. De vegades, açò suposa una pèrdua d’atractiu turístic i un desviació de recursos a altres zones limítrofes amb regulacions més permissives. Si es coordinara un calendari raonable no hi hauria que desregular, en totes les comunitats hi hauria els mateixos horaris.
El problema és d’horaris o de consum? Qualsevol que dedique unes poques hores a recórrer qualsevol tipus de comerç observarà amb facilitat que una gran part de l’horari comercial és d’escassa afluència de públic. No poques botigues i, inclús centres comercials, han ajustat els seus horaris per a centrar-se en l’horari més productiu i, així, estalviar costos de personal.
Més vendes o més concentrades? Crec que, amb els actuals horaris i amb l’excepció de certes zones turístiques i alguns moments de l’any, pocs clients tenen problemes per a fer les seues compres. Per tant, el fet de disposar de més festius farà, possiblement, que els consumidors ajornen certes compres per a organitzar entorn d’elles diverses activitats d’oci. Res que no estiguen fent ja, però comptant amb algun dia més. Ací, els grans beneficiats serien els grans centres comercials i perjudicats els xicotets comerços i de proximitat, que veurien retallades les seues vendes en dies laborables.
A més hores, més gastos? Més hores obert suposa més gastos, tant de personal com gastos corrents. Estos gastos només es rendibilitzarien amb un augment important en les vendes, prou improbable donat el moment actual. Les grans empreses tenen més facilitat per a distribuir a les seues plantilles en torns concentrats en els dies i franges horàries de major demanda. Així, podrien amortitzar l’augment de gastos amb un menor increment de vendes.
A més hores, menys sostenible? Des del punt de vista energètic, Espanya és un país dependent, hem de comprar energia perquè consumim més del que produïm. Més hores obert, suposa major gasto energètic. No pareix esta una mesura molt sostenible.
I la conciliació? Una part important del xicotet comerç és de tipus familiar. Allargar els horaris i obrir en festiu serà poc compatible amb la vida familiar. Açò ja agreuja una situació poc sostenible ja, en molts casos, daus els horaris actuals.
Més ocupacions o subocupacions? Moltes empreses estiraran les seues plantilles, encara més, per a cobrir el nombre més gran d’hores d’obertura. La resta d’hores es cobriran amb contractes de baixa qualitat i, per tant, de molta rotació. En gran manera, açò anirà en detriment de l’atenció al client, tant per la quantitat com la qualitat d’esta.
Un atac a les províncies limítrofes? Algunes províncies limítrofes, amb horaris més limitats o amb poques possibilitats de fer rendible una extensió de l’horari o una major quantitat d’obertures en festiu, veuran com una part de la seua facturació es desvia en estos dies, generalment decisius en el compte de resultats anual.
Un atac al xicotet comerç? Encara estant en la mateixa província, el xicotet comerç perdrà facturació al no poder competir contra l’oferta dels centres comercials i de les zones de concentració de comerç. Sumat a la pèrdua de vendes ocasionada per la crisi i a la, més que probable, pujada de l’IVA, formaran una combinació letal, que originarà el tancament de molts xicotets i mitjans comerços.
Beneficiarà realment el consumidor? A banda d’una major llibertat d’horari, que cada un valorarà si realment és tan necessària, no pareix que s’oferisquen molts més avantatges. En canvi, si esta mesura ocasiona el tancament d’una part del xicotet i mitjà comerç, el consumidor eixirà perjudicat el veure reduïda la seua capacitat d’elecció a un comerç encara més estandarditzat.
A qui beneficia? Possiblement, les empreses que gestionen els grans centres comercials, que elevaran l’import dels lloguers dels locals comercials, i la gran distribució, al concentrar en els seus negocis el gros de la facturació en els festius i al desaparéixer una part del xicotet i mitjà comerç, seran els més beneficiats.
El temps dirà quantes d’estes respostes seran encertades però, ara mateix, estàs d’acord amb elles o tens algun altre enfocament que aportar?
 

L´obertura de les botigues durant tot l´any genera polèmica
19/12/2011

EXTRACTE DE LES NOTICIES DE cANAL 9 ON APAREIXEN COMERCIANTS DE MONCADA:

Les farmàcies tanquen tres dies com protesta per els impagaments
19/12/2011

Per Resolució de 15 de desembre del 2011, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la que establix les oficines de farmàcia de la província de València que han d’estar obertes en horari ordinari d’atenció al públic els dies 19, 20 i 21 de desembre del 2011, a fi de garantir l’assistència farmacèutica a la població en la província de València.
A Moncada estaran obertes com a servici mínim les següents:
Dilluns 19 de desembre: Plaça dels Olmos, 6 (Sant Isidre de Benagéber)
Dimarts 20 de desembre: carrer 25 d’abril, 9
Dimecres 21 de desembre: carrer Badia, 104
 

La Bienal de Moncada s´adjudicará con targeta I+Más
19/12/2011

L’Ajuntament de Moncada celebra enguany la XXXIV BIENNAL DE PINTURA i I BIENNAL DE FOTOGRAFIA i ESCULTURA "CIUTAT DE MONCADA". Com a novetat per primera vegada l’Ajuntament de Moncada entregarà el premi publicat en les bases davall el format de Targeta I+Más "Moncada jo encantat/da" perquè eixe import siga gastat en els comerços de Moncada, com a mesura per a afavorir l’economia local i oferir més protagonisme a la targeta local que patrocina. A més d’eixe premi, l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada (ACM) oferix dos premis de 100 euros cada un també amb la targeta I+Más.
 

El Mercat Municipal de Moncada obté la qualificació de Mercat Excel·lent que atorga la Fundació Valenciana de la Qualitat
16/12/2011

La Fundació Valenciana de la Qualitat ha concedit al Mercat Municipal de Moncada la qualificació de Mercat Excel·lent, en la categoria bronze. Esta distinció suposa el reconeixement de la implantació d’un model de qualitat que garantix el compliment de la seguretat, accessibilitat, responsabilitat mediambiental i social, així com confortabilitat per a clients i usuaris.

Segons l’Alcalde de Moncada, Juan José Medina, “el Mercat Excel·lent suposa un reconeixement públic del nivell de qualitat del nostre Mercat després de la seua posada en marxa fa ara just un any”. Afig Medina, que “per mitjà de l’avaluació objectiva realitzada per la FVQ, es posa de manifest el compromís conjunt tant de l’Ajuntament de Moncada, a través de la mercantil MSU, com dels paradistes quant a l’òptima gestió del Mercat” i ha puntualitzat que “d’esta manera s’aconseguix millorar la gestió del Mercat complint amb les necessitats dels nous consumidors, per mitjà de la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica”.

Cal destacar que este reconeixement suposa un increment en millora de les instal·lacions per mitjà de la introducció d’un model recolzat en ferramentes tecnològiques, amb una visió empresarial del servici, encaminat a la fidelització i satisfacció dels clients”. Així, la ciutat de Moncada ja es troba entre el grup de mercats excel·lents de la Comunitat Valenciana, amb unes instal·lacions d’avantguarda i totes les necessitats a l’abast dels usuaris.

Per la seua banda l’alcalde de Moncada ha destacat la iniciativa impulsada des del Mercat amb motiu del primer aniversari i a través de la qual “es podran adquirir, durant esta setmana, productes a preu de cost amb la mateixa qualitat de sempre”. 

 

Venem il·lusions
15/12/2011

Des d’AFIC volem traslladar-vos un vídeo on ressalta una de les facetes que exerciu com prescriptors durant esta campanya de nadal-reis. La vostra clientela deposita en els vostres establiments la confiança per a regalar una il·lusió, un somni, un desig, etc a un ser volgut i hem de ser conscients d’això. Bones festes!!
 

VIDEO

Oferta Peluqueria & Estética Javier Adán
15/12/2011

El Saló de Perruqueria que regenta Javier Adam oferix descomptes del 25% en tots els servicis a les persones desocupades siguen o no de Moncada presentant el full d’inscripció en el SERVEF.
 

El 51% dels consumidors recorre a Internet per a buscar informació sobre una empresa local
15/12/2011

Segons es desprén de les dades d’un recent informe de Pew, el 51% dels consumidors recorren a Internet per primera vegada quan necessiten trobar informació sobre negocis pròxims. Els motors de busca, segons l’estudi, són el mig més popular sent utilitzats pel 38% dels usuaris, seguit pels llocs web especialitzats (17%). Amb només un 3%, apareixen les xarxes socials com a lloc d’inici d’una investigació.

Quan les persones busquen informació sobre una empresa específica, la busca del seu nom i ubicació en Google és vist com el mètode més directe, la qual cosa ha d’inspirar a les empreses a aplicar SEU fins en els seus noms corporatius. Però no s’ha d’oblidar que en les busques també apareixen fonts de notícies i altres pàgines que continguen informació sobre l’empresa, per la qual cosa és necessari assegurara d’estar present en uns quants canals.

Les plataformes tradicionals com la TV o el periòdic continuen sent importants. No obstant això, la capacitat de trobar informació específica en ells està portant als consumidors a recórrer a la Web. D’altra banda, el 23% va dir que es basen en les referències del boca a boca i en els comentaris d’amics i col·legues.

Pew va trobar que el 55% dels adults que busquen informació sobre restaurants, bars i discoteques, solen ser dones, habitants d’eixa ciutat i adoptants primerencs de la tecnologia. Mentrestant, aquells que busquen informació sobre altres tipus de negocis, comprenen els dos gèneres.

A mesura que més persones comencen les seues investigacions en la Web, es fa més imprescindible que les empreses centren els seus esforços de màrqueting a arribar a ells. L’ús informatiu de les notícies realitzades com a part de la comercialització de contingut, centrat a oferir informació de qualitat, pot ajudar a una empresa a augmentar el seu atractiu online i a situar-se molt bé en els buscadors sense necessitat ser excessivament promocionals.

No hem d’oblidar que la millor manera d’arribar al nostre públic objectiu és produir contingut atractiu, millor encara si és en diferents formats com ser articles, missatges socials, vídeos i podcasts, entre altres.

 

Font Puro Marketing

Excel·lent acollida per part de la clientela de la campanya de dos productes a preu de cost en el Mercat Municipal de Moncada
14/12/2011

Durant esta setmana s’està desenrotllant la Campanya "Setmana del producte a preu de cost" en el Mercat Municipal de Moncada, cada parada oferix dos dels seus productes a preu de cost per a incentivar els compres.
 

Cartell de la campanya

Oportunitat de negoci: traspàs d’AQUASEC a Moncada
14/12/2011

La Gerència dels tintoreries AQUASEC TINTORERIES ECOLÒGIQUES ha decidit oferir en traspàs l’establiment del carrer Lluís Vives núm. 3 de Moncada per a destinar els seus esforços a l’expansió de la xarxa de botigues en tota la Comunitat Valenciana.

En AFIC disposem d’informació per a aquelles persones interessades en el traspàs, per part de l’empresa és faciliten estats comptables de facturació anual demostrant la viabilitat del negoci.

El perfil de la persona emprenedora apunta a una dóna desocupada que desitge crear el seu propi lloc de treball amb una xicoteta inversió a realitzar. El termini per a efectuar el traspàs és fins al 31/12/2011. Per part d’AQUASEC s’oferir la possibilitat de contractar amb ells el llavat de roba que no és realitza en la pròpia botiga a un preu molt competitiu.

Aquelles persones interessades poden contactar amb AFIC per a ampliar la informació.

 

JORNADA DE MOVILITAT AMB BROGAPHONE
14/12/2011

Ahir dimarts 13 de desembre de vesprada va tindre lloc a Moncada la jornada sobre MOBILITAT "ÚS EFICIENT DE LA COMUNICACIÓ EN L’ENTORN DE TREBALL APROFITANT LES NOVES TECNOLOGIES" organitzada per AFIC i ANETCOM dins del programa COMPETIC ROADSHOW.

Un total de 9 persones van assistir a la jornada representant a establiments comercials de Moncada, a l’Associació de Comerciants , Hostaleria i Servicis de Moncada, i a l’AFIC.

La jornada va estar dirigida per personal de VODAFONE a través del seu sucursal a Moncada BROGAPHONE, i va permetre conéixer la tecnologia disponible per a efectuar un ús eficient de la comunicació en el xicotet comerç. La jornada es va gravar en vídeo i es pujarà al portal perquè aquelles persones que no van poder assistir tinguen coneixement del que exposa. De totes maneres els que tinguen interés poden contactar amb BROGAPHONE perquè els expliquen les aplicacions disponibles que s’adeqüen a les seues necessitats en concret.
 

Tendències 2012: consum intel·ligent i busca de relacions, més enllà de les compres
14/12/2011

No podem entendre la innovació tecnològica que es perfila ni les estratègies de màrqueting i publicitat centrades en la connexió amb les emocions de la “persones”, si no prenem consciència dels canvis a què ens enfrontem en relació al “nou consum en 2012”.

Un consum que va començar el seu procés de canvi amb l’esclat de la crisi econòmica qui ens va fer prendre consciència de l’escassetat de recursos i l’eclosió del Social Mitja, qui ens va permetre assimilar que una altra forma de consumir és possible i… necessària.

2012 serà un any -de nou- convuls en l’aspecte econòmic, és d’esperar que les oportunitats que subjauen en la nova Internet i l’associació permanent de “talents”, de com resultat més innovació i oportunitats.

Tendències 2012: consum intel·ligent i busca de relacions, més enllà de les compres

Turisme del client a l’ambaixador

Assistim a l’explosió de noves marques basades en la prestació de servicis personalitzats centrats en “honrar els seus clients”.

Promocions personalitzades

2012 serà l’any de maduració del “cicle del consumidor” on les ofertes, descomptes promocions i recompenses busquen – A través de la generació de l’estalvi i l’emoció, captar l’interés dels consumidors.

Consum eficient

Les exigències del nou consumidor no es mantenen al marge de les necessitats ser responsables en tot allò que s’ha relacionat amb un consum eficient, innovador, reciclable i centrat en el benefici mutu de la marca i del client.

Integració on i off

La busca de l’experiència personalitzada ha derivat en un nou consumidor capaç de trobar (des de la interacció en xarxa) tot el que necessita.No obstant això, 2012 es presenta com l’any de la integració on; assistirem a l’eclosió de nombroses aplicacions que mostraran la informació del món real de forma visual i instantània, provocant un nexe retroalimentado (i indivisible) entre el món real i el virtual.

Consumidors socials = ambaixadors de les marques

Hem construït de forma progressiva la maduració dels consumidors socials, cada vegada més preparats i capaços de transformar-se en ambaixadors dels seus marques. No és un tema menor que esta associació és la base per a l’augment de les transaccions de comerç social, un dels objectius per desenrotllar que té davant de si el Social Mitja.

Valor compartit vs. Possessió

Arrere deixem els anys en què la possessió era sinònim d’estatus. 2012 serà l’any de maduració d’esta nova realitat entorn del consum i la producció. Generar valor i compartir-ho és un objectiu que, definitivament, ha destronat a la possessió.

Creativitat en democràcia

Íntimament relacionat amb les tendències de consum hem d’aprofundir en la “especialització a l’abast de tots”. No en va la xarxa dóna la possibilitat d’especialitzar-se en qualsevol àrea o segment des de la interacció i els aprenentatges autodidactes, la qual cosa modifica substancialment el comportament de l’oferta i la demanda.

El “Low cost” també, en la nova realitat

Són moltes les marques que han començat a apostar per oferir distintes oportunitats al seu públic objectiu. D’esta manera els consumidors amb menys opcions trobaran en 2012 noves opcions de baix cost.

Generar benefici i avançar socialment, imperatius

El consumidor de 2011 ens ha deixat davant d’una realitat tangible; escapar de les preocupacions i accedir a un consum intel·ligent és possible des de l’univers en “xarxa”. El principal objectiu per a consolidar esta tendència radica en la convicció creixent i global que generar benefici i avançar socialment no són excloents.

Interacció permanent = oportunitats

Són cada vegada més les “pantalles” que inunden les nostres vides, una tendència que seguirà en augment en 2012 i que despertarà l’interés dels consumidors motivats a involucrar-se cada vegada mes en els processos productius per a satisfer necessitats.

Objectius retroalimentats

És evident que avançant per un cicle en què “el virtual” domina el tangible, la necessitat viure una “experiència personalitzada” encoratja el creixement del fetitxisme per les coses físiques. Ambdós es retroalimentan a través de l’expansió de nombroses aplicacions que possibiliten l’ancoratge amb els béns i servicis tangibles.

Persones vs. Compres

Finalment, no podem oblidar que les persones som animals de costums. ÉS més que evident que una de les grans fortaleses de les empreses radica en el predicible que, de vegades, poden resultar els dits hàbits. No obstant això, pareix una realitat que el Social Mitja ha modificat este canal d’accés o… serà que el consumidor ha deixat de ser predicible?

Pareix que així és, els consumidors estan desbordats ja no pensen de comprar sinó a compartir. Hui, la naturalesa humana més exaltada és la social.

Necessitem unir-nos, compartir i integrar-nos en comunitats que ens satisfacen. El consumidor de 2012 compra a “les persones” no a les marques, per la qual cosa l’entrega de servicis personalitzats, continuarà experimentant una forta demanda.

Font Puro Marketing

Les mares espanyoles son les majors compradores online d´Europa
13/12/2011

ComScore publica hui les dades sobre l’ús d’internet a Europa, que mostren que 376,6 milions de visitants únics es van connectar a l’octubre del 2011, la qual cosa suposa una mitjana de 27,8 hores per persona. Este estudi mostra l’ús online en 49 països europeus i proporciona informes individuals en 18 mercats. Així mateix, analitza el comportament en la xarxa de les mares -dones majors de 25 anys amb xiquets en la llar-, revelant la tendència a l’alça a la visita de webs de compres, amb les espanyoles al cap.
 

Font MarketingDirecto

Mercachef: una ferramenta informàtica per a la venda majorista d´aliments frescs
12/12/2011

Mercachef: Una nova plataforma pel comerç electrònic majorista d´aliments frescs, es un dels articles publicats a la revista Distribució i Consum.

L´Antull i la Unió Esportiva de Rugby junts contra el càncer de próstata
07/12/2011

Amb el titular "Moncada es deixa bigot per a lluitar contra el càncer de pròstata" es fa de dia la secció del llevant EMV de la secció de L´Horta per a deixar constància d’una col·laboració entre la cerveseria de Moncada l´Antull i el Club Unió Esportiva de Rugbi de Moncada.

Hui 7 de desembre se celebrarà en este establiment ubicat en l’avinguda Mediterranea de Moncada una festa per a recaptar fons contra el càncer de pròstata, un percentatge de cada consumició anirà a parar a este fi. Els membres del Club durant el mes de novembre s’han deixat créixer el bigot en el marc de la iniciativa coneguda amb el nom de MOVEMBER que és la combinació de les paraules en anglés de bigot i el mes de novembre.

Els desitgem una gran recaptació.

Festius hàbils per la pràctica comercial en 2012 i gener de 2013
07/12/2011

El passat 28 de novembre l’Observatori del Comerç Valencià va aprovar el calendari d’obertura en festius per al 2012 i gener del 2013. S’establixen 9 dies d’obertura, 8 comuns per a tota la Comunitat Valenciana i un específic per a cada província: 8 d’abril, 1 de juliol, 2, 8, 16, 23 i 30 de desembre i el 13 de gener, a la llista es suma el 4 de novembre per a la província de València.

Publicació DOCV
 

Campanya Targeta iMas Decembre 2011 en Moncada
07/12/2011

La targeta I-Más Moncada Jo Encantat complix dos anys i volem celebrar-ho amb tu. Vols guanyar una Targeta I-Más de 100 Euros?

Utilitza la teua targeta de l’1 al 31 de desembre i entraràs en el sorteig de 10 Targetes regal de 100 Euros cada una, que podràs utilitzar en els Comerços Adherits a la Targeta I Más de Moncada.
 

Productes a preu de cost en el Mercat Municipal de Moncada
07/12/2011

La setmana del 12 al 17 de desembre totes les parades del Mercat Municipal de Moncada oferiran els seus productes a preu de cost, amb tal d’agrair la fidelitat dels seus clients. Esta és la primera activitat de promoció comercial dissenyada per ACOMER (Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Moncada) per a estes festes nadalenques però no l’única.

A partir del 16 de desembre es començaran a repartir bitllets per al sorteig dels premis de Nadal, la visita de Pare Noel i el Rei Mag amb el seu Patge Reial, i l’acte de commemoració del primer aniversari completen l’elenc d’activitats preparades.
 

ACM i ACOMER signen un conveni de col·laboració
07/12/2011

L’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada (ACM) i l’Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Moncada (ACOMER) han firmat un conveni de col·laboració amb la finalitat d’impulsar la cooperació entre ambdós associacions per a dinamitzar el comerç en la ciutat de Moncada.

D’esta manera es desenrotllaran campanyes promocionals conjuntes que redundaran en benefici dels seus consumidors.


 

El dia de les llibreries
25/11/2011

El dia 25 de novembre és el dia de les llibreries. També és el dia de tots els lectors, dels que les visiten assíduament i d’aquells que ho fan de forma esporàdica. Eixe dia les portes de les llibreries espanyoles estaran més obertes que mai per a tots, algunes no tancaran fins a les deu de la nit...

Felicitacions de veu amb codis QR
25/11/2011

Els codis Qr estan experimentant en els últims temps una verdadera explosió en la seua utilització com a ferramentes de comunicació i màrqueting. En poc de temps hem començat a vore en campanyes de comunicació en premsa, pàgines web, cartelería, televisió, campanyes de màrqueting de guerrilla …, així com en altres espais, com a museus i comerços. Destacar el desenvolupament realitzat per la cadena de grans magatzems JC Penney en EE.UU., que ha incorporat els codis Qr a les targetes de felicitació de nadal que acompanyen als seus regals, donant al seu ús un nou concepte: a través dels mateixos els compradors poden gravar un missatge de veu de felicitació, que després podrà escoltar el receptor del regal. Una mostra que les possibilitats que oferixen els codis Qr son molt àmplies, i que l’èxit de la seua utilització deriva sobretot de la creativitat i el valor afegit que puguen aportar en el seu ús.

A través d´aquesta acció la cadena de grans magatzems innova en el format de la seua targeta de nadal, i permet fer un pas mes en la personalització de la mateixa. Aquells que compren els seus regals en els establiments de JC Penny este nadal rebran de forma gratuïta una d’estes targetes.

Com funciona? Utilitzant qualsevol lector de codis Qr a través del mòbil poden escanejar el codi per a gravar i adjuntar una missatge de veu personalitzat de fins a un minut de duració. El receptor del regal pot llavors escanejar la targeta i rebre així eixe missatge de felicitació.

Una aplicació per tant creativa d´aquesta ferramenta que a poc a poc s’està incorporant a la nostra vida quotidiana. Ací teniu un vídeo que permet vore com funciona:
 

Inicia la activitat de venda de congelats en el Mercat de Moncada
25/11/2011

Hui a partir de les 9.00 del matí ha iniciat l’activitat de venda de congelats en el Mercat Municipal de Moncada, el seu titular ho farà davall l’ensenya comercial franquiciadora de CONGELATS A BORDO.
 

 

ACM i ACOMER col·laboren en la conmemoració del 25 de novembre
24/11/2011

Ambdues associacions col·laboren en la difusió de les activitats per conmemorar el 25 de novembre Dia Internacional contra la violència de gènere

PROGRAMA D’ACTES

Dijous 24

A les 18h: Acte d’inauguració de les Jornades

“Diferents mirades al voltant de la violència de gènere” al Saló de Plens de l’Ajuntament.

Diferents col•lectius aportaran la seua mirada construint i donant així contingut a l’ acte a través de lectures, cançons, videos, entre d’altres.


Divendres 25

A les 12h: Minut de silenci acompanyat pel so de les campanes, condemnant la violència de gènere.

Els llocs on podeu acudir a concentrar-se estaran ubicats al Mercat Municipal, Centre de Salut i Ajuntament,

A les 18h: Commemoració del 25 de novembre, a la Sala de Orquestra del Conservatori Ciutat de Moncada amb

o Lectura del manifest condemnant la violència
o La veu de les dones víctimes de violència de gènere
o La veu del homes per unes relacions no violentes
o Paraules i música contra la violència de gènere

 

La tendència es trenca al augmentar l´apertura de comerços en 2011
24/11/2011

Serà el primer any des de l’inici de la crisi en què s’obriran més locals que s’han tancat, segons les dades es manejats per la Confederació de Comerciants i autònoms de la Comunitat Valenciana (COVACO). Si les previsions es complixen, enguany serà el primer des de l’inici de la crisi en què s’obriran més comerços de què s’han tancat durant 2011.

Este canvi de tendència es deu principalment "a la falta de treball, que espenta a molts parats a aventurar-se en l’autoocupació", va explicar ahir Encarna Sanchis, presidenta de la Confederació Valenciana de Comerç (Covaco). "L’any 2010 va ser de més tancaments de comerços que d’obertures, en 2011 han sigut majors les inauguracions. Per al pròxim, som optimistes encara que sabem que tardarem molt a tornar a viure una època daurada com l’anterior a la crisi", va confessar Sanchis.

La presidenta de la confederació va puntualitzar en declaracions a la Cadena Ser que les dades són orientatives perquè "si bé els comerços estan obligats a donar-se d’alta en el registre, no ho estan per a comunicar el cessament de la seua activitat. No obstant això, tot pareix indicar que el canvi de tendència és un fet".

Estes previsions xoquen amb les valoracions de la patronal els que "veuen cada any pitjor que l’anterior", va assenyalar Sanchis, el qual, a pesar de tot, assegura que preferix "veure la botella mig plena i veure eixa dada amb esperança. Això sí, no sols els empresaris i els comerciants han de posar de la seua part esforçant-se per mantindre els seus empleats. Els ciutadans han de tirar una mà també". En este sentit, la dirigent de Covaco va assenyalar la campanya de Nadal com el moment clau de la recuperació.
Font COVACO

El divendres 25 de novembre s’inauguren les parades 6 i 7 del Mercat Municipal de Moncada
23/11/2011

Divendres vinent a les 9.30 del matí tindrà lloc la inauguració de l’activitat de les parades 6 i 7 del Mercat Municipal de Moncada. Amb aquestes obertures és completa al 100% l’ocupació dels palcos del Mercat Municipal.
L’activitat a què és destinen és la de congelats i és realitzarà a través de l’ensenya franquiciadora CONGELATS A BORDO.

PROAVA organitza la III Mostra de Cava Valencià
23/11/2011

La Mostra convoca a un total de 16 cellers i cooperatives valencianes per donar a conèixer el cava valencià com a producte de qualitat amb l’arribada de l’època nadalenca

A partir del divendres 25 i fins el diumenge 27 de novembre, tots els caves valencians es donaran cita en ple centre de València, per mostrar al públic la qualitat i varietat dels caves, a més de difondre la cultura vinícola i la tradició, en la mostra organitzada per PROAVA (Promoció Agroalimentària de Qualitat de la Comunitat Valenciana) i que compta amb la col·laboració d’Unió Gremial i de l’associació Els Bodeguers, membre de la federació.

En aquesta tercera edició de la Mostra de Cava Valencià estaran presents 16 cellers i cooperatives situades a la Comunitat Valenciana que baix la D.O. Cava oferiran aquest producte de gran qualitat.

A més estaran presents en aquest certamen l’empresa Arros Pasejat que oferirà el Arros al Forn de Xàtiva, Restaurant El Dorita amb degustacions de Paella Valenciana i Pastissos de Formatge Bayarri, oferint pastissos de formatge i dolços d’elaboració Artesanal.

La Mostra estarà ubicada en la Plaça del Celler Valencià (C/ Baix, 29 – junt a la plaça de l’arbre) en el Barri del Carme. Es podrà visitar el divendres a diumenge entre les 11 i les 22 hores. Els qui assistisquen a la convocatòria podran adquirir tiquets de degustació per cinc euros per a realitzar tres consumicions i una copa de cristall tipus cava, a més de poder comprar directament als cellers.

 

Més informació

Dissenya el futur de la teua marca amb Youtube
21/11/2011

No deixes de vore este vídeo en 3D que et sorprendrà

Línia del temps del Social Commerce
18/11/2011

Useful Social Media presenta una infografia amb les fites del Social Commerce des de la venda del primer regal en Facebook en 2007

Seqüència d’il·lustracions elaborada per Useful Social Media per a arreplegar les fites mes destacades del Social Commerce. I és que moltes coses han passat des de que al febrer de l’any 2007 és va vendre el primer regal virtual en Facebook com el compte d’ingressos d’un milió de dòlars declarada per Dell fruit de les vendes via Twitter (desembre del 2008) o la posada a la venda de bitllets de Delta via Facebook (agost 2010).

 

Nous contenidors de RSU
18/11/2011

Entre les avantatges que es van a obtindre amb el servici es va fer insistència en la seguretat que oferixen els nous contenidors, ja que al no tindre rodes i ser estàtics no hi ha possibilitat que es desplacen causant molèsties en la calçada. La uniformitat dels nous depòsits milloren el paisatge urbà a més de generar menys soroll durant l’arreplega gràcies al sistema lateral. Pel que fa als contenidors de paper i envasos, tenen boques més accessibles i l’acte de reciclatge resulta més còmode. A més, en els fullets informatius que es repartiran en els principals punts d’informació municipal, s’adjunta un retallable didàctic per a mostrar que tipus d’objectes han de depositar-se correctament en cada contenidor. 

Per la seua banda l’alcalde, Juan José Medina, va insistir en l’obligació de “fer un esforç per a reciclar correctament i respectar així el mediambient” i va destacar algunes dels nous avantatges que oferix este servici com “l´implantació de contenidors amb pedals que eviten a més les males olors”.

En esta línia els responsables van apuntar que l’arreplega de contenidors grocs on es depositen els envasos es realitzarà tres vegades per setmana igual que els de paper i cartó. La nova contracta també oferix un servici telefònic (961537301) per a l’arreplega de mobles i efectes que es realitzarà dos vegades per setmana, evitant que estos es depositen en la via pública entorpint el pas de vianants i vehicles.

Així, i amb la finalitat de fer una demostració del nou sistema, es presentarà la nova flota de vehicles destinats a l’arreplega de residus sòlids urbans del municipi. La companyia valenciana, que s’encarrega des del passat mes de juny d’este servici en la localitat (SECOPSA), ha modernitzat el sistema d’arreplega amb l’adquisició de nous vehicles de càrrega lateral, que s’han posat en funcionament esta setmana i que han substituït als de càrrega posterior.

Entre els nous vehicles que ja estan en marxa destaquen quatre nous camions, tres d’ells recol·lectors compactadors de grans dimensions i gran capacitat que compten amb un nou sistema de càrrega lateral que automatitza tot el procés, junt amb ells un vehicle multifuncional que resoldrà qualsevol necessitat que es produïsca durant les arreplegues.

Les inversions en matèria de residus van més enllà ja que l’Ajuntament de Moncada també ha implantat contenidors soterrats en els carrers cèntrics del municipi que en breu es posaran en funcionament i que milloren l’aspecte estètic i higiènic en la ciutat. Tota una aposta per millorar l’aspecte dels nostres eixos comercials principals.

Finalització de la campanya d’ajudes del Pla Renove d’electrodomèstics
18/11/2011

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2011, del director de l’Agència Valenciana de l’Energia (AVEN), sobre finalització de la campanya d’ajudes del Pla Renove d’Electrodomèstics.

COMPETIC: crea gratis el teu web en el Directori d’empreses de la Comunitat Valenciana
17/11/2011

Aprofitant que estem realitzant les jornades COMPETIC ROADSHOW vos recorde que a través de la pàgina web de COMPETIC podeu crear la vostra pàgina web o annexar la que ja teniu i d´esta manera aparéixer en el Directori d’empreses de la Comunitat Valenciana. De moment només hi ha 35 empreses de Moncada donades d’alta en el Directori, sens dubte és una oportunitat per a demostrar que tenim un elevat nombre d’empreses i comerços a Moncada i tindre major presència en la Xarxa.

Espere la vostra col·laboració.
 

33 persones inscrites en la Jornada de hui sobre Xarxes Socials
15/11/2011

La Jornada organitzada per AFIC Moncada amb ANETCOM dins del programa CompeticRoadshow ha superat les expectatives de l’organització respecte a les sol·licituds rebudes, perquè d’una previsió de 15 alumnes hem rebut un total de 33 sol·licituds. Agraïm l’interés mostrat i recordem que hi ha dos jornades més per a este últims trimestre de l’any.

La Jornada de Xarxes Socials se celebrarà hui en l’edifici de la Cambra Local Agrària de 15.00 a 16.30.
 

20-N Normes per a facilitar el dret a la votació dels treballadors/res
10/11/2011

Edicte de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació sobre Orde 27/2011, de 7 de novembre, per la que es dicten normes per a facilitar el dret al vot en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, que tindran lloc el dia 20 de novembre del 2011, als treballadors per compte d’altri, que en eixa data no disfruten de descans setmanal.

Vore Edicte

El 50% de les vendes on-line en 2015 es faràn a través de xarxes socials
09/11/2011

Establir una estratègia de comerç social integrada en les accions online d’una marca ajudar a impulsar la seua comunitat en un 68%, a més que ajuda a augmentar els ingressos. En 2015, s’espera que este creixement abast els 30.000 milions de dòlars, la qual cosa suposaria que la mitat del comerç online en eixe any provinga de les xarxes socials.

La infografia “L’oportunitat del comerç social”, realitzada per Moontoast, ens mostra estos i altres dades sobre les oportunitats que oferixen les xarxes socials a l’hora de generar negoci. Tenint en compte que quatre de cada cinc usuaris d’internet és actiu en les xarxes socials, en les que passa, de mitja, un 23% del seu temps online, sumat al fet que el 70% dels usuaris compra a través de la xarxa, pareix que les oportunitats per a generar un negoci a través dels social media són més que evidents.

Segons indiquen les dades de Gartner Research, el 50% de les vendes online de les companyies es realitzaran a través de la seua presència social i les aplicacions mòbils. Però el comerç social no sols impulsa les vendes i els beneficis, sinó que ajuda també a augmentar les comunitats entorn de les marques.

Una comunitat creix un 68% de mitja quan s’introduïxen capacitats de comerç social. A més, les marques tenen una oportunitat com mai abans d’arribar a audiències interessades, i és que el 75% dels usuaris de xarxes socials és més propens a gastar, i molt, en música, el 47% en sabates, roba i accessoris i el 53% és seguidor d’alguna marca.

Però esta adopció del social commerce haurà de fer-se a través de la generació de confiança. Per a això, les marques hauran de recórrer a la repetició, i és que com més vegades un fan veja un post, més confiarà en l’oferta. A més, hauran de ser capaços d’impulsar l’experiència dels usuaris i utilitzar mètodes de pagament segurs i de confiança entre els usuaris.

L’oportunitat del comerç social ja existix. La gent passa cada vegada més temps en les xarxes socials, i amb el temps gastarà més i més diners en les marques a través d’estos canals. Ara, és el moment que les marques troben la manera de llançar les ofertes adequades i generar la confiança necessària perquè esta oportunitat de social commerce es convertisca en una realitat.

Notícia

Els centros comercials oberts urbans, un nou format d´èxit
08/11/2011

Els centres comercials oberts urbans s’han convertit en un nou format d’èxit en diferents ciutats espanyoles, on els comerciants han aprofitat sinergies i han compartit objectius per a ser més competitius i oferir un servici de qualitat al client.

Així ho ha explicat hui el secretari de la Federació d’Empresaris de la Rioja-Comerç, Miguel Pascual al començament d’una jornada, organitzada per esta Federació, i en la que s’han exposat experiències d’este format que es desenrotllen a València, Terol i Vitòria.

Pascual, acompanyat pel conseller d’Indústria, Javier Erro i la regidora de Comerç de Logronyo, Pilar Montes, ha recordat que un centre comercial urbà és una àrea urbana amb una oferta integrada i atractiva de molts servicis, que tracta de ser competitiva en el mercat i adaptar-se a les demandes del ciutadà.

Està gestionat per un gerent de centre urbà, que ha de tindre un enfocament multidisciplinari i interdisciplinari, mantindre un pensament estratègic i defendre un enfocament de cooperació entre el públic i el privat. Respecte a les experiències comercials que existixen a Logronyo amb agrupacions comercials, ha subratllat la necessitat crear fórmules més atractives al consumidor, que siguen de més ampli espectre que les xicotetes festes o sortejos puntuals.

Per això, ha subratllat la necessitat que les agrupacions de comerciants es professionalitzen. El conseller d’Indústria, Javier Erro, i la regidora de Comerç de Logronyo, Pilar Montes, s’han mostrat favorables a este format i han expressat la seua disposició a estudiar-ho.

Erro ha detallat que el comerç el 7,5 per cent del PIB regional i que empra a 16.000 persones directament.
El conseller ha qualificat de "fonamental" el comerç de ciutat "no sols per la capacitat de crear ocupació i negoci, sinó per la seua capacitat d’estructurar la ciutat". Erro ha recordat que hi ha "un bon exemple" en Haro a través d’un gerent de l’associació de comerciants i hostalers de la ciutat, encarregat d’utilitzar fórmules per a la millora del situació del sector.


Han participat com a ponents en la jornada els següents experts:
Creació, trajectòria i futur dels centres comercials oberts
Ponent: Agustín Rovira Serra, Creador i gerent de Pateco (Pla Territori i Comerç València)
Gasteiz-on una experiència pròxima, debilitats i fortaleses. Projecció dels centres comercials oberts
Ponent: Roberto Martínez de Gereñu, Gerent de Gasteiz-ON Centre Comercial Urbà de Vitòria i director Dpto. De Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vitòria.
Targetes de fidelització, una ferramenta de gestió en els centres comercials oberts.
Ponent: Rodolfo Pangua Monge, Gerent del Centre Comercial Obert del Centre Històric de Terol.

AGÈNCIA EFE 24/10/2011 Vore

Google+ alça el teló per a empreses
08/11/2011

Era una de les funcionalitats més esperades de Google+ i per fi ha fet la seua aparició estel·lar. A partir d’ara, les empreses podran crear les seues pròpies pàgines de marques i productes en la xarxa social de Google. El nou servici s’introduirà a poc a poc al llarg dels pròxims dies.

Les noves pàgines d’empreses de Google+ són molt semblants en la seua concepció a les pàgines de fans de Facebook. L’usuari té la possibilitat de publicar en elles articles, comentaris, fotografies o vídeos.

La nova ferramenta de Google+ s’ha estrenat amb 17 pàgines de diferents equips de Google i amb pàgines de marques com Pepsi, Toyota, H&M, Angry Birds, The Muppets, Fox News o FC Barcelona.

Coincidint amb l’estrena de les pàgines d’empreses, Google presenta a més una nova funció de busca: “Direct Connect”. Per mitjà d’esta nou servici, si l’usuari busca en Google, per exemple, “+Pepsi”, serà redirigit directament a la pàgina de la marca en Google+.

Com en el cas dels perfils personals, l’usuari serà qui decidisca els cercles en què vol incloure les pàgines de marques de Google+.

Les funcionalitats de les pàgines d’empreses de Google són en realitat molt semblants a les dels perfils personals. Poden publicar i compartir contingut i establir xarxes de contacte amb altres pàgines. A més, amb elles hi ha la possibilitat de participar en videochats amb fins a nou persones. En els pròxims mesos, Google+ estrenarà noves funcionalitats per a les seues pàgines d’empreses.

Com a complement a les noves pàgines d’empreses de Google+, el gegant d’internet estrena també un botó Google+ que les pàgines web podran agregar als seus respectius portals i que naix com una extensió del botó +1.

També la ferramenta d’anàlisi Google Analytics s’adapta als interessos de Google+. A partir d’ara, els empresa amb pàgines en Google+, podran utilitzar esta funcionalitat per a mesurar la interacció amb els seus usuaris en esta plataforma.

Notícia i Vídeos
 

Calendari laboral 2012 a Moncada
07/11/2011

Aprofitant la publicació en el

DOCV

del calendari laboral per al 2012 en l’àmbit de la Comunitat Valenciana vos anticipem que a Moncada es reprenen els dos festius locals tradicionals (10 de setembre i 4 de desembre), per tant els festius a Moncada a efectes laborals per al 2012 queden de la manera següent:

6 de gener, 19 de març, 6 d’abril, 9 d’abril, 1 de maig, 15 d’agost, 10 de setembre, 9 d’octubre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 4 de desembre, 6 de desembre, 8 de desembre i 25 de desembre.

Diploma en Direcció i Gestió d’Empreses de Turisme d’Interior i Desenvolupament Local
07/11/2011

El Patronat Provincial de Turisme, València Terra i Mar, patrocina per segon any consecutiu el Diploma en Direcció i Gestió d’Empreses de Turisme d’Interior i Desenvolupament Local (OnLine), que enguany celebra la seua tercera edició. Adjunt el fullet informatiu i el cartell del Diploma.

Xarxes socials i smartphones impulsaran les compres estos Nadals
07/11/2011

Este Nadal serà més social i més mòbil que mai, o almenys no serà quant a les compres nadalenques es referix, segons un estudi realitzat per Shopper Sciences.

Segons van revelar les dades, els mitjans digitals tindran un paper molt important en la que s’espera que siga una temporada de compres impulsada de forma digital. A més, pareix que els compradors no estan disposats a quedar-se a casa a pesar de la situació econòmica. Segons l’estudi, un 41% dels enquestats planeja gastar el mateix o més del que Gastó en 2010 en regals. Encara que, això sí, seran previnguts i el 42% assegura que investigarà més online abans de realitzar les seues compres.

D’altra banda, el 48% dels enquestats va afirmar que preveu utilitzar més el seu smartphone per a les compres. I davant d’esta situació, les botigues estan responent amb aplicacions que permeten als consumidors comparar preus, descarregar cupons, comprovar l’inventari i fer pagaments. A més, continuaran animant als compradors a través d’ofertes, descomptes o recompenses per punts el dia de la inauguració de les compres nadalenques.

Les xarxes socials també tindran un paper molt important en la temporada nadalenca. Segons l’estudi, el 37% dels consumidors tenen alguna relació amb alguna marca o botiga en les xarxes socials, principalment amb l’objectiu d’accedir a ofertes que no estan disponibles per al públic general.
Font Marketingdirecto.Com
 

Últims díes per a la inscripció en les 7es Jornades Tendències de Consum i Oportunitats de Negoci
04/11/2011

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, junt amb l’Oficina Pateco - Comerç i Territori del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana organitza, en el marc de la 11a edició del curs de Gestió i Màrqueting de Centres Urbans les 7es Jornades al voltant de Tendències de Consum i Oportunitats de Negoci que, davall el lema "Nous temps, nous consumidors", tindrà lloc el dia 9 de novembre del 2011.

La jornada, dirigida a professionals i persones interessades en el coneixement del comportament del consumidor i les tendències de consum, es planteja com un espai per al debat i la reflexió entorn de com ha evolucionat la societat i com determinats factors com les noves tecnologies, la globalització, la mobilitat de les persones, etc han incidit en els hàbits de consum i en el comportament de compra.

El termini d’inscripció finalitza el pròxim 7 de novembre.
Inscripció
 

Green Packaging
03/11/2011

Els embalatges i empaquetats amb els que es presenten i comercialitzen molts aliments i productes, no sempre estan fabricats amb productes ecològics. No obstant això, cada vegada, són més les empreses i marques que aposten per un "Packaging Verd" a l’hora d’empaquetar els seus productes, excloent en ells components que puguen resultar negatius pel medi ambient.

No obstant això, apostar per l’ús d´empaquetats i envasos ecològics no està renyit amb la creativitat i innovació utilitzada per a seduir i impactar al consumidor. En molts casos, el Packaging ecològic ens oferix grans exemples de com açò pot ser possible. Com a prova d’això, en esta ocasió hem arreplegat una magnífica selecció amb més de 20 exemples creatius d’envasos i prestàncies ecològics per a diferents tipus de productes.

Vore Notícia

AFIC Moncada ja te perfil en Facebook, Twitter i Google+
02/11/2011

Amb motiu de l’organització de les jornades sobre noves tecnologies organitzades per a este últim trimestre de l’any, AFIC Moncada ha iniciat el seu camí en les xarxes socials estant present en Facebook, Twitter i Google+. Amb esta iniciativa volem donar a conéixer les activitats d’AFIC i notícies sobre l’activitat comercial i de servicis a Moncada no sols als que visiten la nostra web.
Ens veiem en les xarxes!
 

Les promocions disparen un 6% les vendes del comerç
02/11/2011

El sistema de COVACO (Targeta I+Más) per a fidelizar clients amb descomptes ha generat un volum de negoci de 23,5 milions d’euros en dos anys. Moncada és una dels 20 ciutats on és troba operativa esta targeta.
Llegir notícia en Les províncies
 

Curs de Creació d´Empreses dirigit a Dones Emprenedores
31/10/2011

Curs semipresencial de creació d’empreses que començarà pròximament, gratuït, dirigit a dones que vullguen muntar una empresa. Serà impartit per l’Escola d’Organització industrial (EOI). El curs es va a fer a València, i part de la formació és online però les tutories són presencials. La selecció es va a fer els dies 9,10 i 11 a València. Vos adjuntem tríptic del curs.
Vos facilitem els telèfons de contacte i d’informació: 96 197 16 00 (Preguntar per Yolanda Gómez; Carmen Juan o Mar Pérez).

AFIC Moncada sol·licita l’adhesió a la Xarxa PAIT del CIRCE
28/10/2011

Amb el fet de facilitar la posada en marxa d’activitats comercials en el municipi, AFIC Moncada ha sol·licitat al Ministeri d’indústria, Turisme i Comerç l’adhesió de l’Ajuntament de Moncada a la Xarxa PAIT (Punts d’Assessorament i Inici de Tramitació).
Els PAIT tenen una doble missió:
- Prestar servicis presencials d’informació i assessorament als emprenedors en la definició i tramitació telemàtica de les seues iniciatives empresarials, així com durant els primers anys d’activitat de la Societat de Responsabilitat Limitada.
- Iniciar el tràmit administratiu de constitució de la societat a través del Document Únic Electrònic (DUE).

Els/les alumnes de l’IES Tierno Galván de Moncada pugen a YouTube el vídeo de la Inauguració de la V Fira Comercial i Gastronòmica de Moncada
27/10/2011

Punxant en el següent enllaç és pot accedir al vídeo elaborat pels/els alumnes de l’IES Tierno Galván de Moncada sobre la Inauguració de la V Fira Comercial i Gastronòmica de Moncada, arreplega entrevistes a diferents representants polítics del municipi, la directora general de Comerç i Consum, president de l’Associació de Comerciants de Moncada i president del Comité Organitzador de la Fira, i diferents veïns/és que van acudir a la mateixa.

La Cambra de Comerç convoca el programa Innocámara
26/10/2011

Convocatòria d’ajudes a xicotetes empreses (Pimes) i autònoms per al desenvolupament de plans de sensibilització i suport tutoritzat a la innovació oferida per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València.
Anunci

És comuniquen les 11 ciutats candidates per a la celebració d’El Sol
25/10/2011

Un total d’onze ciutats espanyoles han presentat la seua candidatura per a ser la seu d’El Sol (El Festival Iberoamericà de la Comunicació Publicitària). Així, el Comité Executiu de l’AEACP (Associació Espanyola d’Agències de la Comunicació Publicitària) valorarà les propostes d’Alacant, Bilbao, Cartagena, Girona, Màlaga, Marbella, Pamplona, Sant Sebastià, Santander, Sevilla i València. L’associació donarà a conéixer la seua decisió en les pròximes setmanes.

El Sol compta ja amb 26 edicions, de les quals les últimes 25 s’han celebrat en Sant Sebastià, amb un gran èxit en inscripcions tant de peces com de delegats, convertint-se en el referent de la creativitat iberoamericana. No obstant això, l’organització del mateix s’ha plantejat valorar altres alternatives, donada la situació econòmica i els interessos del propi festival.

Desitgem que este certamen es puga celebrar a València.
 

Grupo Moncada Cuatro S.L. participa a Brussel·les en la Setmana Europea de la PYME 2011
24/10/2011

Grupo Moncada Cuatro S.L. és l’empresa que gestiona les instal·lacions ubicades en El convent de Moncada destinades a Hostal i Formació. Una de les seues sòcies, Macu Parra, va tindre ocasió del 3 al 9 d’octubre de participar en la Setmana Europea de la PIME 2011 com emprenedora seleccionada per la Comissió Europea. Felicitem a la seleccionada pel seu esperit emprenedor i que continue realitzant projectes i portant el nom de Moncada per tot el món.


En esta fotografia podem veure a Macu Parra en el Parlament Europeu.


 

La facturació del sector tèxtil torna a nivells de principis de segle
24/10/2011

A pesar de trobar promocions durant tot l’any, continuem esperant a les rebaixes per a les grans compres. Mentres l’evolució del sector tèxtil està registrant xifres positives en el que va d’any, del +1,2% en valor i +2,3% en volum en dades acumulades fins a juny, en termes absoluts la facturació del sector retrocedix fins nivells de l’any 2000, segons es desprén de l’informe “Tendències del sector tèxtil, una recuperació necessària” elaborat per la consultora líder en investigació de mercats i coneixement del consumidor Kantar Worldpanel. Així, les compres de tèxtil han generat 15.357 milions d’euros entre juliol 2010 i juny 2011, molt en línia amb els 15.268 milions d’euros facturat l’any 2000, i lluny dels 19.189 milions d’euros que es van registrar en 2005.

L’informe assenyala com una de les principals causes d’esta devaluació del mercat el descens del preu mitjà, que s’ha traduït per al consumidor en promocions continuades fora inclús dels períodes oficials de rebaixes. No obstant això, el creixement detectat en l’últim any s’està concentrant especialment en eixos mesos, mentres que les compres en temporada s’estan recuperant a un menor ritme.

En este sentit, l’informe també revela que el consumidor continua sent fidel a les rebaixes, especialment per a la compra de prendes de major qualitat o fons d’armari, tot això a pesar que les diferències entre el preu de producte rebaixat i no rebaixat són cada vegada menors. Segons l’opinió de Rosa Pilar López, sector director de Kantar Worldpanel i responsable de l’estudi, “esperar a les rebaixes per a comprar barat suposa un estalvi cada vegada més psicològic que real, ja que les promocions continuades fan que el consumidor aconseguisca preus baixos en qualsevol moment de l’any”.

Quant a les vendes en unitats, els espanyols han adquirit un total de 1.155 milions de prendes en l’últim any, el nivell de compres més baix des de 2005, “xifra que ni tan sols l’increment demogràfic ha aconseguit animar, si tenim en compte que la població ha crescut un 6,9% en este període”, tal com afig Rosa Pilar López.
 

 

Font: MarketingDirecte

Perxes virtuals: el futur del “shopping”?
20/10/2011

El futur del “shopping” podria passar per les perxes virtuals. La botiga japonesa de roba 109 Men, ubicada en el barri de Shibuya a Tòquio, acaba de llançar este tipus de perxes. A primera vista, pareixen perxes normals, però vénen equipades amb un modern xip amb tecnologia de radiofreqüència.

Quan el client alça la perxa, el xip envia un senyal a un ordinador que interactua amb pantalles digitals ubicades al voltant del producte. En estes pantalles poden veure’s imatges i vídeos del producte. A més, el xip de les perxes virtuals introduïdes per 109 Men està a més programades per a canviar la música de fons i la il·luminació del local, informa Zimply Zesty.
 

 

De la mà d’estes noves perxes virtuals, desenrotllades per empresa japonesa Team Lab, 109 Men pot determinar amb més facilitat quins productes criden més l’atenció dels seus clients.

Font: MarketingDirecto

 

S’ultimen els detalls del muntatge de la V Fira Comercial i Gastronòmica de Moncada
20/10/2011

Demà a les 18.00 tindrà lloc la inauguració de la V Fira Comercial i Gastronòmica de Moncada, a la qual ha confirmat la seua assistència junt amb l’alcalde de Moncada Sr. D. Juan José Medina, la directora general de Comerç i Consum Sra Dª Silvia Ordiñaga Rigo.


Esta mateixa vesprada veurem el trasbals d’expositors en el muntatge dels seus estands, que cada any ens sorprenen amb nous decorats i productes. Ens espera un cap de setmana replet d’activitats, sortejos de regals, concerts, etc en la Fira.

Vós esperem a tots/és!
 

La crisi dispara els robatoris a les botigues
19/10/2011

El comerç espanyol detallista va registrar unes pèrdues derivades del furt de clients, empleats i frau de proveïdors i errors interns, de 2.946 milions d’euros en l’últim any (entre juliol del 2010 i juny del 2011), la qual cosa suposa un augment del 7,7%. Estes xifres s’atribuïxen a la duració de la crisi i al retall de la inversió en seguretat. Segons arreplega l’última edició del "Baròmetre Mundial del Furt en la Distribució", presentada per Checkpoint Systems, esta pèrdua representa l’1,4% de les vendes de les botigues, el major percentatge registrat en els últims nou anys.

Amb estes dades, Espanya se situa com el Quart país del món on més augmenta el furt, només per darrere de la República Txeca, Irlanda i Rússia, i l’octau en el que més es roba en termes absoluts. Dels 2.946 milions d’euros de pèrdua desconeguda, prop de la mitat (49,6%) correspon al furt extern ocasionat per clients, que ha crescut a Espanya, en tant que el furt intern provocat per personal de l’establiment representa un 29,4%, amb un lleu descens. Per la seua banda, el frau de proveïdors suposa un 5,4% de l’import total i els errors interns, com aquells produïts en el marcat de preus, representen el 15,6% de la pèrdua.
Articles més vulnerables

Segons l’estudi, elaborat amb la participació de 38 empreses espanyoles que sumen 7.562 establiments, els articles més vulnerables són els cars, de marques reconegudes i fàcils de transportar. Així, els productes amb major índex de furt són els formatges i els talladors ibèrics en alimentació; els productes d’afaitat, cremes de gamma alta i barres de llavis en cosmètica; complements de moda; begudes alcohòliques; articles d’electrònica i productes de bricolatge. La inversió en seguretat s’ha reduït en dos milions d’euros, fins a 782 milions.
 

La taxa d’estalvi es duplica
Mentrestant, el nombre de persones que estalvien amb l’objectiu de tindre capital en cas d’imprevistos o situacions de crisi s’ha duplicat des del 2009, passant del 14% al 31%, segons les dades que s’arrepleguen en el II Baròmetre de l’Estalvi realitzat per Inverco. Complir imprevistos és el principal motiu d’estalvi per als espanyols (31 % ), seguit pel de plans de jubilació (25 %).

Cobrir imprevistos és el principal motiu d’estalvi per als ciutadans espanyols (31%), seguit de l’objectiu de complementar la jubilació (25%) i d’obtindre avantatges fiscals (22%).
Segons el director general d’Inverco, Ángel Martínez-Aldama, açò suposa un "clar reflectisc" del moment de crisi econòmica pel que està passant la societat espanyola. "La incertesa econòmica incidix en la psicologia dels estalviadors. L’estalviador modifica la seua percepció del risc en funció de les condicions econòmiques en què viu", ha explicat.

En este sentit, el percentatge d’estalviadors que es definixen com ’conservadors’ (els que volen obtindre rendibilitat dels seus estalvis sense patir pèrdues) també s’ha duplicat en els dos últims anys i ha passat del 25% al 55%, mentres que els que es denominen ’dinàmics’ (aquells que volen obtindre rendibilitats altes sense preocupar-se pels riscos) s’ha reduït un terç. Els productes amb major presència en la cartera dels inversors són els depòsits (56%), seguits dels plans de pensions (50%) i dels fons d’inversió (25%). Des d’Inverco han destacat que els plans de pensions i els depòsits són els productes "més universals" per a tots els perfils d’estalviadors. De cara al 2012, el baròmetre assenyala que el 40% dels estalviadors consultats preveu augmentar els seus estalvis a plans i depòsits, mentres que unisca quarta part d’ells incrementarà la seua inversió en fons.

Un altre aspecte que destaca l’estudi d’Inverco és que el 80% dels estalviadors invertix pensant en un termini inferior a tres anys, mentres que un de cada tres invertix pensant en un termini inferior a un any. En este sentit, el director general de l’associació ha subratllat que en este apartat "queda molt de treball per fer", perquè, segons la seua opinió, "cal ensenyar als ciutadans la importància de canalitzar els estalvis a mitjà i llarg termini".

A més, l’organització ha ressaltat que "a Espanya hi ha un problema estructural, ja que l’estalvi intern no dóna per a cobrir tot el que el país ha de fer", i ha posat com a exemple a Japó, "on són amos del seu propi deute i poden cobrir les seues necessitats financeres".

LES OFICINES BANCÀRIES, PUNTS DE REFERÈNCIA PER ALS ESTALVIADORS
El II Baròmetre de l’Observatori Inverco subratlla que el 80% dels estalviadors consultats s’informa través d’entitats financeres, mentres que un 57% recorre a amics i/o familiars i un 50% a pàgines web financeres.
Segons Martínez-Aldama, la qualitat de l’assessorament en les entitats bancàries s’ha incrementat en els últims anys, per la qual cosa considera "positiu" que les persones acudisquen als bancs per a obtindre informació sobre quins productes d’inversió han de triar.

D’altra banda, els factors que fan als estalviadors inclinar-se per un producte o un altre han canviat respecte al 2009, quan el principal motiu d’elecció era la liquiditat que els aportaren. Enguany, la seguretat i la rendibilitat són les dos raons que imperen en el criteri dels inversors. A pesar d’estes dades, des d’Inverco han reconegut que en l’entorn econòmic actual "cada vegada és més difícil estalviar" i que s’ha produït una disminució "patent" de l’estalvi en els últims anys, "ja que els diners que les famílies abans destinaven per a l’estalvi, ara ho empren en el consum".

Notícia ublicada en El Levante - EMV
 

Arranca “Navegants en la Xarxa” (AIMC),la radiografía de l´internauta espanyol.
19/10/2011

L’AIMC, Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació, ha posat en marxa en la xarxa la seua 14a Enquesta a Usuaris d’Internet, Navegants en la Xarxa, que estarà activa fins al pròxim 11 de desembre, segons El Programa de la Publicitat. L’èxit de participació aconseguit en les anteriors edicions, quasi 40.000 respostes vàlides obtingudes l’any passat enfront de les quasi 11.000 de la primera edició realitzada en 1.996, ha consolidat este estudi com el de major mostra d’Espanya, convertint-se així en una de les millors ferramentes per a conéixer en detall el perfil de l’internauta.

A més de les novetats que enguany incorpora l’enquesta, l’estudi d’AIMC oferix informació molt valuosa sobre els hàbits de l’internauta al nostre país, des de fa quant de temps es connecta, la freqüència d’ús, els servicis que utilitza, fins a quin tipus de coses compra i si ha tingut incidències al fer-ho o quins problemes troba a l’hora d’usar internet, etc.


Dades tan curioses com que l’any passat el problema que més preocupava als internautes era el cost de la connexió, mencionat pel 58% d’ells; que en 1.996 tan sols un 1% de la població tenia accés a internet,o que el 79,5% dels enquestats el passat any se sentia segur realitzant operacions bancàries a través de la xarxa, són els que, amb el pas dels anys, ens han anat desvelant els resultats de “Navegants en la Xarxa”. L’enquesta ens mostra una radiografia de l’internauta espanyol elaborada a partir de les opinions dels propis usuaris.

Com en anteriors ocasions, esta iniciativa no té cap caràcter comercial i es realitza amb l’única ambició de conéixer, i després divulgar, la situació i comportaments dels internautes, així com les aplicacions i sistemes que gaudixen de major èxit a través de la xarxa. Conseqüentment, els resultats es posaran a disposició de tots a través del lloc web d’AIMC, on actualment es poden consultar els de totes les edicions anteriors.

Des del 18 d’octubre i fins a l’11 de desembre, l’internauta pot accedir a l’enquesta a través de la pàgina web d’AIMC i a través dels bàners col·locats en els llocs web més visitats del nostre país i que estan col·laborant amb l’associació, més de 200 entre els que destaquen els principals mitjans de comunicació, portals, buscadors o universitats. Per a facilitar la participació, hi ha distintes versions del qüestionari i del bàner en castellà, català, gallec i èuscar. Així mateix, entre tots aquells que participen contestant l’enquesta se sortejaran un iPad 2 i tres Xbox 360 amb sensor Kinect.

Entre les novetats en l’enquesta per a enguany, Navegants en la Xarxa ha renovat els seus temes, que interessen i preocupen a tots els professionals relacionats amb l’ús i anàlisi d’Internet. Enguany, entre altres àrees d’investigació, destaquen:
- Aprofundiment en l’ús d’ús d’internet a través del telèfon mòbil i les pastilles: noves activitats, temps d’ús, aplicacions per al mòbil, …etc.
- L’opinió de l’internauta sobre temes d’actualitat com la privacitat i l’ús de ‘cookies’
- La geolocalización via internet
- La descàrrega de llibres electrònics
 

Font: Marketingdirecto.Com
 

S´obri el termini per participar a la I Fira Comercial Comarcal organitzada per FACENORD
18/10/2011

La Federació d’associacions de comerç i empreses de l´Horta Nord (FACENORD), a la qual pertany l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada (ACM), organitza la I Fira Comercial multisectorial de la comarca l´Horta Nord, junt amb el Consorci Pactem Nord i amb el suport de la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç.

Esta fira, la primera que s’organitza amb un enfocament comarcal, té com a principal objectiu la divulgació comercial i empresarial de tota activitat en l´Horta Nord, convertint la comarca, durant uns dies, en el centre neuràlgic de les compres, trobant-se de manera concentrada tot el teixit comercial del nostre territori on es captaran nous clients i consumidors.
 

Durant els dies 3 i 4 de desembre del 2011 el municipi de Paterna acollirà distints esdeveniments que el Consorci Pactem Nord organitza: el IV trobada comarcal d’associacions de dones i la fira de la diversitat, que junt amb la I Fira Comercial multisectorial garantiran l’afluència de públic i un èxit segur.

La zona d’influència de la I Fira Comercial Comarcal estarà omplida d’activitats complementàries que dinamitzarà al públic assistent, aconseguint que esta Fira siga el principal focus d’atenció durant este cap de setmana en la comarca a escala comercial. A més, es preveu dotar a la comarca d’un servici específic de transport per a facilitar l’assistència als ciutadans residents en altres municipis de la comarca.

El termini general per a presentar el Full d’Inscripció finalitzarà el dia 18 de novembre del 2011.El dret a ocupació es farà efectiu per mitjà de la firma del Full de Sol·licitud i l’ingrés de la quantitat corresponent a raó del mòdul sol·licitat en el número de compte corrent de l’Organitzador.

La reserva es realitzarà per rigorós orde d’arribada al consorci Pactem Nord, on es presentarà el Full de Sol·licitud omplida junt amb el resguard de l’ingrés efectuat en l’entitat bancària indicada i qualsevol document que acredite la condició d’associat.

Els preus per estand per participar són els següents:
ESTAND COMERÇ 3,5x2,5
- Comerç associat a associació local integrada en Facenord: 100 euros
- Comerç no associat: 175 euros
ESTAND GASTRONOMIA 8X4
- Establiment hostaler associat a associació local integrada en Facenord: 350 euros
- Establiment hostaler no associat: 450 euros

L’esmentada documentació es presentarà:
- Per e-mail: pactem@consorci.info
- per fax: 96 364 67 13
- per correu o presencialment: C/ Mare de Déu desemparats, 26, de Burjassot.
 

Microbank actualitza el tipus d’interés dels seus microcrèdits a emprenedors
17/10/2011

AFIC Moncada ha rebut hui una notificació de MICROBANK (La Caixa) per la qual se’ns informa com a entitat col·laboradora en l’atorgament de microcrèdits financers que a partir de la data rebran les condicions econòmiques dels microcrèdits socials augmentant l’import de màxim fins a 25.000 euros amb un màxim del 95% de la inversió, ampliant el termini a 60 mesos incloent 6 de carència opcional i un tipus d’interés fix fins a 31 de desembre del 2012 del 7,75%. En el cas de persones físiques (no societats jurídiques) no es requerix garantia real ni aval.

En PEMSA a través de l’AFIC podeu consultar els tràmits per a obtindre un microcrèdit i emprendre una activitat econòmica sense necessitat avals, tenim firmat conveni amb tres entitats financeres.
 

La Fundació Banesto i CEEI València tornen a unir-se pel programa Yuzz a València
17/10/2011

20 jóvens emprenedors seran seleccionats per a participar en el YUZZ València, un concurs per a jóvens amb idees i talent.
Enllaç
 

III Edició dels Distintius PACTEM NORD a la corresponsabilitat territorial
17/10/2011

El divendres 25 de novembre, a les 19 h en el Monestir del Puig se celebrara la III Edició dels Distintius PACTEM NORD a la corresponsabilitat territorial “Junts construïm comarca”.

Tenim el gust d’invitar-los a participar en algun dels DISTINTIUS que enumerem a continuació:

Distintiu Pactem Nord a la Inserció laboral i gestió responsable de persones
Distintiu Pactem Nord a la Gestió de la diversitat
Distintiu Pactem Nord Respecte d’Això i promoció del medi ambient
Distintiu Pactem Nord a la Igualtat d’oportunitats

El termini de presentació de candidatures és fins al 15 de novembre.

Per a més informació, així com per a poder accedir a la documentació requerida, consulten a l’enllaç

6 emprenedors/es de Moncada rebran la subvenció del Programa d´Incentius del Consorci PACTEM NORD
10/10/2011

El Consorci PACTEM NORD al què pertany l’Ajuntament de Moncada ens ha comunicat els/les emprenedors/es que finalment rebran la subvenció a fons perdut per haver constituït una activitat comercial i/o empresarial en la nostra ciutat:
- Francisco Rubio Sanjaime pel comerç GREENBULL.
- Rebeca Turbi González per l’empresa ARA AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ.
- Rosada Gómez Martinez per establiment d’hostaleria en plaça Dr Emilio Ramón Llin.
- José Gonzalez Gavarda.
- Guillem Olmos Fontestad per empresa dedicada a la producció audiovisual.
- Pilar Cabo Bosch pel comerç de xarcuteria obert en el Mercat Municipal de Moncada.
 

El Mercat de Moncada es prepara per a l’auditoria que li permetrà el seu reconeixement com a Mercat Excel·lent
06/10/2011

Durant este mes d’octubre el Mercat Municipal de Moncada ultima els detalls per a rebre el pròxim mes l’auditoria que realitzarà la Fundació Vallenciana de Qualitat (FVQ) que és qui atorga els reconeixements del segell MERCAT EXCEL·LENT. Segons l’avaluació interna realitzada el MERCAT DE MONCADA disposa de les infraestructures i servicis necessaris per a obtindre la puntuació mínima d’accés al reconeixement.

Amb els treballs preparatius realitzats s’ha avançat en aspectes com l’atenció al client, accessibilitat a l’edifici i deambulació, seguretat de l’entorn, sostenibilitat ambiental i organització de l’equipament.

Es celebra una jornada de treball per la organització de la V Fira Comercial i Gastronòmica de Moncada
05/10/2011

Dimarts passat 4 d’octubre va tindre lloc la primera reunió de l’equip d’organització de la V Fira Comercial i Gastronòmica de Moncada, entre molts aspectes es va tancar el calendari de treballs a realitzar per a la seua posada en marxa com a col·locació de cartelería, reserva d’espai públic, instal·lacions elèctriques i de llanterneria, etc.

En esta V edició de la Fira, participaran un total de 33 expositors de diferents sectors comercials i de servicis del municipi, tots ells amb moltes ganes de mostrar les seues noves col·leccions i productes. La Fira se celebrarà els pròxims 21 al 23 d’octubre en la plaça Mestre Palau i adjacents de Moncada.
 

Deportes Virso (INTERSPORT) obté el segell de Comerç Excel·lent en la convocatòria 2011
04/10/2011

L’empresa Deportes Virso S.L., titular de les dos botigues INTERSPORT existents a Moncada (Av. Seminari i carrer Lluís Vives), ha obtingut el reconeixement de Comerç Excel·lent atorgat per la Fundació Valenciana de la Qualitat en la seua convocatòria 2011.

Amb la suma d’estos dos establiments ja són 5 els Comerços Excel·lents existents a Moncada (Forn Vell del carrer Major d’Enrique Soriano i Capote VIP Roba i Sabates). Els establiments que posseïxen el segell gaudixen d’una sèrie d’avantatges tant per al propi establiment com per al consumidor.

Més informació en http://www.fvq.es

Etiquetes més comprensibles i sencilles pels consumidors a partir de novembre
04/10/2011

El Consell de ministres de la Unió Europea (UE) ha donat el vist i plau a una nova legislació comunitària per a fer més comprensible als consumidors l’etiquetatge dels aliments. Segons El Programa de la Publicitat, la nova regulació entrarà en vigor a finals del mes de novembre, després de la seua publicació en el Diari Oficial de la UE, amb un marge de tres anys als Estats membres per a adoptar les disposicions. El nou etiquetatge presentarà de mode més comprensible informació sobre el valor energètic, la quantitat de greix, saturats, carbohidrats, proteïnes, sucres i sal. Així mateix el valor energètic i la quantitat dels nutrients es deuran expressar per 100 grams o 100 mil·lilitres, amb un percentatge de nivells diaris recomanats d’eixes substàncies.
 

A més d’esta informació, les etiquetes portaran un grandària de lletra major i deuran mostrar l’etiquetatge amb el país d’origen de carn fresca de porc, corder i pollastre, que fins ara només s’aplicava per a la carn de vaquí. Les begudes que continguen un volum d’alcohol de més de l’1,2 %, o d’aliments de particulars en fires o altres esdeveniments queden eximides, de moment, de portar una etiqueta nutricional i una llista d’ingredients. Els aliments al·lèrgens, al contrari, hauran de figurar sempre indicats en l’etiquetatge.
Font: Marketingdirecto.Com

L’empresa ZUMMO participa en el CONGRÉS MUNDIAL DE L’ARRÒS I HOMENATGE A LA PAELLA
30/09/2011

Durant els pròxims dies 29, 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre, tindrà lloc el Congrés Mundial de l’Arròs i Homenatge a la Paella, els millors restauradors d’este cereal ens mostraren els seus plats, una Fira Gastronòmica, així com el túnel de l’arròs, elaboració de paelles, entrega d e medalles commemoratives, etc. Completaren un ampli programa d’activitats per a tot el cap de setmana, patrocinat pel Patronat Provincuial de Turisme València, Terra i Mar - Diputació de València.

ZUMMO participarà amb la instal·lació del ZUMMO QUIOSC per a oferir al públic un refrescant suc natural acabat d’esprémer.

 

 

Publicada en el BOP la nova tarificació de la Ordenança Fiscal de la TAMER
29/09/2011

L’Assemblea de l’entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE), en sessió celebrada el 28 de setembre del 2011, va resoldre sobre les al·legacions presentades i va aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa Metropolitana pel Servici de Tractament i Eliminació de Residus Urbans. Publicació.
 

Convocades ajudes per a la renovació d’electrodomèstics d’alta eficiència energètica
26/09/2011

En els últims anys, l’equipament de les llars de la Comunitat Valenciana, s’ha vist incrementat considerablement quant a electrodomèstics es referix, la qual cosa ha provocat un increment del consum energètic en el sector domèstic. No obstant això, el consum d’energia d’estos aparells pot reduir-se significativament, incrementant la penetració en les llars d’equips d’alta eficiència energètica i, en particular els etiquetatges energèticament amb la classe a o superior.
Les botigues d’electrodomèstics de Moncada li realitzaran un descompte equivalent a la subvenció en funció de l’eficiència energètica de l’electrodomèstic segons l’orde d’ajudes publicada.
El termini de vigència és del 4 d’octubre al 3 de desembre del 2011.

Oberta la convocatòria dels Premis del Dia de la Persona Emprenedora 2011
23/09/2011

Els Premis "Dia de la Persona Emprenedora de la Comunitat Valenciana" tenen com a objectiu reconéixer a les millors empreses innovadores de recent creació així com a l’esperit emprenedor dels valencians que han decidit muntar la seua pròpia empresa i iniciar un dur camí cap a l’èxit. 

CATEGORIES DE PREMIS PER A EMPRESES INNOVADORES
1. Millor Empresa de recent creació (3.000 euros)
2. Empresa creada per Jóvens Emprenedors (3.000 euros)
3. Empresa de Dones Emprenedores (3.000 euros)
4. Empresa de majors de 45 anys (3.000 euros)
5. Empresa Cooperatives (3.000 euros)
6. Empresa TIC/Internet (1.500 euros)
7. Empresari Autònom (1.500 euros)
MÉS INFORMACIÓ
 

El comerç, l’alimentació i la indústria farmacèutica són el trampolí de la publicitat online
23/09/2011

En els pròxims cinc anys, el mercat de la publicitat online creixerà alçat fonamentalment per tres sectors: el comerç, l’alimentació i la indústria farmacèutica. Esta és la conclusió d’un estudi de FOMA, presentat en el marc de Dmexco, que se celebra actualment a Colònia.

Llegir la notícia
 

Programa de Consolidació d´Empreses Innovadores
22/09/2011

Una excel·lent oportunitat per a les empreses de:
· Revisar la seua situació partint d’un Diagnòstic sistemàtic de cada una de les seues àrees funcionals.
· Reformular els seus objectius estratègics a la vista de la nova situació revelada per l’anàlisi de les condicions del nou entorn (sector, competència, noves tecnologies, variacions de la demanda, etc.)
· Elaborar un Pla Estratègic/de Millora conseqüent amb el Diagnòstic de partida i amb els objectius estratègics proposats, introduint els canvis que es revelen indispensables dins de les possibilitats raonables de cada una de les empreses.
· Actualitzar el coneixement i millorar les Habilitats de Direcció per part de l’empresari i dels seus col·laboradors més directes quant a les possibilitats que brinden les modernes ferramentes de gestió hui a l’abast de les PIME
Dirigit a:
· Empresaris que desitgen replantejar-se la seua empresa per a ajustar-la a les noves necessitats del mercat i actualitzar els seus coneixements de gestió empresarial.
· Col·laboradors de l’empresari que senten la necessitat involucrar-se en la formació contínua com a mitjà de mantindre i/o millorar la seua competència professional.
Drets d’inscripció: Totalment gratuït per als participants. Cofinançat per BANCAIXA, el Fons Social Europeu i el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Inici: 6 d’octubre del 2011
Duració del curs: 56 hores, que inclouen formació presencial (una o dos vesprades setmanals de 16.30 a 20.30) i online. A més els alumnes disposaran de 12 hores per a la tutoria del pla de millora/consolidació d’empresa de forma individualitzada.
Presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 26 de setembre del 2011
Entrevistes de selecció:
Els candidats seran entrevistats el dia dimecres 28 i dijous 29 de setembre del 2011
Lloc d’impartició:
Fundació Universitat-Empresa de València (ADEIT).
Més informació i sol·licitud en:
www.adeit.uv.es/consolidacion
Más informació: 96 205 79 75 (Isabel Martínez)
Mail: consolidacion@adeit.uv.es

Programa d´ajudes Maspyme
22/09/2011

El Programa Maspyme oferix tots els elements necesaris per a que la seua empresa tinga venda a través de Internet: tenda online, pasarel·la de pagaments, gestor de continguts.

Oferit per la Cambra de Comerç de Valéncia, més informació.

Seminari gratuït: Conecta el tu negoci
22/09/2011

El CEEI València, junt amb Google, Strato, MRW i Orange en col·laboració amb Barcelona Activa i la revista Emprenedors i amb el suport institucional del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç a través de Xarxa.És. Han creat Connecta el teu Negoci, un projecte per a ajudar a la digitalització de la PIME espanyola, formant-la perquè tinguen èxit en el món Online.

El seminari comprendrà temes com la creació d’una pàgina web pas a pas, incloure el teu negoci en la guia de carrers de Google Maps, anunciar el teu negoci en el buscador de Google i com crear la teua pròpia campanya de Màrqueting Online.

 A més, amb esta iniciativa podràs:
- Crear la teua pròpia pàgina web gratis entrant en http://www.conectatunegocio.Es
- Obtindre el teu domini ".Es" i hosting gratis durant un any
- Possibilitat de posicionament en Places automàtic
- 75€ en publicitat en Google AdWords per a donar a conéixer la teua pàgina web
Després del període d’un any l’usuari tindrà l’opció de seguir amb la pàgina pagant una quota mensual de 3,5€.
 

DIRIGIT A : PYMES i autònoms.
DATA I HORARI: Dimarts, 27 de setembre del 2011 de 10:00 a 14:00 h.
Lloc: Centre Europeu d’Empreses Innovadores de València: CEEI València - Av. Benjamí Franklin, 12 - Parc Tecnològic Paterna (València)
PREU : Gratuït
MÉS INFORMACIÓ

Grupo Moncada Cuatro finalista en els Premis del IMPIVA del Dia de la Persona Emprenedora
22/09/2011

Dimarts que ve 18 de setembre sabrem si GRUP MONCADA QUATRE que gestiona l’HOSTAL EL CONVENT DE MONCADA resulta vencedora en la secció empresa solidària del Concurs d’Iniciatives Empresarials promoguda per l’IMPIVA en el marc d’organització del FIA DE LA PERSONA EMPRENEDORA.
Des d’AFIC MONCADA els donem ja l’enhorabona per haver sigut seleccionades com a finalistes, molta sort.
Més informació
 

Les tendes de conveniència podran vendre tabac en horari nocturn
21/09/2011

Totes les botigues de conveniència podran vendre tabac a partir d’este dimecres a través de màquines expenedores, després de la publicació del reial decret llei de mesures complementàries en matèria de polítiques d’ocupació en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Fins al moment, el tabac es comercialitzava únicament en les botigues de conveniència situades en les estacions de servici, una pràctica que ha provocat un alça de les vendes del 13% en el transcurs d’un any, no sols per este producte sinó per la venda induïda d’altres en el mateix acte de compra. Per això, El Govern ha ampliat la venda del tabac als establiments d’este tipus de format comercial a fi d’evitar la discriminació constatada i el seu corresponent correlat en els comptes dels operadors comercials. "L’objectiu és evitar la discriminació", va subratllar el ministre portaveu del Govern, José Blanco, en la roda de premsa posterior al Consell de ministres de divendres passat.
En concret, les botigues de conveniència, la definició de les quals està inclosa en la Llei d’Horaris Comercials, són aquelles que, amb una superfície útil per a l’exposició i venda al públic no superior a 500 metres quadrats, romanguen obertes al públic, almenys, díhuit hores al dia i distribuïsquen la seua oferta, en forma semblant, entre llibres, periòdics i revistes, articles d’alimentació, discos, vídeos, joguets, regals i articles diversos.
La norma exclou a les botigues xineses
"És imprescindible que complisquen este ’mix’ d’oferta", segons determina El Govern, que d’esta manera exclou a les botigues regentades per ciutadans d’origen xinés, ja que no tenen llicència per a exercir la seua activitat com botigues de conveniència.
La comercialització del tabac en este format es regirà pel mateix sistema comercial vigent per a la venda de tabac en locals d’oci i quioscos en la via pública, açò és, per mitjà de màquines expenedores. Així, no es vendrà tabac de forma directa, ja que els únics establiments autoritzats per a la venda directa de tabac són els estancs.
Segons la normativa de control de venda de tabac, que també hauran de seguir les botigues de conveniència, l’establiment enviarà la sol·licitud al Comissionat del mercat del Tabac. L’establiment deu també inscriure el número de de màquina expenedora en el llistat del Comissionat, així com el nom de l’estanc de la seua zona de què es va a assortir.
Font Les províncies
 

Les màquines expenedores ja convertixen creïlles crues en bosses de Lay’s
20/09/2011

PepsiCo ha decidit anar mes enllà amb la seua estratègia de mostra de productes a Argentina amb la instal·lació d’una màquina expenedora que fabrica bosses de creïlles Lay’s quan, en compte de monedes, introduïxes una creïlla crua de veritat.
Esta màquina s’instal·larà esta tardor en un supermercat de Buenos Aires i està formada per un sistema de tubs, flames i aigua bullint perquè la creïlla introduïda vaja passant per sis passos distints fins que és convertix en el producte sol·licitat. Un procés que, encara que pareix totalment real, la veritat és que no és mes que un vídeo en què és mostra el procés de fabricació d’estes creïlles fregides.
A mes, inclús s’ha instal·lat un xicotet calfador en la part inferior de la màquina perquè la bossa estiga calenta quan el consumidor vaja a agafar-la.
“Pensem que seriosa una gran oportunitat per a mostrar als consumidors com és fabriquen els Lay’s. Hi havia rumors que afirmaven que els creïlles Lay’s no estaven fetes amb creïlles de veritat, i estem intentat lluitar contra això, i mostrar que no tenim secrets, sotàs creïlles, vaig oldre i sal”, assegurava Alfredo Della Saba, director de marca per als snacks salats de PepsiCo ConoSur.
Este projecte ha sigut dirigit per Nicolas Pimentel, fundador de +Castro i antic executiu de BBDO Argentina, l’agència que ha treballat en esta campanya.
Dónes de PepsiCo esperen que este només seguisca el primer d’altres tants projectes. “Esta és la nostra primera prova de mercat, per a veure com funciona i si la gent agafa la idea i li agrada. Esperem fer mes màquines, i repartir-los per tot el país. Esperem que és faça global”, assegurava Della Saba.
Però, encara que en el cas esta màquina de Lay’s, el procés de fabricació de la bossa de creïlles és substituït per un vídeo sí que hi ha altres màquines capaces de preparar i oferir el producte per si mateixes, com l’expenedora “Let’s Pizza”, que mescla la fareta, els ous i l’aigua per a fer la massa, a la que després afig la salsa i els ingredients i és capaç de cuinar una pizza en tan sols 3 minuts.
Enllaç a la notícia
 

Oferta d´ocupació: docent per a curs del área comercial
16/09/2011

El SERVEF ha aprovat a l’AFIC del municipi d’ALAQUÁS un curs de formació professional per a l’ocupació amb perfil de Caixer/a. Ha de començar el dia 29 de setembre i no troben professor/a, els requisits són:
-Preferentment titulació universitaria, formació professional de grau superior de Comerç o bé capacitació professional equivalent en l’ocupació relacionada amb el curs.
- Experiència laboral mínima de tres anys relacionada amb l’àmbit de Caixer/a.
-Mínim dos anys d’experiència docent o haver-hi impartit dos cursos de almenys 400h cadaescú.
- Formació metodològica mínim 100h. (CAP o Màster o formador ocupacional)
La duració del curs és de dos mesos aproximadament i el salari més de 2.000€.

Per a més informació: AFIC d’ALAQUÁS

18 setembre de 2011 Día Europeu sense cotxe
15/09/2011

València celebra el Dia Europeu sense Cotxe el pròxim 18 de setembre. Per a eixe dia, pots obtindre un bitllet unipersonal vàlid per a viatjar de forma gratuïta en tots els autobusos d’EMT València. Este bitllet ho tens disponible llest per a descarregar i usar (descarrega-ho ací).
En el cas de Moncada l’autobús municipal interurbà que connecta el cas urbà amb les pedanies i barris és gratuït tots els dies, des d’AFIC Moncada intentem que es fomente la utilització del transport públic, es realitzen els màxims desplaçaments a peu, i que el transport privat quede minimitzat facilitant el seu estacionament. En eixa esbossa hem realitzat la renovació dels eixos comercials principals estrangulant les seccions de pas dels vehicles i eixamplant les voreres prioritzant el desplaçament a peu. També s’ha posat en marxa MONCABICI que és un sistema de lloguer públic de bicicletes amb plataformes repartides per tot el municipi. A més s’ha habilitat en el Nou Mercat Municipal i gran aparcament amb les dos primeres hores gratuïtes al realitzar compres en el propi Mercat i/o Mercadona, en conveni amb l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada es poden adquirir també tiquets d’aparcament. Finalment està pròxim l’inici de les obres d’habilitació d’un nou aparcament públic en superfície en l’espai ocupat per l’antic Mercat Municipal de Moncada.
 

Una quarta part dels consumidors compren productes que han vist abans en Facebook
14/09/2011

Com influïxen les pàgines de marques en Facebook en el comportament de compra del consumidor? Esta és la pregunta a què tracta de respondre un estudi dut a terme recentment a Alemanya per DEFACTO X.
Per a més informació, punxe ací.
 

El dijous 15 de setembre finalitza el plaç per sol·licitar ajudes al programa de incentius a l´ocupació i autoocupació del Consorci PACTEM NORD
13/09/2011

Tan sols queden dos dies perquè vença el termini de sol·licituds d’ajuda a la creació d’ocupació promogudes pel PACTEM NORD amb LA CAIXA a través del programa d’incentius.
Es poden consultar les bases i model de sol·licitud ací
 

Locutori Dori enceta una nova etapa amb el llançament del servei "Delivery"
12/09/2011

L’establiment LOCUTORI DORI ubicat en el carrer Badia núm. 98 de Moncada inicia una nova etapa en la prestació de servicis personals i a empreses, ara ens anuncien la posada en marxa d’un nou servici de missatgeria, tràmits i encàrrecs. Realitzant una crida disposaran d’un missatger perquè els realitze una entrega o arreplega de qualsevulla comanda, paquet o realitzar qualsevol tràmit en nom seu.
 

Poden consultar les seues dades en la galeria comercial:

http://www.portaldelcomerciante.Com/miafic/index.php?Id=10&cen=30&ti=552  
 

Guia per a l´estalvi energètic al comerç
09/09/2011

En la secció d’enllaços d’interés d’esta web trobàreu informació de la Guia preparada per l’IDAE i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per a realitzar pràctiques d’estalvi energètic en el comerç detallista.
Enllaç: http://www.mityc.es/comerciointerior/es-ES/Servicios/Guias/Documents/Guia%20de%20la%20energia.pdf

L’empremta de l’aigua i del carboni en l’etiquetatge dels productes
09/09/2011

En el sext butlletí del projecte Green Comerce trobàreu dos articles sobre esta matèria que sens dubte marcarà futures obligacions als fabricants de productes. Per exemple a França s’esta realitzant una prova sobre la marca de l’aigua enguany 2011 per valorar si en 2012 ho exigixen obligatòriament.
Enllaç: http://62.43.189.190/gc/ckeditor/ckfinder/userfiles/8/files/GC%20%236_es.pdf

Programa de Millora Empresarial gratuït per a personal en actiu
08/09/2011

A partir de dilluns que ve 12 de setembre l’Escola de Negocis Lluis Vives pertanyent a la Cambra de Comerç de València inicia el curs denominat "Programa de Millora Empresarial". L’objectiu d’estos programes és elaborar amb cada empresa un Pla Estratègic determinant el seu perfil per a millorar les capacitats de gestió. Es desenrotlla un programa d’assessorament pràctic que li possibilitarà conéixer la seua verdadera situació i poder actuar en conseqüència.

L’objecte d’estos programes, és potenciar la seua rendibilitat així com avaluar distintes fórmules d’expansió. Totalment gratuït està finançat per la Conselleria d’Empresa, Comerç i Innovació i el FSE. Les sessions són un 20% grupals i un 80% personalitzades.

Per a més informació i inscripcions:
Amparo Calomarde - Escola de Negocis Lluís Vives de la Cambra de Comerç de València.
C/ Benjamí Franklin, 8. Parc Tecnològic. 46980 PATERNA
Tel. 96 136 60 80 – Fax 96131 80 40
 

Hostelservis participa en Gastronoma
07/09/2011

L’empresa "Hostelservis València" ubicada en el Polígon Moncada III dedicada al lloguer de material per a hostaleria, participa en la pròxima edició de la Fira Gastrònoma que es celebrarà en Fira València del 25 al 27 de setembre del 2011.
Podeu trobar més informació sobre la Fira en http://www.gastronoma.es/  i sobre les activitats d’esta empresa moncadense en http://www.hostelservis.com/  
 

L’Ajuntament de Moncada autoritza l’obertura comercial el 10 de setembre
28/07/2011

Havent-se rebut instàncies en l’Ajuntament de Moncada per l’Associació de Comerciants de Moncada, l’Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana (ASUCOVA) en representació de Mercadona i Consum amb establiments a Moncada, i l’Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Moncada, per les quals se sol·licita l’obertura dels establiments comercials en horari comercial excepcional el dissabte dia 10 de setembre del 2011 Sant Jaume declarat com a FESTIU LOCAL per l’Orde 41/2010, de 30 de novembre, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la que s’aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al 2011.

Per acord de la Junta de Govern Local de 25 de juliol del 2011 s’autoritza a l’habilitació com festiu aperturable comercialment el pròxim 10 de setembre del 2011.
 

Creix la responsabilitat social i sostenibilitat en les empreses i marques detallistes
27/07/2011

Ja siga en el disseny de nous productes, com en la creació de nous establiments o en la prestació de servicis a la comunitat, comerços i marques han anat incorporant en els últims anys els valors de la sostenibilitat, l’ecologia i la responsabilitat social a les seues estratègies de gestió. En el present post arrepleguem 4 exemples recents, tant pròxims (en el Centre Comercial Islazul de Madrid) com un poc més llunyans (en Regne Unit).

Sorprenen dos apostes orientades a la prestació d’un servici als clients, i que podria encaixar dins del concepte de responsabilitat social enarborat hui en dia per moltes empreses. Un el realitzat al Regne Unit per la cadena de grans magatzems John Lewis, que ha habilitat una sèrie d’espais dins de les seues botigues per a la seua cessió a col·lectius, que poden utilitzar-los per a l’exercici d’activitats culturals, reunions,…

A Madrid per la seua banda el Centre Comercial Islazul ha decidit crear un hotel per a plantes. Ha habilitat així un espai dins del propi centre comercial on els clients poden deixar les seues plantes durant el període en què es troben de vacacions, i els jardiners del centre es faran càrrec d’elles i les cuidarà fins a la seua volta de vacacions… resolent així un dels problemes ocasionats pels abandons estivals de la vivenda. Els usuaris del servici entraran a més en el sorteig de 500 euros en compres en el centre. Es tracta així d’una acció promocional del centre, però que complix al temps una certa funció social, prestant un servici gratuït a aquells usuaris interessats en la mateixa.

També la fabricació de productes i materials aspira a prendre part d’este reconeixement i posada en valor dels aspectes ecològics i mediambientals. Una universitat britànica ha desenrotllat un nou tipus de tela, encara en fase experimental, que permetrà de forma natural i aprofitant únicament l’energia de la llum del sol, descompondre la contaminació ambiental en productes químics no nocius….Ara només falta que les marques de moda la incorporen esta innovació als seus productes.

I finalment, i també al Regne Unit (en este cas a Londres): fa uns mesos s’inaugurava el Chowpatty Beach Bar,un nou restaurant temporal, que prolongarà la seua activitat durant el període d’estiu. La seua peculiaritat: la pràctica totalitat dels materials utilitzats en la seua creació són reciclatges o reaprofitats: parets fetes a partir de palets i periòdics fortament enrotllats, barrils a manera de tamborets, botelles transformades en llums,…, tot això per a un establiment efímer i amb personalitat pròpia, que desapareixerà en uns mesos.

Fonts: Psfk, Màrqueting Directe, Springwise i Inhabitat.

 

La ACM rep un Diploma en agraïment per participar en el programa Talent del IES Tierno Galván
22/07/2011

L’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada (ACM) va assistir dimarts passat dia 28 de juny en el Centre Cultural Blasco Ibáñez de Moncada al FESTIVAL DE FI DE CURS I ACTE DE GRADUACIÓ de l’Institut Tendre Galván de Moncada en qualitat de convidada. 

El seu president Sr. Vicente Sepúlveda junt amb el Sr. Juan José Medina, alcalde de la nostra localitat, van fer entrega dels carnets als alumnes del Programa Talent, els indicats carnets consistixen en l’aplicació d’una sèrie de descomptes per part dels comerços associats a ACM.

L’ACM junt amb l’Ajuntament col·labora amb el I.E.S. Enrique Tendre Galván de Moncada en este Programa (Programa de Suport i Reforç), que té com un dels seus objectius principals el valorar l’esforç d’aquells alumnes que destaquen pel seu rendiment acadèmic i el seu impecable comportament.

L’Institut Tendre Galván en la celebració de l’acte va fer entrega al Sr. Vicente Sepúlveda, president de l’Associació, un "Diploma de la 1a Gala de Graduació Promoció 2010-2011", i l’agraïment a l’Associació de Comerciants per la seua col·laboració a través dels seus comerços associats.

L’Associació de Comerciants, agraïx a l’Institut Tendre Galván que compte amb ells per a este tipus de projectes, ja que a més de premiar els seus alumnes, volen que amb este tipus d’accions es creu l’hàbit en la gent jove perquè conega el comerç de la nostra localitat.
 

ACM repartix una circular informant sobre la V Fira Comercial i Gastronòmica de Moncada
22/07/2011

Els establiments adherits a l’ACM estan rebent en estos moments una circular informativa sobre la V Fira Comercial i Gastronòmica de Moncada la realització de la qual està prevista per al pròxim 21 al 23 d’octubre del 2011.
En setembre se’ls facilitarà l’imprés d’inscripció i les bases reguladores de l’esdeveniment als associats/des, i se’ls farà arribar als establiments no associats una carta informativa per si hi desitgen participar.

XVII edició Premi Bancaixa Jóvens Emprenedors
20/07/2011

Per a empreses desenrotllades en territori nacional per jóvens de fins a 35 anys Emprenedors 

>> Objecte del concurs: Projectes empresarials, que hauran d’ubicar-se en localitats del territori nacional, realitzats per jóvens de fins a 35 anys (inclusivament), de forma individual o col·lectiva.

>> Categories:

EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA: 10 PREMOS DE 15.000 € (MES 5 PREMOS EXTRAORDINARIS DE 15.000 € A ATORGAR ENTRE ELS GUANYADORS)

Per a empreses ja en funcionament i que seguixen productors de béns i servicis. Han d’estar compromeses amb el disseny, desenrotllament i producció de nous productes i/o processos de fabricació innovadors, a través de l’aplicació sistemàtica de coneixements tècnics i científics.

EMPRESES TRADICIONALS I/O SOCIALS: 10 PREMOS DE 10.000 €

Per a empreses ja en funcionament i que seguixen productors de béns i servicis relacionats amb els sectors tradicionals i/o enfocades a la millora social.

PROJECTES d’EMPRESES: 20 PREMOS DE 5.000 €

Per a iniciatives, de qualsevol sector, no postadius en marxa i que presenten un pla d’empresa desenrotllat. És valorarà que el projecte és trobe en la seua fase final i estiga pròxima la creació de l’empresa.

>> Documentació a presentar:

Tota la documentació és presentarà en format digital a través del formulari electrònic que habilitarà F. Bancaixa (no s’admetrà documentació en paper):

Resum executiu (extensió màxima de 6 pàgines).

Pla d’empresa, contenint l’anàlisi de tots els àrees de l’empresa abans citades (extensió màxima de 50 pàgines.)

Annexos amb la documentació obligatòria: fotocòpies dels DNI, alta censal, escriptura de constitució.

Altres annexos

>> Termini:

Fins al 28 de juliol del 2011 als 24h.

>> Resolució del concurs.

Serà inapel·lable i és farà pública en l’última setmana del mes de desembre del 2011

Bases

Cobrament en voluntària de rebuts IAE, 2n semestre Mercat Exterior i 2n semestre Mercat Interior
14/07/2011

Per Decret de la Diputació de València, s’ha disposat posar al cobrament, entre els dies 15 de juliol i 30 de setembre, ambdós inclusivament, de 2011, la recaptació dels tributs i quotes de l’Ajuntament de Moncada:
IAE-Impost sobre Activitats Econòmiques - 2011
IBIR-Impuesto sobre Béns Immobles de Naturalesa rústica - 2011
IBIU-Impuesto sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana - 2011
MERC173-Mercado Interior 2n Semestre - 2011
MERX173-Mercado Exterior 2n Semestre - 2011
VADO173-Vados Permanents - 2011

Mes informació sobre llocs de pagament: www.dival.es/gestion tributària  
 

Uns delinqüents segresten un home per a robar-li després de citar-lo per a llogar un baix.
14/07/2011

La Guàrdia Civil deté cinc individus implicats en la detenció il·legal i l’agressió i robatori a un veí de Moncada. Els detinguts integraven una banda que suposadament van introduir un veí de Moncada en un vehicle causant-li lesions i exigint-li diners per al seu alliberament.
Segons van confirmar fonts de la Guàrdia Civil, el passat mes de febrer, unes persones van concertar una entrevista amb un veí de la localitat de Moncada, a fi de llogar-li una planta baixa.
En el moment de l’entrevista per a concretar detalls del lloguer, estes persones van introduir a la força a la víctima en un cotxe, tapant-li la cara i emmordassant-li, portant-lo fins a un lloc apartat on va patir diversos colps i amenaces de mort, exigint-li diners.
La víctima va ser alliberada eixe mateix dia en uns camps d’arròs del terme municipal d’El Perellonet, després de sostraure-li el telèfon mòbil, els diners que portava i altres objectes, sent necessària assistència mèdica de les lesions patides.
Per este motiu es va iniciar l’operació ‘Mitjanit’, a fi d’identificar, localitzar i posteriorment detindre les persones implicades en esta activitat il·lícita.
Fruit de les investigacions realitzades des del mes de febrer, la Guàrdia Civil va identificar els suposats autors dels fets, integrants d’una banda amb antecedents policials en delictes de tràfic de drogues i robatoris.
La fase d’explotació va tindre lloc el passat dia 11 de juliol, quan la Guàrdia Civil va procedir a la detenció de 5 persones, en les localitats d’Alzira, Algemesí i Moncada, com a suposats autors dels delictes de detenció il·legal, lesiones i robatori amb violència i intimidació.
Les investigacions continuen obertes per a aconseguir el total esclariment dels fets.
 

AFIC Moncada promociona les botigues on-line del municipi en la Galeria Virtual
08/07/2011

L’Agència AFIC Moncada ha creat una secció específica en la Galeria Comercial de la web per a donar publicitat a les botigues online existents a Moncada.
http://www.portaldelcomerciante.com/miafic/index.php?Id=10&cen=30&fam=14&galeria=ayuntamiento-moncada
 

El carrer major es convertix temporalment en via de doble sentit
06/07/2011

Des de hui i fins a finals d’agost que finalitzen les obres del carrer 25 d’abril el tram del carrer major es podrà circular en dos sentits durant l’horari d’obres per a facilitar el trànsit rodat.
 

Consum col·labora en la campanya «Llegir en valencià, llegendes valencianes»
05/07/2011

En esta sexta edició, la col·lecció narra les millors llegendes del territori valencià.
El dimecres, 8 de juny, és va presentar la campanya «Llegir en valencià, llegendes valencianes» en La Sala d’Actes del Col·legi El Patriarca de València. Consum no va voler perdre’s esta cita per donar suport, un any mes, al foment de la lectura en valencià.
La campanya, organitzada per la Fundació Bromera, amb el suport de nombroses institucions i entitats com a Consum, Fundació Bancaixa, Levante-EMV, la Generalitat Valenciana i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, entre altres, te com a principal objectiu difondre la llengua i la cultura valenciana a través d’una selecció dels millors llegendes del nostre territori. El primer llibre, El va dragar del patriarca, és va repartir gratuïtament el diumenge 12 de juny amb el diari Levante-EMV.
De la mà de l’escriptor valencià Josep Franco és publicarà una selecció d’històries tan conegudes com, en total una selecció de 13 llegendes. Històries il·lustrades pel també valencià Francesc Santana, el qual hi ha postdrec cara als personatges. Els llibres sotàs breus i amb lletra fàcil de llegir, seleccionats per a agradar tant als lectors poc habituats com aquells amb mes experiència. A mes, en cada títol hi ha informació d’altres obres d’autors valencians per a continuar llegint en valencià i disponibles en biblioteques i llibreries. Els llibres incorporen també un glossari i una breu descripció de l’origen de la llegenda.
Els llibres de la col·lecció «Llegir en valencià, llegendes valencianes» és poden aconseguir amb el diari Levante-EMV durant set setmanes cada dissabte i diumenge per només 1€, a excepció del primer que és va llançar de manera gratuïta el diumenge, 12 de juny.
La campanya d’enguany, igual que els ultimes edicions, també és complementa amb l’espai web creat exclusivament per a la campanya www.llegirenvalencia.org, falques de ràdio, articles sobre lectura i animació lectora, entrevistes i el concurs sobre els llibres per fomentar la lectura i que permetrà als guanyadors fer una ruta literària per a conéixer els paisatges de llegenda dels confines del sud.
 

Premi a les compres en el Mercat Municipal de Moncada
04/07/2011

El passat 21 de maig l’Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Moncada (ACOMER) va realitzar un sorteig entre tota la seua clientela de tres lots de productes del Mercat valorats en 70 euros cada u. Després de l’extracció de les paperetes premiades resultaren agraciades Paula Gil Collado, María Dolores Guigo i Beatriz Marco Llopis. ACOMER prepara ja altres dos sorteig per a enguany.

Nou horari d’estiu en el Mercat Municipal de Moncada
04/07/2011

Amb l’arribada de l’estiu els comerços del Mercat Municipal de Moncada ajusten el seu horari comercial vespertí per a adequar-se a les necessitats la seua clientela. Així, el nou horari de les vesprades és de 17,30 a 20,30 hores de dilluns a divendres.

Pels matins és manté l’horari habitual de 8,30 a 14 hores de dilluns a dissabte.

Nous servicis en el Mercat Municipal de Moncada
04/07/2011

El Mercat Municipal de Moncada contínua incrementant els seus servicis. Des de fa unes setmanes els paradistes del Mercat Municipal compten amb una connexió gratuïta a internet via Wi-Fi, la qual cosa suposa una nova ferramenta per a comunicar-se amb la seua clientela i també una via per a oferir una informació mes completa sobre els seus servicis i productes.
 

Al Juliol es reprenen les obres de modernització del carrer 25 d’abril
29/06/2011

A partir del pròxim 2 de Julio es reprendran les obres de modernització de l’eix comercial carrer 25 d’abril, en una primera fase es realitzaran xicotets treballs per a finalitzar les obres del primer tram fins a l’encreuament amb avinguda Ferran el Catòlicament i posteriorment es realitzaran les obres del segon tram comprés entre Ferran el Catòlic i carrer Major.

Està previst el tancament de tot el carrer durant un parell de dies a finals d’agost per al seu reasfaltat abans de l’inici de les festes patronals.
 

El teixit comercial i empresarial de Moncada se suma en la col·laboració de FESMON´11
29/06/2011

Del pròxim 10 al 15 de Julio tindrà lloc a Moncada FESMON´11 (MEDITERRANEAN BRASS FESTIVAL MONCADA), cada any es van sumant entitats col·laboradores perquè este esdeveniment de caràcter cultural vaja prenent major rellevància dins del camp de la música.

En esta edició de 2011 a mes de la col·laboració institucional de l’Ajuntament de Moncada, Generalitat Valenciana, i Diputació de València entre altres, calç destacar la implicació del teixit comercial i empresarial del municipi.

Mes informació en: http://www.fesmon.es/
 

La temporada de Rebaixes d’estiu 2011 s’inicia el dilluns 27 de juny i finalitzarà el dissabte 3 de setembre
27/06/2011

Dins de l’exercici comercial, les vendes en rebaixes podran tindre lloc, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en dos temporades: Temporada de Rebaixes d’Estiu i Temporada de Rebaixes d’hivern. La temporada de rebaixes d’estiu es fixa des de l’últim dilluns laborable del mes de juny de cada any fins al primer dissabte del següent mes de setembre, ambdós inclosos.
 

QÜESTIONS FREQÜENTS

DURACIÓ DELS PERÍODES DE VENDA EN REBAIXES:
Dins dels terminis de temps delimitats per les dates anteriors, cada comerciant podrà decidir lliurement la pràctica i duració dels períodes de venda en rebaixes del seu establiment, que serà com a mínim d’una setmana i com a màxim de dos mesos.
 

PUBLICITAT DELS PERÍODES EN REBAIXES:
En els establiments comercials on es practique la venda en rebaixes, s’anunciarà al públic, de forma visible i inequívoca, la duració del període de rebaixes per mitjà de la indicació, des de l’inici de cada temporada, de les data de començament i final del període de les mateixes.
 

PREUS DE VENDA AL PÚBLIC:
Durant la temporada de rebaixes, haurà de figurar amb claredat, en cada un dels articles, el preu anterior junt amb el preu reduït, entenent-se per preu anterior, el que haguera sigut aplicat sobre productes idèntics durant un període continuat de almenys trenta dies.
No obstant això, quan es tracte d’una reducció percentual d’un conjunt d’articles, bastarà amb l’anunci genèric de la mateixa, sense necessitat que conste individualment en cada article oferit.
 

ARTICLES EN REBAIXES
Els articles objecte de la venda en rebaixes hauran d’haver estat inclosos amb anterioritat i, durant un termini mínim d’un mes, en l’oferta habitual de vendes.
Especialment queda prohibit oferir, com rebaixats, articles deteriorats.
 

Normativa
* Orde de 15 de juny de 1998, de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç, per la que es delimiten les temporades de rebaixes en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. DOGV núm. 3266 del 17/06/1998
* Llei 3/2011, de 23 de març de la Generalitat de Comerç de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6488 de 25/03/2011).

Més informació
La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Moncada posa a la seua disposició l’Agència municipal per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) sítia en la Plaça Mestre Palau núm. 17 bj de Moncada, tel. 961390043, correu electrònic luis.roberto@pemsa.org
--------------
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques. L’AFIC de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Moncada desitja que esta informació siga de la seua utilitat.
 

Comerços i Empreses de Moncada beneficiaris d’ajudes de promoció d’ús del valencià en 2011
24/06/2011

- Amparo Palanca Camps
- Arrima Centre d´Estudis SL
- Carmen Palau Rausell
- El Rebost de Robi CB
- Forn Quatre Cantons SL
- Grupo Moncada Cuatro SL
- Jesús Fortunño Albert
- Mª Carmen Estellés Company
- Maria Celia Ortega de Julián
- Silvia Mª Bosch Cataluña
- Trencalls Llevant SL
- Vasil Ivanov Mazlinov

Green Comerce llança la seua ferramenta d’autodiagnòstic mediambiental per a comerços
24/06/2011

La Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, a través de la Direcció General de Comerç i Consum, lidera este projecte, en el que també participen l’Ajuntament de Torrevieja, ITENE, la xarxa europea ACR+ i Foment de Sant Sebastià.

Green Commerce té com a objectius implicar al xicotet comerç en la lluita contra el canvi climàtic, promoure la responsabilitat mediambiental en el sector comercial, i reduir el consum energètic i la producció de residus per mitjà de tècniques senzilles.

A més, es pretén també estimular la innovació en temes mediambientals en el comerç difonent casos d’èxit, i sensibilitzar els consumidors sobre el desenrotllament d’hàbits de compra mediambientalment respectuosos.
Green Commerce s’executarà entre 2010 i 2012, i compta amb un pressupost total de més de 900.000 euros, dels que el 50% és aportat per la Unió Europea.

Es pot accedir a la ferramenta gratuïtament des de:
http://www.antara.ws:8080/greencommerce/home.seam?cid=80335  
 

Clausura del Curs d’Implantació d’Espais Comercials a Moncada
24/06/2011

Ahir dimecres de vesprada es va clausurar el Curs d’Implantació d’Espais Comercials organitzat per AFIC Moncada, a més dels coneixements teòrics adquirits l’alumnat ha realitzat pràctiques en tres comerços participants, a continuació mostrem l’abans i el després:
 

CALÇATS ROMA

 ABANS

 DESPRÉS

COMERCIAL GIMENEZ

 ABANS

 DESPRES

KSI TOT TEXTIL

 ABANS

 DESPRÉS

 

Nova denominació de la Conselleria i titular
22/06/2011

En el DOCV de 22/06/2011 es publica el llistat del repartiment dels membres del Consell de la Generalitat Valenciana i els seus titulars, al cas que ens respecta la nova Conselleria es denomina Economia, Indústria i
Comerç i el seu responsable és Enrique Verdeguer Puig.

ACM entrega les tarjetes regal I+Más del sorteig de la Campanya del Dia de la Mare
20/06/2011

Vos comuniquem que amb motiu de la CAMPANYA “DIA DE LA MARE” dins de les CAMPANYES DE FIDELITZACIÓ DE LA TARGETA I+MAS i en presència de la Junta Directiva, s’ha realitzat el dia 2 de juny el sorteig de 10 Targetes Regal de l’Associació corresponent a la Targetes I+Mas per import de 100,00 Euros cada una, entre els clients que van realitzar les seues compres entre les dates de l’1 al 31 de maig del 2011 en els Comerços Associats que estan adherits a este Projecte; les persones afortunades i els comerços que han Donat el premi són els següents:

- Reme Company Company ................... Mar de Colors
- Eva Lleó Díaz................... .................. La Rateta Rosa
- Carmen Gimenez marqués .............. Mar de Colors
- Francisca Noguera Catalá .................. Anabel Art. Beu i Xiquet
- Laura García Alvarez.......................... La Rateta Rosa
- Ana Gimenez Monteagudo ................ Comercial Gimenez
- Vicenta palanca Boix .......... ............... Xarcuteria Pilar Bosch
- Encarnación Sant Jaume Ibáñez ........ Xarcuteria Pilar Bosch
- Pilar Garzón Villar ................ ............. Cari Joiers
- Noemi Sanches de la Néta Lazaro...... Mar de Colors

Font: http://www.comerciantesmoncada.com

ACM entrega els Premis 9 Muses 2011
20/06/2011

Dissabte passat 18 de juny es va celebrar en els Salons Santa Bárbara de Moncada la quarta edició de l’entrega dels Premis 9 Muses al Comerç de Moncada. En esta edició van resultar premiats:
- a la trajectòria comercial: Electre Sepúlveda.
- a la innovació comercial: Moncadent
- a la renovació comercial: Prometeu Estilistes
També van rebre un guardó tres comerciants que s’han jubilat i històricament han pertangut a l’Associació des dels seus inicis: Jesús Martí, Rosa Noguera i Marina Molina.
 

Capote Vip recull el segell de Comerç Excel·lent
08/06/2011

Hui dimecres 8 de juny ha tingut lloc l’acte d’entrega dels segells de Comerç Excel·lent als establiments de la Comunitat Valenciana atorgats per la Fundació Valenciana de la Qualitat en la convocatòria 2010.

El Comerç Capot VIP amb els seus dos establiments a Moncada situats en El carrer Lluís Vives An aconseguit este guardó després de superar el test de qualitat imposat per la Fundació i podran exposar el mateix en els mateixos i optar a ajudes preferents en les pròximes convocatòries de subvenció per a establiments comercials.
 

Pràctiques del Curs d´Implantació d´Espais Comercials
31/05/2011

Ahir dilluns va iniciar El Curs d’implantació d’Espais Comercials, els comerços on es realitzaran les pràctiques són:
Dia 7 i 8 de juny KSI TOT TÈXTIL
Dia 14-15 de juny COMERCIAL GIMENEZ
Dia 16 de juny LA TENDA DEL BARRI
Dia 21 de juny CALÇATS ROMA

Ciutadania Corporativa i per què no?
27/05/2011

La Direcció General de Ciutadania i Integració dependent de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania s’està posant en contacte amb empreses i entitats per a la posada en marxa del Programa de Ciutadania Corporativa.

Els establiments comercials com a empreses/autònoms poden tant sol·licitar la Certificació de Ciutadania Corporativa com donar-se d’alta en el Registre de Ciutadania Corporativa.

En que consistix el Programa de Ciutadania Corporativa? És el suport institucional de l’Administració a la destacada acció social que és realitza, de forma voluntària i altruista, per part de les empreses de la nostra Comunitat per a ajudar, en la mesura dels seues possibilitats, a millorar les condicions socials i mediambientals de l’entorn en què desenrotllen la seua activitat.

Mes informació per a la Certificació en: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=15578  
Mes informació per al Registre en: http://www.registrociudadaniacorporatia.csc.gva.es  
 

El 6 de juny Mercadona i Consum cobraran per les bosses
26/05/2011

Mercadona va començar el dilluns 9 de maig en la Comunitat Valenciana la venda de dos bosses reutilitzables, una de plàstic amb un mínim de deu usos i un cost de deu cèntims, i una cistella de ràfia, amb una duració mínima de 50 usos i un import de 60 cèntims. Ambdós bosses conviuran amb la d’un sol ús fins al pròxim 6 de juny, data en què esta es cobrarà a dos cèntims d’euro, segons han informat EFE fonts de Mercadona.

També la cooperativa valenciana Consum començarà el 6 de juny a cobrar les bosses en tota la seua xarxa de supermercats, com ja ho fa a Catalunya. A Andalusia, els usuaris hauran de pagar per elles a partir del 3 de juny, segons fonts d’esta empresa.

Fonts de Mercadona han informat EFE que des del 25 d’abril esta cadena de supermercats està explicant als clients a València la iniciativa per a l’ús racional de les bosses d’un sol ús.

El consum racional de les bosses de plàstic és una de les mesures del Pla Nacional Integrat de Residus (PNIR) del Ministeri de Medi Ambient, que a més establix la prohibició progressiva de l’entrega de bosses gratuïtes.
Les bosses que Mercadona posa a la venda este dilluns 9 de maig poden ser reutilitzades, una d’elles fins en deu ocasions i se li pot donar un ús final com a bossa de fem, i la segona, al ser de plàstic ràfia, té una llarga vida.
Estes dos bosses conviuen amb la bossa tradicional d’un sol ús, que a partir del 6 de juny començarà a cobrar-se en Mercadona a dos cèntims d’euro.

Fins al moment la mesura ha sigut implantada en els supermercats que esta cadena té a Catalunya, Andalusia, Cantàbria, Castella-La Manxa i regió de Múrcia, segons les mateixes fonts.

Amb esta mesura s’ha aconseguit reduir un huitanta per cent l’ús de les bosses en els supermercats de Mercadona i fomentar que els clients acudisquen a comprar amb les seues pròpies bosses o cistelles.
En Consum es podrà adquirir una bossa de plàstic més xicoteta d’allò més habitual a un cèntim d’euro, una altra més gran de la grandària d’una bossa de fem a tres cèntims, o una tercera de ràfia i llarga duració, que costarà 60 cèntims.

Les bosses de plàstic són reutilitzables, estan preparades per a usar-se diverses vegades i estan fetes d’un únic material, per la qual cosa són reciclables i s’han de depositar en el contenidor groc per a plàstics. Estes mesures permeten contribuir a fomentar un consum racional de les bosses de plàstic i complir el Pla Nacional Integrat de Residus (PNIR) que obliga al sector a reduir el seu consum en un 50 per cent. En Consum, durant la prova pilot realitzada a Tarragona, es va aconseguir reduir un 66 per cent el consum de bosses porta-compra.
 

Campanya Tarjeta IMás Moncada Maig 2010
24/05/2011

L’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada continua premiant la Fidelitat dels seus clients el els comerços associats a la Targeta IMás Moncada. Per això tots els que compreu de l’1 al 31 de maig en els comerços on podeu utilitzar la Targeta I-Mes; entrareu en el SORTEIG DE 10 TARGETES REGAL DE 100 EUROS CADA UNA, per a consumir en els comerços associats que estan adherits a esta Targeta.
ANIMAR-VOS A REALITZAR LES VOSTRES COMPRES.

Demà dimecres a la vesprada inaugura la seua parada en el Mercat la Xarcuteria Pilar Bosch
24/05/2011

A les cinc de la vesprada de demà dimecres 25 de maig tindrà lloc l’acte d’inauguració de la parada núm. 15 en el Mercat Municipal de Moncada titular de Pilar Bosch qui ja compta amb un establiment obert en la nostra població amb molta tradició.

Publicades les ajudes a dones emprenedores DONA EMPRESA 2011
18/05/2011

Fins el proper 17 de juny tenen de plaç les dones que hagen iniciat una activitat econòmica en 2011 per demanar la ajuda DONA EMPRESA, es a fons perdut i acollida a minimis. Més informació.

L’Ajuntament de Moncada permutarà terrenys amb Garin a canvi de la nau i els telers on s’ubicarà el Museu de la Seda i un supermercat Consum
16/05/2011

L’Ajuntament de Moncada ha arribat a un acord amb l’empresa tèxtil Garin per a permutar sòl municipal per la nau on el Consistori ubicarà el Museu de la Seda que comptarà també amb els telers centenaris amb què la firma moncadense hi ha teixit durant generacions els millors espolins.

Però l’acord compta amb un tercer actor i és que la cooperativa Consum podrà ubicar una de les seues botigues en els actuals terrenys de Garin. Per a això, el consistori haurà de modificar la normativa urbanística aplicable als polígons industrials atorgant la possibilitat d’instal·lar botigues d’alimentació i restaurants en este tipus de sòl.

Així, en les instal·lacions de Garin s’obrirà una nova botiga Consum i un Museu de la Seda. A més, l’empresa podrà continuar realitzant treballs per encàrrec i mantindre els quatre llocs de treball que té actualment perquè serà l’encarregada de gestionar el Museu municipal.

A més, la nova botiga de Consum permetrà crear 25 llocs de treball, segons el compromís de la cooperativa amb l’Ajuntament. Per tot això, l’alcalde, Juan José Medina, ha considerat un bon acord l’aconseguit amb ambdós empreses ja que es van a mantindre les ocupacions de Garin, d’una banda, i es van a generar llocs de treball nous.

A més, la permuta, realitzada sobre el valor estimat de la nau i el seu contingut que serviran per a crear el Museu de la Seda i que supera escassament els 100.000 euros, ha permés al consistori obtindre estes instal·lacions a canvi d’un solar municipal de la mateixa quantia.

Medina ha volgut aclarir que l’acord aconseguit sobre les grans superfícies d’alimentació només afecta els polígons industrials mentres la normativa es manté en el nucli urbà on estan prohibides les botigues de més de 400 metres quadrats. El primer edil ha volgut així tranquil·litzar els xicotets comerciants.
 

Generalitat i Ajuntament estudien finançar el soterrament que esperen concluïr al 2020 amb aprofitaments urbanistics
12/05/2011

El director general de Transports, Vicente Dómine, i el conseller d’Infraestructures, Mario Flores, han visitat l’Ajuntament de Moncada per a explicar a la corporació les iniciatives de la Conselleria en matèria de mobilitat per al municipi. El projecte estrela és el soterrament del metre entre Moncada-Alfara i Seminari, poc més d’1,6 quilòmetres de via que esperen haver convertit en un gran bulevard en 2020.
Després dels informes previs de viabilitat tècnica elaborats entre la Conselleria i els tècnics municipals, Moncada espera aconseguir ara el mode de finançar les obres a través de l’aprofitament urbanístic que reduïsca considerablement el desembossament que han de fer tant la Generalitat com l’Ajuntament.
No obstant això, ara és quan s’inicia el procés per a estudiar la viabilitat economicofinancera del projecte i on es concretaran les “idees” que remenen a Moncada i que podrien passar per l’ús comercial o residencial de la zona. En tot cas, segons ha explicat l’alcalde, Juan José Medina, “esta és una obra que no es pot apartar a pesar de la crisi”.
A més, segons ha explicat Dómine, la zona permet que la circulació de trens no s’interrompa mentres es realitzen les obres de soterrament desplaçant la via cap a l’est. Les obres de soterrament permetran eliminar la històrica divisió del municipi en dos i la seua separació d’Alfara del Patriarca així com eliminar els passos a nivell i incrementar la seguretat. També suposarà la potenciació i ampliació de les estacions afectades, una de les quals, Seminari, és molt freqüentada per la seua proximitat a la universitat Cardenal Herrera-CEU.
Però el soterrament de les vies, el pressupost del qual no es pot precisar amb exactitud encara, no serà l’única actuació sobre la Línia 1 que té previst realitzar la Conselleria i és que el director general ha explicat que es pretén construir una nova estació Masies-Sant Isidro que substituïsca a l’actual que s’ubicarà més al sud i que estarà més pròxima a les noves zones de desenrotllament de la zona i a la Ciutat de la Pilota.
Esta infraestructura permetrà, a més, dotar a l’estació d’un aparcament dissuasori de 700 places que facilitarà l’ús del transport públic per part dels veïns d’altres pobles com Náquera o Serra ja que la seua proximitat al bypass la farà molt accessible per a estes poblacions. Quan estiga construïda, una actuació independent del soterrament, segons ha explicat Dómine, FGV podrà ampliar la zona de major freqüència de trens que ara acaba en Seminari fins a Masies.
Finalment, el director general ha reconegut que s’està estudiant la possibilitat de modificar de lloc l’estació de Massarrojos per a acostar-la més al barri de Badia de Moncada d’on provenen la majoria dels seus usuaris. Mentrestant, sí que pareix segur que s’establirà un servici de llançadora per a acostar als veïns d’esta zona de Moncada fins a les estacions de FGV.
 

Font: Hortanoticias

Es claussura amb éxit la IIIª Edició de la Fira del Llibre de Moncada
12/05/2011

Enric Valor va ser l’autor homenatjat durant la marató de lectura continuada, en el que van participar associacions, col·legis i també veïns.

L’alcalde de Moncada ha valorat "positivament" la Fira del Llibre, en la que han participat centenars d’escolars amb els espectacles programats durant el passat cap de setmana. A més, les llibreries de Moncada, instal·lades en casetes en l’avinguda Mediterrània, han oferit als visitants un ampli repertori de les últimes novetats literàries, així com llibres per a públic jove i infantil. Els més menuts van disfrutar d’un espectacle teatral a càrrec de la companyia Marcel el Marcià, que porta per títol "El viatge de Marcel el Marcià" i a primera hora de la vesprada de divendres passat va començar la marató de lectura continuada en homenatge a l’autor Enric Valor.


En este sentit l’alcalde Medina, que també va participar en la marató de lectura, va procedir a la inauguració de la III Fira del Llibre i que ha romàs oberta durant tot el cap de setmana. El dissabte les activitats també es van desenrotllar en l’avinguda Mediterrània amb un conta-contes infantil a càrrec de "El Gran Jordiert" amb l’espectacle "Un vaig comptar, un llibre". I a la vesprada es va celebrar un espectacle per a tots els públics, a càrrec de Dani Miquel "El canta-cançons", que va presentar "Els barrets de Valor".

La clausura va estar precedida per un conta contes infantil de "El Gran Jordiet" i després de finalitzar l’alcalde va manifestar que "després de l’alta participació en les tres edicions celebrades de la Fira del Llibre, continuarem fomentant iniciatives com esta, que permeten oferir al públic una programació entretinguda i fomentar l’hàbit de lectura".
 

JORNADA: VENDA AVANÇADA, TÈCNIQUES PER A AUGMENTAR LES VENDES
11/05/2011

El dijous, 12 de maig, es realitzarà en La Sala d’Actes del Centre Europeu d’Empreses Innovadores de València (CEEI València), la jornada “VENDA AVANÇADA, TÈCNIQUES PER A AUGMENTAR LES VENDES”
Es tracta d’una activitat gratuïta que com cada mes el CEEI València organitza dins del Fòrum de Creació d’Empreses.
En esta jornada, Cèsar Piqueras, director Excélitas Personal & Organizational Development, explicarà com per a vendre hui en dia fa falta un canvi de paradigma sobre la forma en què el venedor realitza la seua labor comercial, un paradigma que ens encoratge a utilitzar noves habilitats i descobrir noves actituds per a la venda.
DIRIGIT A
Empresaris, gerents, directius de pimes i futurs empresaris.
DATA I HORARI
DIJOUS 12 de maig del 2011 de 16:30 a 20:00 h.
LLOC I ORGANITZACIÓ
Lloc: Centre Europeu d’Empreses Innovadores de València: CEEI València Av. Benjamí Franklin, 12 - Parc Tecnològic Paterna (València)
PREU
Gratuït
MÉS INFORMACIÓ : Tel. 96 199 42 00 / 61 E-mail: informació.foro@ceei.Net 

CONDICIONS D’ASSISTÈNCIA
Per a confirmar l’assistència a la jornada “VENDA AVANÇADA, TÈCNIQUES PER A AUGMENTAR LES VENDES” preguem òmpliguen la INSCRIPCIÓ ONLINE que apareix a continuació:
http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/index.php?op=8&n=3576  
 

Conferència sobre RRHH de Consum en ADEIT
05/05/2011

Conferència ’Un model integrador per a gestionar persones’ impartida per Vicente Sanz, Executiu de Desenrotllament de Personal de Consum.

Esta sessió dirigida als professionals de recursos humans tindrà lloc en ADEIT, la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València, el dilluns 9 de maig del 2011 a les 18.15 hores.
Assistència gratuïta prèvia inscripció electrònica en:
http://www.adeit-uv.es/actualizer/formularios/formularios_v01.asp?pk_formularios=18  
Estant segurs de què esta activitat serà del seu interés, quedem a l’espera de la seua inscripció.
Atentament
El Departament d’Ocupació Universitari
Telèfons: 96 205 79 75/ 96 205 79 74/ 96 205 79 80
 

El Consell prorroga automaticament les autoritzacions als venedors de venda no sedentaria o ambulant
29/04/2011

València (29-4-11).- La conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació ha establit el marc normatiu que prorroga de manera automàtica les autoritzacions per a la realització de la venda no sedentària per a, en paraules de la directora general de Comerç i Consum, Silva Ordiñaga, “garantir la continuïtat dels venedors de mercats ambulants fins a l’aprovació de les ordenances municipals dels ajuntaments de cada localitat”.

En este sentit, la directora general de Comerç i Consum, ha assegurat que “esta mesura de caràcter transitori es prolongarà fins que, en col·laboració amb les diferents associacions de venedors no sedentaris aconseguim establir les mesures necessàries per a garantir que els terminis de les autoritzacions permeten als venedors de mercats ambulants amortitzar les seues inversions i assegurar la seua continuïtat per un període de quinze anys”.

“Pel que, mentres dure este procés de negociació entre la Generalitat, els ajuntaments i els representants dels venedors - ha afegit Silvia Ordiñaga-, estos poden continuar treballant en els mercats ambulants en què estaven autoritzats ja que les seues llicències han sigut prorrogades de facto, per aplicació de la legislació bàsica de l’estat en esta matèria”.

Respaldo del Consell

La directora general ha reiterat “el suport del Consell a este sector i la seua intenció de continuar treballant perquè l’adaptació a les exigències de laDirectiva de Servicis oferisca seguretat i garanties als venedors ambulants de la Comunitat Valenciana”.

En este sentit, Ordiñaga ha subratllat que “la repercussió de la Directiva de Servicis sobre l’exercici de la venda no sedentària derivarà en una major i millor professionalització dels venedors i en la millora i continuïtat de les condicions en què exerciren la seua labor”.

Silvia Ordiñaga ha explicat que “estem treballant, en coordinació amb la Federació Valenciana de Municipis i províncies, en una nova legislació que permeta assegurar el manteniment d’esta modalitat comercial amb un arrelament tan consolidat en els municipis valencians”.

Segons la directora, “la nova regulació es va a realitzar en col·laboració amb els representants de les associacions de venedors afectats amb l’objectiu que s’adeqüe a les seues necessitats i expectatives de manera que puguen continuar desenrotllant la seua activitat de venda no sedentària i/o ambulant en les millors condicions”.

“Després seran els ajuntaments, els que deuran, en l’exercici de les seues capacitats i competències establir uns terminis de vigència de les noves autoritzacions que garantisquen l’amortització dels capitals invertits i uns rendiments equitatius de les activitats”, ha afegit.

Reunions amb el sector

En concret, en els últims mesos, des de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació s’han mantingut reunions amb la Federació Valenciana de Municipis i províncies i els següents agents econòmics i socials del sector: AVAME, Federació Autònoma Gitana de Venedors de la Comunitat Valenciana, Federació de Venedors No Sedentaris, Associació de Venedors Ambulants de la Comunitat Valenciana (ASOVAC), Federació Autonòmica d’associacions de la Comunitat Valenciana (FAGA), Associació de Venedors UDEVA (Castelló), Associació de Venedors Ambulants BUTIPEN (València i Alacant), Plataforma d’associacions Representatives de Venedors Ambulants o No Sedentaris, Agrupació Integral de Comerciants sense establiment, Unió de Venedors dels Mercats Extraordinaris i Festius, Agrupació d’Independents de Venedors autònoms de València, Associació de Venedors Ambulants de València, Plataforma Romaní , Plataformapor laDignidady Subsistenciade els Mercats ambulants, Associació Local de Comerciants Venedors dels mercats municipals d’Alacant, Associació Autònoma de Venedors en els mercats municipals d’Alacant i UPTA PV.

En estes reunions s’ha acordat la constitució d’una Taula de Treball en què amb la presència de la Generalitat, la Federació Valenciana de Municipis i províncies i les organitzacions i associacions de venda no sedentària es treballarà per a l’elaboració del Reglament en desplegament de la Llei de Comerç de la Comunitat Valenciana recentment aprovada.
 

Campanya Dia de la Mare - ACM
20/04/2011

Ja apareixen col·locats un any més els cartells de la campanya d’animació comercial del Dia de la Mare de l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada (ACM). Per la compra en els comerços associats s’obsequia amb una flor.
 

Un moncadense va triomfar en el IV Concurs Comarcal de Cuina Popular "El Rebost de la Dipu"
15/04/2011

El IV Concurs Comarcal de Cuina Popular ‘El Rebost de la Dipu’, una iniciativa que s’emmarca dins dels plans provincials Sona la Dipu que posa a prova els dots culinaris dels participants per mitjà de l’elaboració de plats típics valencians amb la poma com a ingredient protagonista, va visitar Moncada.

Rus va entregar el primer premi a les receptes guanyadores del certamen corresponent a les comarques de l’Horta Nord, Camp de Morvedre i València que va recaure en Juan Guanter, de Moncada, pel seu ’Milfulles de poma amb vegeuella a la caçola’; Reme Ferrer, de Sagunt, per la seua “Tortada de poma farcida”, i Paquita March, de La Torre, per les seues “Pomes farcides”.

També van assistir a la cita gastronòmica la diputada de Benestar Social, Amparo Mora; l’alcalde de Moncada i vicepresident de la Diputació de València, Juan José Medina, els diputats provincials Máximo Caturla, Carlota Navarro i Miguel Bailach, i alcaldes i regidors de l’Horta Nord, Camp de Morvedre i València.

El Rebost de la Dipu dóna a conéixer receptes populars de la gastronomia valenciana per mitjà de la celebració de concursos comarcals en què es premia la millor recepta presentada. Ahir, més de 1.800 persones es van congregar en la Plaça Sant Jaume de Moncada i un total de 40 receptes van ser presentades a concurs.
 

http://www.hortanoticias.com/noticia/630164/Moncada/milfulles-poma-amb-vedella-caçola-tarta-manzana-rellena-manzanas-rellenas-menú-ganador-rebost-dipu.html

 

Nou plaç per sol·licitar ajudes a la pyme comercial
14/04/2011

En el DOCV de 14/04/2011 apareix publicada la RESOLUCIÓ de 5 d’abril del 2011, de la directora general de Comerç i Consum de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la que s’àmplia el crèdit destinat a finançar les ajudes previstes en el títol III de l’Orde 25/2010, de 30 de desembre, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la que es regulen les ajudes Comerç Innova a la pime comercial per a l’exercici 2011 i s’establix un nou termini de presentació de sol·licituds:

En concret s’habilita el termini de 5 dies hàbils des de la seua publicació per a poder presentar sol·licituds d’ajuda basades en l’art. 18 de l’Orde 25/2010, de 30 de desembre:

1. Les ajudes hauran d’anar destinades a finançar els gastos corrents d’auditoria i consultoria per a la implantació o actualització dels segells COMERÇ EXCEL·LENT i ÒPTIMA WEB en establiments comercials i de normes de qualitat de les famílies UNE-EN ISO 9000 i 14000. A l’efecte d’esta orde, el reconeixement de la implantació del segell COMERÇ EXCEL·LENT s’acceptarà l’emés per la Fundació Valenciana de la Qualitat i per a ÒPTIMA WEB l’emés per ANETCOM. En estos casos no serà necessari acreditar preexistència.
2. L’ajuda a concedir a les accions considerades apoyables serà de fins al 100% amb el límit de 750 euros per establiment.
3. En el cas de sol·licitar suport per a la implantació o actualització del segell COMERÇ EXCEL·LENT, només es consideraran apoyables els establiments dedicats a l’activitat de comerç detallista.

PER TANT EL TERMINI VENÇ EL PRÒXIM 20 D’ABRIL DEL 2011

Nou termini per a sol·licitar ajudes de pagament únic
14/04/2011

ACORD de 6 d’abril del 2011, del director general del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, pel que s’amplia el termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions establit en l’Orde 52/2010, de 22 de desembre, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la que es regula i convoca, per a l’exercici 2011, la concessió de subvencions a les persones perceptores de la prestació per desocupació en la seua modalitat de pagament únic per a l’abonament de quotes a la Seguretat Social.

TERMINI FINS A 31/10/2011
 

L´Associació de Comerciants de Moncada posa en marxa el projecte "Llistes de Comunió"
12/04/2011

L’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada (ACM) posa en marxa el projecte "LLISTES DE COMUNIÓ", es tracta d’un servici gratuït i accessible des de la seua pàgina web on permet elaborar als pares dels/les combregants la llista de regals i obsequis de la persona que combrega triats entre els comerços associats, i que possibilita als que desitgen realitzar-li un regal realitzar l’adquisició a través de l’aplicació amb la introducció d’una contrasenya amb la corresponent passarel·la de pagaments i la garantia de seguretat de realitzar compres per internet sense necessitat desplaçar-se físicament al comerç a adquirir l’obsequi.

Este nou projecte se suma al conjunt d’iniciatives basades en noves tecnologies que l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada ha posat en marxa per a la fidelització de clients.

L’enllaç a la plataforma de llistes de comunió es troba en el marge dret de la web de l’Associació: http://www.comerciantesmoncada.com/  

LA XARXA AFIC CELEBRA A MONCADA UNA TROBADA PROVINCIAL PER AL DESPLEGAMENT REGLAMENTARI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MARC DE LA NOVA LLEI DE COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
07/04/2011

L’acte va ser presidit per l’alcalde de Moncada, Juan José Medina i la directora general de Comerç i Consum, Silvia Ordiñaga

Mes de cinquanta persones entre tècnics de comerç pertanyents a la xarxa AFIC de la província de València (Agència per al Foment de la Innovació Comercial) i responsables polítics municipals dels àrees de Comerç i Mercats dels respectius ajuntaments, és van reunir ahir en el Centre Cultural Blasco Ibáñez de Moncada, a fi d’aproximar-se al desplegament reglamentari que ha de produir-se sobre la venda no sedentària de la nova Llei de Comerç, aprovada el passat mes de març en els Corts Valencianes. Després d’eixe desplegament reglamentari els respectius ajuntaments hauran d’adequar les seues respectives Ordenances municipals de Venda No Sedentària, la qual cosa engloba tant a mercats ambulants que se celebren setmanalment en els carrers dels municipis, mercats ambulants extraordinaris, fires i llocs de venda ambulant de forma individual.

L’objectiu de la jornada és consensuar a nivell tècnic uns criteris comuns que servisquen de marc regulador per a posar-ho en comú amb els representants dels associacions de venedors de venda no sedentària.

Durant l’obertura de l’acte, l’alcalde va destacar “l’esforç que des de la Generalitat s’ha fet amb la posada en marxa de la nova llei de comerç” així com “la necessitat aprofundir en els competències del municipalisme per a millorar el comerç local”. Medina a mes va apuntar que “les xifres de desocupació ens animen a treballar cada dia mes pels nostres comerços, aplicant polítiques que milloren la seua revitalització” va continuar dient “mostra d’això ha sigut la remodelació que hem dut a terme en les principals artèries comercials de la ciutat, donant un aspecte renovat i aportant una estètica que afavorix la dinamització comercial”.
 

Ampliat el termini extraordinari de sol·licitud de la prestació per cessament d’activitat
30/03/2011

El BOE, va publicar divendres passat 11 de març l’Orde Ministerial TET/490/2011, de 9 de març en què s’establix un nou termini extraordinari per a la sol•licitud de la cobertura per riscos professionals, que porta unida la prestació per cessament d’activitat dels treballadors per compte propi o autònoms.
 

El termini de sol•licitud extraordinària es reobri, en este cas, des del 12 de març fins al 30 de juny del present 2011, per la qual cosa si es presenta dins del període abans indicat, la sol•licitud tindrà efecte al mes següent, en cas contrari (presentacions posteriors al 30/06), la cotització començarà al Gener del 2012.
El formulari de sol•licitud es pot descarregar ací: 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/51793.pdf
 

Moncada s’unix a Iberfone Sonawifi
25/03/2011

Este matí en el municipi de Moncada s’ha anunciat la posada en marxa del programa Iberfone Sonawifi.
La roda de premsa celebrada en el consistori ha comptat amb l’assistència del diputat de Modernització i Noves Tecnologies José Manuel Haro, l’alcalde de la localitat, Juan José Medina, i el president de l’operadora Iberfone, Vicente Castañer.
L’anunci de la implantació d’una xarxa sense fil que connecte a tots els municipis de València ha sigut acollit amb entusiasme ja que amb este projecte es donarà un important pas en l’avanç de la societat de la informació en l’àmbit valencià.
A més, els veïns de la localitat podran comptar amb una oferta de servicis d’accés a Internet i telefonia fixa a través de l’operadora Iberfone que farà una explotació comercial de la infraestructura provincial. La connexió a Internet estarà disponible des dels 11 fins als 20€ amb velocitats que van des de 1MB fins a 12MB.
Més informació en: http://www.iberfone.es/  
 

Obertura de Moncabici
21/03/2011

Des de hui ja es poden realitzar les sol·licituds d’alta en el servici Moncabici, que permet desplarsE pel municipi de Moncada per mitjà d’un sistema de préstec de bicicletes amb 7 plataformes distribuïdes per tot el municipi.

Ara realitzar els xicotetes compres resulta mes fàcil amb la utilització de Moncabici, per tan sols 12 euros a l’any, és pot obtindre la targeta d’utilització dels bicicletes que porten incorporades una xicoteta cistella en la seua part davantera.

És pot obtindre mes informació en: http://www.moncabici.es/
 

L´empresa ZUMMO de Moncada estarà present en la mascletà de hui 16 de Març
16/03/2011

En col·laboració amb la Federació d’Oci Turisme Joc Activitats Recreatives i indústries afins (FOTUR) i del Patronat Provincial de Turisme “València, Terra i Mar”, ZUMMO refrescarà amb suc natural acabat d’esprémer al públic que assistent a la mascletà hui dimecres 16 de març.
L’esdeveniment donarà començament a les 12 hores enfront de la Plaça de Bous de València, i es calcula es repartiran més de 1.000 litres de suc de taronja natural.
Un repartiment gratuït de centenars de degustacions de suc natural l’objectiu del qual no és més que el de promocionar els productes autòctons i les festes falleres utilitzant la taronja com a senyal d’identitat de la terra valenciana i moncadense.
ZUMMO és una de les marques comercials moncadense amb major projecció internacional en el camp de màquines exprimidores de suc.

Xecs gastats en els comerços associats en 2010 fruit del Conveni ACM-PEMSA
07/03/2011

Des de l’Associació de Comerciants de Moncada s’informa que els xecs atorgats als treballadors/es del Centre Especial d’Ocupació de PEMSA pel seu rendiment fruit del Conveni entre ACM i PEMSA s’han gastat en els comerços següents: Company Jeans, Papereria Estudi, Papereria Tizas i Virso Intersport.

La ACM col·labora en la XX Mitja Marató de Moncada
02/03/2011

Com en anys anteriors l’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada (ACM) col·labora amb l’Ajuntament de Moncada i la Fundació Esportiva Municipal en La Mitjana Marató de Moncada, enguany es complix la XX edició i com a novetat la carrera s’inclou en el circuit de Carreres Populars de la Diputació de València. La cita és diumenge que ve 13 de març a les 10.00 del matí en l’avinguda Ferran el Catòlic.

Ajudes Promoció ús del Valencià per a Comerços
02/03/2011

ORDE 7/2011, de 16 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la que es convoquen ajudes econòmiques
per a les empreses, comerços i indústries, radicades en la Comunitat Valenciana, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2011.
Termini fins a 7 d’abril del 2011.
Orde:  http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/02/pdf/2011_2395.pdf
Solicitud:  http://www.edu.gva.es/polin/val/ajudes_beques_premis.html
 

Fires Tasta la Dipu 2011
02/03/2011

Enguany les fires Tasta la Dipu comencen abans de l´habitual, i esta mateixa setmana s’ha tancat el calendari de la tercera edició de 2011 (de la comarca de L´Horta Nord toca en Rocafort i del Camp del Túria a Bétera). Agrairíem que aquells comerciants de Moncada artesans (han de tindre el DCA) i d’alimentació interessats a participar envien les seues sol·licituds com més prompte millor al Patronat València, Terra i Mar segons les instruccions publicades en http://www.valenciaterraimar.org/
El termini de sol·licitud finalitza el pròxim 14 de març del 2011.

S´instal·len les bases del projecte Moncabici
01/03/2011

Com hauran apreciat molts comerciants, veïns de Moncada i municipis pròxims que ens visiten, s’han instal·lat les bases per a ubicar les bicicletes de lloguer del projecte Moncabici. En breu termini vorem més bicicletes circulant per Moncada.
Vos adjunte la instal·lada enfront de la façana de l’actual Mercat:
 

ACOMER renova la seua Junta Directiva
01/03/2011

L’Associació de Comerciants del Mercat de Moncada en sessió extraordinaria va aprovar en assemblea l’elecció de càrrecs de la seua nova Junta Directiva:
President: Francisco Galiano
Vicepresidenta: Amparo Yuste
Tresorera: Sara García
Secretària: Cristina Roca
Vocals: José Benjumea, Bárbara Alfonso, Josep Chiralt i Enrique Durá.
 

El Divendres 18 de Març obriràn els comerços a Moncada
28/02/2011

Hem rebut la Resolució favorable del Servici Territorial de Comerç de València per la qual s’habilita a la pràctica d’Horari Comercial Excepcional el divendres 18/03/2011 declarat com a festiu local.

Emprenedors en l´Horta Nord
28/02/2011

El Consorci Pacte Territorial per l’Ocupació de L´Horta Nord (PACTEM NORD) al què pertany el municipi de Moncada ha creat un apartat en la seua pàgina web per a mostrar els casos d’emprendedurisme de la comarca, en el nostre cas hem començat a remetre dades des de gener del 2011 dels emprenedors/es que decidixen passar per AFIC Moncada a assessorar-se i crear-se el seu pla d’empresa.
http://www.consorci.info/webemprendedores/index.php  
 

Moncada participa en TCV 2011
23/02/2011

Coincidint amb la 3a Fira de l’Estoc del Comerç de Moncada, se celebra en la Fira de Mostres de Paterna la Fira Internacional de Turisme de la Comunitat Valenciana on l’Ajuntament de Moncada disposarà d’un expositor.

 
Més informació en: http://tcv.feriavalencia.com/gestiona/ferias/opciones/index.jsp?MTQ2&NDE%3D&&T3Ryb3M%3D&T3V0bGV0IFRDViAyMDEw  

Publicades Ajudes Promoció de l´Ús del Valencià per Associacions
07/02/2011

Ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa, destinades a la realització de programes i activitats de promoció de l’ús social del valencià dins dels àmbits respectius.
Més informació: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=276

Sona la Dipu: El Rebost de la Dipu 2011
04/02/2011

S’han publicat les bases i convocatòria del programa "Sona la Dipu: El Rebost de la Dipu 2011", es tracta d’un programa per a fomentar la vida saludable a través del foment de la utilització de productes naturals com a fruites, verdures, etc. En esta edició 2011 el producte triat és la poma: es poden presentar receptes de cuina que utilitzen com a producte principal la poma, ja siguen entrants, plats, postres, etc.
El termini de presentació finalitza el pròxim 5 de març del 2011.

Més informació: http://bop.dva.gva.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000090000863a43481675000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
 

Edicte de l´Ajuntament de Moncada preu pùblic (estacionament edifici Mercat-Mercadona)
01/02/2011

En el BOP de 31/01/2011 s´ha publicat el següent edicte:

La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de gener del 2011, va aprovar inicialment l’acord sobre establiment i ordenació del preu públic per la utilització de l’aparcament públic sito en edifici municipal de l’avinguda Ferran el Catòlic núm. 3. Per tal motiu s’exposa al públic, per un termini de trenta dies hàbils, el expedient en qüestió a fi de que els interessats puguen examinar-ho i presentar les reclamacions que estimen oportunes. En el supòsit que no es presenten reclamacions, l’acord provisional esdevindrà en definitiu.

Festius habilitats per la pràctica comercial 2011
01/02/2011

Ahir l’Observatori del Comerç Valencià va designar els festius habilitats per a la pràctica comercial en 2011:
Els festius triats per a obrir els comerços són el 21 d’abril, el 3 de juliol, el 14 d’agost, els dies 4, 8, 11, i 18 de desembre i el 8 de gener, així com el 6 de novembre en les províncies de Castelló i València i en la ciutat d’Alcoi i el 19 de març en la resta de la província d’Alacant.

Publicació en el DOCV: http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/11/pdf/2011_1605.pdf

Guia de seguretat al comerç
25/01/2011

En la secció d’enllaços d’interés s’ha incorporat la Guia elaborada per la Guàrdia Civil sobre la seguretat en els establiments comercials: http://www.guardiacivil.org/consejos/seguridadcomercio.Pdf  
 

COMERÇ INNOVA - Ajudes a la pyme comercial 2011
21/01/2011

En el DOCV de 21.01.2011 s’ha publicat l’Orde d’ajudes a la pime comercial per al 2011, poden tramitar-se sol·licituds d’ajuda fins a 28.02.2011 en les línies següents:
- Modernització d’establiment (exposició, emmagatzemament, senyalització, informàtica, seguretat, accessibilitat, estalvi energétic, tractament de residus)
- Integració comercial (accés a forma associativa o integrada)
- Diagnòstic del Punt de Venda
- Inversions procedents del Diagnòstic del Punt de Venda.
- Adquisició i manteniment dels segells de qualitat COMERÇ EXCEL·LENT i ÒPTIMA WEB.
Més informació: http://www.docv.gva.es/datos/2011/01/21/pdf/2011_610.Pdf  

La ACM prepara la 3ª Fira de l´Stock
20/01/2011

L’Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada prepara la 3a Edició de la Fira de l’Estoc, en estos dies els arribarà al comerç associat una circular informativa per a aquells establiments que desitgen participar en la present edició.
Com en anys anteriors s’emplaçarà en l’avinguda Mediterrània i els dies previstos són del 25 al 27 de febrer del 2011.
Per a més informació:

http://www.comerciantesmoncada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98:fira-de-lstock-2011&catid=49:de-interes-general

ACM Tel. 961394623 acmoncada@orange.es

Farmàcies de Guàrdia 2011
20/01/2011

En l’àrea d’enllaços d’interés esta web disposeu dels Farmàcies de Guàrdia de Moncada per a enguany.

Vendes en liquidació
19/01/2011

Després que diversos establiments comercials de Moncada anuncien vendes en liquidació i comprovar que no es tracta d’eixe tipus de venda especial al no reunir els requisits que marca la Llei, es comunica amb caràcter general a tot el comerç de Moncada que per a exercir la venda en liquidació s’ha de comunicar a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació i tractar-se d’un dels supòsits regulats en l’article 28 de la Llei 8/1986, de 29 desembre, d’Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials:
Article 28.
L’oferta i la realització de liquidacions, o vendes en liquidació, només es podrà fer en els casos següents:
a) El cessament total o parcial de l’activitat comercial, indicant en el segon cas la classe de mercaderies que no es vendran.
b) El canvi de l’activitat, orientació o estructura del negoci, quan aquell obligue al tancament per un termini superior a un mes.
c) La venda d’existències de l’establiment d’un comerciant mort realitzada pels seus hereus o responsables del negoci.
d) La venda d’existències en cas de traspàs del negoci, ja siga pel comerciant transmetent o per l’adquirent.
e) En cas de força major que impedisca l’exercici normal de l’activitat comercial.
f) En cas de sinistre que haja causat dany a la totalitat o a una part important de les existències.
g) L’execució d’una resolució judicial, arbitral o administrativa.
Per a més informació: http://www.portaldelcomerciante.com/default.asp?Id=58&lang=CASTELLANO  
 

Programa d’incentius a la generació d’ocupació i creació d’empreses del Consorci PACTEM NORD 2011
12/01/2011

En el següent enllaç trobàreu informació de les ajudes oferides pel PACTEM NORD tant per a emprenedors com per a empreses que contracten persones desocupades durant este 2011.

http://www.Consorci.info/default.Aspe?id=24 

El dilluns 17 d´abril inicien les obres de 25 d´abril
11/01/2011

El próxim dilluns 17 d´abril inicien les obres de remodelació de l´eix comercial 25 d´abril. 

http://www.hortanoticias.com/noticia/589399/Moncada/moncada-inicia-obras-remodelación-calle-25-abril.html
 

El dimecres 12 de gener es tancarà al tràfic l´eix comercial Lluís Vives per asfaltat del vial
10/01/2011

Demà dimecres es tancarà al tràfic rodat el vial del carrer Lluís Vives, amb esta actuació es finalitzarà el conjunt d’obres sobre un dels eixos comercials principals de Moncada. Està previst que finalitze el mateix dia.

Sorteig 1er Aniversari Tarjeta iMas Associació de Comerciants de Moncada
10/01/2011

Amb motiu del 1er ANIVERSARI DE LA TARGETA DE FIDELITZACIÓ iMAS, i en presència de la Junta Directiva, s’ha realitzat un sorteig de 12 Targetes Regal iMas de l’Associació corresponent a la Targetes I Mes per import de 100,00 € cada una, entre els clients que van realitzar les seues compres entre les dates de l’1 al 31 de desembre del 2010 en els Comerços Associats que estan adherits a este Projecte. Les persones afortunades i els comerços que han Donat el premi són els següents:

Francés Alonso Pascual (Tast)
Ana Isabel Molins Albert (Juan Pedro Estilistes)
Reme Fernandez Maties (Ferreteria Hnos. Salavert)
Marian Ruiz Cerezo (Capote Vip)
Maria Pilar García Izquierdo (Fusta i Ferro).
Inmaculada Orts Morello (Llorens Calçats)
Pilar Tarrega Epila (Moda Pedro Úbeda)
Concepció Riaza García (Xarcuteria Pilar Bosch)
Maria Martínez Domenech (Capote Vip)
Ana Ibáñez Bondia (Comercial Gimenez)
Elena Tormo Soriano (Capote Vip )
Mª Dolores Zamorano Bosch (Xarcuteria Pilar Bosch)
 

Felicitats a tots/tes els/les premiats/des!!!

Noves Mesures front el Tabaquisme
10/01/2011

El dia 31 de desembre es va publicar en el BOE la Llei 42/2010, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries contra el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes de tabac. Els principals canvis que introduïx la llei respecte al consum de tabac són els següents:

 

1. QUEDA PROHIBIT FUMAR EN:

 

Tots els bars, restaurants i altres centres d’hostaleria, centres d’oci o recreatius, sales de festa i establiments de joc, estacions d’autobusos, estacions ferroviàries i marítimes, ports, aeroports, sales de teatre, cinema i altres espectacles públics, recintes de parcs infantils i àrees o zones de joc per a la infància, inclosos els que estiguen a l’aire lliure, i tots els altres espais tancats d’ús públic o privat.

 

2. ES POT FUMAR, AMB ALGUNES LIMITACIONS, EN:

 

Hotels, establiments penitenciaris, centres psiquiàtrics i residències de majors.

 

3. NO PODEN APARÉIXER FUMADORS EN:

 

Programes de televisió, inclosos els convidats, ni en els servicis de la societat de la informació, i tampoc no es pot mostrar o esmentar marques, logotips o noms comercials.

 

4. ES PERMETEN:

 

Màquines expenedores de productes de tabac en botigues de conveniència situades en estacions de servici, i també la venda manual de cigarros i cigarrets en locals amb autorització.

 

És un missatge de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat

 

Per ampliar informació, consulteu els cartells informatius i, per obtindre un model de full de reclamacions, podeu mirar la pàgina web de la Direcció General de Salut Pública: http://www.sp.san.gva.es/tabaquisme

 

El Nou Mercat de Moncada obri les portes hui.
22/12/2010

Hui dimecres 22 de desembre del 2010 obri les seues portes el Nou Mercat Municipal de Moncada.

Després de prop de 5 mesos d’obra per a habilitar 30 parades i una cafeteria en la seua sala de vendes, veu la llum el format comercial d’alimentació fresca a Moncada compartit amb un supermercat de l’ensenya Mercadona amb la pretensió de convertir-se en la locomotora comercial del centre urbà.

Este Mercat suposa la tercera generació d’este format comercial a Moncada i compta amb servicis com a punt d’informació, aparcament, ascensors i muntacàrregues, etc. L’horari del Mercat és de 8.30 a 14 hores del matí, i de 17 a 20 hores de la vesprada.

En pròximes dates s’iniciaran els tràmits per a aconseguir el segell de Mercat Excel·lent de la Comunitat Valenciana.


 

La ACM publicita la tajeta de fidelització I+Más Moncada Jo Encantat
17/12/2010

L’associació de Comerciants de Moncada publicita en una dels parets del Mercat Municipal de Moncada la targeta de fidelització I+Más Moncada Collins Encantat, amb esta acció és pretén fomentar el seu ús entre la clientela del nostre xicotet comerç.

Més informació: http://www.tarjetaimas.com

Els comerciants associats inicien la campanya Nadal 2010
13/12/2010

Més de 6.000,00 € en sortejos, un viatge a Londres per a dos persones, el Concert Solidari de la banda Unió Musical de Moncada, entrades per a vore "La Bella i la Bèstia" en el cinema, Gran Cavalcada de Reis,...

Arreplega les cartes dels Reis dels teus fills en els comerços de Moncada i puja’ls al tren que els portarà a la carpa del carrer Major els dies 2, 3 i 4 de gener, on els esperen els Reis.

El dissabte 4 de decembre podran obrir els comerços en Moncada
26/11/2010

El Servici Territorial de Comerç de València ha resolt autoritzar el dissabte 4 de desembre com festiu aperturable comercialment amb horari excepcional a Moncada a canvi del diumenge 5 de desembre que constava com festiu hàbil en el calendari aprovat per l’Observatori del Comerç.

Esta autorització és fruit de la sol·licitud de l’Ajuntament de Moncada a l’haver rebut instàncies tant de l’Associació de Comerciants de Moncada com d’ASUCOVA.

Tall del carrer lluis vives
24/11/2010

Els propers dijous i divendres es tallarà al tránsit el carrer lluis vives per la finalització de les obres de remodelació del viari consistents en ajardinament i il·luminació.

 

Firma de concesions demanials de les parades del Nou Mercat Municipal
23/11/2010

En el dia d’ahir va tindre lloc l’acte de les firmes del contracte de concessió demanial de cada una de les parades del Nou Mercat Municipal en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Moncada, en la fotografia adjunta mostrem a una de les paradistes junt amb l’alcalde Juan José Medina en el moment de la firma.

Comença la instal·lació de les llums de Nadal-Reis
23/11/2010

Des de el día de hui ha començat l´instal·lació en els nostres principals carrers comercials de les llums per l´animació de la campanya Nadal-Reis, el decorat varia este any com ens mostra la fotografia amb rens en el carrer lluis vives.

 

Avancen a bon ritme les classes d´empaquetat
22/11/2010

Les alumnes del curs de técniques d´empaquetat comercial en una de les sesions del curs.

 

Concurs pùblic per la concesió demanial de les parades 6, 7 i 15 del Mercat Municipal de Moncada
18/11/2010

La Junta de Gobern Local, per acord en sesió ordinaria de 8 de novembre de 2010, ha aprobat el plec de clausules administratives particulars, reguladores del concurs pùblic per la concesió demanial de les parades 6, 7 i 15 en el mercat municipal de Moncada. Es pot consultar el plec en el perfil del contractant de l´Ajuntament de Moncada: http://www.moncada.es  

El plaç de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 3 de decembre de 2010 (inclós).
 

Els comerços renoven escaparates
17/11/2010

Els comerços participants en el Curs d´Escaparatisme Comercial organitzat pel Ajuntament de Moncada des de AFIC i amb la col·laboració de l´Associació de Comerciants de Moncada ens mostren els coneixements adquirits en el curs renovant els seus escaparates. Mostrem el abans i el després:

Xarcuteria Pilar Bosch

 

Bed´s Moncada

 

Fusta i Ferro

 

Drogueria Garcia

 

Floristeria Pètals

 

Les cosetes d´Ailú

 

Anabel. Roba de nadons i xiquets

  

Gran afluència de pùblic a la IV Fira Comercial i Gastronómica de Moncada
26/10/2010

Este pasat cap de setmana és va dur a terme la 4a edició de la Fira Comercial i Gastronòmica de Moncada, sent l´edició amb mes participants i públic assistent. També va confluïr en esta edició amb l´Exposició Efímera, que segons dades de l´Organització ha sigut molt ben valorada pel públic amb gran assistència de visitants.
 

Noticies publicades de la IV Fira Comercial en:

http://www.hortanoticias.com/noticia/546335/Moncada/cuarta-edición-fira-comerç-incluye-primera-vez-sector-gastronómico-municipio.html  

http://www.moncada.es  

Video: http://www.facebook.com/video/video.php?v=169224366437180

20 persones visitaren la IV Fira Comercial del programa Metrorutas
25/10/2010

Al voltant d´un grup de 20 persones foranees de Moncada vingeren a la IV Fira Comercial i Gastronòmica de Moncada arrel del programa Metrorutas:

 

Festiu hàbil per la pràctica comercial
10/10/2010

El diumenge 10 d´octubre es festiu hàbil per la pràctica comercial.
 

Metrorutes: El Metro durà turistes a Moncada.
01/10/2010

L’Ajuntament de Moncada a través de la seua Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) col·labora en el projecte METRORUTAS organitzat pel Patronat Provincial de Turisme "València, Terra i Mar" i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) amb dos visites guiades al nostre municipi. Les dates triades són el 23 d’octubre coincidint amb la nostra IV Fira Comercial i el 20 de novembre.

 Les visites guiades pel nostre Arqueòleg Municipal són gratuïtes i eixiran de la parada Moncada-Alfara els dies anteriorment assenyalats des d’aproximadament les 11 del matí.
 

Adjudicacions varies d´activitats comercials
03/09/2010

En el perfil del contractant de l’Ajuntament de Moncada (www.moncada.es) apareixen publicats en data 02.09.2010 adjudicacions definitives de les parades del nou Mercat Municipal, lloc de bar-cafeteria en Centre de Jubilats i Pensionistes, i bar-cafeteria en parc c/ Major - c/ Barreres.
 

Adjudicació d´Obres i Direcció de les parades del Nou Mercat Municipal de Moncada
22/07/2010

L’Ajuntament de Moncada anuncia en el seu perfil del contractant l’adjudicació provisional de les obres d’habilitació de les parades del Nou Mercat Municipal de Moncada a l’empresa BM3 i la Direcció de Seguretat i Salut de les mateixes a l’empresa IDEES.
Font: http://www.moncada.es
 

Resolució d´ajudes de valencià a comerços
22/07/2010

Resolució d´ajudes a comerços per activitats de promoció de l´ús del valencià

http://docv.gva.es/portal/portal/2010/07/22/pdf/2010_8211.pdf

 

Anunci de Contracte de Servicis, Direcció i Coordinació de Seguretat i Salut en Obra per "Habilitació de Mercat Municipal"
15/07/2010

Seguint amb les obres d’habilitació del Nou Mercat Municipal de Moncada, l’Ajuntament ha anunciat en el seu Perfil del Contractant el procediment per a la contractació dels servicis, direcció i coordinació de la Seguretat i Salut de les obres per mitjà de procediment negociat sense publicitat.


Més informació en: http://www.moncada.es/opencms/moncada/modules/licitaciones/news_0067.html?__locale=es  
 

 

 

Anunci de concesió de parades en el nou Mercat Municipal de Moncada
12/07/2010

En el BOP de hui 12/07/2010 apareix publicat l’anunci de l’Ajuntament de Moncada sobre licitació del concurs públic per a concessió demanial dels llocs de venda en el Mercat Municipal de Moncada. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 27 de juliol.
Poden descarregar-se el plec i annexos en el perfil del contractant de http://www.moncada.es

La FEMP treballarà amb Mercasa per a promoure el comerç en els mercats detallistes municipals
06/07/2010

La millora de les condicions de treball i de negoci dels comerços detallistes i el foment de millors hàbits de consum, són dos dels objectius principals del conveni firmat hui per la FEMP i l’Empresa Mercats centrals d’Abastiment S.A. (Mercasa). L’acord ha sigut firmat pel president de la FEMP, Pedro Castro, i el de Mercasa, Ignacio Cruz, i també inclou actuacions d’integració dels centres comercials en l’entorn en què realitzen la seua activitat.


La col·laboració entre ambdós entitats quedarà reflectida a plans de treball específics per al 2010 i 2011, en els que està prevista l’organització d’unes jornades tècniques per a conéixer els problemes i les possibles alternatives de futur del comerç de productes frescos peribles, la introducció de les noves tecnologies en els mercats detallistes o el disseny de plans de formació per a la qualificació professional dels operadors dels mercats municipals.


També es duguera a terme l’elaboració d’una proposta tècnica destinada a conéixer els mercats detallistes municipals que existixen a Espanya, per mitjà d’un cens o inventari.
El conveni contempla, d’altra banda, la creació o millora d’equipaments comercials en els municipis, per mitjà del format de mercat municipal, en aquelles àrees on no estiga present la iniciativa privada, aprofitant el creixement urbà o les iniciatives de rehabilitació i modernització d’edificis històrics en els cascos antics.
El president de Mercasa, Ignacio Cruz, va declarar que els mercats municipals són elements bàsics de vertebració de les ciutats perquè, entre altres coses, generen ocupació de qualitat i proporcionen un fòrum de comunicació i de relació entre les persones. En concret, es va referir a la contribució d’estos centres comercials en la integració dels col·lectius d’immigrants, que disposen de llocs per a comercialitzar els productes dels seus països d’origen. Cruz va aportar la dada que Mercasa ha remodelat més de 100 mercats municipals en tota Espanya.


Pedro Castro va assenyalar que la firma d’este conveni és una demostració més que la FEMP és l’instrument més important per a portar a tots els racons d’Espanya les infraestructures bàsiques necessàries, com són, en este cas, els mercats municipals. La col·laboració amb Mercasa, va explicar, possibilitarà la modernització de les estructures d’estos mercats, tant pel que fa al continent –quant a les tasques de rehabilitació dels edificis que els alberguen- com al contingut, és a dir la competitivitat d’esta activitat.

Font: http://www.femp.es/Portal/Front/ContenidoDetalle/_N1w1oXtNSY0NK3fbzNCuwA0S69mUgT1uFxaP8YrYuxM

DONA EMPRESA: subvencions a fons perdut per a dones emprenedores en el sector comercial
02/07/2010

La Conselleria de Benestar Social ha obert una nova linea de subvencions per a dones emprenedores, per un import màxim de 3.000,00 euros per beneficiària, sent l’obertura d’un comerç o establiment hostaler les activitats amb major puntuació en el barem.
Les sol·licituds es podran presentar fins al pròxim 15 de setembre del 2010, tenint en compte que podran sol·licitar-les aquelles dones que hagen iniciat una activitat econòmica en 2010 i es trobe en actiu en el moment de la sol·licitud.
Més informació en: http://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/07/02/pdf/2010_7559.Pdf  
 

Exposició Efímera: "El Comerç a Moncada"
01/07/2010

L’Associació de Comerciants de Moncada i l’Ajuntament de Moncada a través del seu Arxiu Municipal i AFIC, aprofitant la realització de la IV Fira Comercial de Moncada els pròxims 22 al 24 d’octubre, estan elaborant una Exposició que porta per nom “Efímera: el comerç a Moncada, exposició fotogràfica i documental”. Per este motiu, s’estan entregant fullets informatius per tots els establiments comercials del municipi i titulars d’antics comerços perquè participen i aporten material fotogràfic, carteleria, catàlegs, impresos, maquinària, etc. 

Es donen tot tipus de facilitats per a l’arreplegada del material, el quin serà tornat en perfecte estat i classificat a l’efecte de ser utilitzat per a futures activitats didàctiques. Sobretot, es busca la màxima participació de tots els comerços i antics comerciants, per a mostrar a la població de Moncada i els seus municipis limítrofs la importància del comerç en l’economia municipal i en especial a les generacions més jóvens perquè coneguen la seua evolució.

L’Organització del certamen davant de la gran quantitat de material que es puga recopilar ha plantejat la possibilitat de realitzar la mateixa durant diversos anys per mitjà d’exposicions monogràfiques sobre sectors comercials concrets.

L’entrada a l’Exposició serà gratuïta i romandrà oberta al públic des de la inauguració de la Fira Comercial prorrogant-se uns quinze dies més.
 

Els comerços I+Más Moncada reparteixen bosses ecològiques per cel·lebrar el Dia del Medi Ambient
01/07/2010

L´ Associació de Comerciants de Moncada busca amb esta campanya conscienciar els clients sobre la importància d’adoptar hàbits de consum mediambientalment sostenibles.


Els comerços I-Más de Moncada celebraran dissabte que ve 5 de juny el Dia Mundial del Medi Ambient regalant als seus clients prop de 400 bosses ecològiques amb què volen conscienciar els ciutadans sobre la importància de dur a terme un consum responsable i mediambientalment sostenible per a millorar la salut del nostre Medi Ambient.


La campanya, denominada “Els comerços I-Más de Moncada amb el Dia Mundial del Medi Ambient” i desenrotllada per la Confederació de Comerciants i autònoms de la Comunitat Valenciana (COVACO), en col·laboració amb l’Associació de Comerciants de Moncada, va començar dilluns passat en els 32 comerços adherits a la Targeta I-Más de la localitat i finalitzarà el pròxim 5 de juny amb la distribució de 384 bosses fabricades a partir de materials reciclats i tintes respectuoses amb el medi ambient.


Segons ha explicat el president de l’Associació, Vicent Sepúlveda, es tracta de “un xicotet gest dels comerços adherits al sistema de la targeta I-Más que esperem que servisca per a fer entendre els consumidors de Moncada el benefici que té adoptar xicotets hàbits de consum, com reutilitzar les bosses de la compra, reciclar adequadament tots els envasos i, en definitiva, reduir els residus generats pel consum”.

“A vegades es tracta de coses senzilles, xicotets detalls que estan a l’abast de qualsevol, com acudir a la botiga amb una bossa de casa o amb un carro de la compra, o fer-ho a peu, amb el transport públic o inclús amb bicicleta, en compte d’agafar el cotxe”, ha insistit Sepúlveda, que ha al·ludit a un estudi elaborat per l’Institut Cerdá que revela que el 95,1% dels desplaçaments amb cotxe a Espanya per motiu de compra es realitzen a hipermercats i botigues descompte i que només els hipermercats generen el 69% de les emissions de CO2 i el 61% dels gasos d’efecte hivernacle del sector comercial. “Enfront d’açò, l’emissions de CO2 i les de gasos d’efecte hivernacle generades per la botiga tradicional estan entorn del 5%”, ha afegit.


La campanya es realitza en paral·lel en altres 13 localitats de la Comunitat Valenciana, on ja està implantada la targeta I-Más.


Notícia de http://www.comerciantesmoncada.com  

Chiralt&Albiach Estudi d´Arquitectura, Clínica Balaguer i Comercial Giménez reben el premi 9 Muses al Comerç 2010
22/06/2010

L'Associació de Comerciants de Moncada ha celebrat el seu entrega de premis anual Nou Muses. En esta tercera edició, els premiats han sigut Comercial Giménez per la seua trajectòria professional, Clínica Balaguer en la categoria de Renovació Comercial i Chiralt Albiach Estudi d'Arquitectura per la seua innovació comercial.


En un concorregut sopar amb la gran majoria dels comerços associats, l'alcalde del municipi, Juan José Medina, el regidor de Comerç, Miguel Gallec, i el president de l'ACM, Vicente Sepúlveda, la invitada va ser la directora general de Comerç de la Generalitat, Silvia Ordiñaga, qui va felicitar als premiats i a la resta de comerços per seguir avant en els difícils temps econòmics que corren.

Comercial Giménez, que va començar com a paqueteria de la mà de la iaia de l'actual encarregada, Fina, conta ja amb dos botigues: una de roba i complements i una altra de roba de xiquets i bebés. El jurat va voler premiar a una empresa que ha sigut referent en el municipi per a diverses generacions. En l'apartat de Renovació Comercial, la guardonada va ser Clínica Balaguer i la seua propietària, Francisca, la qual va saber donar-li un important espenta al seu negoci de clínica dental introduint les últimes tecnologies i traslladant-ho a un baix comercial.

El jurat va decidir atorgar el premi d'Innovació Comercial a Chiralt Albiach Estudi d'Alrquitectura, una empresa amb set anys d'antiguitat que compta amb nombrosos i fidels clients en el propi municipi on han reformat locals comercials, bars, restaurants i vivendes a més de ser els responsables de diverses obres públiques de recent i futura creació en el municipi com la remodelació del carrer Xàtiva o la plaça del Sol, el futur Centre Cívic de Masies o el Tanatori Municipal.

Després de l'entrega de la reproducció de les Nou Muses i un diploma acreditatiu a les tres empreses guanyadores, va donar començament el sopar esguitada per sortejos de premis entre els comerços assistents. Ja en el temps del café, Sepúlveda va prendre la paraula per a presentar un vídeo commemoratiu dels 20 anys de l'associació que va concloure amb el mític ‘Aniversari Feliç' i una tortada amb les seues vint ciris que es van encarregar de bufar els membres de la Junta Directiva.

Els salons Santa Bárbara, van acollir la celebració d'esta tercera edició dels premis Nou Muses del Comerç que pretenen recompensar la labor dels comerciants del municipi i fomentar la innovació i la renovació comercial. L'alcalde va destacar en la seua al·locució la potencialitat dels comerços locals en un poble amb 22.000 habitants i amb una àmplia àrea d'influència.

Va assegurar que l'Ajuntament està treballant per fomentar el negoci local amb obres públiques, sobretot, de remodelació de carrers que pretenen fomentar l'accessibilitat a estos comerços que, al seu parer, es veuran beneficiats per les millores. Això sí, va demanar disculpes per les molèsties que les obres en carrers com el carrer Xàtiva, 25 d'abril o Badia, poden provocar als locals i va demanar paciència perquè el resultat serà beneficiós per a tots.

La gala va concloure amb l'actuació de l'actor i humorista Pedro Reis qui va posar la nota d'humor a un sopar que va congregar al sector comercial del municipi en una mostra que el comerç moncadense té capacitat per a liderar la recuperació econòmica del poble.
 

Tan sols un 5% dels veïns de L´Horta Nord fan compres habituals al Mercat Municipal
18/06/2010

El 60% de la despesa dels consumidors s'escapa a altres municipis, sobretot a València. Pactem Nord presenta el Pla Comercial de la comarca de L´Horta Nord.
Notícia extreta de: LLevant Emv 18/06/2010.
 

Adjudicació provisional del Bar-Cafetería i Menjador del Club de Jubiltats i Pensionistes de Moncada
18/06/2010

Per acord de la Junta de Govern Local 8/2010 de 14 de juny, s'ha resolt adjudicar provisionalment el servici de bar-cafeteria i menjador del Club de Jubilats i Pensionistes de Moncada a la comunitat de béns “Torrijos CB”, integrada per la senyora Amparo López Morelló i el senyor Antonio Torrijos Molina.
Notícia extreta del Perfil del contractant de l'Ajuntament de Moncada.
 

L´Associació de Comerciants de Moncada celebra el seu 20 Aniversari
07/06/2010

Aquest any 2010 l´Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada celebra el seu vigésim aniversari. Al llarg de la celebració de la IIIª Edició dels Premis 9 Muses al Comerç de Moncada prevista pel pròxim 19 de juny, es realitzarà un acte conmemoratiu d´aquesta data. Per l´acte contarem amb la presència del humorista, monologuista i actor televisiu Pedro Reyes.

 

Licitació d´Obres de les parades del Nou Mercat Municipal de Moncada
02/06/2010

En el BOP de 02/06/2010 apareix publicat l´anunci de l´Ajuntament de Moncada pel qual es fa pública la licitació de les obres d´habilitació de 30 parades en el Nou Mercat Municipal de Moncada.

El pressupost base de licitació son 1.200.000,00 euros i un plaç d´ejecució de 4 messos. El plaç per presentar proposicions finalitzarà el pròxim 15 de juny de 2010.

Enllaç al BOP: http://bop.dva.gva.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=1702443&miIdioma=C

Més informació en http://www.moncada.es
 

Els comerços I+Más donaran bosses ecològiques
31/05/2010

Els comerços I-Más de la Comunitat Valenciana cel·lebraran el pròxim 5 de juny el Día Mundial del Medi Ambient regalant als seus clients 5.000 bosses ecològiques per concienciar sobre l´importància d´un consum responsable i mediambientalment sostingut. La campanya de la Confederació Valenciana de Comerç (Covaco)comenzarà el dilluns 31 de maig en els comerços adherits a la Tarjeta I-Más i finalitzará el 5 de juny. Pots trobars els comerços de Monncada adherits en: http://www.tarjetaimas.com/

Obert el procés d´adjudicació de l´explotació del servei de bar-Cafeteria i Menjador del LLar de Jubilats i Pensionistes
21/05/2010

Licitació del contrate d´explotació del servici de Bar-Cafetería i Menjador en el Club de Jubilats i Pensionistes de Moncada. Poden consultar el plec de clausules administratives en el PERFIL DEL CONTRATANT de l´Ajuntament de Moncada en http://www.moncada.es  

Plaç per a concursar fins 31 maig de 2010

 

PLANS TITURIALS DE GESTIÓ EN EL COMERÇ
17/05/2010

La Cambra Comerç de València convoca els Plans Tutorials de Gestió en el Comerç 2010, la aplicació en les empreses está 100 % subvencionada pel Pla de Innovació Comercial de la Cambra de València, recolçat per la Conselleria d´Industria, Comerç e Innovació de la Generalitat Valenciana.
 

La finalitat de esta ferramenta es facilitar a les empreses comercials, que hagen dut a terme un Diagnóstic de Punt de Venda o be que tinguen una necessitat específica en la optimizació dels rendiments dels establiments comercials, la tutoría personalitzada d´un consultor que orientarà, al llarg d´un periode determinat, els esforços i les inversions en les quatre àrees que a continuació es defineixen:
Opció A: Pla d´Aplicació de Disenys i Tècniques de Montatge d´Escaparates, que asesora in situ en la gestió dels escaparates en el punt de venda, mitjançant la aplicació d´estrategies i tècniques modernes de creació i diseny dels mateixos.
Opció B: Pla d´Organització i Distribució de les Seccions i Families en el punt de venda, que estableix els paràmetres de gestió per decidir la localització estratègica sobre la superficie de venda de les diferents seccions i families que conformen el sortit de l´establiment comercial.
Opció C: Pla d´Implantació i Exposició dels Productes sobre el Lineal desenvolupat, dirigit a rentabilitzar els productes presentats en el lineal desenvolupat ubicant el sortit en base a criteris estratègics.
Opció D: Pla de Promoció i Animació en el punt de venda, mitjançant l´aplicació de tècniques i estratègies de promoció en la ejecució de campanyes d´animació de l´establiment comercial.
DIRIGIT A:
Empreses del sector del Comerç Minoriste con sede social o, al menys, amb un punt de venda ubicat en la Provincia de València, amb clasificació en el Impost d´Activitats Econòmiques dels Grups 64, 65 i 66, Comerç al por Menor. La participació en el Programa sera GRATUÏTA per les empreses sel·leccionades.


PLAÇES LIMITADES

PLAÇ DE SOL·LICITUD FINS 31 MAIG

SOL·LICITUD: http://www.camaravalencia.com/varios/eventos/formularioAlta.asp?formulario=138  
 

Licitació del Kiosc del parc C/ Major - C/ Barreres
11/05/2010

Per acord de la Junta de Gobern Local de l´Ajuntament de Moncada de 19 abril de 2010 s´adoptà l´obertura de l´expedient de contractació per la concesió administrativa de l´explotació del kiosc sito en el jardí del C/Major-C/Barreres. Poden consultar el plec de clausules administratives en el PERFIL DEL CONTRACTANT de l´Ajuntament de Moncada en http://www.moncada.es  

Plaç de sol·licitud fins el pròxim 3 Juny 2010

Persones afortunades del sorteig Dia de la Mare de la Tarjeta I+Más Moncada
06/05/2010

Vos comuniquem que dins de la “Campanya del Día de la Mare” s´ha fet un sorteig de 10 Tarjetes Regal de l´Associació de Comerciants de Moncada corresponent a la Tarjeta I+Mas per un import de 100,00 euros cada una, entre els clients que feren les seues compres del 8 al 29 d´Abril del 2010 en els Comerços Associatss que estàn adherits a aquest projecte; les persones afortunades i els comerços que han donat els premis son els següents:

- Soledad Gil Menedez ...................... Comercial Gimenez
- Mª Dolores Marti Marques.............. Librería-Papelería Tizas
- Virtudes Ajenjo Cabañés .............. Moda Pedro Ubeda
- Lola Ibañez Laparra ....................... Capote Vip
- Marisa Civera Gomez...................... La Rateta Rosa
- Yolanda Salguero Maireles............ Mar de Colors
- Eugenia Espinosa Roca ............... Fusta i Ferro
- Paqui Ibáñez Navarro .................. Esteve Joyeros
- Elena Rubio Perez ...................... Cari Joyeros
- Elena López Nieto ....................... Capote Vip
 

Obert el plaç de sol·licitud de cursos de formació comercial 2010 organitzats per AFIC Moncada
23/04/2010

Es tracta de tres cursos en modalitat semipresencial, totalment gratuïts i als que poden inscriu-re´s tant personal autònom dels establiments comercials de Moncada com persones aturades amb experiència comercial, la oferta formativa es:

- Escaparatisme Comercial (86 hores)

- Técniques de Paquetería (50 hores)

- Implantació d´Espais Comercials (96 hores)

Plaç d´inscripció fins el 31 de maig de 2010 en AFIC Moncada (Plaça Mestre Palau nº 17 Moncada) Tel 961390043 luis.roberto@pemsa.org  
 

L´Associació de comerciants de Moncada presenta la seua nova targeta.
22/04/2010

El passat divendres 16 d´abril es va realitzar l´acte de presentació pública de la targeta de fidelització I+Más Moncada per part de l´Associació de Comerciants, Hostelería i Servicis de Moncada, a l´acte acudiren més de cent cinquanta persones.

 

Discurs del President de l´Associació de Comerciants de Moncada, D. Vicente Sepúlveda Ferriol.
 

XVII convocatòria de beques Fulbright de Comerç i Turisme en els Estats Units d´América pel curs académic 2010-2011
15/04/2010

Formar especialistes dins del sector públic en el camp de la Direcció d´Organitzacions i en aquells camps relatcionats amb els sectors comercial i turístic i de acurtar encara més els llaços entre Espanya i els Estats Units d´América.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/15/pdfs/BOE-A-2010-6029.pdf

Ajudes a les pymes comercials pel Pla de Competitivitat en matèria d´Innovació
08/04/2010

En el següent enllaç es pot consultar l´Ordre d´ajudes:

http://docv.gva.es/portal/portal/2010/04/08/pdf/2010_3879.pdf

Les accions subvencionables son:

1. Despeses corrents d´auditoría i consultoría derivats d´auditoríes d´innovación o de diagnóstic.

2. Inversions en equipament informàtic per l´implantació de sistemes d´informació, gestió i comunicació, així com en sistemes de seguretat en els establiments comercials.

Plaç de sol·licitud fins 22 d´abril 2010.
 

Campanya Dia del Pare Tarjeta I+Más en Moncada
15/03/2010

L´Associació de Comerciants de Moncada realitza la Campanya Dia del Pare en els comerços amb Tarjeta de Fidelització I+Más

Ajudes promoció de l´ús del valencià en comerços 2010
04/03/2010

Fins el pròxim 4 d´abril es poden tramitar les ajudes a la promoció de l´ús del valencià en comerços en el següent enllaç: http://www.edu.gva.es/polin/val/ajudes_models.html

L´ACM prepara la presentació de la tarjeta i+más Moncada
03/03/2010

El pròxim 23 de Març es la cita escollida per l´ACM per presentar a la ciutadanía i al comerç de la ciutat la tarjeta de fidelització i+más "Moncada jo encantat/da".
 

26 Comerços associats de Moncada participarán en la 2ª Fira de l´Stock
12/02/2010

Una vegada finalitzat el termini d´inscripcions, participarán un total de 26 establiments comercials associats del municipi de Moncada ocupant un total de 34 parades (9 més que el passat any en la I Edició).
 

Diumenges i festius hàbils per al Comerç 2010
08/02/2010

– 4 d´abril de 2010 – Diumenge de Rams.
– 4 de juliol de 2010 – Diumenge. Rebaixes d´estiu.
– 10 d´octubre 2010 – Diumenge.
– 5 de decembre de 2010 – Diumenge. Nadal/Reis
– 12 de decembre de 2010 – Diumenge. Nadal/Reis
– 19 de decembre de 2010 – Diumenge. Nadal/Reis
– 2 de gener de 2011 – Diumenge. Nadal/Reis
– 9 de gener de 2011 – Diumenge. Rebaixes d´hibern

Provincia de València: ademés 26 de decembre de 2010

Ajudes al Comerç i Associacionisme Comercial 2010
29/01/2010

En el DOCV de hui http://www.docv.gva.es/portal/pages/irADocv.jsp?fecha=20100129  apareixen publicades les ajudes a: 

1. PLA DE COMPETITIVITAT: FORMACIÓ

(Plaç de presentació de solicituts: 30 gener-25 febrer, 2010)

Descripció

Estes ajudes pretenen elevar els nivells de formació e informació dels professionals de les empreses de la Comunitat Valenciana per a contribuïr a la progressiva i armònica adaptació de l´estructura comercial a les pautes de l´economía avançada que garantitze als consumidors de la Comunitat Valenciana unes empreses comercials amb capacitat de satisfer eficientment les seues comandes.

Accions recolçables:

·Ajudes per a la realització d´activitats de formació

·Ajudes per a la realització d´activitats d´informació i assistència tècnica.


2. PLA DE COMPETITIVITAT DEL COMERÇ URBÀ I LA COOPERACIÓ COMERCIAL

(Plaç de presentació de sol·licituts: 30 gener-30 març, 2010)

Descripció

Aquesta  ordre d´ajudes consolida les actuacions que la Generalitat ha vingut recolçant en els últims anys i introduix noves formes de recolçament que busquen incentivar el paper fonamental que deuen desempenyar les diferents fórmules de comerç associat per aconsseguir la màxima eficiencia en el sector de la distribució comercial, tasca permanent en un sector especialment innovador i en constant adaptació como es el comerç, generant així, els recursos necessaris que permiten al comerç de proximitat millorar en els nivells de servicis i calitat al client.

Accions recolçables:

·Promoció de fires comercials

·Realització d´estudis i investigacions  del sector comercial

·Inversions en cooperació comercial

·Recolçament dels procesos de cooperació empresarial sectorial

·Gabinets d´assesorament técnic i comercial

·Gerència de Centres Urbans

·Foment del associacionisme territorial

 

3. COMPETITIVITAT DE LA PYME COMERCIAL

(Plaç de presentació de sol·licituts: 30 gener-28 febrer, 2010)

Descripció

Es tracta d´un programa de recolçament específic d´ajudes destinades a la millora de la calitat i competitivitat de las xicotetes i mitjanes empreses comercials de la Comunitat Valenciana

 

Dies propossats pel Observatori del Comerç
28/01/2010

L´Observatori del Comerç de la Comunitat Valenciana ha propossat els següents diumenges i festius com hábils per la pràctica comercial en 2010-11:

 

-4 de abril (diumenge), 4 de juliol (diumenge), 10 d´octubre (domingo), 5, 12 i 19 de decembre (diumenge), 2 i 9 de gener de 2011 (diumenge)

 

A més a més, hi ha un darrer día en funció del territori:

 

-26 de decembre (diumenge) per la provincia de Valencia i les ciutats d´Alcoi i Orihuela

 

-2 de maig (diumenge) per la provincia de Castelló i la provincia d´Alacant (excepte les ciutats d´Alcoi i Orihuela)

 

Aquestes dades es farán oficials amb la publicació de la corresponent resolució de la Conselleria.


 

Publicació de l´Aprobació Definitiva del Reglament del Mercat Municipal de Moncada
20/01/2010

En el BOP de hui 20/01/2010 es publica l´aprobación definitiva del Reglament del Mercat Municipal que regirá pel nou establiment en construcció en Av. Ferran el Católic nº 1 de Moncada.

Hui els Reis Mags visiten Moncada
05/01/2010

Com es costum aquesta vesprada es celebrará la tradicional cabalgada de Reis, posant fi a esta campanya d´animació comercial 2009/2010 en la que hem tingut cupons desconte per efectuar compres als comerços associats, repartiment de cotó de sucre i palometes de dacsa, entrades al cinema, tren turístic i recepció dels Reis Mags.
 

Levante TV i Caixa Populars´uneixen per promocionar el comerç local i les seues associacions
29/09/2009

Levante Televisió i Caixa Popular han signat un conveni per promocionar conjuntament el comerç local valencià i les seues associacions. Fruit d´aquest acord naix Els nostres comerços, un espaci que s´emet tots els  dijous en Levante TV, dins del magazine Vent de Llevant. Aquest nou espai televisiu, que s´emet cada dijous a partir de les 21,30 en Levante TV, ofereix informació de la realitat del comerç local. 

Aquest espai va començar el  dijous 17 de setembre. Aquest primer programa va contar amb la assistència del Director de Marketing de Caixa Popular, Rosendo Ortí, que va explicar la aposta continuada de Caixa Popular en pro del comerç local, com aquesta i altres nombroses iniciatives. També varen asistir al primer programa Agustín Larra, president de l'Associació de Comerciants de Patraix, Lola Martínez, presidenta de la Associació de Empresaris de Silla (AESI), i Salvador Ballesteros, president de l´Associació de Comerciants d'Alaquàs, que analitzaren quina es la situació del comerç local, la seua problemática actual i les seues demandes.

En l´espai tindrán cabuda tant entrevistes i reportajes sobre els comerços i comerciants de les nostres poblacions, informació sobre les seues associaciones i entrevistes als presidents de dites Associacions.
 

La ACM decideix posar en marxa la tarjeta de fidelització
29/07/2009

Moncada, 29 Juliol de 2009.

En la reunió cel·lebrada per l´Associació de Comerciants, Hostelería i Servicis de Moncada la pasada nit en el Saló Ausies March s´acordà per la majoría dels presents iniciar els trámits per a implantar una tarjeta de fidelització de clients pels comerços associats que ho desitgen.
 

Diagnòstic de Punts de Venda
17/06/2009

La Cambra de Comerç de Valencia oferix el servici gratuït de Diagnóstic de Punt de Venda per a Comerços, per més informació: http://www.camaravalencia.com/servicios/5_517.asp  
 

La ACM col·labora amb el Trorneig Miguel Tendillo 2009
28/05/2009

Una vegada més l´Associació de Comerciants, Hostelería i Servicis de Moncada presta el seu recolçament als events realitzats en la nostra ciutat, es pot consultar la programació en: http://www.torneotendillo2009.com/

Ampliació Plaç Ajudes Pyme Comercial
25/05/2009

http://www.portaldelcomerciante.com/files/98/2256/ayudas-pymes-ampliacion-2009_5839.pdf

 

Ajudes Artesania 2009
15/05/2009

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/05/15/pdf/2009_5365.pdf

 

ACM presta recolçament al CEE
29/04/2009

Les iniciatives socials que emprén l'Associació de Comerciants, Hosteleria i Servicis de Moncada han anat creixent amb el pas del temps, l'última d'elles ha sigut la firma d'un Conveni de Col·laboració entre l'Associació i la mercantil municipal PEMSA el passat 29 d'abril on es compromet l'Associació a col·laborar econòmicament en l'edició de la revista del Centre Especial d'Ocupació de Moncada denominada “Entrenosaltres”, i a retribuir amb talons de compra a utilitzar en comerços associats als treballadors del Centre Especial d'Ocupació que millors resultats hagen obtingut al llarg de l'any.


El Centre Especial d'Ocupació dependent de PEMSA genera treball a més de seixanta persones amb discapacitat i els ajuda a insertar-se en el mercat de treball amb diferents activitats. Segons el President de l'Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada, Vicente Sepúlveda, “amb este Conveni s'aconseguix un doble objectiu, d'una banda recolzar a PEMSA i especialment als seus treballadors del Centre Especial d'Ocupació en la interessant labor social que exercixen, i per un altre costat donar a conéixer l'Associació de Comerciants i els comerços associats entre els mateixos, incentivant-los perquè realitzen les seues compres a Moncada”.


L'Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) de Moncada situada en PEMSA realitzarà el seguiment del Conveni, segons José Ignacio Orero, Gerent de PEMSA, “és molt lloable que l'Associació participe en este tipus de projectes”.

I Fira de L´Stock de Moncada
02/03/2009

L'Acte d'Inauguració es va realitzar el Divendres 28 de febrer a les 11.00 h comptant amb membres de la corporació Municipal, AFIC i representants de l'Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada.
Durant tot el cap de setmana els comerços participants van oferir productes amb suculents descomptes, i segons manifestacions del president de l'Associació de Comerciants, Hostaleria i Servicis de Moncada, esta primera Edició ha sigut un èxit de participació i vendes.
 

Nombre de registres trobats: 496
Pagines: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Siguiente >